Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-35                                 04.02.2009г.                           гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД           ШЕСТИ СЪСТАВ

На втори февруари                                                  две хиляди и девета година

в публично заседание в състав:     

        

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №782  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е  по реда на чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалба от И.М.Д. *** срещу решение №9105/0126/09.12.2008г. на Директор РД “Социално подпомагане” гр. Стара Загора.

В жалбата не се излагат конкретни оплаквания, които да съставляват основание за отмяна на административния акт, като от съда се иска да да бъде “преразгледана” молбата на оспорващия за отпускане на целева помощ за отопление от 13.10.2008г., която не е била удовлетворена със заповед №722/04.11.2008г., а жалбата му срещу нея е отхвърлена с решение №9105/0126/09.12.2008г. на Директора на РД “Социално подпомагане” гр. Стара Загора.

         Ответния административен орган – Директора на дирекция “Социално подпомагане” гр. Гурково оспорва жалбата и иска от съда да бъде отхвърлена. Представя в срок административната преписка.

         Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Предмет на контрол за законосъобразност е заповед №722/04.11.2008г. на Директор дирекция “Социално подпомагане” гр. Гурково по изрично разпореждане на чл.13 ал.5 от ЗСП, който предвижда обжалване по административен ред на акта, с който се отказва отпускането на социални помощи по реда на АПК. Следователно на съдебен контрол подлежи първоначалния административен акт, освен в случаите, в които е отменен от по-горестоящия орган и е постановен нов по съществото на спора. В настоящия случай Заповед №722/04.11.2008г. на Директор Дирекция “СП” гр. Гурково е обжалвана пред по-горестоящия административен орган, който с решение №9105/0126/09.12.2008г. отхвърля жалбата. Поради това, макар да е посочено в оспорването, че се обжалва решението, постановено по реда на административния контрол, съдът, предвид искането за преразглеждане основателността на молбата за отпускане на целева помощ за отопление, намира, че жалбата съдържа посочване на административния акт, подадена е в срок, поради което е допустима, но разгледана по същество е основателна.

         Съгласно чл. 2 ал.1 от Наредба №РД 07-5/16.05.2008г. на Министъра на труда и социалната политика, за реда и условията за отпускане на целева помощ за отопление, право на такава социална помощ имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6месеца, преди този, в който е подадена молбата, е равен или по-малък от дифенциран минимален доход за отопление. Последният е индивидуален за всеки заявител и се изчислява по правилата на чл. 2 ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от същата Наредба. Лицата и семействата следва да отговарят на условията на чл.10 и за тях да не са налице обстоятелствата по чл.11 от ППЗСП.

         В случая И.М.Д. е подал молба-декларация по образец, към която е приложил експертно решение на ТЕЛК, удостоверяващо 96% ТНР с право на чужда помощ. Изготвена е и справка за доходите на молителя и на съпругата му от Дирекция “СП” гр. Гурково, в която е посочено, че средномесечния доход за шестте месеца преди подаване на декларацията на 13.10.2008г. е в размер на 271,62лв. общо за двамата съпрузи. Молбата за отпускане на целевата помощ за отопление обаче е подадена само от лицето И.М.Д. и е обоснована с 96% ТНР, което по разпореждане, както на чл. 9 ал.4 от ППЗСП, така и на чл. 2 ал.5 от Наредба №РД07-5/16.05.2008г. на Министъра на труда и социалната политика, е основание да бъде изчислен неговия средномесечен доход. Последния следва да бъде равен или по-малък от ДМДО, за база на който служи гарантирания минимален доход, определен с акт на МС.

         Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Гурково е сезиран с молба от лице, което е с трайно намалена работоспособност, а не с молба от семейство. Съгласно чл.2 ал.3 от ЗСП право на социално подпомагане, каквото представлява целевата помощ за отопление, имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на задължените по закон да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности. Изрично е установено в социалния доклад, че молителя отговаря на всички условия на чл.10 от ППЗСП и за него не са налице пречките по чл.11 от същия нормативен акт, поради което единствения въпрос, който е следвало да бъде съобразен е дохода на лицето, което е поискало отпускането на социална помощ,  щом е установено, че няма лица, които по закон са задължени да го издържат и няма имущество, от което да се получават средства. Факта, че има съпруга е основание семейството като такова да поиска помощ, точно както и трайно намалената работоспособност. В тези случаи се прилага по – високия процент. А в заповедта на Директора на ДСП Гурково пише само, че доходите на семейството не отговарят на чл.2 ал.2 от Наредбата. Това сочи на липса на мотиви в оспорения административен акт, които контролния орган не може да допълва в решението си, а следва да ги установи, и на не съобразяване с приложимите норми  - чл.2 ал.5 от същата Наредба.

За яснота следва да се каже, че прилагането на по-високия процент не означава да се сумират процентите за различните основания - за семейство с ниски доходи и за лице с трайно намалена работоспособност. Правото на целева помощ се определя на едно от основанията – или за семейство с ниски доходи или за лице с намалена работоспособност. Целта на социалния доклад е да установи положителните и отрицателните предпоставки по чл.10 и чл.11 от ППЗП, които са задължително условие за предоставяне на социална помощ, наред с ДМДО, който е индивидуалния праг за всяко правоимащо лице, семейство или съвместно съжителство.

 За пълнота следва да се каже, че постоянния адрес на съпругата в  град Казанлък, което е повторено в мотивите на контролното решение е факт правноирелевантен за спора, а освен това изискването на чл.8 от ППЗСП е техническо и определя териториалната компетентност на административния орган. Следователно, за да се установи постоянния адрес на лицето, следва да се направи справка и с данните по лична карта, защото ако не е изпълнено изискването лицето да се регистрира в с. Паничерево, но този е адреса по документа му за самоличност, административните органи са длъжни да разгледат молбата му. В случая обаче, не са сезирани с такава – няма искане от двамата съпрузи да им бъде отпусната помощ като семейство с ниски доходи. Молителя И.Д. *** и той е, който иска отпускане на целева помощ на собствено основание – чл.2 ал. 4 т.16 от Наредбата.

         Като не е съобразил разпоредбите на чл.2 от Наредба №РД 07-5/16.05.2008г. на Министъра на труда и социалната политика, Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Гурково е постановил незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен, а преписката върната за ново разглеждане, при което да се изчисли средномесечния доход на лицето, поискало социалната помощ и въз основа на него да се приложи правилото на чл.2 ал.4 т.16 от Наредбата.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

 

 

 

РЕШИ

 

         ОТМЕНЯ  заповед № 722/04.11.2008г. на Директор Дирекция “Социално подпомагане” гр. Гурково, с която е отказано отпускането на целева помощ за отопление на И.М.Д..

         ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление №722/13.10.2008г. на И.М.Д..

При постановяване на административния акт да се съобразят указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите към настоящото решение.

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: