Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     168

 

 гр.Стара Загора

 28.05.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, втори състав, в публичното  заседание на единадесети май две хиляди и девета година, в състав:

                  

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

при секретаря З.Д.,

като разгледа, докладваното от съдия Р. Р.,   адм.дело   785   по описа  за 2008 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от АПК във връзка с  § 62, ал.4 и ал.5 от ППЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба от адв. Е.Б. *** като пълномощник на Т.А.Г. *** Загора, против Заповед № 2967/20.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е утвърдена извършена оценка за имот 156, в масив 256, с площ 675 кв.м., находящ се в местност „Бойчо бунар”, собственост на В.Д.В. *** в размер на 81,00 лв. Жалбоподателят счита утвърдената, с оспорената заповед оценка, за занижена. Възразява, че по преписката не става ясно на каква база и по какъв механизъм е изчислена тази оценка. Счита, че следва да се спази при оценяване на земята реда, възприет от Наредба на Министерския съвет, приета, съгласно чл. 36 ал.2 от ЗСПЗЗ, която е валидна и за определяне размера на оценките на земя по параграфи 4а, 4б и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Моли съда да отмени процесната заповед.

В с.з. жалбоподателите не се явяват, но чрез процесуалния си представител адв. Е.Б., поддържат жалбата. В пледоарията си по същество адв.Б. претендира присъждане на разноските по делото.

Ответникът - Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение.

Ответникът – В.В. не се явява и не взема становище по жалбата.

Конституираните заинтересовани страни, не се явяват и не вземат становище по оспорването.

След преценка на всички събрани по делото доказателства, съдът прие за установено  от фактическа страна, следното:

С влязла в сила заповед №1639/14.07.2006г. на Кмета на община Стара Загора, е признато на В.Д.В., правото да придобие собственост върху имот №156, масив 256, с площ от 675 кв.м., находящ се в местност „Бойчо бунар”, землище на гр.Стара Загора, и е възложено на техническата служба на общината да извърши оценка на имота, съгласно изискванията на чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ. Този имот попада върху част от имот №98, по помощния план на бившите собственици, собственост на оспорващия Т.А.Г. и на заинтересованите страни Г.Т.Д. и М.Г.Д.. С обжалваната заповед 2967/20.11.2008г. Кмета на Община Ст.Загора, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с §62, ал.4 от ППЗСПЗЗ, е утвърдил извършена от СД „Полиексперт” гр.Стара Загора, съгласно договор №1281/09.08.2006г. и възлагателно писмо №Тп-и-160/26.11.2007г., експертна оценка на имот №156, масив 256, с площ от 675 кв.м., находящ се в местност „Бойчо бунар”, землище на гр.Стара Загора, в размер на 81 лева. Видно от нея, лицензираните оценители са ползвали нормативите на Наредбата за реда за определяне на цените на земеделските земи /ДВ бр.78/2006г./, като са приели, че земята на този имот е от IX-та категория. Установи се, от справка на Общинска служба по земеделие и гори, че земите по §4 от ЗСПЗЗ в местност „Бойчо бунар”, землище на гр.Стара Загора, са от IX-та категория. Назначената по делото съдебно-техническа експертиза дава заключение в два варианта, съгласно Наредбата на Министерския съвет по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ. Първия при IV-та категория на земята – оценката е 685 лева, а втория при IX-та категория на земята – оценката е 81 лева.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена и доказана, след съвкупната преценка и анализ на всички събрани по делото, допустими, годни и относими доказателствени средства, които като еднозначни, безпротиворечиви и неоспорени, изцяло кредитира.

След като е сезиран с жалба, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателите пороци, така и за наличието на всички незаявени от тях основания за отмяна по чл.146 от АПК.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения 14 дневен срок и от надлежен субект, поради което е процесуално допустима. Собствениците на възстановени земеделски земи по чл. 27 от ППЗСПЗЗ, какъвто се явява жалбоподателя,  попадащи в обхвата на  действие на § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, притежават, съгласно §62, ал.5 от ППЗСПЗЗ, активна процесуална легитимация да атакуват заповедите по ал.4 на същата норма.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

Процесната заповед е постановена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, в съответствие с целта му, при спазване на материалния закон и процесуалните правила. В хипотезата на §62, ал.4 от ППЗСПЗЗ, кмета на общината действа в условията на обвързана компетентност по отношение на представената за утвърждаване оценка. Той следи само, дали оценката е изготвена по методиката за определянето и, уредена с  Наредбата на Министерския съвет по чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ, и ако е така е длъжен да я утвърди. Установи се, че земята в процесния имот е от IX-та категория и правилно, утвърдената с оспорената заповед оценка е отчела във формулата за оценяване, този факт. Правилността на методиката и коефициентите за определяне на оценката съгласно изискванията на Наредбата за реда за определяне на цените на земеделските земи /ДВ бр.78/2006г./, издадена на осн. чл.36, ал.2 от ЗСПЗЗ, е потвърдена и от заключението на приетата по делото експертиза. Ето защо, оспорването срещу процесната заповед е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Водим от тези мотиви, съдът

 

                                      Р       Е       Ш       И :

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Т.А.Г. ***, против Заповед № 2967/20.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е утвърдена извършена оценка за имот 156, в масив 256, с площ 675 кв.м., находящ се в местност „Бойчо бунар”, собственост на В.Д.В. *** в размер на 81,00 лв.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: