Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-155                                  12.05.2009г.                    гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                            ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесет и седми април                                   две хиляди и девета година

в публично заседание в състав:     

           

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ : Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №790  по описа на АС Стара Загора за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на 215 и сл. от ЗУТ във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от Ж Д Л от гр. Стара Загора на заповед №2687/20.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора за утвърждаване на ПУП – План за застрояване на ПИ №048001, м. Аръшов трап, землище на с. Малка Верея община Стара Загора.

         С жалбата се твърди, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като не са изпълнение изискванията на чл.60 от ЗУТ да се предвиди свободна площ за проектиране на улица. Съгласно проекта  на ПЗ, постройките се предвиждат на три метра отстояние от границите със съседните имоти, но не се предвижда улица. Собствения на жалбоподателката имот няма излаз на път и достъпът до него се осъществява през имота на ответника, което я мотивира да оспорва заповедта, за да запази свободното си преминаване. Счита още, че със застрояването на имота със жилищна сграда ще се попречи на бъдещото използване на собствения й имот за строителство свързано с използването на земеделската земя.

         Ответника Кмета на община Стара Загора, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и иска от съда да бъде отхвърлена.

         Ответнкиа ЕТ “Р-К У” не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованите страни не се явяват и не се представляват.

         Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователно.

         Неотносими към законосъобразността на оспорената заповед са изложените в нея възражения. Достъпът до път на имота, който е собствен на жалбоподателката въпрос, който се решава при одобряване на план за земеразделяне, респ. на регулационен план, какъвто е и планът на новообразуваните имоти, плана за улична регулация. В настоящия случай се одобрява план за застрояване, който е етап от процедурата по промяна предназначението не на целия земеделски имот, а само на онази част от него, която е включена в границите на утвърдената площадка за застрояване. Одобряването на план за застрояване на жилищна сграда не промяна предназначението на целия имот – от земеделски в такъв за жилищно строително мероприятие. Целта на процедурата, част от която е оспорената заповед, е разрешаване на строителство върху земя, предвидена за земеделско ползване. Предпоставките, които следва да са изпълнени, за да се разреши строителството са посочени в ЗОЗЗ и сред тях не е предвидено изскване да се съобразява излаза на път на съседните имоти, нито е посочено, че жилищното строителство е пречка да се разрешат стопански постройки в съседните ниви. Територията – землището, остава с  предназначение за земеделска земя. Изискванията на чл.60 от ЗУТ  за свободна площ за проектиране на улица, озаначава да се предвиди плътност на застрояване, която да позволява отчуждаване на част от имота за бъдеща инфраструктура, като същевременно се забранява проектиране в чупки или ивици вдадени към пътища. От графичната част на оспорената заповед е видно, че съществува полски път 199, към който процесния имот има лице, а линията на основното застрояване е на три метра от пътя, източната и западната вътрешни граници и на пет метра от имот № 2 – на жалбоподателката. Това е така, съществува чупка вдадени към този имот и в нея е недопустимо да се предвиди строителство, съгласно чл.60 от ЗУТ. Следователно спазени са изискванията на тази законова норма, а възраженията на жалбоподателката, чийто интерес е осигуряване на достъп до нейния имот следва да се разгледат от административния орган, ако бъде сезиран с искане за учредяване право на преминаване. Достъпът до нейния имот обаче  е правно ирелевантен въпрос по настоящото дело, а релевантното възражение е неоснователно.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ:

          ОТХВЪРЛЯ оспорването от Ж Д Л от гр. Стара Загора на заповед №2687/20.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора.

         Решението не подлежи на обжалване пред ВАС.

         Препис от решението да се връчи на страните.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: