Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

     

41    18.02.2009г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на  четвърти февруари две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

            СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар  А.А.                                                                         

и с участието на прокурора                                                       

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 1 по описа за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.4 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/.

 

Образувано е по жалба на адв.С. М. Ч.  като пълномощник на Е.И.Д.против Заповед за задържане на лице рег.№ 641/22.12.2008г., издадена на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР от М.С. С. – инспектор в Районно управление на Министерство на вътрешните работи /РУ на МВР/ - Стара Загора.  В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на оспорената заповед поради противоречието й с материалните и процесуалните разпоредби на закона. Конкретните съображения се свеждат до несъответствие на оспорения акт с императивните изисквания за форма и съдържание по см. на чл.59, ал.2, т.4 от АПК, липса на материалноправните предпоставки за неговото издаване и  несъобразяване с целта на закона. 

В съдебно заседание  жалбоподателят, чрез пълномощника си адв. Сотирова, поддържа жалбата.

Ответникът – Инспектор при РУ на МВР – Стара Загора счита, че оспорената заповед е законосъобразна, поради което моли да се отхвърли жалбата.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

   С обжалваната заповед N 641/22.12.2008г. е постановено задържането на жалбоподателя Е.Д. на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР във връзка с чл.325 от НК, от инсп.М.Сапунджиев при РУ на МВР - Стара Загора. Фактическо основание за задържането не е посочено. В представената по делото административна преписка по издаването на оспорения акт са приложени единствено заповедта за задържане, Протокол за полицейски обиск на лице от 22.12.2008г. и декларация от 22.12.2008г., че задържаното лице е запознато с правата си да ползва адвокатска защита, да му бъде извършен медицински преглед и др. В посочените документи липсват данни, досежно конкретни факти и обстоятелствата, наложили задържането на жалбоподателя. По делото е представен и протокол за разпит на свидетел от 23.12.2008г., от който е видно, че жалбоподателят е бил разпитан в качеството си на свидетел по досъдебно производство № зм-1739/ 2008г. по описа на РУ на МВР – Стара Загора, като е дал показания относно възникнал конфликт на 22.12.2008г. около 14.00-14.30ч. между неговата компания и друга група лица, в резултат на което брат му е бил прострелян.  

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че обжалваната Заповед за задържане на лице рег.№ 641/22.12.2008г.  е незаконосъобразна, по следните съображения:

С оспорената заповед е упражнено задържане на жалбоподателя, като принудителна административна мярка по чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР. Съгласно тази разпоредба полицейските органи могат да задържат лице, за които има данни, че е извършило престъпление. Следователно, за да е налице законова възможност за реализиране на тази принудителна административна мярка е необходимо към момента на издаването на заповедта да са налични достатъчно данни, които да правят предположението за извършено престъпление вероятно основателно. В самата заповед не е отразено наличието и на какви данни за извършено престъпление по чл.325 от НК, обуславят необходимостта от задържане на жалбоподателя, поради което обжалваната заповед като немотивирана се явява постановена при съществено процесуално нарушение. В административната преписка също липсват доказателства обосноваващи предположението за извършено престъпление от задържаното лице. Представения по делото протокол за разпит от 23.12.2008г. не  може да послужи за обосноваване на необходимостта от задържане, тъй като освен че е съставен много по-късно от издаването на оспорения административен акт, наличието на образувано досъдебно производство № зм-1739/ 2008г. по описа на РУ на МВР – Стара Загора не представлява данни за извършено от задържаното лице престъпление по чл.325 от НК, още повече че Е.Д. е бил разпитван в качеството си на свидетел, а не като обвиняем.

Съгласно чл.170, ал.1 от АПК в тежест на административния орган е да установи и докаже наличието на фактическите основания и изпълнението на законовите изисквания при издаване административния акт. С оглед правилата за тежестта на доказване, при неустановяване на фактите, основания за издаване на оспорената заповед, следва да се приеме, че същата е постановена при липса на материалноправните предпоставки, визирани в чл.63, ал.1,т.1 от ЗМВР и като такава е постановена в нарушение на материалния закон.

            По изложените съображения съдът намира, че подадената жалба срещу  Заповед за задържане на лице рег.№ 641/22.12.2008г. издадена от М.С. С.– инспектор в РУ на МВР – Стара Загора, е основателна и следва да бъде уважена, а оспореният административен акт, като незаконосъобразен, да бъде отменен. 

С оглед изхода на делото направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като ОД на МВР – Стара Загора бъде осъдена да заплати сумата от 110 лева, от които 10лв.платена държавна такса и 100 лв. адвокатско възнаграждение, договорено и заплатено съгласно Договор за правна защита и съдействие № 038557 от 29.12.2008г.  

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

           

Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ, по жалба на Е.И.Д. *** Загора, Заповед за задържане на лице рег.№ 641/22.12.2008г., издадена от М.С.С. – инспектор в РУ на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. 

 

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Е.И.Д. *** Загора сумата от 110 /сто и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                      

 

 

                       

                                                                                              СЪДИЯ: