Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-45                                 10.02.2009г.                           гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                ШЕСТИ СЪСТАВ

На девети                 февруари                                                      две хиляди и девета година

в публично заседание в състав:     

           

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №2  по описа на АС Стара Загора за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.128 и сл. от АПК, образувано по жалба от адвокат Ч., процесуален представител на П.М.П. *** против заповед за задържане №643/22.12.2008г. с правно основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР  издадена от ОР Христов при РУ на МВР Стара Загора, в качеството му на полицейски орган. С жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на административния акт поради нарушения на изискванията за форма – липса на конкретни фактически основания за издаването му, както и на фактически мотиви, които да обосноват прилагането на чл.63 от ЗМВР. В съдебно заседание се твърди още, че лицата, за които има данни за извършено престъпление са с различно описание от това на задържаното лице.

            Ответния административен орган – ОР Христов при РУ на МВР гр. Стара Загора представя административната преписка и иска от съда да отхвърли жалбата.     Административен съд Стара Загора като взе предвид становищата на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

            Предмет на контрол за законосъобразност е административен акт – принудителна административна мярка, издаден на основание чл. 63 ал.1 т.1 от ЗМВР и по реда на чл.63 от ППЗМВР, по силата на която оспорващия П.М.П. е задържан за срок от 24 часа, считано от20,00ч. на 22.12.2008г. до 11.30ч. на 23.12.2008г. В заповедта е посочено правното основание – чл.63 ал.1 т1 от ЗМВР във връзка с чл. 325 от НК, от което може да се направи извод, че е издадена по повод данни за извършено престъпление по смисъла на посочената норма от кодекса. Следователно изпълнено е изискването за посочване на фактически основания и доводите  за не мотивиране на акта са неоснователни. Освен това формата на заповедта по чл.63 от ЗМВР се определя от нормата на чл. 63 ал.2 от ППЗМВР, която изисква  да е посочено основанието за задържането, дата и час на същото, данни идентифициращи самоличността на лицето, означение на името и длъжността на органа, ограничаване само  на правото на придвижване и посочване на правата, които задържаният има.  Тези реквизити са задължителни и в случая се съдържат в оспорената заповед, като от писмените доказателства, които се съдържат в административната преписка съдът намира, че същата е издадена и в съответствие с целта на закона. Последният предвижда правомощие на полицейските органи да задържат за 24 часа лица, спрямо които има данни, че са извършили престъпление, за да се осигури възможност за започване на до съдебно производство срещу тях т.е. да се извърши предварителна проверка. Следователно не е необходимо да има доказателства, от които да се направи предположение, че задържаното лице е  осъществило състав на престъпление по НК. Необходимо и достатъчно е да са получените данни за престъпление, дори квалификацията му да е неточна,  от които да може да се направи предположение, че е вероятен извършител. Това предполага наличието на предпоставките по чл. 63 ал.1 т.1 от ЗМВР преди издаване на заповед за задържане. В настоящия случай от се установява от обясненията на дежурните служители на РУ на МВР гр. Стара Загора, които са отговорили на сигнала за престъпление, че жалбоподателя е отведен в РУ Стара Загора, за да даде писмени обяснения, заедно с другите присъствали на мястото на действие. След което е издадена и заповед за неговото задържане, поради данни за извършено престъпление по чл.325 от НК. Данните могат да се съдържат в документите към административната преписка и не е необходимо да бъдат повтаряни в мотивите на заповедта. Последната , както се посочи по-горе има строго установена форма и реквизити, при което общите правила на АПК за мотивиране на акта не намират приложение. За законосъобразността на заповедта е от съществено значение и спазването на процедурата по издаването й – след получаване на данни за извършено престъпление, които да сочат на съмнение за участие в него задържаното лице, което се установява и от неговите обяснения в конкретния случай. Към законосъобразността на задържането имат отношение и подписването на декларация от лицето, че е запознато с правата си, което действие е гаранция, че полицейския орган ще изпълни задължението си да даде възможност за адекватна защита на задържания. Всички тези процедурни правила и изисквания са спазени като е неотносимо възражението за липса на конкретика по отношение състава на деяние по чл.325 от НК, тъй като изискването на чл.63 ал.2 от ППЗМР е да се посочи основанието за задържането, а последното се съдържа в чл.63 на ЗМВР и това е правната норма, която следва да бъде точно посочена. Не е необходимо да се посочва правната квалификация на престъплението, за което са получени данни.

            Възражението за липса на описание на извършителя, което да съответства на външния вид на жалбоподателя е не основателно. На първо място не са посочени доказателства как изглежда задържаното лице – процесуалния представител прави възражението си едва в реплика в хода на устните състезания. По делото обаче, са приобщени писмени обяснения,  които  съдържат данни за участие на П.М.П. в състоялата се физическа саморазправа, а доколко, как и дали е осъществено посоченото в заповедта престъпление, е предмет на друго производство – ЗМ №1739/22.12.2008г. по описа на РУ на МВР Стара Загора.

            За законосъобразността на оспорената заповед е правно релевантно наличието на данни за  извършено от лицето престъпление.

            Предвид изхода от оспорването на жалбоподателя не се следват поисканите своевременно и доказани разноски по делото, а именно държавна такса от 10лв. и възнаграждение за адвокат в размер на 100лв.

            Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед № 643/22.12.2008г., издадена от ОР при РУ на МВР Стара Загора за задържане на П.М.П., основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

Копие от решението да се изпрати на страните.

 

                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :