Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     97

 

 гр.Стара Загора

 26.03.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав в публичното  заседание на девети март през две хиляди и девета година в състав:

                  

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

при секретаря    З.Д.

като разгледа докладваното от Р. Р. Адм. дело 4 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.27 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от Г.С.Т., К.С.Т., Ц.Д.Т. и Г.Ц.Т., против заповед № 3101/08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора за отчуждаване на реална част от недвижим имот и определяне на обезщетение. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на заповедта в частта за размера на определеното обезщетение поради това, че то не съответства на разпоредбата на чл.22, ал.4 от ЗОС и не е определено по пазарни цени. Не била спазена и нормата на чл.22, ал.5 от ЗОС. Твърди се, че пазарната цена възлиза на 301 лева за кв.метър от отчуждения имот. Жалбоподателите молят съда да измени заповедта в оспорената част като увеличи размера на определеното парично обезщетение в съответствие с реалните пазарни цени. Претендират разноските по делото.

В съдебно заседание жалбоподателите, чрез пълномощника си адв.С., поддържат жалбата.

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора - чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Счита издадената заповед за законосъобразна и моли да бъде потвърдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежни страни и се явява допустима.

С оспорената заповед, издадена от Кмет на Община Стара Загора, е отчужден поземлен имот /ПИ/ № 68850.509.7090, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 720 кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7095, ПИ №68850.509.7092, ПИ №68850.509.7089, ПИ №68850.509.7091, ПИ №68850.509.7094, ПИ №68850.509.7083 и ПИ №68850.509.7084. Имотът е съсобственост на жалбоподателите в равни части по 1/4, видно от нот. акт № 112, том V, нот.д. №2869/1996г. на нотариус при Районен съд-Ст.Загора и от удостоверение за наследниците на Ст. Г. Т. и на Д. Г. Т..

Отчуждаването се извършва съгласно влязъл в сила ПУП, утвърден със Заповед №118 от 26.01.1996г. на Кмета на община Ст.Загора и във връзка с изграждане на обект, публична общинска собственост  - продължението на бул. “Славянски”, в участъка от ул.”Димчо Стаев” до ул. “Капитан Петко войвода” в гр.Стара Загора.

Обезщетението е определено като парично в размер общо на 108000лв. за всички жалбоподатели. От преписката е видно, че лицензиран оценител ЕТ”Юкон-Юлий Кайряков” Стара Загора е дал експертно становище за пазарна стойност на отчуждаемия имот в размер на 108000 лв. или по 150 лв/кв.м.

По делото е  назначена съдебно-техническа експертиза. Съгласно заключението на вещото лице пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаването, е определена на 162,60 лв. на кв.м. или 117072 лв. общо. Използван е метода на пазарните аналози като са отчетени специфичните особености на имота и редуциращи аналоговата стойност коефициенти.

При съвкупна преценка на събраните доказателства съдът намира жалбата за основателна.

Заповедта, предмет на съдебен контрол в частта за обезщетението, е постановена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с целта на закона. При определяне оценката на отчуждената част от имота на жалбоподателите, административният орган е определил цена, по-ниска от действителната пазарна цена за района. Обжалваната част от заповедта се явява незаконосъобразна по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК вр. чл. 22, ал.4 от ЗОС. Не са изложени никакви мотиви по какъв начин е определена цената след като в акта не е възпроизведена оценката, изготвени в административното производство. На следващо място от заключението на назначената в съдебното производство експертиза се установява друг размер на дължимото обезщетение. Това заключение е възприето от страните и съдът го приема изцяло като обективно, компетентно и безпристрастно. То се основава на предвидените в законодателството критерии за равностойно парично обезщетение, дадени с легалното определение на понятието в  параграф 1а т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, съгласно което “пазарни цени" са осреднените цени от сделки с имоти за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. С него е дадена действителната пазарна цена на имота като са взети предвид всички негови специфични характеристики и е преценена относителната им тежест при формиране на крайната цена, като е взета предвид и нормата на чл.22, ал.5 от ЗОС. Използвани са цени на сходни по вид и местоположение имоти, достигнати при ликвидиране на съсобственост от продадени идеални части от поземлени имоти частна общинска собственост и те са послужили за основа на заключението, поради което съдът счита, че то възможно най-пълно отговаря на изискването за справедливо обезщетяване на собствениците на отчуждаемия имот.

Предвид изложеното се налага изводът, че заповедта, в обжалваната и част, следва да бъде изменена, като оценката на отчуждената част от имота се увеличи от 108000 лв. на 117072лв.

Съгласно правилата на процеса, ответника следва да бъде осъден да заплати на оспорващите направените от тях деловодни разноски в размер общо на 130 лева.

Водим от тези мотиви, и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                              Р       Е       Ш       И :

 

ИЗМЕНЯ заповед № 3101/08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е отчужден ПИ № 68850.509.7090, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 720 кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7095, ПИ №68850.509.7092, ПИ №68850.509.7089, ПИ №68850.509.7091, ПИ №68850.509.7094, ПИ №68850.509.7083 и ПИ №68850.509.7084, В ЧАСТТА ЗА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на Г.С.Т. ЕГН-**********, К.С.Т. ЕГН-**********, Ц.Д.Т. ЕГН-********** и Г.Ц.Т. ЕГН-**********, като ГО УВЕЛИЧАВА от 108000 /сто и осем хиляди/ лева на 117072/сто и седемнадесет хиляди и седемдесет и два/ лева общо за четиримата собственици на имота.

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.С.Т. ЕГН-**********, К.С.Т. ЕГН-**********, Ц.Д.Т. ЕГН-********** и Г.Ц.Т. ЕГН-**********, направените от тях разноски по делото в размер общо на 130 /сто и тридесет/ лева.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: