Р Е Ш Е Н И Е  28

 

гр.Стара Загора 28.01.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и седми януари

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:   

       

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   5  по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.27 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от Н.Т.С. и С.Б.Ж. *** Загора против Заповед № 3085/ 08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, за отчуждаване на 741 кв.м. от поземления им имот № 68850.509.7080 по кадастралната карта на гр.Стара Загора и против Заповед № 3086/ 08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, за отчуждаване на 191 кв.м. от поземления им имот № 68850.509.7081 по кадастралната карта на гр.Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на заповедите в частта за определеното обезщетение. Молят съда да постанови решение, с което да отмени заповедите в тази част.

В съдебно заседание С.Ж. поддържа жалбата. Н.С., редовно призована, не се явява. 

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора - чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Счита издадената заповед за законосъобразна и моли да бъде потвърдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна и се явява допустима.

С оспорената заповед № 3085/08.12.2008г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл.25 ал.2 от ЗОС е отчуждена реална част в размер на 741кв.м. от поземлен имот /ПИ/ № 68850.509.7080 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1 от 07.01.2008г на Изпълнителния директор на АГК, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид застрояване, стар идентификатор № 13201, кв.327 Казански при съседи 68850.509.7079, 68850.509.7076, 68850.509.7081, 68850.509.7034, 68850.509.7084.

С оспорената заповед № 3086/ 08.12.2008г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл.25 ал.2 от ЗОС е отчуждена реална част в размер на 191кв.м. от поземлен имот /ПИ/ № 68850.509.7081 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1 от 07.01.2008г на Изпълнителния директор на АГК, с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид застрояване, стар идентификатор № 13201, кв.327 Казански при съседи 68850.509.7084, 68850.509.7085, 68850.509.5571, 68850.509.7077, 68850.509.7076, 68850.509.7080.

Имотът е съсобственост на жалбоподателите, видно от нотариални актове № 41 нот.д.№ 1783/ 1995г и № 93 нот.д.№ 5074/1997г, двата на нотариус при Районен съд  Стара Загора.

Отчуждаването се извършва във връзка с неотложна обществена нужда от изграждане на обект, публична общинска собственост  - продължение на бул.”Славянски” в участъка от ул.”Димчо Стаев” до ул.”Капитан Петко войвода” по одобрената улична регулация, която не може да бъде задоволена по друг начин.

Обезщетението е определено като парично в размер общо за двамата жалбоподатели от 111 150лв по заповед № 3085/ 08.12.2008г и от 28 650лв по заповед № 3086/08.12.2008г. От преписката е видно, че процедурата по отчуждаване е обявена от Кмета на Община Стара Загора и обявлението е публикувано в два централни и един местен ежедневник. Лицензиран оценител е дал експертни оценки за пазарната стойност на отчуждаемите части от имот в размер на 150лв/ кв.м.

Във връзка с оспорването на размера на обезщетението е назначена съдебно-техническа експертиза Съгласно заключението й, пазарната стойност на процесния имот възлиза на 158лв на кв.м.

При съвкупна преценка на събраните доказателства съдът намира жалбата за основателна.

Заповедите, предмет на съдебен контрол, са постановени от компетентен орган, в установената форма, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с целта на закона. Налице са материалноправните предпоставки за издаването им – общинска нужда от изграждане на обект, публична общинска собственост, която не може да бъде задоволена по друг начин и влязъл в сила през 1996г подробен устройствен план /ПУП/ на района. Изпълнени са всички елементи от предвидената в чл.25 от ЗОС  процедура.

При определяне оценката на отчуждените части от имота на жалбоподателите обаче, административният орган е определил цена, по-ниска от действителната пазарна цена за района. Тази част от заповедите се явява незаконосъобразна по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК във връзка с 21, ал.1 от ЗОС и чл.22, ал.4 от ЗОС. Недвижимите имоти се отчуждават по реда на ЗОС, но цената на обезщетението незаконосъобразно не е определена съобразно текста на закона като равностойно парично обезщетение. Разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗОС регламентира начина на определяне на равностойното парично обезщетение, което следва да се разглежда като цена на отчуждавания имот,  определена по метода на пазарните аналози /сравнителния метод/, въз основа на действителните цени по реализирани сделки с недвижими имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот.

 Представеното по делото писмено заключение на съдебно-техническата експертиза не е оспорено от страните. Съдът го възприема изцяло като обективно, компетентно и безпристрастно изготвено. От него е видно, че в Стара Загора през 2008г няма достатъчно на брой реализирани сделки с аналогични терени в района на процесния имот, чрез които да се формира пазарната му аналогова стойност. При сключени сделки с УПИ със сходни характеристики и местоположение е приета пазарна аналогова стойност, която е коригирана с редукционни коефициенти. По този начин е определена действителната пазарна цена на терена на имота като са взети предвид всички негови характерни особености и е преценена относителната им тежест при формиране на крайната цена. Съдът не разполага със специални знания в тази област, което налага назначаването на експертизи за изясняване на спорни въпроси. По тази причина не може да игнорира посочената и поддържана от вещото лице стойност, която е съобразена и с общоизвестния факт на намаляващ инвеститорски интерес поради моментните финансови условия в страната.

Предвид изложеното се налага изводът, че оспорените заповеди следва да бъдат изменени в частта за определеното обезщетение, като оценката на отчуждената част от имота по заповед № 3085/08.12.2008г се увеличи от 111 150лв на 117 078лв, а по заповед № 3086/ 08.12.2008г– от 28 650лв на 30 178лв.

Водим от тези мотиви, съдът

 

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ИЗМЕНЯ по жалба от Н.Т.С. ЕГН ********** ***  И С.Б.Ж. ЕГН ********** ***:

 -ЗАПОВЕД № 3085/ 08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, за отчуждаване на 741 кв.м. от поземлен имот № 68850.509.7080 по кадастралната карта на гр.Стара Загора В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 111 150/сто и единадесет хиляди сто и петдесет /лв на 117 078 /сто и седемнадесет хиляди седемдесет и осем лв/;

-ЗАПОВЕД № 3086/ 08.12.2008г на Кмета на Община Стара Загора за отчуждаване  на 191кв.м. от поземлен имот  68850.509.7081 по кадастралната карта на гр.Стара Загора В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 28 650/двадесет и осем хиляди шестстотин и петдесет/лв на 30 178/тридесет хиляди сто седемдесет и осем/лв.

 Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.

 

 

 

 

                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: