Р Е Ш Е Н И Е  62

 

гр.Стара Загора 23.02.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         седемнадесети февруари

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:   

       

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   13  по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.27 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от Д.В.Т. и М.В.А. *** Загора против Заповед № 3100/ 08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, за отчуждаване на поземления им имот № 68850.509.7094 по кадастралната карта на гр.Стара Загора с площ 800кв.м.  В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на заповедта в частта за определеното обезщетение. Молят съда да постанови решение, с което да измени заповедта в тази част като определи справедлив размер на дължимото обезщетение.

В съдебно заседание чрез пълномощника си адв.Ж. поддържат жалбата.

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора - чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Счита издадената заповед за законосъобразна и моли да бъде потвърдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна и се явява допустима.

С оспорената заповед № 3100/08.12.2008г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, във връзка с чл.25 ал.2 от ЗОС е отчужден поземлен имот /ПИ/ № 68850.509.7094 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1 от 07.01.2008г на Изпълнителния директор на АГК, с площ 800 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид застрояване, стар идентификатор № 13213, кв.327 Казански при съседи 68850.509.7095, 68850.509.7092, 68850.509.7090, 68850.509.7093.

Имотът е съсобственост на жалбоподателите като наследници по закон на Мария Костадинова Стойчева, б.ж. на с.Борилово общ.Стара Загора, видно от нотариален акт № 77, т.І, нот.д.№ 219/ 1999г на нотариус при Районен съд  Стара Загора и удостоверение за наследници № 73/ 2008г.

Отчуждаването се извършва във връзка с неотложна обществена нужда от изграждане на обект, публична общинска собственост  - продължение на бул.”Славянски” в участъка от ул.”Димчо Стаев” до ул.”Капитан Петко войвода” по одобрената улична регулация, която не може да бъде задоволена по друг начин.

Обезщетението е определено като парично в размер общо за двамата жалбоподатели от 120 000лв. От преписката е видно, че процедурата по отчуждаване е обявена от Кмета на Община Стара Загора и обявлението е публикувано в два централни и един местен ежедневник. Лицензиран оценител е дал експертна оценка за пазарната стойност на отчуждаемия имот в размер на 150лв/ кв.м.

Във връзка с оспорването на размера на обезщетението са назначени единична и тройна  съдебно-технически експертизи. Съгласно заключението на единичната, пазарната стойност на процесния имот възлиза на 158лв на кв.м., а на тройната – 162.60лв.

При съвкупна преценка на събраните доказателства съдът намира жалбата за основателна.

Заповедта, предмет на съдебен контрол, е постановена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с целта на закона. Налице са материалноправните предпоставки за издаването й  – общинска нужда от изграждане на обект, публична общинска собственост, която не може да бъде задоволена по друг начин и влязъл в сила през 1996г подробен устройствен план /ПУП/ на района. Изпълнени са всички елементи от предвидената в чл.25 от ЗОС  процедура.

При определяне оценката на отчуждения имот на жалбоподателите обаче, административният орган е определил цена, по-ниска от действителната пазарна цена за района. Тази част от заповедта се явява незаконосъобразна по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК във връзка с 21, ал.1 от ЗОС и чл.22, ал.4 от ЗОС. Недвижимите имоти се отчуждават по реда на ЗОС, но цената на обезщетението незаконосъобразно не е определена съобразно текста на закона като равностойно парично обезщетение. Разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗОС регламентира начина на определяне на равностойното парично обезщетение, което следва да се разглежда като цена на отчуждавания имот,  определена по метода на пазарните аналози /сравнителния метод/, въз основа на действителните цени по реализирани сделки с недвижими имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот.

 Представеното по делото писмено заключение на тройната съдебно-техническата експертиза не е оспорено от страните. Съдът  обаче възприема изцяло като обективно, компетентно и безпристрастно изготвено заключението на единичната експертиза. От него е видно, че в Стара Загора през 2008г няма достатъчно на брой реализирани сделки с аналогични терени в района на процесния имот, чрез които да се формира пазарната му аналогова стойност. При сключени сделки с УПИ със сходни характеристики и местоположение е приета пазарна аналогова стойност, която е коригирана с редукционни коефициенти. По този начин е определена действителната пазарна цена на терена на имота като са взети предвид всички негови характерни особености и е преценена относителната им тежест при формиране на крайната цена, която е съобразена и с общоизвестния факт на намаляващ инвеститорски интерес поради моментните финансови условия в страната.

В заключението си тройната съдебно-техническа експертиза се е позовала на офертни цени през 2009г, които макар и редуцирани, не мога да послужат за обосноваване на пазарна стойност по смисъла на § 1, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗОС. На първо място касае се за офертни стойности, а на второ – те се отнасят за 2009г, докато оспорената заповед е постановена през 2008г. Принцип в административното правосъдие е законосъобразността на административния акт да се преценява към момента на постановяването му. По тези съображения съдът намира, че не може да възприеме заключението на тройната съдебно-техническа експертиза като надлежно доказателство за пазарната цена на процесния имот към 08.12.2008г.

Предвид изложеното се налага изводът, че оспорената заповед следва да бъде изменена в частта за определеното обезщетение, като оценката на отчуждения имот се увеличи от 120 000лв на 126 400лв, съобразно заключението на единичната съдебно-техническа експертиза.

При този изход на делото на жалбоподателите следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 715лв за държавна такса, адвокатско възнаграждение и експертизи.

Водим от тези мотиви, съдът

 

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ИЗМЕНЯ по жалба от Д.В.Т. ЕГН ********** И М.В.А. ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, ЗАПОВЕД № 3100/08.12.2008г, издадена от Кмета на Община Стара Загора за отчуждаване на поземлен имот № 68850.509.7094 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, с площ 800 кв.м,  В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 120 000/сто и двадесет хиляди/лв на 126 400 /сто двадесет и шест  хиляди и четиристотин/ лв.

ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.Т. и М.В.А. СУМАТА 715/седемстотин и петнадесет/лв, представляваща направени по делото разноски.

 Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.

 

 

 

 

                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: