РЕШЕНИЕ

70                                                         27.02.2009г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                              на двадесет и трети февруари                                                             две хиляди и осма година

В открито заседание, в състав                                   

                                        Председател: Д.Д.

Секретар И.К.  

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 АДМ. Д №14 по описа за 2008 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 27 от ЗОбС вр.  чл. 128 и сл. АПК, образувано по жалба на Д.Т.Д. и С.Д.Б. *** Загора, представлявани от адвокат Щ., против заповед №3098/08.12.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора за отчуждаване на ПИ №68850.509.7069 по кадастралната карта  с площ от 192 кв.м., за изграждане на улица, в частта й относно определеното парично обезщетение в размер на 28 800/двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/лв.

            С жалбата се твърди, че определеното обезщетение не отговаря на значимостта на целта на отчуждаването – изграждане на улица ина средната пазарна цена на имота им, тъй като се намира в строителните граници на населеното място. Според жалбоподателя се иска да бъде определена цена не по-малко от 500лв. на кв.м. като се измени заповедта в тази й част.

            Ответния административен орган чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ганев оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена.

            Административен съд гр.Стара Загора като взе предвид доводите и възраженията на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

            Жалбата е подадена от лице с правен интерес и в срока за оспорване на индивидуален административен акт, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна.

           Предмет на контрол за законосъобразност е заповед на Кмета на Община Стара Загора,  издадена  на основание чл.25 ал.2 от ЗОбС,  в частта й, с която е  определено парично обезщетение в размер на 28 800лв. за ПИ №68850.509.7069 по кадастралната карта  с площ от 192 кв.м. Определения размер на обезщетение е  пазарната оценка на имота съгласно заключението на независим лицензиран оценител, назначен в хода на адимнистративното производството. По искане на жалбоподателя съдът допусна и прие заключението на вещо лице – оценител на недвижими имоти, което е изготвено въз основа на критериите, посочени в чл. 22 ал.5 от ЗОС. Съгласно същото равностойното парично обезщетение възлиза на 162,90лв. към датата на оценката. Вещото лице е взело предвид средната пазрана стойност на вече определените обезщетения за отчуждаване на имоти в този район и за изграждане на същия обект – северно платно на бул. “Славянски”, както и тази на извършениете продажби от Община Стара Загора за ликвидиране на съсобственост в този район. Поради това и макар и с малка разлика в посока повишение, съдът намира, че заключението на вещото лице по допуснатата от съда съдебно техническа експертиза определя равностойното парично обезщетение.

                 Следва да се каже, въпреки че съдът остави без разглеждане искането за определяне площ на имота, за която се дължи обезщетение, че съгласно чл. 22 от ЗОС, на отучждаване подлежи поземления имот преди урегулирането му и цената се определя въз основа на предназначението му предви влизане сила на ПУП. Поради това площта и имота се идентифицират съгласно кадастралния план, тъй като той предствлява заснемане на имотните граници на място. Ако се твърди грешка в площта на имота по този план, то реда за отстраняването й е по чл.53 и сл. от ЗКИР, но не и при оспорване стойността на обезщетението. Не може в това производството да се въвежда искане за определяне площ на имота по кадастралната карта.

Мотивиран от горното и на основание чл.173 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

ИЗМЕНЯ заповед №3098/08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта, с която е определено парично обезщетение в размер на 28 800 /двадесет и осем хиляди/лв.за ПИ №12706 в кв.642”а”-644 “б” по плана на града, утвърден със Заповед №915/10.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, като   

ОПРЕДЕЛЯ парично обезщетение на Д.Т.Д. и С.Д.Б. в размер на 31 277лв. /тридесет и една хиляди двеста седемдесет и седем лева/. за ПИ № 8850.509.7069 по кадастралната карта  на града, одобрена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на Началник СГКК Стара Загора.

            Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред ВАС.

            Препис от решението да се връчи на жалбоподателите, а на административния орган същият да бъде заверен.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: