Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     139

 

 гр.Стара Загора

 27.04.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав, в публично  заседание на тринадесети април през две хиляди и девета година , в състав:

 

                   

                                                                  АДМ. СЪДИЯ: Р.Р.

 

 

при секретаря    З.Д.

като разгледа докладваното от съдията Р. Р. АД 15 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.27 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от З.К.С., Х.А.С. и К.А.С.,*** Загора, против Заповед № 3096/08.12.2008 г. на Кмета на община Стара Загора, с която е наредено отчуждаване на техен съсобствен поземлен имот №68850.509.7071 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, с площ 668 кв.м., за изграждане на обект, публична общинска собственост - продължение на бул. „Славянски” в участъка от ул.”Димчо Стаев” до ул.”Капитан Петко Войвода” в гр. Стара Загора и е определено парично обезщетение за отчуждаването, общо за тримата в размер на 100 200 лв. Жалбоподателите твърдят, че заповедта е незаконосъобразна, издадена в противоречие с материалния и процесуалния закон и молят да бъде отменена. Изразяват несъгласие с обстоятелството, че се отчуждава само част в размер на 668 кв.м. от имота им, който е с площ по нотариален акт и действащ ПРЗ от 720 кв.м. Считат, че при това положение остатъкът от 52 кв.м. е напълно негоден за застрояване или ползване и с това е нарушен чл.21, ал.3 от ЗОС. Считат, че отчуждаването следва да обхване изцяло площта на процесния имот. Твърдят, че са допуснати при издаването на заповедта и нарушения, водещи до нейната нищожност, тъй като не са известени да е налице открита процедура по отчуждаване на мястото и при това положение оспорената заповед се явява издадена без правно основание. При издаване на обжалваната заповед не би посочени доказателства относно наличието или липса на влязъл в сила ПУП, нито относно изпълнението на разпоредбите на чл. 21, 22 и 25 ал.1 от ЗОС. На следващо място оспорват размера на определеното обезщетение за отчуждаването, както поради факта, че са отчуждени и оценени вместо 720кв.м. - 668 кв.м., така и поради факта, че оценката не съответства на пазарните цени на имоти, сходни с отчуждения по местоположение и характеристики. Претендират обезщетение за подобренията в имота. Молят да се отмени като неправилна и незаконосъобразна заповедта или алтернативно да измени се заповедта в оспорената част като увеличи размера на определеното парично обезщетение в съответствие с реалните пазарни цени и направените в имота подобрения.

В съдебно заседание жалбоподателите, чрез пълномощника си адв.П., заявяват, че поддържат жалбата в частта за дължимо обезщетение за цялата площ на имота, така както е по нотариален акт и съобразно действителните пазарни цени, както и обезщетение за направените в имота подобрения. Претендират разноските по делото.

Ответникът – Кмет на Община Стара Загора - чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Счита издадената заповед за законосъобразна и моли да бъде потвърдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт, с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежни страни и се явява допустима.

С оспорената заповед, издадена от Кмета на Община Стара Загора, е отчужден поземлен имот /ПИ/ № 68850.509.7071, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 668 кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7070, ПИ №68850.509.7073, ПИ №68850.509.7069 и ПИ №68850.509.7034. Имотът е съсобственост на жалбоподателите в равни части по 1/3, видно от нот. акт № 4, том I, рег.№1756, нот.д. №28/2000г. на нотариус Радка Богданова с район на действие Районен съд-Ст.Загора и нот. акт № 49, том II, рег.№2506, нот.д. №140/2002г. на нотариус Стойка Михалева с район на действие Районен съд-Ст.Загора. Този имот е част от от бивш ПИ 4353 „а”, собственост на на жалбоподателите, който по нот. акт № 4, том I, рег.№1756, нот.д. №28/2000г. и по действащия регулационен план е с площ от 1000 кв.м. ПИ №68850.509.7071 е образуван със заповед №РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора. Със същата заповед от бивш ПИ 4353 „а” е образуван и имот с идентификатор №68850.509.7070. с площ от 280 кв.м., който е бил предмет на друго, приключило с влязло в сила съдебно решение, отчуждително производство.

Отчуждаването се извършва съгласно влязъл в сила ПУП, утвърден със Заповед №118 от 26.01.1996г. на Кмета на община Ст.Загора и във връзка с изграждане на обект, публична общинска собственост - продължението на бул. “Славянски”, в участъка от ул.”Димчо Стаев” до ул.“Капитан Петко войвода” в гр.Стара Загора по одобрена улична регулация, което не може да се реализара по друг начин.

Обезщетението е определено като парично в размер общо на 100200лв. за тримата жалбоподатели. От оспорената заповед и административната преписка е видно, че лицензиран оценител ЕТ „Юкон-Юлий Кайряков” е дал експертно становище за пазарна стойност на отчуждаемия имот в размер на 100200лв.

По делото е  назначена еднолична съдебно-техническа експертиза. Съгласно заключението на вещото лице пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаването, е определена на 162,60 лв. на кв.м. или за 668 кв.м. е 108617лв., а обезщетението за извършените в имота подобрения е определено в размер на 8029 лева. По искане на жалбоподателите е назначена и тройна съдебно-техническа експертиза. Съгласно заключението на вещите лица пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаването, е определена на 159,60 лв. на кв.м. или за 668 кв.м. е 106613лв., а обезщетението за извършените в имота подобрения е определено в размер на 7602 лева. И при двете експертизи е използван метода на пазарните аналози като са отчетени специфичните особености на имота и редуциращи аналоговата стойност коефициенти. В отговор на поставената задача и двете съдебно-технически експертизи дават заключение, че е налице несъответствие между границите по плана за регулация и застрояване и тези по кадастралната карта на имот 4353 „а” и образуващите го ПИ с идентификатори №68850.509.7071 и №68850.509.7070. Според заключението на едноличната и на тройната експертиза, по действащия регулационен план, бившия имот 4353 „а” е с площ от 1000 кв.м., но по кадастралната карта е с 52 кв.м. метра по-малък или е с реална площ от 948 кв.м.

При съвкупна преценка на събраните доказателства, съдът намира жалбата за основателна в частта относно размера на дължимото обезщетение за квадратен метър отчуждена площ и за направените в имота подобрения.

Заповедта, предмет на съдебен контрол, в частта за обезщетението, е постановена от компетентен орган, в установената форма, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с целта на закона. При определяне оценката на отчуждената част от имота на жалбоподателите, административният орган е определил цена, по-ниска от действителната пазарна цена за района и не е взел предвид увеличената стойност на имота в резултат на извършените подобрения. Обжалваната част от заповедта се явява незаконосъобразна по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК вр. чл. 22, ал.4, ал.5 и ал.7 от ЗОС. Съдът даде вяра на тройната-съдебно техническа експертиза, тъй като в нея участва и я поддържа и експерта изготвил едноличната такава. От нея се установява друг размер на дължимото обезщетение. Това заключение съдът приема изцяло като обективно, компетентно и безпристрастно. То се основава на предвидените в законодателството критерии за равностойно парично обезщетение, дадени с легалното определение на понятието в  параграф 1а т.2 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, съгласно което “пазарни цени" са осреднените цени от сделки с имоти за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. С него е дадена действителната пазарна цена на имота като са взети предвид всички негови специфични характеристики и е преценена относителната им тежест при формиране на крайната цена, като коректно е изчислена и увеличената стойност на имота в резултат на извършените подобрения. По този начин заключението е в синхрон с изискванията на чл.22, ал.5 и ал.7 от ЗОС. Използвани са цени на сходни по вид и местоположение имоти, достигнати при ликвидиране на съсобственост от продадени идеални части от поземлени имоти частна общинска собственост и те са послужили за основа на заключението, поради което съдът счита, че то възможно най-пълно отговаря на изискването за справедливо обезщетяване на собствениците на отчуждаемия имот Съдът възприема  заключението на тройната експертиза и в частта относно размера на дължимото обезщетение за направените в имота подобрения. Ето защо заповедта, в тази част, следва да се измени като се увеличи размера на обезщетението за отчуждения имот от 100200 лева на 106613лева и се прибави обезщетение за извършените в имота подобрения в размер на 7602 лева, или общо размера на обезщетението е 114215 лева.

Оспорването е неоснователно в частта, досежно претендираното дължимо обезщетение за още 52 кв.м., представляващо разликата в квадратурата на ПИ №68850.509.7071 по нотариален акт и ПРЗ и по кадастралната карта на гр.Ст.Загора. Съдът счита, че дължимото обезщетение е функция на реалната пазарна стойност на отчуждавания имот, според неговата действително съществуваща на терена квадратура, а не според нотариален акт или по скица от действащ ПРЗ. След като, в заключението на експертите, е констатирана реално съществуваща квадратура на процесния имот от 668 кв.м. и тя е такава и по действащата кадастрална карта, то в процесната заповед правилно е  възприета тази площ, като основа за изчисляване на дължимото обезщетение.

Съгласно правилата на процеса, ответника следва да заплати на оспорващите направените от тях деловодни разноски в размер общо на 657 лева, представляващи държавна такса – 30 лева, адвокатски хонорар – 240 лева, 107 лева за еднолична експертиза и 280 лева за тройна експертиза. Разноските за експертизите, съдът счете, че следва да редуцира с по 1/3, тъй като в тях са били формулирани по три въпроса, единият от които е за съответствие или не на площта на процесния имот по действащия регулационен план с действителната му площ, и на този въпрос е даден отговор, въз основа на който се отхвърля оспорването в тази му част. Ето защо ответника не следва да понася тежестта на направените разноски за тези части от заключенията на експертизите.

Водим от тези мотиви, и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                                 Р       Е       Ш       И :

 

ИЗМЕНЯ заповед №3096/08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отчужден ПИ №68850.509.7071, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 668 кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7070, ПИ №68850.509.7073, ПИ №68850.509.7069 и ПИ №68850.509.7034, В ЧАСТТА ЗА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на З.К.С., ЕГН-**********, Х.А.С., ЕГН-**********, и К.А.С., ЕГН-**********,*** Загора, като ГО УВЕЛИЧАВА от 100200 /сто хиляди и двеста/ лева на 114215 /сто и четиринадесет хиляди двеста и петнадесет/ лева - общо за тримата съсобственици на имота.

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на З.К.С., ЕГН-**********, Х.А.С., ЕГН-**********, и К.А.С., ЕГН-**********,*** Загора, В ЧАСТТА, в която претендират присъждане на обезщетение за още 52 /петдесет и два/ кв.метра, представляващи несъществуваща по кадастралната карта на гр.Ст.Загора и на терена част от ПИ №68850.509.7071.

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на З.К.С., ЕГН-**********, Х.А.С., ЕГН-**********, и К.А.С., ЕГН-**********,*** Загора, направени от тях разноски по делото в размер общо на 657 /шестстотин петдесет и седем/ лева.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: