Р Е Ш Е Н И Е  48

 

гр.Стара Загора 16.02.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         десети февруари

през      две хиляди и девета година в състав:

 

             Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:           

 

при секретаря   С.Х.

и в присъствието на  прокурора           ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   № 22  по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.118 във връзка с чл.117, ал.1, т.2, б.”а” от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от Г.М.Г. *** против Решение № **********/ 22.12.2008г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ гр.Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № 41/ 06.10.2008г на Ръководител ПО при ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст. В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението, които по същество се свеждат до нарушение на материалния закон поради липса на основание да не бъде зачетен трудов стаж по чл.76, ал.1, б.”е” от отменения Правилник за приложение на Закона за пенсиите /ППЗП/. Моли съда да постанови решение, с което да отмени оспореното решение.

Ответникът - Директор на ТП на НОИ  - Стара Загора, редовно призован, не се явява и не изразява становище.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна и се явява допустима. За спазване на срока съдът взе предвид представената по делото справка от 30.01.2009г, издадена от Началника на пощенски клон с.Загоре общ.Стара Загора, от която е видно, че оспореното решение е съобщено на жалбоподателя на 05.01.2009г. 

От събраните по делото доказателства се установява, че на жалбоподателя Г. е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с разпореждания на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ Стара Загора.

Със заявление вх.№ 25400/ 15.09.2008г Г. е поискал преизчисляване на пенсията си на основание придобит осигурителен стаж преди пенсионирането му по смисъла на чл.76, ал.1, б.”е” от ППЗП/отм/. Към заявлението приложил удостоверение № АС-1372/01.09.2008г, издадено въз основа на документите на ТКЗС-с.Загоре, намиращи се в ТП на НОИ /Архивохранилище/ гр.Стара Загора; удостоверение за наследници на Иванка Митева Тенева /негова майка/, удостоверение за сключен от него граждански брак през 1988г, декларация от Митко М.Г./брат/ и собственоръчна декларация, че е живял със семейството си “в посочения период”.

С писмо изх.№ 25400/ 17.09.2008г е уведомен спешно да представи доказателства, че майка му Иванка Митева Тенева е приета за член на ТКСЗ и декларация, че е работил заедно с нея в ТКЗС. Известието за доставяне на писмото е върнато с подпис на получателя, но без отбелязана дата. От пощенското клеймо е видно, че в с.Загоре е получено на 25.09.2008г.

С разпореждане пр.№ 41/ 06.10.2008г на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ Стара Загора е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл.76, ал.1, б.”е” от ППЗП/отм/. Административният орган приема, че няма доказателства майката на заявителя Г. да е приета за член-кооператор. Позовава се на протокол № 5/ 27.02.1951г за приемане на членове на ТКЗС, в който името на майката липсва.

         Разпореждането е обжалвано от Г. пред Директора на ТП на НОИ Стара Загора като представя удостоверение № 631/1979г, издадено от клоново стопанство пир АПК “Загора” гр.Стара Загора.

Обсъждайки и представеното доказателство, Директорът се произнася с оспореното в настоящото дело решение като оставя жалбата без уважение. Приема, че законосъобразно е отказано зачитане на трудов стаж по смисъла на чл.76, ал.1,б.”е” от ППЗП/отм/ на жалбоподателя като член на домакинството на член-кооператор. Мотивира се с обстоятелството, че майка му не е приета за член на ТКЗС, а баща му Михаил Г. Тенев, макар член-кооператор, няма заработени трудови дни. Заработката на майката е ползвана за отпускане на нейна лична пенсия

         При съвкупна преценка на събраните доказателства съдът намира жалбата за неоснователна.

Оспореният административен акт е издаден в изискуемата форма по чл.117, ал.3 и чл.59 ал.1 от АПК и съдържа всички изискуеми реквизити на текстовете. То е подробно мотивирано, изложени са възприетите факти и правни изводи, дадена е адекватна правна квалификация.

В хода на производството по издаването на обжалвания акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, дадена е пълна възможност на заявителя да участва пълноценно в него.

При постановяването му не е нарушен и материалния закон. За да възникне правото на изменение на отпусната пенсия по чл.99, ал.1, т.1 от КСО, е необходимо пенсионерът да представи нови доказателства за придобит трудов стаж, осигурителен доход, гражданско състояние и др.

На основание § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж за пенсиониране, положен до 31.12.1999 г., съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс. Съгласно изменението на чл. 76, ал. 1, буква "е" от отм. ППЗП с ПМС № 95/18.05.1999 г., за трудов стаж по смисъла на Закона за пенсиите се счита времето след 1.01.1957 г., през което лицата са работили като членове-кооператори, както и членове на домакинството на член-кооператор, които са работили. Права по чл. 76, ал. 1, буква "е" от отм. ППЗП ползват тези, които са работили в ТКЗС като член-кооператори или като членове от домакинството на член-кооператори. Ако на член-кооператора е зачетен осигурителен стаж по реда на чл. 76, ал. 1, буква "е" ППЗП (отм.) и е отпусната пенсия, членовете от домакинството му по взаимно споразумение могат да ползват изработените над запланувания минимум трудодни. Ето защо в случая, ако майката на жалбоподателя Г. е била член-кооператор, на него като член от домакинството на член-кооператор следва да се зачете осигурителен стаж по реда на чл.76, ал.1 б. "е" от отм. ППЗП.

Съгласно чл.40, ал.1 от НПОС, установяването на осигурителния стаж се извършва с трудови, служебни и осигурителни книжа или с документ по установен образец, издаден от осигурителя. Съгласно чл.5, ал.10 от КСО, при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, какъвто в случая е ТКЗС - с.Загоре, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. А съгласно ал.11 на чл.5 от КСО, Националният осигурителен институт създава и поддържа информационна система за разплащателните ведомости, предадени по реда на ал. 10, като данните от информационната система се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите и паричните обезщетения. В § 1 от ДР на Инструкция № 5/30.06.2005г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, издадена на основание чл.5 от КСО са изброени документите, въз основа на които се установява осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в трудовокооперативните земеделски стопанства. Безспорно нито в административното, нито в съдебното производство е представен документ, визиран в § 1 от ДР на Инструкция № 5/30.06.2005г. Представеното от жалбоподателя удостоверение № 631/ 1979г., издадено от Председателя на клоново стопанство при АПК "Загоре" – Стара Загора, от което е видно, че Иванка Митева Тенева от с.Загоре е приета за член на стопанството с протокол № 5/ 27.02.1951г., противоречи на удостоверение № АС-1372/ 01.09.2008год., издадено от Архивохранилището към ТП на НОИ - гр.Стара Загора, с което се установява, че съгласно съхраняваните в ТП на НОИ - гр.Стара Загора документи на ТКЗС с.Загоре, майката на жалбоподателя Иванка Митева Тенева /намерена с имената Иванка М. Ганева/ не е приета за член-кооператор в ТКЗС – липсва протокол. В цитирания протокол № 5/ 27.02.1951г за приемане на членове на ТКЗС фигурира само съпругът й Михаил Г. Тенев. Следователно записите в партидните книги и разплащателни ведомости на нейно име са правени в качеството й на член от домакинството на член-кооператор. Доказателства в обратния смисъл не са ангажирани от жалбоподателя, въпреки дадените указания.

При тази хипотеза правилно не се зачита осигурителен стаж с правно основание чл.76, ал.1, т."е" от ППЗП /отм/, от надплановите трудодни на майката на жалбоподателя. За член - кооператор на ТКЗС е приет само баща му и само записаните на негово име трудодни могат да се разпределят от членовете на домакинството му, а надплановите дни на самите членове от домакинството на член-кооператора са извън приложното поле на разпоредбата на чл. 76, ал.1, т. "е" от ППЗП/отм/. По делото не се спори, че бащата няма отработени дни в ТКЗС, следователно на членовете на неговото семейство не може да се зачете трудов стаж по този ред.

По тези съображения жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на решение № **********/ 22.12.2008г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № 41/ 06.10.2008г на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ Стара Загора по жалба на Г.М.Г. ***.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: