Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 39 …..…..………….…..… 06.03.2009 Година ……..…....…... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ………………………………….…. първи състав На четвърти февруари  ………..……………………..……… Година две хиляди и девета

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                              Председател: П.П.

 

 

Секретар Д.Д. ……………….………..…..................................……………....

разгледа докладваното от съдията ……………………..……П.П. административно дело номер 28 по описа за две хиляди и девета година.

 

Производството по делото е по чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/, образувано по жалбата на “Варнафарма Холдинг” гр.Варна против Заповед №РД-19-1/03.01.2008г. на директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Стара Загора, с която е наложена санкция -финансова неустойка в размер на 1080 лв.

 

Жалбоподателят моли същата до бъде отменена, като постановена при допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и неправилно приложение на относимите материалноправни норми.

 

Ответникът по  жалбата директор РЗОК Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище, че жалбата е неоснователна и оспорването следва да бъде отхвърлено.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

 

Между жалбоподателя  и  НЗОК е сключен  представения по делото договор за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК под № 24-0203/01.03.2006г. По силата на договора изпълнителят се задължава да отпуска визираните в него продукти чрез  аптека ”Марешки”, намираща се в гр.Стара Загора, като възложителят е  поел задължение да заплаща дължимите се суми   за тях по реда и условията му. Със Заповед № РД 18-1428/13.12.2007г., директорът на РЗОК-Стара Загора е наредил извършване на  финансова проверка на  аптека ”Марешки” със задача - проверка по отпускането на лекарства по рецептурните бланки МЗ-НЗОК № 5 в съответствие с чл.1 от Индивидуалния договор. След извършената проверка е съставен представения по делото  констативен протокол № Р-1600/13.12.2007г. Съгласно констатациите по протокола: на ЗЗОЛ Стоянка Иванова са отпуснати  лекарствени средства по НЗОК с рецепти от 19.04.2007г. и 18.05.2007г. при заверка в РЗОК гр.Стара Загора на рецептурната книжка на 20.06.2007г; на ЗЗОЛ  А. П. са отпуснати лекарствени  средства по НЗОК  по  четири рецепти от 23.04.2007г. и по четири рецепти от 29.05.2007г. при заверена в РЗОК рецептурна книжка на 03.07.2007г; на ЗЗОЛ С. П. са отпуснати лекарствени средства по НЗОК по две рецепти от 06.04.2007г.  при заверена  в РЗОК-Стара Загора рецептурна книжка на 07.06.2007г. Констатирано е също  наличието на три броя изпълнени и обработени рецептурни бланки от които две без подпис на отпуснал магистър-фармацевт и една без подпис на получател. При така установените констатации, които не са оспорени по надлежния ред, с обжалваната пред съда заповед директорът на РЗОК –Стара Загора на основание чл.35, ал.1 от Индивидуалния договор за констатирано нарушение на чл.3, ал.2 от него, на основание чл.38, т.3, б.в от същия договор е наложил санкция, а именно финансова неустойка в размер на 1080 лева.

 

 

Жалбата е подадена от легитимирано лице, адресат на оспорения акт, в законоустановения срок и се явява допустима.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства намира, че оспореното решение е издадено от компетентен орган – заместник директора на РЗОК Стара Загора, съгласно чл.238, ал.1 и чл.241, ал.1 от НРД 2006г. при условията на заместване. Последното е надлежно установено от представеният болничен лист №1886/12.12.2007г., установяващ временна нетрудоспособност на директора на РЗОК и заповед № РД-09-74/02.06.2007г., за изпълняване на функциите му в случай на отсъствие от заместник директор РЗОК Стара Загора. Спазени са процесуалноправните разпоредби по издаването й. Извършена е  финансова проверка въз основа на надлежна заповед по чл.49 НРД 2006г. от финансови инспектори към РЗОК Стара Загора.  Копие от заповедта по чл.49 НРД 2006г. е връчено на управителя на проверявания обект. За резултатите от проверката е съставен констативен протокол, който също е надлежно. При липсата на подадени възражения в изпълнение на правомощията си по чл. 35 от сключеният индивидуален договор директора на РЗОК Стара Загора е издал заповед за налагане на санкция.

 

При установената по делото фактическа обстановка административният съд намира, че са допуснати от страна на жалбоподателя  цитираните в обжалваната заповед нарушения на чл.3, ал.2 от сключения с НЗОК Индивидуален договор. Тази  клауза от договора въвежда  задължение за изпълнителя да спазва условията  за отпускане на лекарства, така както са посочени в него. Установените в констативния протокол и възприетите в  обжалваната заповед нарушения  се основават  от събраните по делото доказателства и на практика   не се оспорват и от жалбоподателя. Касае се за отпускане на медикаменти в противоречие с изискванията визирани в Наредба № 4/2001г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти и Указанията за работа с лекарствен списък на НЗОК № РД-16-2/10.01.2006г. Безспорно е установено от представените писмени доказателства отпускане на лекарствени средства въз основа на рецептурни книжки,  заверени в последващ отпускането момент, както и че са налице  изпълнени и обработени  рецептурни бланки, които не съдържат подпис на отпуснал ги магистър-фармацевт, както и такава без подпис на получател. Несъстоятелно е позоваването в жалбата, че макар и нарушенията да са налице, то отговорността за тях на практика е в органите на ответника, допуснали заплащане на сумите при неконстатирани своевременно нередовности в рецептурните книжки и протоколите за отпускане на лекарства. Касае се за формални и задължителни изисквания, които именно жалбоподателят е следвало да изпълни и констатира, като при неизпълнението им за него възниква отговорността  за възстановяване на сумите получени неправомерно, а за Директора на  РЗОК-Стара Загора възможността и задължението за налагане на санкция. Установени са и нарушенията, цитирани в заповедта, за налични изпълнени и обработени рецептурни бланки без подпис на отпуснал  магистър-фармацевт и на получател. Това е в нарушение на изискванията на приложение № 4 от НРД 2006г., касаещо указанието за работа с рецептурни бланки. По така установените  по несъмнен начин допуснати нарушения на чл.3, ал.2 от Индивидуалния договор на задължения, поети с него от страна на жалбоподателя, е възникнало правото на Директора на РЗОК да наложи предвидените  в договора санкции. Именно съобразявайки се с възможността по чл.38 т.3, б.”в” от договора, изрично посочена и в обжалваната заповед, е наложена санкция в размер на 1080лв. Съгласно тази клауза на договора, при установено последващо  нарушение, санкцията е в размер на 180лв. умножена по броя на констатираните нарушения . В случая констатираните такива в протокола,  на които се основава и оспорената заповед са  шест на брой, което основава общия размер на определената финансова неустойка.

 

Установи се от представените по делото доказателства, приложението на цитираната клауза на чл.38 т.3, б.”в” от  сключения индивидуален договор, тъй като се касае именно за последващо нарушение. От представените при новото разглеждане на делото заповеди и копия от входящия регистър воден от ответника – РЗОК Стара Загора се установява, че на жалбоподателя с влязла в сила Заповед № РД-19-294/29.06.2006г. е наложена санкция за констатирано нарушение на чл.3, ал.2 от индивидуалния договор. Съответно с влязла в сила заповед № РД-19-436/16.08.2006г. отново е наложена санкция за допуснато нарушение на чл.3, ал.2 от Индивидуалния договор на основание чл.38, т.3, б.”б” от него, касаеща хипотезата на повторно нарушение. При това положение установените  нарушения - предмет на настоящото производство, се явяват последващи такива по смисъла на чл.38, т.3, б.”в” и подлежат на санкциониране именно по реда на тази разпоредба. В сключеният Индивидуален договор не е конкретизирано коя е хипотезата на последващо нарушение, но тъй като изрично е визирана възможността за налагане на санкция за повторно нарушение, то последващо е всяко такова след наложена санкция за повторното. Именно такъв е конкретния случай, при съобразяване и с разпоредбата на § 1,т.11 от ДР на НРД 2006г., която визира за повторно нарушението извършено в рамките на действие на този НРД. Безспорно е в случая, че са налице влезли в сила санкции за извършено нарушение по чл.3, ал.2 от Индивидуалния договор, за повторно извършено такова нарушение на същия член и  санкцията-предмет на настоящата заповед за ново, последващо такова нарушение. Всички тези нарушения са установени и санкционирани при действието на НРД 2006г. и сключения въз основа на него Индивидуален договор от 01.03.2006г. 

 

Предвид гореизложените съображения съдът намира, че обжалваната  заповед е издадена от компетентен орган, като са спазени процесуалноправните и материалноправни разпоредби по издаването й. Оспорването се явява неоснователно и като такава следва да бъде отхвърлено. С оглед изхода на делото на ответника по жалбата следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. последно АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  оспорването  от “Варнафарма Холдинг” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна,  на Заповед № РД-19-1/03.01.2008г. на Директора на РЗОК-Стара Загора, с която е наложена  санкция - финансова неустойка в размер на 1080 лева.

 

ОСЪЖДА “Варнафарма Холдинг” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна,  да заплати на Районна здравна осигурителна каса-Стара Загора,  сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща  разноските му по делото

 

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: