Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     159

                                                       гр.Стара Загора

 07.05.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав в публичното  заседание на двадесет и седми април през две хиляди и девета година в състав:

                  

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

при секретаря С.Х.,

като разгледа докладваното от  Р. Р.   адм.дело   32   по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от АПК във връзка с  § 62, ал.3 от ПЗР на ПМС № 456/97г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.

Образувано е по жалба от Е.И.Т. и Е.И.Т. ***, против Заповед №1932/27.08.07г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на С.К.П. ***.Загора, правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Асанов трап” в землището на гр.Ст.Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота. Молят, заповедта да бъде отменена, като незаконосъобразна, тъй като в нея е посочено, че се издава на осн. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, но не е уточнено по коя от петте алинеи на този текст. Считат, че посоченото правно основание за издаването на заповедта е неотносимо към нея. Твърдят, че липсват мотиви към оспорения адм.акт. В диспозитива му не бил индивидуализиран и имота. Считат, че не са налице предпоставките по §.4а, §.4б и §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В с.з. жалбоподателите не се явяват, но чрез процесуалните си представители адв.К. и адв.Панайотов, поддържат жалбата.

Ответникът - Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение.

Ответникът С.К.П. се явява лично и взема становище за отхвърляне на оспорването.

Конституираните заинтересовани страни не се явяват. От тях само Д.К.И. се представлява от адв.Г., която моли да се отмени оспорената заповед.

След преценка на всички събрани по делото доказателства, съдът прие за установено  от фактическа страна, следното:

На С.К.П. ***.Загора е издадено удостоверение №163 от 16.06.1992г., в което е вписано, че на основание Постановление №11 от 02.03.1982г. и решение №111а от 21.09.1978г. му е предоставена за ползване, земя за “трайни насаждения” в размер на 1 /един/ декар в местност “Седми километър”, землището на гр.Ст.Загора. Той подал заявление вх.№0901102/17.06.1992г. за преобразуване правото си на ползване в право на собственост на основание § 4 от ЗСПЗЗ във вр. с § 5 /изм./ от ППЗСПЗЗ. В заявлението си не посочил кое от основанията по § 4а или § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ е налице, по отношение на ползвания от него имот. Уточнил само, че имота е в местността „Седми километър”, и че в него съществува „овощна градина и малко лозе без вода”

С протокол № 29 от 23.04.2007г., комисия, назначена със Заповед №1001/09.07.2004г. и на осн. §62, ал.1 от ПЗР към ПМС №465/11.12.1997г. за изменение на ППЗСПЗЗ, е разгледала постъпилите заявления от ползвателите в местност “Асанов трап”, землище на гр.Ст.Загора и приела, че са  налице условията съгласно § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и §62, от ПЗР към ПМС №465/11.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставената им за ползване земя. В протокола не е отразено, срещу всеки от имотите на ползвателите, кои от предпоставките да придобият право на собственост са налице - тези по § 4а или § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и въз основа на кой от актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ е възникнало правото им на ползване. Сред ползвателите на имоти в местност „Асанов трап”, изброени в протокола, под № 8 е посочен и С.К.П..

С план на новообразуваните имоти е отреден новообразуван имот №76 в масив 301 с площ от 1000 кв.м. в местност „Асанов трап” на С.К.П.. Планът е изготвен въз основа на помощен кадастрален план на земите на бившите собственици на имоти в местност „Асанов трап”, землище на гр.Ст.Загора. В регистъра на имотите имот №518 с площ от 750 кв.м. е записан като собствен на Община Ст.Загора. В същото време имот под №518, но с площ от 3000 кв.м., е записан в приложената по делото таблица за изчисление на дължимото обезщетение, като собственост на М.И. Гуджева, която е оставила като наследници жалбоподателите по делото Е.И.Т. и Е.И.Т., както и заинтересованите страни И.М.Т., М.Б.П., Б.С.М., В.С.М. и Е. Димитрова Н.. В помощния план под №517 с площ от 3000 кв.м. е отразен имот, който съгласно регистъра на имотите е записан на Кольо Н. Бонев, който е наследен от заинтересованите страни Н.К.Н. и Д.К.И.. В помощния план под № 516 с площ от 6249 кв.м. е отразен имот, който съгласно регистъра на имотите е записан като собственост на Община Стара Загора. От заключението на назначената, неоспорена от страните и приета от съда експертиза и изготвените, приети и ползвани по адм. преписка помощен план и план на новообразуваните имоти в местност „Асанов трап”, се установи, че новообразуван имот №76 в масив 301 с площ от 1000 кв.м., попада върху части от имоти № 516 и №517 по помощния план, но не попада върху имот №518. В същото време в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците, е отразено, че 9 /девет/ кв.м. от новообразуван имот №76 в масив 301 попадат върху имот №518. Според заключението на експертизата, е вероятно след изготвянето на помощния план за местност „Асанов трап” да са настъпили промени в същия, които да не са отразени графично в него, но са взети предвид при изготвяне на таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците. Доказателства за такива последващи промени вещото лице не е открило да съществуват в Община Ст.Загора. В същото време процесуалния представител на общината, заявява, че представения помощен план е единствения ползван по преписката и последващи корекции в ситуирането на имотите върху него не са правени.

Установи се, че ползвателя на имота С.К.П. не е заплащал на бившите собствениците на същия неговата равностойност.

В продължение на повече от петнадесет години Кметът на общината не издал заповед по реда на  § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, с която да признае или откаже на С.К.П. да придобие право на собственост върху предоставената му  за ползване земя.

С обжалваната заповед 1932/27.08.07г. Кмета на Община Ст.Загора, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 29/23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед № 1001/09.07.2004г., е признал на С.К.П. ***.Загора правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността “Асанов трап” в землището на гр.Ст.Загора, без в нея да е индивидуализиран имота с номер, площ и граници. Посочено е само, че имота се ползва на основание ПМС №76/05.12.1977г. Едва в мотивите към заповедта е посочено, че на С.К.П. е предоставено право на ползване на имот №76 в масив 301 с площ от 1000 кв.м., в местност “Асанов трап” с удостоверение №163/16.06.1992г. и по решение №111-а/21.09.1978г. Със заповедта е възложено на техническата служба на общината да извърши оценка на имота.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена и доказана, след съвкупната преценка и анализ на всички събрани по делото, допустими, годни и относими доказателствени средства, които като еднозначни, безпротиворечиви и неоспорени, изцяло кредитира.

След като е сезиран с жалба, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт, съдът проверява както за инвокираните от жалбоподателите пороци, така и за наличието на всички незаявени от тях основания за отмяна по чл.146 от АПК.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения 14 дневен срок от надлежен субект, поради което е процесуално допустима. Собствениците на възстановени земеделски земи по чл. 27 от ППЗСПЗЗ, каквито се явяват жалбоподателите и присъединилите се към жалбата  заинтересовани страни,  попадащи в обхвата на  действие на § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, притежават активна процесуална легитимация да атакуват всички заповеди по  § 62, ал.3 и ал.9 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и § 4к, ал.6 и ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като непосредствено засегнати от тях, в случаите, когато са благоприятстващи за ползвателите.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Процесната заповед е постановена от компетентен орган, в предвидената от закона форма и в съответствие с целта му, но при постановяването и е допуснато незачитане на законовата последователност на издаваните за всяка фаза административни актове в производството по трансформация на правото на ползване в право на собственост, определена с   § 62, ал.3 и ал.9 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и § 4к, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ. Планът на новообразуваните имоти се изработва за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. С този план на всеки правоимащ по § 4а и 4б се определя имот в съответствие с изискванията на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Правоимащо е лицето, чието право на ползване се е превърнало в право на собственост чрез заплащане цената на земята по който и да е от предвидения за това ред - по § 5 от ПЗР на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 34/1992 г., понастоящем с променена редакция); по § 30 от ПЗР на ПМС № 121/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 28/1997 г.) или по § 62 от ПЗР на ПМС № 456/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 122/1997 г.).  Процедурата по придобиването на собствеността върху предоставения за ползване, въз основа   на    някой   от    актовете   по  §   4 ПЗР   на   ЗСПЗЗ, имот трябва да е приключила, а не висяща или предстояща, независимо дали ползвателят придобива при условията на § 4а или по § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Следователно издадената от кмета при тази хипотеза  заповед по §62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ за признаване правото на ползвателя да придобие собственост върху имота, е незаконосъобразна поради съществено нарушение на процесуалните правила.

На следващо място, протоколът на комисията по § 62, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, досежно процесния имот, не отговаря на § 62, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ - в смисъл да даде становище относно спазването на изискванията на актовете на държавните органи, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, както и дали са налице другите условия съгласно § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи. Протоколът е без мотиви, отразяващи разискванията при преценката на кандидатите, дали отговарят на изискванията и съдържа само диспозитив на решение, в което са изброени гражданите, за които „са налице условията по § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62, ал.1 от ПЗР към ПМС № 465/11.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи”. Въз основа на този, несъответстващ на материалния закон, протокол, кметът не е следвало, съгласно § 62, ал. 3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, да издаде заповед, с която да признае правото да се придобие собственост от ползвателя С.К.П.. В заповедта си, кметът не е посочил и съображения за основанието - по §4а или 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, въз основа на което признава правото на ползвателя да придобие собственост върху процесния имот. Именно административният орган със заповедта си по §62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, и при съобразяване на всички законови и технически изисквания, е компетентен да признае правото на ползвателите да придобият собственост, като в условията на обвързана от становището на комисията компетентност, отчете фактическите и правни основания за възникване на правото на придобиване  на собственост. Заповедта по § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ може да се издаде само на база мотивираното и конкретно становище на комисията по § 62, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Като е заместил комисията и сам е извършил преценка за съществуването на условията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, без дори да посочи мотиви по кое от двете основания  -  по  §   или   от  ПЗР на  ЗСПЗЗ,  е възникнало правото  на ползвателя, кметът на Община Стара Загора е постановил един незаконосъобразен административен акт /в този смисъл са Решение № 2377 от 8.03.2007 г. на ВАС по адм. д. № 1002/2007 г., IV отд, Решение № 11658 от 23.11.2007 г. на ВАС по адм. д. № 7628/2007 г., IV о./.

Заповедта е постановена при противоречиви и взаимно изключващи се фактически и правни основания за наличието на правопораждащия правото факт - имота да е предоставен за ползване, въз основа на някой от актовете по §.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Видно от цитираното в заповедта удостоверение №163/16.06.1992г., процесния имот е предоставен на ползвателя “в изпълнение на Постановление №11 от 02.03.1982г.”, а в същото време в заповедта е посочено, че “имотът се ползва на основание ПМС №76/05.12.1977г.” И двата посочени държавни акта са от кръга на тези, които дават право на ползвателя да поиска трансформиране на правото си на ползване в право на собственост, но това не освобождава адм.орган от задължението да установи и посочи действителните фактически и правни основания за издаването на процесната заповед. На следващо място в диспозитива на заповедтта не е индивидуализиран имота с номер, площ и граници, което също я прави незаконосъобразна. Едва в обстоятелствената и част се споменава върху какъв имот е предоставено право на ползване, но не и върху какъв имот му се признава право на собственост и действителната воля на административния орган трябва да се извлича чрез тълкуване. От доказателствата, приложени по адм.преписка и събрани по делото, не е възможно, по категоричен начин, да се установи и върху кои точно имоти на бивши собственици попада процесния новообразуван имот. Вината за това е изцяло в адм.орган и съответните общински служби, които са изработили и са ползвали взаимно изключващи се доказателства, от анализа на които не могат да се установят тези обстоятелства. Констатираното противоречие в помощния план и плана на новообразуваните имоти, в регистъра на имотите и таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците, не позволява да бъдат изведени действителните, засегнати от оспорената заповед, бивши собственици на имоти, както и кои точно техни имоти и в какви части се засягат. От тук е невъзможно и да се установят активно легитимираните лица по § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и тези имащи право да получат, внесената от ползвателя, сума по ал.6 от същата норма и при какво разпределение между тях.

С оглед на всички изложени правни съображения, съдът счита, че оспорената заповед следва да бъде отменена, като постановена при съществени противоречия с материално правни и процесуални разпоредби, както и при неспазване на установената форма за издаването и – липсващи или взаимно изключващи се фактически и правни основания.

Административната преписка следва да се върне за ново разглеждане от адм.орган, при което се отстранят противоречията досежно действително засегнатите имоти на бившите собственици, които се засягат от процесния новообразуван имот, и се изпълнят задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, констатирани в мотивите към настоящото решение.

Водим от тези мотиви, и на  осн. чл.172, ал.2 във вр. с чл.173, ал.2 от АПК, съдът

 

                                      Р       Е       Ш       И :

 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №1932/27.08.2007г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №29/23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед № 1001/09.07.2004г., е признато на С.К.П. ***.Загора правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността “Асанов трап” в землището на гр.Ст.Загора и е възложено на техническата служба на Общината да извърши оценка на имота.

ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община Ст.Загора за ново разглеждане и произнасяне при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: