Р Е Ш Е Н И Е  112

 

гр.Стара Загора 27.03.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         седемнадесети март

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                         ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     35   по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

Образувано е по жалба от Кмета на Община Чирпан В. Г. Д. против решение № 187, взето на заседание на Общински съвет Чирпан, проведено на 18.12.2008г. за преценка на законосъобразността му. Изложени са съображения за допуснати нарушения на чл.59, ал.2, т.4 от АПК и на Закона за общинската собственост/ЗОС/.

 В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата. Моли решението да бъде отменено като незаконосъобразно.

Ответникът Общински съвет Чирпан чрез пълномощника си оспорва жалбата като неоснователна. Моли решението да бъде оставено в сила като издадено от компетентен орган, при спазване на предвидените от закона ред и форма, както и при наличие на материалноправни предпоставки. Претендира за присъждане на разноски.

     Съдът, като обсъди доводите, изложени в жалбата и извърши проверка на законосъобразността на атакуваното решение, намира за установено  следното:

   Със заповед № РД-09-291/ 25.09.2001г на Кмета на Община Чирпан е насрочен търг да отдаване под наем на общински обекти, сред които под № 2 за гр.Чирпан е посочено заведение “К. М.” на ул.”И. В.” № 2а.  Имотът е публична общинска собственост, видно от съставения акт № 92 от 10.03.1998г.

На 31.10.2001г на основание тръжен протокол от 22.10.2001г за спечелен търг е сключен договор между Община Чирпан и ЕТ ”Н. И. – Н. 2000” гр.Чирпан за отдаване под наем на заведението “К. М.” със срок от 3 години. На същата дата с приемателно-предавателен протокол е предадено владението на обекта. С допълнително споразумение от 28.01.2002г на основание решение № 255/ 13.12.2001г на Общински съвет Чирпан и молба на наемателя срокът се изменя от 3 на 5 години.  С решение № 435/ 29.06.2006г на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 78, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗОС Общинският съвет Чирпан дава съгласие процесният договор за наем да бъде продължен до 31.10.2011г. Въз основа на решението е сключено допълнително споразумение към договора на 16.08.2006г.

На 18.08.2008г е сключен договор за съвместна дейност между ”Н. И. – Н. 2000” гр.Чирпан и ЕТ “Б.К.”, изразяваща се в осъществяване дейността на търговски обект “К. М.” в гр.Чирпан, ул.”И. В.” № 2а, съобразно предназначението му като заведение.

   С оспореното решение № 187 от протокол № 22 от заседание на Общински съвет Чирпан, проведено на 18.12.2008г, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.11, ал.2 от ЗОС е възложено на Кмета на Община Чирпан да прекрати договор за наем, сключен на 31.10.2001г между Община Чирпан и ЕТ ”Н. И. – Н. 2000” гр.Чирпан относно общински имот “К. М.” в гр.Чирпан поради нарушаване на императивната норма на чл.11, ал.2 от ЗОС. Решението е прието с поименно гласуване, при което е получен резултат 12 гласа “за”, “против” - няма и 8 гласа “въздържали се”.

По делото са представени обжалваното решение; протокол № 22/ 18.12.2008г на Общински съвет Чирпан; докладна записка от Е. В. – председател на Общински съвет Чирпан рег.№ 1368/ 09.12.2008г относно проект на оспореното решение; становище от Председателя на постоянната комисия “Бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика” към общинския съвет без дата; Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която не съдържа разпоредби за прекратяване на наемните отношения.

При преценката на събраните по делото доказателства съдът намира жалбата за допустима. Подадена е в законоустановения срок от лице с правен интерес. Разгледана по същество, се явява основателна.

Оспореното решение е взето при наличието на изискуемите по закон кворум и мнозинство, издадено е в предвидената от закона форма.

То обаче е прието в нарушение на материалния закон.В него са посочени като правни основания за постановяването му чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.11, ал.2 от ЗОС . Предмет на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА са решенията на общинския съвет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В случая не е налице нито една от визираните предпоставки, тъй като с цитираното решение се задължава кмета на общината да предприеме действие за разваляне на договор за наем на недвижим имот, сключен между общината и ЕТ ”Н. И. – Н. 2000” гр.Чирпан. Посочената разпоредба на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, свързана с определяне конкретни правомощия на кмета и решаване на въпроси от местно значение, като основание за постановяване на оспорения административен акт, е неприложима по правоотношения, в които органът на местното самоуправление не е участник. По-скоро се касае до правомощия по чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА отколкото до такова по чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, поради което оспореният административен акт се явява издаден при липса на посоченото в него основание. В този смисъл е решение № 8549 от 9.07.2008 г. на ВАС по адм. д. № 3155/2008 г., IV о.

На следващо място при постановяването му са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Разпоредбата на чл.59, ал.1 от АПК  задължава административния орган да изложи мотиви, а ал. 2, т. 4 на същия текст - да посочи фактическите и правни основания за издаване на административния акт. В протокол № 22/ 18.12.2008г. по приемане на процесното решение е посочено правното основание, а като мотиви - т. е., фактическите основания,  довели до издаването на решението, са посочени само проведените обсъждания. Съгласно ТР № 16/1975 г. на ОСГК на ВС на РБ мотивите към административния акт могат да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящото издаване на административния акт.  В случая обаче докладната записка от председателя на Общинския съвет не е прочетена, предложение и становище на постоянните комисии като помощни органи на компетентния колективен орган не са приложени. Последното представлява самостоятелно процесуално нарушение. Представеното по делото становище на Председателя на постоянната комисия “Бюджет, финанси, стопанска и инвестиционна политика” е изготвено за нуждите на съдебното производство, видно от съдържанието му,  и с него не може да се санира цитираният порок.

Решението е прието само въз основа на проведените обсъждания на предложението за приемане на решението, което не е достатъчно да удовлетвори изискванията на закона за съдържание на административния акт. Необходимо е релевантните за прекратяване на договора за наем факти да се посочат като мотиви на решението на Общинския съвет, защото мотивите на този административен акт не са изложени в други официални документи, изхождащи от същия или от помощните му административни органи. В протокола от заседанието на Общинския съвет и в докладната записка не е направено необходимото описание на имота, по отношение на който ще се прекратява договора за наем, на основанията за това прекратяване, както и на доказателствата, чрез които са били установени. По тези причини оспореното решение на Общински съвет Чирпан се явява и немотивирано.

  Съдът не намира за основателно оплакването за допуснато нарушение на процесуалния закон поради непосочване на текст от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, тъй като същата в случая не съдържа разпоредби относно прекратяването на наемни отношения.

С оглед гореизложените съображения административният съд намира, че  решение № 187 от протокол № 22 от заседание на Общински съвет Чирпан, проведено на 18.12.2008г, е незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

При този изход на делото на ответника не следва да бъдат присъждани разноски.                                                            

     Водим от горните мотиви, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН РЕШЕНИЕ № 187 от протокол № 22 от заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН, проведено на 18.12.2008г, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.11, ал.2 от ЗОС е възложено на Кмета на Община Чирпан да прекрати договор за наем, сключен на 31.10.2001г между Община Чирпан и ЕТ ”Н. И.– Н. 2000” гр.Чирпан относно общински имот “К. М.” в гр.Чирпан поради нарушаване на императивната норма на чл.11, ал.2 от ЗОС.

Решението  подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

                      

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: