Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 145 ..…..…..……...…..… 30.04.2009 Година ……..…....…... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ………………………………….…. първи състав На петнадесети април ……….………………………....…… Година две хиляди и девета

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                              Председател: П.П.

 

Секретар Д.  Д. ………………………..…..................................……………....

разгледа докладваното от съдията ……………………..……П.П. административно дело номер 39 по описа за две хиляди и девета година.

 

Производството е по чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, образувано по жалбата на “Национална електрическа компания” ЕАД гр.София, против заповед №586/18.12.2008г. на Кмета на Община Гълъбово.

 

Жалбоподателят претендира отмяната й като незаконосъобразна - издадена при съществени нарушения на административнопроизводствени правила, неправилно приложение на закона и несъответствие с целта му.

 

Ответникът по жалбата Община Гълъбово чрез пълномощника си по делото взема становище, че жалбата е неоснователна и следва оспорването да бъде отхвърлено.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено следното:

 

С оспорената  заповед № 586/18.12.2008г. е наредено спиране изпълнението на строеж: Строително-монтажни работи по електропровод ВЛ 110 кV “Бояново” и връзката му с ел.захранване за собствени нужди на новоизграждащата се ТЕЦ “Ей и Ес Марица изток 1” в землището на с.Обручище от възложителя НЕК ЕАД гр.София.  Разпоредено е  освобождаване на строежа от хора и механизация, тъй като се извършва в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ. От правна страна заповедта се основава на чл.224, ал.1, т.1 и ал.4, във връзка с чл.222а от ЗУТ. От фактическа страна на констативен акт № 11/02.12.2008г. на комисия назначена със заповед за извършване на проверката на строежа. Съгласно констативния акт на датата на извършване на проверката, въпреки липса на влязло в сила разрешение за строеж е изключено електрозахранването на електропровод ВЛ “Бояново” за извършване демонтаж на съществуващи ел. проводници и направа на отклонение към новата ТЕЦ. На мястото на проверката са установени автовишки и работници, започнали строително-монтажни работи. Констатиран е  и извършен монтаж на два броя изолатори.

 

По делото е представена преписката образувана по издадената заповед. В нея се съдържа констативен акт №11/02.12.2008г., в който са отразени извършените строително-монтажни дейности, същият е подписан от комисията, като подписи не са положени от присъствувалите представители от дружеството- жалбоподател. С писмо  вх.№ 53-00-309/17.12.2008г. изпълнителният директор на “НЕК” ЕАД оспорва тези констатации, като сочи, че е издадено от МРРБ писмо, с което е разрешено изпълнение на временно ел.захранване за собствени нужди, представляващо разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ. Временното ел.захранване се осъществява на ниво 20 кV, но поради недостатъчна мощност на мрежата в района е предвиден трансформатор 110/20 кV. Работните проекти за захранване са представени в МРРБ, като обектът  не е изместване на въздушна линия “Бояново”, а самостоятелен такъв. По делото е представено цитираното в становището писмо на Зам.министър на МРРБ, с което е разрешено изпълнение на временно ел.захранване на собствени нужди на ТЕЦ “Ей и Ес 3С Марица изток 1” с отклонение ВЛ 110 кV ”Бояново”. Посочено е, че се касае за съоръжение по чл.54 ЗУТ, поради което не следва да се нанася в кадастралната карта и подлежи на премахване след завършване на строителството. Установено е от доказателствата по делото, че това разрешение е обжалвано пред ВАС, като последния с определение от 15.01.2009г. е допуснал предварителното му изпълнение под условие на внасяне на гаранция. Не се спори също, че това определение е обжалвано и не е влязло в законна сила.

 

По делото е назначена Съдебно-техническа експертиза, която е депозирала писмено заключение. Съгласно заключението реално са извършени описаните в констативен акт № 11/08г. действия, като същите съставляват намерение за изграждане на ново отклонение от ВЛ 110 кV ”Бояново”, което преминавайки през ОРУ 400  кV  да захрани с електроенергия за собствени нужди съоръженията на новоизграждащата се ТЕЦ, чрез временен трансформатор 110/20  кV  на територията на същия. За самия трансформатор е оформено само мястото където следва да бъде поставен. Въз основа на установеното  заключението на вещото лице е, че тези действия са и съставляват изпълнение на временно ел. захранване за собствени нужди на ТЕЦ “Ей и Ес 3С Марица изток 1” с отклонение от ВЛ 110 кV ”Бояново”, съгласно представеното по делото разрешение на Зам.министъра на МРРБ. Съмнение в това нямало, поради факта, че новоизгражданото съоръжение е на ниво 110 кV ”Бояново”, а ОРУ на  новоизграждащата се ТЕЦ  е 400  кV  и временното съоръжение не може да бъде  използвано в последствие след пускане на централата в действие. Към заключението е приложена и скица, установяваща какво следва да се извърши по даденото разрешение за строителство. Съдът приема заключението на вещото лице като мотивирано и компетентно, същото не оспорено и от страните.

 

 

При преценката на събраните по делото доказателства, съдът намира, че обжалваната заповед се явява издадена от компетентен орган по чл.224, ал.1, във вр. с чл.222а, ал.1, т.1 ЗУТ – кмета на Община Гълъбово.

 

Предмет на заповедта е спиране на строеж, представляващ “Строително-монтажни работи по електропровод ВЛ 110 кV “Бояново” и връзката му с ел.захранване за собствени нужди на новоизграждащата се ТЕЦ “Ей Ес Марица изток 1” в землището на с.Обручище. Не може да бъде споделено становището на жалбоподателя, че не се касае за строеж и не е необходимо издаване разрешение за него, а само съгласуването му от компетентните органи. Съгласно § 5, т.38 от ДР на ЗУТ “строежи” са и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението. Безспорно изпълнение на временно ел.захранване с отклонение от съществуваща ВЛ за  захранване  на строеж на електроцентрала, представлява строеж по смисъла на тази разпоредба, като се касае за временен такъв - чл.54, ал.1 от ЗУТ. За същия е налице разрешение за реализацията му под № АУ 22-24/17.11.2008г. на МРРБ, издадено от този орган, тъй като се касае за обект с национално значение. Безспорно е установено при необорването на констатациите в съставения констативен акт № 11/2008г. и заключението на Съдебно-техническата експертиза, че са предприети строително- монтажни дейности по изпълнение на временното захранване по издаденото разрешение  за строеж от МРРБ.

 

Съгласно разпоредбата на чл.222а, ал.1, т.1 от ЗУТ, кметът на общината спира строежи, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи, при условията  и по реда на чл.224 от същия закон.  В случая издадената  заповед се основава именно на чл.224, ал.1, т. 1 от ЗУТ, и с нея при надлежно мотивиране, изискуемо се от закона е спряно изпълнението на посочения по-горе строеж, като извършващ се без да е налице влязло в сила разрешение за строеж. Спазена е законоустановената процедура, като обстоятелствата за това са установени с констативен акт, връчен на заинтересованото лице. При установеното по делото, съдът намира, че са били налице  законовите условия за издаване на оспорената заповед. За реализация на строежа предмет на заповедта е издадено разрешение за строеж /временен/, но към момента на издаването на заповедта, а и към настоящия такъв, това разрешение за строеж е оспорено пред съд и не е влязло в законна сила. При това положение е налице изпълнение на законовото условие да се извършва изпълнение на строеж, без влязло в сила разрешение за това. Изложените в жалбата обстоятелства, че се касае за “обект с национално значение” не обуславят друг извод при положение, че реализацията на строителството следва да се извършва при наличие на законоустановените предпоставки за това . Не е налице и твърдяното смешение, че заповедта  касае друг обект, при наличието на описаните извършвани действия и заключението на Съдебно-техническата експертиза. При наличие на законоустановените предпоставки не може да бъде споделено и твърдяното, че е налице злоупотреба с право от страна на  издалия оспорената заповед. Целта на закона, формулирана и в заглавието на глава ХХІ от ЗУТ е именно недопускане на незаконно строителство. Именно в тази хипотеза следва да се разглежда и настоящия случай, при който  реализацията на строежа е спряна в началната му фаза. Същият може да бъде продължен съгласно чл.222а, т.1 и чл.224, ал.5 от ЗУТ с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините довели до спиране на строежа.  

 

 При безспорно установеното извършване на строеж в нарушение на изискванията на закона,  а именно невлязло в сила разрешение за това, спирането му  с обжалваната заповед е законосъобразно, а жалбата се явява неоснователна.

 

С оглед гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед на Кмета на Община Гълъбово, като издадена от компетентен орган, в съответната форма, при спазване на процесуалноправните и материалноправни разпоредби по издаването й се явява законосъобразна, оспорването й е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.   С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.4 от АПК, следва на ответника по жалбата да се присъдят направените по делото разноски в размер на 265 лева, съставляващи възнаграждение на вещо лице. Не следва да се присъжда адвокатско  възнаграждение по договор за правна помощ от 04.03.2009г., тъй като  по делото не са представени доказателства, удостоверяващи заплащане на договорената сума – липсват реално направени разноски.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, пр. последно АПК, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № 586/18.12.2008г. на Кмета на Община Гълъбово, с която е наредено спиране изпълнението на строеж: Строително-монтажни работи по електропровод ВЛ 110 кV “Бояново” и връзката му с ел.захранване за собствени нужди на новоизграждащата се ТЕЦ “Ей и Ес Марица Изток 1” в землището на с.Обручище, обл.Стара Загора по жалбата на НЕК ЕАД гр.София 1000, ул.”Веслец” № 5.

 

ОСЪЖДА “Национална Електрическа Компания” ЕАД  гр.София 1000, ул.”Веслец” № 5, ЕИК 000649348 да заплати на Община Гълъбово сума в размер на 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, съставляваща разноски по делото.

 

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: