Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  116  16.04.2009г.   град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.   

и с участието на прокурора                                                                

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 57 по описа за 2009г.                                                       

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.  

Образувано е по жалба на Л.С.М. - Б. *** Загора срещу мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, поискана със заявление за достъп до обществена информация вх.№ Динф - 19/ 08.12.2008г. В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорения отказ, като постановен в нарушение на материалния закон.   

В съдебно заседание и в представеното по делото подробно писмено становище жалбоподателката поддържа жалбата и иска съдът да отмени мълчаливия отказ на кмета на община Стара Загора като задължи същия да предостави информацията, поискана със Заявление вх.№ Динф – 19/ 08.12.2008г. 

Ответникът по жалбата – Кметът на община Стара Загора, чрез пълномощника си по делото Д.Маринова – ст.експерт ”Правно обслужване”, оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че не е налице мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да предостави достъп до обществена информация, тъй като на част от поставените в Заявление Д-инф – 19/ 08.12.2008г. въпроси е било отговорено на жалбоподателката, а останалите въпроси не касаели информация, която да е обществена по своя характер. 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Жалбоподателката е подала заявление за достъп до обществена информация вх.№ Динф – 19/ 08.12.2008г. до кмета на община Стара Загора, с което е поискала да й бъде предоставена информация, изброена в 19 точки. В по – голямата си част заявлението касае въпроси относно проведена техническа анкета за имот № 95 по помощния план на парк “Бедечка”, възстановен на жалбоподателката с Решение № 53094/ 23.03.2004г. на ОСЗГ гр.Стара Загора /т.т. 1, 2 , 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17 и 18 от заявлението/.  Поискана е и информация дали е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за местност “Бедечка” /т.9 и т.10 от заявлението/.  Като форма на достъп до обществена информация жалбоподателката е поискала копия на следните документи: 1. заповед на кмета на община Стара Загора за откриване на производство за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за местността “Бедечка”; 2. Заповед на кмета на община Стара Загора за възлагане на Агенцията по кадастър за започване на изработване; 3. Заповед на кмета за провеждане на техническа анкета на възстановени имоти в местност “Бедечка”; 4. скица-проект на застъпени идеални части от имот № 95/ 2000г.; 5 Скица № 305/ 21.06.2007г.; 6.Актуална скица за имот № 6168/м.юли 2008г. и 7. Удостоверение за идентичност на ПИ № 95 и имот № 6168. 

            Поради това, че кметът на община Стара Загора не се е произнесъл в законоустановения съгласно чл.28 от ЗДОИ срок, Л.Б. е подала жалба срещу мълчаливия отказ на административния орган, по повод на която е образувано настоящото съдебно административно производство. 

  

   При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: 

Предмет на оспорване е мълчаливият отказ на кмета на община Стара Загора да се произнесе по направено искане за предоставяне на обществена информация, обективирано в заявление с вх.№ Динф-19/ 08.12.2008г. Съгласно разпоредбата на чл.58, ал.1 от АПК непроизнасянето на административния орган в срок, в случаите, когато има задължение да разгледа и да се произнесе по направено пред него искане, се смята за мълчалив отказ. Следователно по законодателен ред бездействието на административния орган и липсата на волеизявление по направеното искане е приравнено на индивидуален административен акт, законосъобразността на който подлежи на съдебен контрол. В конкретната хипотеза кметът на община Стара Загора, в качеството си орган на изпълнителната власт в общината /чл.38, ал.1 от ЗМСМА/, е сред субектите, посочени в чл.3, ал.1 от ЗДОИ, поради което за него съществува нормативно установено задължение, при поискване по съответния ред,  да предостави, респ. да откаже предоставянето на достъп до обществена информация.  По тези съображения съдът намира, че бездействието на задължения административен орган – кметът на община Стара Загора да се произнесе по направеното искане представлява мълчалив отказ, подлежащ на съдебен контрол. В тази връзка съдът приема, че жалбата е подадена в законоустановения по смисъла на чл.149, ал.3, предл.2 от АПК срок, от  легитимирано лице и е процесуално допустима. 

Разгледана по същество,  жалбата е и основателна.

Конституционно закрепено е правото на всеки да търси, получава и разпространява информация /чл.41 от Конституцията на РБългария/. Обществените отношения, свързани с достъп до обществена информация са уредени със специалния Закон за достъп до обществена информация. В разпоредбите на  този закон детайлно са регламентирани предметния обхват, реда и начина за достъп до обществена информация. Процедурата за предоставяне на обществена информация е уредена в Глава трета от ЗДОИ. Съгласно чл. 24 от закона, достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Според чл. 28, ал. 1 ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. А според ал. 2 на същия чл. 28 ЗДОИ органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение. Нормата на чл. 38 от ЗДОИ регламентира съдържанието на решението за отказ, а с чл. 39 от с. з. са дадени указания как да бъде съобщено това решение на заявителя. Следователно единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като писмено уведоми молителя за това свое решение. Изискването за писмено произнасяне представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, като мотивите на органа имат двояко значение - с излагането им се довеждат до знанието на страните съображенията на административния орган, с което се подпомагат страните при избора и изграждането на защитата им, и от друга страна се улеснява упражняването на съдебния контрол за законосъобразност.

С оглед характера на уредените обществени отношения и целта на приложимия материален закон, при условие, че разпоредбата на чл. 39 от ЗДОИ императивно задължава субектите по чл. 3 да се произнасят с мотивирано решение, особено в случаите на отказ да бъде предоставена исканата информация, кметът на община Стара Загора е бил длъжен изрично да се произнесе в законоустановения срок по така подаденото от Л.С. Минев - Б. заявление за достъп до обществена информация с вх. Динф-19/ 08.12.2008г. Последното съдържа изискуемите се реквизити по чл. 25, ал. 2, поради което е редовно от формална страна и органът е следвало да се произнесе по същество на искането. Като не се е произнесъл в законоустановения срок по подаденото до него заявление, кметът на община Стара Загора е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила по чл. 38 и чл. 39 ЗДОИ, според които отказът да бъде предоставен достъп до обществена информация е изричен и се постановява с мотивирано решение, в което се посочват правното и фактическо основание на отказа и което се връчва на заявителя. Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна.  В случая не може да бъде споделено възражението на процесуалния представител на ответника, че не е налице мълчалив отказ, тъй като на жалбопоподателката е изпратен писмен отговор, в който е предоставена част от исканата информация. От представеното и прието като доказателство по делото писмо с изх.№ Динф-19/ 29.12.2008г. /л.14 от делото/ е видно, че същото не касае въпросите, предмет на Заявление вх.№ Динф -19/ 08.12.2008г. Съдържанието на това писмо е изцяло относимо към търсената информация по друго, подадено от Л. Ст.Минава – Б. заявление за достъп до обществена информация вх.№ Динф-20/ 08.12.2008г. /л. 22 от делото/, но в него не се съдържа никакъв отговор на въпросите, посочени в т.т. 1-19 от процесното заявление. Неоснователно е и другото възражение на ответника за липса на “мълчалив отказ” обосновано с твърдението, че търсената от Л.Б. информация не представлява обществена такава. Съдът намира, че дори и в хипотезата, когато търсената информация по своя характер, вид и предназначение не притежава белезите на обществена информация по смисъла на чл.2 от ЗДОИ или исканата информация не се събира, създава и съхранява от органа, до когото е направено искането, последният не е освободен от задължението да се произнесе по същото като постанови съответния отказ, мотивиран с обстоятелството, че искането няма за предмет предоставяне на достъп до обществена информация, респ. да препрати заявлението до компетентния орган, съобразно изискването на чл.32 от ЗДОИ. По изложените съображения съдът намира, че преписката следва да бъде върната на кмета на община Стара Загора, който след като извърши преценка дали поставените от жалбоподателката въпроси в т.т. 1-19 от Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф-19/ 08.12.2008г. касаят предоставяне на “обществена информация” по см. на чл.2 от ЗДОИ и в срока по чл.28 от ЗДОИ да издаде решение за достъп на търсената информация, респ. решение за отказ да бъде предоставен такъв достъп в изискуемото съгласно чл.38 от ЗДОИ съдържание.

              С оглед изхода на делото следва да бъде уважено направеното от жалбоподателката искане за присъждане на направените по делото разноски, като на основание чл. 143, ал.1 от АПК община Стара Загора  бъде осъдена да заплати на Л.С.М. - Б. сумата от 10 /десет/ лева, представляваща платена държавна такса.  

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по подаденото от Л.С.М. – Б. Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф-19/ 08.12.2008г., като незаконосъобразен.   

ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Л.С.М. - Б. Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф-19/ 08.12.2008г., съобразно дадените от съда указания.

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  да заплати на  Л.С.М. - Б. *** Загора, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                        

 

СЪДИЯ: