Р Е Ш Е Н И Е

№VІ-       107                              27.03.2009г.                        гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                ШЕСТИ СЪСТАВ

На шестнадесети март                                         две хиляди и девета година

в публично заседание в състав:    

        

                              СЪДИЯ: Д.Д.

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №59  по описа на АС Стара Загора за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от “АПП Зоохранинвенст” ЕООД гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление ул. “Генерал Гурко” №67, вх. А, ет.2, ап.3, представлявано от управителя К С К на заповед № РД 25-3/06.01.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 134 ал.2 т.2 от ЗУТ, §4 ал.1 т.2 от ЗКИР и чл.62 ал.6 от Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните  регистри е отказано извършването на техническа анкета за попълване на кадастралния план на гр. Стара Загора, кв. “Индустриален”, одобрен със заповед №370/26.10.1987г. с имот, собственост на К С К, описан в нот. Акт №138 от 2008г.

В жалбата се твърди, че е нарушен чл.53 ал.2 от ЗКИР, като едниственото основание да се откаже техническата анкета е наличието на спор за материално право, какъвто не съществува. Оспорващия се позовава на документа си за собственост, на доказателства за начина на придобиване на собствеността и на АДС №1234/25.11.1994г., с който имота е актуван като държавен. Следователно Община Стара Загора никога не е притежавала собственост върху бившия фуражен завод и не може да повдигне спор за материално право, нито за уличната регулация. Различията в размера на имота по нотариалния акт и по акта за държавна собственост налагат извършване на техническата анкета за отстраняване на грешки, непълноти и изменения. От съда се иска да бъде отменена оспорената заповед, като бъде задължен Кмета на община Стара Загора да извърши техническа анкета.

Ответника Кмет на Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ганев оспорва жалбата и иска от съда да бъде отхвърлена като неоснователна.

Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Оспорването е заявено в срок и от лице с право на жалба, поради което е допустимо, а разгледано по същество е основателно, но не по релевираните доводи.

Със заявление от 03.06.2008г. оспорващият е поискал да бъде изготвена техническа анкета на УПИ V- ОЗФП  в кв.18 “Индустрия” на гр. Стара Загора относно площта на имота по нотариален акт -29 626 кв.м., по скица 29 269кв.м. а по скицата от Ангенцията по кадастъра 28 193 кв.м. В заявлението е изложено предположение, че е станала грешка при изработване на новият кадастрален план с регулационния план от 1987г. От административния орган се иска да се вземе предвид плана от 1965г.

По така заявеното искане, Кмета на община Стара Загора е образувал административно производство, като на 10.06.2008г. е съставен технически протокол в присъствието на заявителя и на представител на Община Стара Загора, конституирана като занитеросовано лице. Заместник кмета на общината е отказал да подпише техническия протокол с мотив, че има акт за общинска собственост.

От допусната съдебно – техническа експертиза, заключението по която е прието без оспорване от страните, се установява, че заинтересованото лице е правилно определено – имота граничи с уличната регулация, а улиците са публична общинска собственост по силата на закона за пътищата. Съгласно представената към заключението комбинирана скица, ПИ № 5282 има идентични кадастрални граници – дадени в черно, по кадастралните и регулационни планове от 1955, 1987г. и промяната на последния от 2008г., с изключение на 14 кв.м. в североизточния ъгъл на имота. Те напълно съвпадат и с регулационните му граници, включително на юг към улицата. С плана от 1955г. е проектирана улица, чието трасе е оцветено в лилаво. Уличната регулация по този план от 1955г. и по плана от 1987г. е различна и разликата съставлява спорната площ от 990 кв.м./колорирана в кафяво/. Според вещото лице точно тази площ, представляваща паркинг е включена в АДС, а оттам и пренесена в нотариалния акт, което води до разлика в данните относно площта в документите за собственост и кадастралните и регулационни планове.

Квадратурата на поземления имот по предходните кадастрални планове и по одобрената кадастрална карта със заповед №РД -18-65/30.05.2008г., в сила от 21.07.2008г. съвпада. Разлика има единствено в регулационните граници, но не към улицата, а поради това, че със заповед №1556/11.06.2008г. е изменен действащия регулационен план от 1987г., при което от ПИ 5282 са образувани два нови УПИ, чиито площи са равни на площта на поземления имот по кадастралната карта – 28 193 кв.м.

При тези данни от заключението на вещото лице и съобразно заявлението, по което е образувано административното производство, се налага извод за липса на компетентност у Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искането.

 Съгласно текста на заявлението оспорващия иска промяна на действащия регулационен план в хипотезата на чл.132 ал.2 т.2 от ЗУТ, както е посочено и в заповедта. Нормата гласи: допустимо е изменение на влязъл в сила регулационен план, когато кадастралният план или кадастралната карта съдържа съществени непълноти или грешки, които налагат изменение на действащия подробен устройствен план; в този случай изменение на подробния устройствен план се допуска, след като се допълни, съответно поправи, кадастралният план със заповед на кмета на общината или се допълни, съответно поправи, кадастралната карта по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър;

Следователно първият факт, който административния орган е следвало да изясни е има ли одобрена кадастрална карта за кв. “Индустрия” или е в сила кадастралния план от 1987г., за да установи наличието на компетентност да разгледа отправеното до него искане за извършване на техническа анкета, чрез която да се констатира грешка и да бъде поправена. Още в самото заявление е посочено, че се касае за грешка в  кадастралната карта. На съда е известно – тъй като обявяването се извършва, чрез публикация в Държавен вестник, а е посочено и изрично в заключението на вещото лице, че е одобрена кадастралната карта за кв. “Индустрия” на гр. Стара Загора със заповед №РД-18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и е в сила от 21.07.2008г. На основание §4 ал.4 от ПЗР на ЗКИР правомощията на Кмета на Община Стара Загора по поддържане на кадастралните планове и издаване на скици от тях са прекратени от 21.07.2008г.  Той е следвало на основание чл.31 ал.2 от АПК да препрати преписката на Директора на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, като уведоми за това участниците в производството и укаже на заявителя, че ще се произнесе по искането за промяна на регулационния план след приключване на производството по установяване и отстраняване на грешки в кадастралната карта. Понятие за грешка и непълнота е дадено в §1 т.10 от ПЗР на Наредба №3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните регистри, която е приложима в случая, а не посочената в оспорената заповед и не действаща наредба №14/23.07.2001г. С нормите на чл.53 и сл. от ЗКИР, както и с разпоредбите на глава шеста от Наредба №3/28.04.2005г. следва да  съобрази компетентния административен орган, на който съдът е длъжен да изпрати преписката.

Основателността на оспорването е предпоставка за основателност на претенцията за разноски на жалбоподателя и Община Стара Загора следва да бъде осъдена да заплати възнаграждението за един адвокат, държавната такса, и възнаграждението за вещо лице.

Поради изложеното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

РЕШИ

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД 25-3/06.01.2009г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е отказано извършването на техническа анкета за ПИ №5282 по кадастралната карта на кв. “Индустрия”, одобрена със заповед № РД 18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография, по оспорване от “А.П.П. Зоохранинвест” ЕООД, със седалище гр. Стара Загора, управлявано от едноличния собственик на капитала К.С.К..

ОСЪЖДА на основание чл. 143 ал.1 от АПК Община Стара Загора да заплати на “АПП ЗООХРАНИНВЕСТ” , гр. Стара Загора, ул.”Ген. Столетов” №67, вх. “А”, ап.3, представлявано от К С К, сумата от 610/ шестотин и десет/лв., представляващи държавна такса възнаграждение за един адвокат и разноски по делото.

ИЗПРАЩА преписката на Директора на Агенция по геодезия, картография и кадастър за произнасяне по компетентност при спазване указанията на съда по приложение и тълкуване на ЗКИР, дадени в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ