Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 137 …………..…..…..……. 24.04.2009 Година ……....……... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ………………..……….….……. първи състав На първи април …….…………………................……...…… Година две хиляди и девета

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                             Председател: П.П.

 

Секретар Д.Д. ……………………………………………………………………..

разгледа докладваното от съдията  ……………………………....П.П.

  административно дело номер 60 по описа за две хиляди и девета година.

 

Производството е по чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, образувано по жалбата на “Радулови” ООД гр.Стара Загора, против заповед №РД-25-13/07.01.2009 г. на кмета на Община Стара Загора, с която е наредено премахване на метален павилион.

 

В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваната заповед при изложени съображения, че същата е постановена в нарушение на установените административнопроизводствени правила и при неправилно приложение на материалния закон.

 

Ответникът по жалбата Община Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище за неоснователност на подадената до съда жалба.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

 

            На  10.11.2008г. е съставен констативен протокол на комисия от длъжностни лица при Община Стара Загора, извършила проверка по подаден сигнал. В протокола е отразена констатация, че в УПИ ІІІ-134, кв.24, собственост на П. Р., на запад от жилищната сграда в него е разположен метален павилион, тип “НИПИ” за продажба на закуски. Павилионът бил поставен без необходимите строителни книжа от Р. Р., наемател на имота, като е разположен с лице към двора на находящото се в съседство училище.  Срещу констативния протокол на 18.11.2008г. е подадено възражение от Р. Р., в качеството му на управител на дружеството-жалбоподател. В него се твърди, че констатациите  по съставения протокол не отговарят на истината, като представляваното от него дружеството е наемател на имота, не са налице законови изисквания за наличие на строителни книжа за поставяне на павилион, а и наличният такъв е заварен преди представляваното от него дружество да сключи договор за наем на имота. Въз основа на съставения протокол и на основание чл.57а, ал.3, ал.6 и ал.7, във връзка с чл.56, ал.1 от ЗУТ и чл.18 от Наредбата за временните преместваеми съоръжения и поставяне на преместваеми обекти /Наредбата/ е издадена  от кмета на Община Стара Загора оспорената  пред съда заповед. С нея е наредено на Р.Р. -управител на “Радулов” ООД гр.Стара Загора  да премахне метален павилион тип “НИПИ”, поставен  в УПИ ІІІ-134, кв.24 по плана на гр.Стара Загора. Прието е, че този поземлен имот е собственост на “Интерхим” ООД гр.Стара Загора, представлявано от Р. Р. От фактическа страна, като мотиви на заповедта е изложено установяването на съществуващия метален павилион от служители на Дирекция “Строителство и инвестиции” при Административно бюро “Център”. Павилионът бил поставен в нарушение на разпоредбите на чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 и 3 от ЗУТ. По делото е представена преписката образувана по издаване на заповедта, съдържаща констативния протокол, подаденото срещу него възражение и издадена заповед, както и копие от разписния списък към плана, установяващ правото на собственост върху имот № 134 на “Интерхим” ООД гр.Стара Загора. .Жалбоподателят е представил  договор за наем от 01.01.2008г., с който “Интерхим” ООД гр.Стара Загора  отдава под наем на дружеството - жалбоподател недвижим имот, а именно: дворно място с монолитна двуетажна къща в парцел ІІІ-2528а, кв.24  в гр.Стара Загора, ул.”Христо Ботев” № 99.

 

            По делото са допуснати и разпитани в качеството на свидетели лицата Н. Т. и И. И. В показанията си св. Т. сочи, че  четири години е бил наемател на имота на ул.”Христо Ботев” № 99, в периода 2003-2007г. В този период в имота е съществувал павилион, ползван от друго лице за продажба на закуски. Св.И. твърди, че е работил в търговски обект на същия адрес в периода 2005-2007г., като също сочи, че  от западната страна на масивната сграда по това време е съществувал метален павилион за продажба на закуски.

 

Жалбата е подадена от заинтересовано лице, адресат на оспорения административен акт, в законоустановения срок и се явява допустима, разгледана по същество същата се явява и основателна.

 

            Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, кмета на Община Стара Загора, съгласно правомощията му за това, дадени в чл.57а, ал.3 ЗУТ, на която правна разпоредба се и основава. Съгласно тази разпоредба кметът на общината  издава заповед за премахване на обекти по чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1, при наличие на някоя от предпоставките посочени в чл.57а, ал.1 от ЗУТ. В случая в оспорената заповед липсват надлежни мотиви и съдържание, при непосочване – правно и текстово на  предпоставка от тази норма, обуславяща извода на административния орган за необходимостта от премахване на металния павилион – неин предмет. Разпоредбата на чл.56 ал.1 от ЗУТ визира единствено възможността за поставяне на преместваеми обекти, сред които са и павилиони, а тези на чл.57, ал.1 и 3 от ЗУТ са неотносими в случая, доколкото касаят поставяне на  рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, какъвто не е и не се твърди да е посочения павилион. Доколкото заповедта се основава на чл.18 от Наредбата на Общинския съвет, която разпоредба касае поставяне на преместваеми съоръжения върху терени, собственост на физически или юридически лица, въз основа на разрешение за поставяне, вероятно административният орган е имал предвид, че е поставено преместваемо съоръжение без надлежно разрешение за това.

 

            Съгласно разпоредбата на чл.57а, ал.2 ЗУТ, обстоятелствата по ал.1 следва да бъдат установени с акт, съставен от служителите по чл.223, ал.2 ЗУТ. От данните по делото не се установява служителите съставили в случая административния акт, да са назначени такива за контрол по строителството, по смисъла на чл.223, ал.2 от закона, което също обуславя незаконосъобразността на обжалваната заповед.

 

            Освен това, разпореждането за премахване на обекти по чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ЗУТ с оглед на характера им, следва да е насочено към техния собственик, а тогава, когато същият е неизвестен, на собственика на имота в който е поставен. В случая заповедта е насочена към управителя на “Радулов” ООД гр.Стара Загора, като по делото от страна на административния орган не са представени, няма такива и в административната преписка, установяващи че това дружество е собственик на обекта, определен за премахване. Както оспорената заповед, така и констативния протокол въз основа на който е издадена се основават единствено на това, че дружеството е наемател на поземления имот в който павилиона е поставен.  В представеният по делото договор за наем този павилион не фигурира, а от показанията на разпитаните по делото свидетели се установи, че същият е съществувал и се е ползвал няколко години преди дружеството да наеме този имот.  Това обуславя незаконосъобразност на заповедта, като насочена срещу лице, което не е собственик на обекта по ал.1, съгласно изискването на чл.57а, ал.4 от ЗУТ, като му се вменява задължение да премахне чужд обект. Тази незаконосъобразност произтича и от неспазването на административнопроизводствените правила при издаването й, тъй като  въпреки подаденото възражение и посочването в него,че металният павилион е заварен преди сключване на договор за наем, административният орган не е извършил необходимата проверка и не е събрал относимите доказателства, установяващи собственика на преместваемия обект, евентуално ненамирането на същия да доведе до приложение на хипотезата, при която отговорността за премахване се възлага на собственика на недвижимия имот.

        

            С оглед гореизложените съображения съдът намира, че оспорената заповед на кмета на Община Стара Загора, издадена на основание чл. 57а, ал.3 ЗУТ се явява незаконосъобразна, като постановена при допуснати съществени нарушения  на административно производствените правила при издаването й и  в противоречие с приложимите материално правни разпоредби, поради което следва да бъде отменена. Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, следва да жалбоподателя за бъдат присъдени  и направените  по делото разноски в размер на 350 лева от които  300 лева адвокатско възнаграждение  по договор за правна защита № 010553 и 50 лева държавна такса.

 

Водим от горните мотиви, Административният съд

 

Р     Е     Ш     И     :

 

            ОТМЕНЯ  Заповед №  РД-25-13/07.01.2009г. на Кмета на Община Стара Загора,  с която е наредено на Р. Р., управител на “Радулов” ООД  -гр.Стара Загора да премахне метален павилион тип “НИПИ” в УПИ ІІІ-134, кв.24 по плана на гр.Стара Загора, по жалбата на “Радулови” ООД гр.Стара Загора.

 

            ОСЪЖДА  Община Стара Загора да заплати на “Радулови” ООД гр.Стара Загора, ул.”Стефан Стамболов” № 24, вх.А, ет.4, ап.10, сума в размер на 350 лв./триста и петдесет лева/, съставляваща направените от дружеството разноски по делото.

Решението  подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: