Р       Е       Ш       Е       Н       И       Е     № 141

 

 30.04.2009г.     

гр. Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

      Старозагорският административен съд, втори състав, в публично съдебно заседание на тринадесети април две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

                                                     СЪДИЯ: Р.Р.

       

при секретар  З.Д.,                                                                                           като разгледа докладваното от съдия Р. Р. административно дело №62 по описа за  2009г., за да се произнесе съобрази следното:  

 

 Производство е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 63 от Закона за министерство на вътрешните работи (ЗМВР).

Образувано е по жалба от Н.И.Т. *** със съгласието на майка й М.Д.Ж. против Заповед за задържане от 21.01.2009 г. на младши разузнавач при РУ на МВР Гълъбово главен полицай Сашо И. Георгиев. В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, постановена в нарушение на чл. 386 ал.2 и ал.4 от НПК. Счита, че задържането не е било наложително, както и че при него не е съобщено на родителите на непълнолетната задържана. Моли съда, да постанови решение, с което да отмени тази заповед.

В съдебно заседание жалбоподателя не се явява, но се представлява от адв.Н., която поддържа жалбата. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответния адм.орган не се явява и не изпраща представител.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка.

Оспорващата  Н.И.Т., ЕГН-**********,***, е непълнолетна. На 21.01.2009г. тя била на изпит по физика в СПТУ „И. *** Загора. Около 14, 30 часа е била отведена от служители на РУ на МВР Ст.Загора от училището в полицейското управление. От там, около 17,00 часа на същия ден, е отведена в РУ на МВР гр.Гълъбово, където и е проведен разпит, дали знае нещо за извършени от лицата Евгени Атанасов и Росен Гочев престъпления. На поставените и въпроси Т. дала писмени обяснения. Веднага след разпита полицейските служители посетили посочените от нея адреси, но не открили там лицето Евгени Атанасов Д., след което се върнали в управлението. Там главен полицай Сашо И. Георгиев - младши разузнавач при РУ на МВР Гълъбово, в 20,00 часа задържал Т. със Заповед за задържане рег. №5 от 21.01.2009г. Като основание за издаване на заповедта е посочен чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗМВР, а като основание за задържането чл.20, ал.1 от НК. Срока на задържането е определен на 24 часа. След задържането е уведомен бащата на непълнолетната задържана – И.Т.. Лицето е освободено на 22.01.2009г. в 09,20часа.

След преценка на събраните по делото доказателства, които са безпротиворечиви и неоспорени от страните, съдът стигна до следните правни изводи:

Оспорването е направено от страна с правен интерес и в срок, поради което е допустимо.

На основание чл. 168, ал. 1, във вр. с чл. 146 от АПК, съдът провери служебно законосъобразността на обжалваната заповед на всички, посочени в чл. 146 от АПК, основания, включително и извън изрично упоменатите такива в жалбата.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

С оспорената заповед е упражнено задържане на оспорващата Т., като принудителна административна мярка по чл.63, ал.1, т.8 от ЗМВР. Съгласно тази разпоредба полицейските органи могат да задържат лице „в други случаи, определени със закон”.  За заповедите по чл.63 от ЗМВР, като индивидуални административни актове, важи спазването на правилата по АПК, гарантиращи тяхната валидност и законосъобразност. В процесната заповед не е конкретизирана законовата норма, по силата на която е предвидено основанието за задържане на лицето. Текста на т.8 от ал.1 на чл.63 от ЗМВР е препращащ, за разлика от другите седем точки от тази алинея, които визират конкретни хипотези, при които полицейските органи могат да задържат лице. Като препращаща тази норма може да бъде прилагана само ако е налице предвидена със закон друга хипотеза, при която лицето може или следва да бъде задържано. Административния орган в оспорената заповед не се е позовал на такава законова норма, предвиждаща възможност за задържане на лице. Изписаната в заповедта норма на чл.20, ал.1 от НК, няма такъв характер. Тя само очертава кръга на лицата, които според наказателния кодекс, с оглед характера на участието им в едно престъпно деяние, се считат за съучастници в извършването му. Ето защо процесната заповед е издадена в противоречие с материалния закон. На следващо място липсват каквито и да било фактически и правни основания за издаване и - мотиви, поради което тя се явява постановена при съществено процесуално нарушение. Това нарушение е довело и до невъзможност на засегнатото лице да разбере, какво е основанието – законния повод за прилагането на тази полицейска принуда, което представлява друго самостоятелно съществено процесуално нарушение.

Макар, че този вид адм.актове се издават при условията на незабавност, с оглед своевременно предприемане на мерки при наличие на поведение, изпълващо някоя от изброените в чл. 63, ал. 1 на ЗМВР хипотези, полицейския орган не е освободен от задължението да спазва правилата по АПК, относно тяхната законосъобразност.

Ето защо, съдът счете, че оспорената заповед следва да бъде отменена.

Съгласно правилата на процеса ответното учреждение, към състава на което принадлежи адм.орган, издал незаконосъобразната заповед, следва да бъде осъдено да заплати на непълнолетната оспорваща със съгласието на нейната майка, направените и претендирани деловодни разноски в размер на 210 лева.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2от АПК, Старозагорския административен съд,

 

                                     Р       Е       Ш       И:

 

 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед за задържане на лице рег. №5 от 21.01.2009г., издадена от полицейски орган - главен полицай Сашо И. Георгиев - младши разузнавач при РУ на МВР Гълъбово, с която на осн. чл. 63, ал. 1, т. 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи във вр. с чл.20, ал.1 от Наказателния кодекс, е разпоредено задържане за срок от 24 часа на Н.И.Т., ЕГН-**********,***.

ОСЪЖДА РУ на МВР гр.Гълъбово, да заплати на Н.И.Т., ЕГН-********** със съгласието на майка й М.Д.Ж., ЕГН-**********,***, направените от тях деловодни разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд  Стара Загора, пред Върховен административен съд на РБългария.

                                                  

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: