РЕШЕНИЕ

 

№VІ-150                                  12.05.2009г.                    гр.Стара Загора

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД                                 ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесет и трети април                                    две хиляди и девета година

в публично заседание в състав:     

           

                                   СЪДИЯ : Д.Д.

 

секретар И.К.

като разгледа докладваното от съдия Д. Д.

адм. дело №67  по описа на АС Стара Загора за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 257 във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от С Д Г от гр. Казанлък на бездействето на Кмета на Община Казанлък да възложи оценка на полски имот от 700 кв.м., землище на гр. Шипка, местност “Светицата” под №27 по парцеларния план с посочени граници.  

         С жалбата се твърди, че е признато право да се придобие собственост върху предоставения за ползване имот, но не е изготвена и одобрена оценка, която да бъде заплатена и да приключи процедурата по §62 от ПМС №451/16.12.97г.  за ИД на ППЗСПЗЗ.

         От съда се иска да постанови решение, с което да задължи ответния административен орган да продължи процедурата по придобиване право на собственост върху имота.

         Ответния административен орган – Кмета на община Казанлък, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и твърди, че са налице пречки за изготвяне на оценка, поради това, че върху бившия ползвателски имот са признати права на друго лице.

         Административен съд Стара Загора като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Със молба №194-С-201/01.07.1992г. С Д Г в качеството си на наследник на Н В от гр. Казанлък, е поискал трансоформация на прекратеното право на ползване, предоставено на майка му, в право на собственост по реда на §5 от ПЗР на ЗСПЗЗ, понастоящем с променена редакция. Кмета на Община Казанлък е разгледал тази молба по реда на §62 от ПМС №456/16.12.2997г. за ИД на ППЗСПЗЗ. Становището на помощната комисия е дадено с протокол от 29.04.1998г. и е за издаване на заповед за признаване право да се придобие собственост / неточно в бланката е записано да закупуване на имот/ върху заявния имот от 700 кв.м. при условията на §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ. Със заповед №3/13.01.1999г. Кмета на Община Казанлък разрешава закупуването на имот от 700 кв.м. в местността Светица, землище на гр. Шипка, на основание §62 ал.3 от ПЗР на ПМС №456/97г. за ИД на ППЗСПЗЗ и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ. Няма данни тази заповед да е съобщена, но предвид установеното, посредством заключението на вещото лице, че ползвателския имот е върху земя, за която няма данни на други лица да е признато право на възстановяване на бивша земеделска собственост, съдът приема, че към момента на подаване на оспорването е влязла в сила. Влизането й в сила е относимо към основателността на искането да бъде осъден ответника да възложи изготвянето на оценка, защото задължението му за действие възниква от този момент. С Д Г е лице, за което заповедта е благоприятна, поради това, че по плана на новообразуваните имоти за този терен няма отразени бивши собственици, сочи на извод, че заинтересована е Община Казанлък, която се счита уведомена, чрез Кмета, който е постановил административния акт. Следователно и по разпореждане на §62 ал.3 от ПЗР на ПМС 456/97г. за ИД на ППЗСПЗЗ, Кмета е длъжен, след влизане в сила на Заповедта за признаване право да се придобие собственост, да възложи оценка на ползвателския имот по реда на чл.36 ал.2 от ЗСПЗЗ. Това е задължение за действие, произтичащо пряко от нормативен акт, което се дължи без поискване от заинтересованото лице и не изпълнението му може да се оспори безсрочно.  Възлага се на техническата служба на общината изготвянето на оценка на бившия ползвателски имот, така както е описан в заявлението – с граници, площ и съседи, поради което е неотносимо заявлението на процесуалния представител, че този имот вече е придобит от друг бивш ползувател. Както се установи и от заключението на вещото лице, няма идентичност между имот №21 в масив №171 по ПНИ за местността, който е и с площ от 800 кв.м. и записан на Р Т и имота предоставен за ползване на наследодателя на оспорващия, който е под № 15 в масив 170 по ПНИ. Макар в жалбата да се сочи, че бившия ползувателски имот е под №21 в масив №171, това не води до неоснователност на искането, защото е описан с граници, площ и стар номер, имота който е бил предоставен за ползване, и за който е признато право да се придобие собственост. Следва да се каже, че съгласно разпоредбата на §62 ал.3 от ПЗР на ПМС №456 за ИД на ППЗСПЗЗ, единственото условие е влизане в сила на заповед за признаване право да се придобие собственост, и този факт поражда задължение за действие – възлага се оценка на техническата служба на бившия ползувателски имот, а не на новообразувания. Последния може да има различна площ от ползувателския и разликата се оценява и заплаща по друг ред и цени. Въпроса дали той е идентичен със заявен от друг бивш ползувател са разрешава при издаване на заповедта за признаване на права.

Предвид изхода от оспорването, искането на оспорващия за присъждане на разноски е основателно и следва да бъде осъден ответния административен орган да заплати 10лв. д.т., 80лв., възнаграждение за един адвокат и 150лв. възнаграждение на вещо лице.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.257 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора 

 

РЕШИ

         ОСЪЖДА Кмета на Община Казанлък да изпълни задължението си по §62 ал.3 от ПЗР на ПМС №456/97г. за ИД на ЗСПЗЗ, като възложи на техническата служба на общината изготвяне оценка на имот №27 по парцеларния план на местност “Светицата”, землище на гр. Шипка, с площ от 700 кв.м., а по ПНИ №15 в масив 170.,

           ОПРЕДЕЛЯ  едноседмичен срок за изпълнение на действието от влизане в сила на решението.  

ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С Д Г от гр. Казанлък, сумата от 240лв., представляваща разноски по делото пред настоящата инстнация.

           Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

           Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

Административен съдия: