Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     206

 

 гр.Стара Загора

 23.06.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, втори състав, в публичното  заседание на петнадесети юни през две хиляди и девета година, в състав:

 

                   

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

 

при секретаря З.Д.,

като разгледа докладваното от  съдия Р. Р.   адм.дело   № 73,   по описа  за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ и чл.24 а от ЗОЗЗ.

Образувано е по жалба от М.П.М. на размера на таксата, определена с решение №12/08.12.2008г. - т.37, за промяна предназначението на земеделска земя ІІІ категория, с площ от 4099 кв.м., имот №105044, собственост на оспорващия.

С жалбата се твърди, че размера на таксата е незаконосъобразно определен. Според оспорващия той е значително по-нисък. Иска от съда да бъде определена такса в размер на 1844, 55лв., съгласно правилата на Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи /Тарифата/ в сила до  04.11.2008г.

Претендира присъждане на направените по делото разноски.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв.П., поддържа, че приложими са нормите на ПМС №260/27.10.2008г. в сила от 04.11.2008г. съгласно правилото на §9 от ПЗР на същото постановление за изменение на Тарифата. Поддържа се, че нормата регламентира случаите, в които таксата вече е определена, но не е внесена.

         Ответния административен орган – Комисията към Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора, не изпраща представител но чрез юрисконсулт Тенева депозира писмено становище, с което оспорва жалбата и иска от съда да бъде отхвърлена като неоснователна, като се има предвид площта на утвърдената площадка за проектиране на обект “Складове за селскостопанска продукция” в размер общо на 23 119 кв.м., към които следва да се приложи коефициент за площ в размер 3.50, съгласно Тарифата, действаща до 04.11.2008г., съобразно площта на земята, необходима за изграждане на обекта тъй като е налице свързано застрояване. 

         Съдът, след като обсъди доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

         Оспорването е допустимо, като заявено в срок и от лице с право на жалба, а разгледано по същество е неоснователно, поради следното:

         Оспорено е решение №12/08.12.2008г. т.37 на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр. Стара Загора, за промяна предназначението на 4099 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост ан М.П.М. за изграждане на обект “Складове за селскостопанска продукция и техника” в землището на гр. Стара Загора, имот №105044, в частта му относно определената такса в размер на 3227,96 лв.

В заключението на вещото лице по допуснатата съдебно техническа експертиза за изчисляване на таксата по правилата на Тарифата в сила до 04.11.2008г., е приложило коефициент за площ до пет декара - 2,00, съобразно площта на ПИ 105044, а при изчисляване размера на таксата по правилата в сила след 04.11.2008г., е определило коефициент за площ над десет декара – 5,00 съобразно размера на земята за промяна на предназначението, включена в границите на определената площадка. В заключението, вещото лице обяснява метода си на изчисление с новото правило на чл.5 ал.2 т.3 от Тарифата, което изисква да се сумира площта на всички имоти, независимо от броя на изработените за тях ПУП, а по Тарифата действала до 04.11.2008г. таксата е определил според площта на конкретния поземлен имот. Този извод не може да се възприеме от съда, тъй като е погрешен.  Правилото на чл.5, ал.2, т.3 от Тарифата в сила от 04.11.2008г., касае единствено обектите по чл. 6 – ред. ДВ бр. 95/04.11.2008г., сред които обектите по отменения чл.7,т.1 не попадат. Те са включени в чл.8 т.9 /ДВ.бр.59/04.11.2008г./- “обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;”. По отношение на тези обекти е променен коефициента за площ, но не и правилото за определяне на нейния размер. Всъщност това е и спорния по делото въпрос –  размера на земеделския имот, на който се променя предназначението или площта, определена от площадката за проектиране, е определяща за коефициента за площ. Този въпрос е правен и не е от компетентност на вещото лице. То е взело предвид при изготвяне на първия вариант от заключението си размера на ПИ 105044, което е неправилно и мотивира съдът да не вземе предвид становището му.

Отговор на спорния по делото въпрос е даден в правилото на чл. 4 т.2 и чл.5 ал.2 от Тарифата, което е едно и също и в редакцията до 04.11.2008г., и след това. Това правило дава отговор и на възражението за неправилно определяне на таксата по правилата на Тарифата, действащи до 04.11.2008г. Същото е неоснователно - правилото на §9 от Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земята, изключва приложението на новите разпоредби по отношение на молбите за промяна, по които има положително решение за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране, или решение за промяна предназначението на земята. Тези производства се довършват по досегашния ред. Последния се определя от нормите на чл.4, чл. 5 и чл.7 от Тарифата за таксите при промяна предназначението на земята, които гласят – размера на таксата се определя от бонитетната категория на земята, съгласно акта за категоризация, размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе, местонахождението, съборазно категорията на населеното място, вида на обекта, който определя само коефициента за категория на населеното място, и възможността за напояване.

Правилата на чл.4 т.2 и чл. 5 ал. 2 от Тарифата определят съответния коефициент за площ - размера на земята, включена в границите на определената площадка определя размера на земята необходима за обекта. Граматичното тълкуване, налага извод, че размера на земята необходима за обекта, определен от границите на утвърдената площадка за пректиране, е    правнорелевантен за коефициента за площ. Размера на отделния  земеделския имот, включен в границите на площадката, както е в случая, не е от правно значение. Това правило на чл.4 т.2 и чл.5 ал.2 от Тарифата е в съответствие с целта на ЗОЗЗ - да се променя предназначението само на земята, която ще се ползва за не земеделски нужди – чл.24 ал.2 “промяна предназначението на необходимата земеделска земя”. Поради това може да се промени предназначението не на целия земеделски имот, а само на площта, включена в границите на площадката или трасето, която ще е необходима за изграждането на обекта. Следвало е административния орган да постанови едно решение за промяна предназначението на земеделска земя в размер на 23 119 дка, така както е посочено в предложението на М.П.М. и в решение № 3/02.04.2008г. за утвърждаване на площадка за проектиране в поземлени имоти 105042, 105043, 105044, 105007 и 105008. Постановяването на отделни решения за промяна на всеки земеделски имот, не може да обоснове приложение на коефициент за площ, според техния размер. Отделните решения за промяна имат за последица техническо разделяне на дължимата такса за  23 119 дка земя и не могат до доведат до неправилно определяне на размера, защото той  се изчислява за един декар площ по формулата на чл.5 от Тарифата. Това е още един аргумент в подкрепа на правилото, че не площта на земеделския имот, а на площадката, е правнорелевантна за размера на таксата. Административния орган правилно е определил коефициента за площ на земята, според размера, необходима за обекта, а не според размера на ПИ 105044, а от там размера на дължимата такса по формулата 75 х 3,50 х 3,00 х 1,00 х 4,099 = 3227,96 лева, където 3,50 е коефициента за площ.

Ето защо жалбата е неоснователна и като такава следва да се отхвърли. Поради това и претенцията за разноски не може да бъде уважена.

         С оглед изложеното, Административен съд Стара Загора

 

Р       Е       Ш       И :

 

         ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.П.М.,***.Загора, против т.37 от решение №12/08.12.2008г. на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр. Стара Загора, в частта му за определяне на таксата за промяна предназначението на ПИ №105044, местност “Инджурлюк”, землище на гр. Стара Загора.

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено пред ВАС на РБ.

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: