Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  130  24.04.2009г.   град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на  двадесет и пети март две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ: Г.Д.

       

при секретар   А.А.   

и с участието на прокурора                                                                

като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 82 по описа за 2009г.                                                       

 

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ и чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

Образувано е по жалба на Кмета на община Казанлък против Решение № 831 на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 67 от заседание, проведено на 24.04.2008год., в частта му, с която са приети промени в чл.16, ал.1 относно създадената нова т.19 и в чл.60, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОбС/. Жалбоподателят счита решението на Общинския съвет, в обжалваната му част, за незаконосъобразно и моли да бъде отменено. В жалбата, както и в съдебно заседание са наведени доводи за материална незаконосъобразност на приетите изменения в ПОДОбС в чл.16, ал.1, т.19 и чл.60, ал.3.

Ответникът по жалбата – Общински съвет – Казанлък, чрез пълномощника си по делото адв.Енчева оспорва изцяло жалбата. В приложения по делото писмен отговор и в съдебно заседание излага подробни съображения за неоснователност на същата, поради което моли да бъде оставена без уважение.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

            Оспорването е направено от кмета на община Казанлък в предвидения от закона срок, влиза в кръга на правомощията му по чл.45, ал.5 от ЗМСМА, поради което същото е процесуално допустимо. Разгледано по същество е неоснователно. 

 

            Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Предмет на оспорване по настоящото дело е законосъобразността на решение № 831 на ОбС – Казанлък взето по протокол № 67 от проведено на 24.04.2008г. заседание на ОбС - Казанлък, в частта му относно приетото допълнение на чл.16, ал.1, т.19 и изменение на чл.60, ал.3 от ПОДОбС.

Производството по приемане на оспореното решение е инициирано от председателя на ОбС – Казанлък, който с придружително писмо вх.№ 00-265/ 16.04.2008г. е внесъл за обсъждане в общинския съвет доклад относно изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, придружен с Проект на решение за изменение на ПОДОбС. Разглеждането на предложението на председателя на ОбС за измение на ПОДОбС е било включено в дневния ред за заседанието на Общински съвет – Казанлък, насрочено за 24.04.2008г. от 09.00ч., под тока четвърта.  По време на заседанието на Общински съвет – Казанлък, проведено на 24.04.2008г., при разглеждане на точка четвърта от дневния ред, най – напред е дадена възможност на вносителя да изложи своите съображения във връзка с внесеното предложение. Проведено е обсъждане във връзка с предложените изменения на ПОДОбС. В хода на дебатите е направено процедурно предложение гласуването на първо и второ четене на измененията на Правилника да се извършат на едно заседание. Това предложение е било прието с 27 гласа “за”. След приключване на обсъжданията и дебатите Общинския съвет е пристъпил към гласуване. На първо четене предложените промени в ПОДОбС са били гласувани текст по текст. Предложените изменения и допълнения в Правилника са подложени на второ гласуване на същото заседание на ОбС и са приети с 28 гласа “за”, “против” – 0, “въздържали се” – 2. Така със свое решение № 831 от 24.04.2008г., на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Казанлък е приел промените в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че решение № 831/ 24.04.2008г. на Общински съвет – Казанлък, в оспорената му част, е постановено от компетентен орган, при спазване на процедурните правила за приемането му.

Решението на Общински съвет – Казанлък, в обжалваната му част касае приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, което е предоставено в изключителна негова компетентност съгласно разпоредбата на чл.21, ал.3 от АПК. Тъй като се касае до колективен орган, за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да бъде проведено при участие на необходимия брой общински съветници и същото следва да бъде подкрепено от нормативно определения брой съветници. В случая численият брой общински съветници в Общински съвет – Казанлък е 37 /тридесет и седем/. На проведеното заседание на 24.04.2008г., когато е приемано Решение № 831 са гласували общо 30 /тридесет/ общински съветници, което означава, че при вземането на това решение е бил налице необходимият кворум, тъй като на него са присъствали повече от половината от общия брой общински съветници – чл.27, ал.2 ЗМСМА. Това решение е подкрепено от 28 /двадесет и осем/ общински съветници, което означава, че същото е взето при необходимото квалифицирано мнозинство от повече от половината от общия брой общински съветници – чл.27, ал.4 от ЗМСМА.

Оспореното решение на ОбС е издадено и при спазване на регламентираните в ПОДОбС процесуални разпоредби относно подготовката и приемането на решения от Общински съвет - Казанлък. Проект на решението и доклад към него са внесени в ОбС-Казанлък от неговия председател на 16.04.2008г. В доклада са посочени причините, които налагат предложените промени в ПОДОбС. Преди да пристъпи към приемане на предложението на председателя на общинския съвет, в ОбС – Казанлък е проведена дискусия, на която са били обсъдени докладът, становищата и направените предложения в зала от общински съветници.

Съгласно задължителните указания на ВАС, дадени с Решение № 1690 от 09.02.2009г. постановено по адм.дело № 14513 по описа на ВАС за 2008г.,  предмет на съдебен контрол е Решение № 831/ 24.04.2008г. на ОбС - Казанлък, а не приетите с него разпоредби на ПОДОбС. В тази връзка съдът намира, че не следва да бъдат разглеждани и обсъждани оплакванията на жалбоподателя във връзка с материалната незаконосъобразност на чл.16, т.19 и чл.60, ал.3 от ПОДОбС.  Съгласно разпоредбата на чл. 187, ал.1 от АПК  подзаконови нормативни актове, какъвто е по своята правна същност е Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, подлежат на оспорване без ограничение във времето. Вярно е, че съгласно нормата на чл.187, ал.2 от АПК, последващо оспорване на подзаконов нормативен акт на същото основание е недопустимо, но в конкретния случай доколкото предмет на съдебна проверка в настоящото съдебноадминистративно производство е решението на Общински съвет – Казанлък, не съществува процесуална пречка в отделно производство по реда на Дял трети, раздел ІІІ, чл.185 – 194 от АПК да бъдат оспорени твърдяните за незаконосъобразни разпоредби на чл. 16, т.19 и чл.60, ал.3 от ПОДОбС.

 

По изложените съображения съдът намира, че Решение № 831/ 24.04.2008г., на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 67, в обжалваната му част, е законосъобразно. Същото е издадено от компетентен орган, в кръга на предоставените му със ЗМСМА правомощия, при  спазване на регламентираните в ЗМСМА и ПОДОбС императивни процесуални разпоредби. Жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  оспорването на Кмета на община Казанлък срещу Решение № 831 на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 67 от заседание, проведено на 24.04.2008год., в частта му, с която са приети промени в чл.16, ал.1 относно създадената нова т.19 и в чл.60, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като неоснователно. 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                             

                                                             

                                                                                      СЪДИЯ: