Р Е Ш Е Н И Е  232

 

гр.Стара Загора 17.07.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         девети юли

през      две хиляди и девета година в състав:

 

                 Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:           

при секретаря   С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   № 83  по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 210 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/.

Образувано е по жалба ОТ Изпълнителния директор на “Национална електрическа компания” /НЕК/ ЕАД гр.София против решение на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 404/ 05.09.2008г на Кмета на община Гълъбово, отразено в протокол от 08.09.2008г. В жалбата се съдържат доводи за незаконосъобразност на решението като постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Изложени са оплаквания са за завишена оценка на обезщетението за право на прекарване на енергийни обекти през поземлени имоти-общинска собственост без нормативна обоснованост. Направено е искане за отмяна на решението по протокол от 08.09.2008г на комисията по чл.210 от ЗУТ и постановяване на решение по съществото на спора, с което да се определи действителния размер на обезщетението, дължимо за учредяване на сервитутно право за процесните енергийни обекти. Жалбоподателят моли да му бъдат присъдени  направените разноски.

Ответникът Община Гълъбово чрез процесуалният си представител оспорва жалбата като недопустима, алтернативно излага доводи за обоснованост и законосъобразност на решението. Моли да бъде отхвърлена и да му бъдат присъдени направените разноски.

От събраните по делото доказателства съдът установи следната фактическа обстановка:  

Със заявление вх.№ 53-00-156/ 23.06.2008г “НЕК” ЕАД гр.София отправя искане до т Кмета на Община Гълъбово за издаване на заповед за определяне на обезщетения на собствениците на засегнати имоти от изграждане на енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”, енергиен обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”, енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Розовец” и енергиен обект ВЛ 110 кV “Мир-Единство” – частично изместване.

За обектите са изработени проекти на подробни устройствени планове, приети на заседание на ЕСУТ при община Гълъбово с протокол № 4/ 15.05.2008г. По делото са представени актуални скици на всички засегнати имоти, от които е видно, че те са с характер на земеделски земи без променено предназначение.

С оспорения протокол от 08.09.2008 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 404/ 05.09.2008г на Кмета на Община Гълъбово, на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ и съгласно чл. 64 от Закона за енергетиката е определена пазарна оценка за учредяване на сервитутно право на прокарване на:

1. енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”   през имоти № 0001; 0116; 0378; 0399; 0733; 1038; 228012; 228013; 228014; 228015; 229001 в землището на гр. Гълъбово, собственост на Община Гълъбово, общо в размер на 6 142 800 лв.

          2. енергиен обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”   през имоти № 0083; 0084; 0093; 1173; 1176; 1178; 1200, в землището на с. Обручище, собственост на Община Гълъбово, общо в размер на 16 355 340 лв.

                  3. енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Розовец”  през имоти № 0373; 0400; 0472; 0733; 1038; 1046; 1049; 1054; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 2041; 2042; 230011; 243004; 243041 в землището на гр. Гълъбово, и имоти № 0915; 0997; 1772, в землището на  с. Обручище, собственост на Община Гълъбово, общо в размер на 5 147 220 лв.

Оценката е изготвена от “База за технологично развитие Марица изток” ЕООД гр.Раднево и подписана от оценителите Н. Х., А.Б. и Ф.К.. Същата, видно от обяснителната записка към нея, се основава на местоположението и свързаните с това възможности за алтернативно използване на оценяваните поземлени имоти най-вече за спомагателни и обслужващи дейности в енергетиката и открития въгледобив, евентуално за комплексно жилищно строителство и изграждане на социални обекти; както и на факта, че община Гълъбово губи възможността за използване на тези имоти именно в периода, в който е възможна тяхната ефективна реализация. По тези съображения оценителите считат, че цената на сервитутните права за конкретния проект следва да се доближава до средното равнище на цените на имоти с характеристики, подходящи за организиране на стопанска дейност и да се определя на основата на цялата площ на засегнатите имоти. В обобщение е дадена цена от 60лв/ кв.м.

За оценителя Халачев е представен лиценз за оценка на машини и съоръжения, за останалите оценители на са представени лицензи.

Въз основа на протокола е издадено решение № 21/ 09.09.2008г на Кмета на община Гълъбово за определяне стойността на дължимото обезщетение, предмет на адм.д.№ 613/ 2008г по описа на Административен съд Стара Загора.

По делото са назначени две съдебно-оценителни експертизи за пазарните стойности на обезщетението за учредяване на сервитутите, заключенията на които са оспорени от ответника, но приети от съда.

Според заключението на първата експертиза площта на сервитутните зони в имотите, засегнати от енергийните съоръжения, съгласно разпоредбите на ЗОЗЗ, правилника за приложението му и Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и като е взет предвид проектът за ПУП, представен по делото, са както следва:

-  за обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”- има общо 7 бр. имоти в землището на с. Обручище с обща площ 276,833 дка и площ на сервитутните зони – 16,470 дка

-  за обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”   има общо 12 бр. имоти, от които 11 бр. в землището на гр. Гълъбово и 1 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ 90,427 дка и площ на сервитутните зони – 14,050 дка

-                    за обект Въздушна линия 400 кV „Розовец”   има общо 24 бр. имоти, от които 22 бр. в землището на гр. Гълъбово и 2 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ 136,045 дка и площ на сервитутните зони – 11,100 дка.

Пазарната стойност на учредените сервитутни права по отношение на сервитутните площи съобразно Наредбата за определяне цените на земеделските земи, приета с ПМС № 118/26.05.1998 г. от последната й редакция, изменена и допълнена (ДВ бр. 45/13.05.2008 г.), е както следва:

-          за обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване” - за общо 7 бр. имоти в землището на с. Обручище с обща площ на сервитутните зони – 16 470 кв. м, стойността е 25 693 лв.

- за обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”   за общо 12 бр. имоти, от които 11 бр. в землището на гр. Гълъбово и 1 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ на сервитутните зони – 14 050 кв. м, стойността е 29 280 лв.

-  за обект „Въздушна линия 400 кV „Розовец”   за общо 24 бр. имоти, от които 22 бр. в землището на гр. Гълъбово и 2 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ на сервитутните зони – 11 100 кв. м, стойността е 22 722 лв.

Общата стойност на сервитутните права за трите горепосочени   обекти възлиза на 77 695 лв.

Пазарната стойност на учредените сервитутни права  и засегнатата част от процесните  имоти, посочени в Решение № 21/09.09.2008 г., е както следва:

-                    за обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”- за общо 7 бр. имоти в землището на с. Обручище с обща площ на сервитутните права и засегнатата част от процесните имоти  – 276 833 кв. м по експертиза, възлиза на 105 252 лв.

-                    за обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”   за общо 12 бр. имоти, от които 11 бр. в землището на гр. Гълъбово и 1 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ на сервитутните права и засегнатата част от процесните имоти  – 90 427 кв. м по експертиза, възлиза на  45 709 лв.

-  за обект Въздушна линия 400 кV „Розовец”   за общо 24 бр. имоти, от които 22 бр. в землището на гр. Гълъбово и 2 бр. в землището на с. Обручище, с обща площ на сервитутните права и засегнатата част от процесните имоти – 136 045 кв. м, по експертиза, възлиза на    28 082 лв.

Общата стойност на  сервитутните права и засегнатата част от процесните имоти за трите горепосочени обекти възлиза на 179 043 лв.

Според заключението на тройната експертиза, базирано на претеглена стойност от определените пазарни стойности по Наредбата  за определяне цените на земеделските земи  и по реално сключени сделки със земеделски имоти през четвъртото тримесечие на 2008г и първото полугодие на 2009г, пазарната цена  на сервитутното право на прокарване върху процесните имоти съгласно проектите за ПУП е 152 058 лв., в това число:

- за  „Въздушен елпровод 110 кV „Бояново”  в землището на с. Обручище  с площ 16.466 дка е 63 695 лв.

- за  „Въздушен елпровод 400 кV „Соколец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище с площ 13.498 дка е 55 444 лв

- за  „Въздушен елпровод 400 кV „Розовец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище с площ 12.670 дка е 32 919 лв.

Вещите лица са възприели като критерий за оценка на сервитутното право на прокарване цена, равна на пазарната стойност на земята за 1 кв.м.

Реалната пазарна стойност на целите имоти определят на 1 870 347 лв., в това число:

- за имотите, през които преминава „Въздушен елпровод 110 кV „Бояново”  в землището на с. Обручище е 1 084 017 лв.

- за имотите, през които преминава Въздушен елпровод 400 кV „Соколец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище е 375 484 лв.

 - за имотите, през които преминава „Въздушен елпровод 400 кV „Розовец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище е 418 846 лв.

Пазарната стойност на коригираното сервитутно право на прокарване в поземлените имоти, през които преминават елпроводите, в зависимост от зоната на засягене определят на 118 167 лв. в това число:

- за „Въздушен елпровод 110 кV „Бояново”  в землището на с. Обручище е 53 820 лв.

 - за Въздушен елпровод 400 кV „Соколец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище е 40 040 лв.

 - за „Въздушен елпровод 400 кV „Розовец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище е 24 307 лв.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Старозагорският административен съд намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от активно легитимирана страна и в срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. По силата на чл. 210, ал. 3 от ЗУТ протоколът на комисията по ал. 1 на същата разпоредба представлява индивидуален административен акт, който подлежи на самостоятелно обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ. Срокът за обжалване на административния акт започва да тече от деня на съобщаването му. В случая съдът приема, че процесният протокол не е бил съобщен на жалбоподателя, който прави такова оплакване, както и с оглед липсата на доказателства в административната преписка за противното. С писмо изх.№ 26-00-292/ 10.09.2008г Община Гълъбово изпраща на “НЕК” ЕАД гр.София решение № 21/ 09.09.2008г на Кмета на общината, входирано при жалбоподателя на същата дата с № 08-00-81. Решението касае определяне размера на обезщетение за учредяване на сервитутни права в полза на “НЕК” ЕАД гр.София в поземлени имоти-собственост на община Гълъбово за прокарване на енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”, енергиен обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”  и енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Розовец”. В него е цитиран протоколът на комисията по чл.210 от ЗУТ, изготвен на 08.09.2008г, но не е приложен. Тъй като ответникът не сочи доказателства за по-ранно узнаване на протокола от жалбоподателя, съдът приема, че жалбата не е просрочена.

Настоящият състав на съда счита оспорения протокол за незаконосъобразен, макар и изготвен от компетентен орган в предписаната писмена форма и в съответствие с целта на закона. Той е постановен при нарушения на приложимия материален закон.

Съгласно разпоредбата на чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийните предприятия възникват сервитути. Титулярът на сервитута заплаща на собственика на земята еднократно обезщетение /ал.5/, размерът на което се определя по критерии, посочени в чл.65, ал.1 от ЗЕ - площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута; видовете ограничения на ползването; срок на ограничението; справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута. Минималните размери, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са определени с Наредба № 16/ 09.06.2004г за сервитутите на енергийните обекти, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

При съобразяване със законовоопределените критериии за размера на обезщетението съдът счита, че обжалваната оценка е неправилно определена като е взета предвид цялата площ на имотите, в които ще бъдат разположени енергийните съоръжения. По делото липсват доказателства, че имотите се засягат в цялост до степен да бъдат негодни за ползване по предназначение. От друга страна, предвид определения от ответника в качеството му на административен орган размер на оценката на сервитути за имоти, собственост на самия ответник, е нарушен и принципът за съразмерност по чл. 6 от АПК, който е общ принцип на правото на Европейската общност. Според този принцип административният орган е длъжен да упражнява правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо, което означава, че не трябва да допуска облагодетелстване на едни за сметка на други. С всеки административен акт трябва да се цели най-малко засягане на правата и законните интереси на заинтересованите страни, като се търсят най-благоприятния за тях мерки за постигане целта на закона. В ал. 3 и ал. 5 на чл. 6 от АПК е даден начинът за постигане на така формулирания принцип. При издаването на административния акт спазването на принципа на съразмерност е материалноправно изискване, което в случая е нарушено.

          Разпоредбата на чл. 210 от ЗУТ предвижда изготвянето на оценката да се извършва по пазарни цени от комисия, определена със заповед на кмета, като решението й се съобщава на страните по реда на АПК. Предвид тази норма, която е и правно основание на решението и  с оглед постоянната съдебна практика пазарни цени са тези, които съответствуват на действителната цена на имота и са установени при сделки на свободния пазар, извършени за имоти със сходна характеристика, независимо от това дали се намират в регулационните граници на населеното място или по предназначение са земеделски земи. За установяване на пазарните цени на сервитутните права съдът кредитира заключението на тройната съдебно-техническа експертиза с коригиращи съображения. Експертите са дали заключение на база реално сключени сделки за имоти със сходни характеристики, но неправилно са определели крайната цена като претеглена стойност от определените пазарни стойности по методите на пазарни сравнения и по НРОЦЗЗ.

Неоснователно се поддържа приложимост на НРОЦЗЗ в конкретния случай, тъй като страна по правната сделка “учредяване на сервитут” не е държавата. Жалбоподателят е търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала не е държавата, а друго юридическо лице, видно от представеното удостоверение от Агенция по вписванията. Той представлява самостоятелен правен субект, който не се идентифицира с държавата по смисъла на подзаконовия нормативен акт. Затова тегловият коефициент 0.1 към пазарната стойност по НРОЦЗЗ, приложен от вещите лица, следва да бъде изключен. При направени изчисления по този начин се получават следните реални пазарни стойности:

- за имотите, през които преминава „Въздушен елпровод 110 кV „Бояново”  в землището на с. Обручище -  1 192 418.8 лв или 4 307.36лв/дка.

- за имотите, през които преминава Въздушен елпровод 400 кV „Соколец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище - 413 032 лв или 4 701.24лв/дка.

 - за имотите, през които преминава „Въздушен елпровод 400 кV „Розовец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище - 460 730.6 лв. или 2 986.56лв/дка.

Според приетия от вещите лица критерий за цената на сервитутното право на прокарване, равна на пазарната стойност на земята за 1 кв.м. и площта на сервитутната зона размерът на обезщетението следва да бъде определен, както следва:

- за  „Въздушен елпровод 110 кV „Бояново”  в землището на с. Обручище  с площ 16.466 дка сумата 70 925 лв.

- за  „Въздушен елпровод 400 кV „Соколец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище  с площ 13.498 дка сумата 63 457лв

- за  „Въздушен елпровод 400 кV „Розовец”  в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище с площ 12.670дка сумата  37 840 лв.

В съответствие с разпоредбата на чл. 210, ал.1 от ЗУТ и на основание чл.65 от ЗЕ обжалваният протокол следва да бъде изменен в частта относно размера на обезщетението, като същото се намали  до посочените по-горе размери.

Съдът не възприема предложената от вещите лица пазарна цена, съобразена със зоната на засегнатост на процесните имоти от сервитутните права, при което обезщетението се намалява, понеже такъв критерий за оценка не е предвиден в закона.

При този изход на спора на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за държавна такса и  експертиза общ в размер 1 310лв.

Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ИЗМЕНЯ по жалба на “НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Триадица” № 8 ПРОТОКОЛ от 08.09.2008 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 404/ 05.09.2008г на Кмета на Община Гълъбово, с който на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ и съгласно чл. 64 от Закона за енергетиката е определена пазарна оценка за учредяване на сервитутно право на прокарване на:

1. енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Соколец”   през имоти № 0001; 0116; 0378; 0399; 0733; 1038; 228012; 228013; 228014; 228015; 229001 в землището на гр. Гълъбово, собственост на Община Гълъбово, общо в размер на 6 142 800 лв КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА 63 457 /шестдесет и три хиляди четиристотин петдесет и седем/лв.

          2. енергиен обект „Въздушна линия 110 кV „Бояново – частично изместване”   през имоти № 0083; 0084; 0093; 1173; 1176; 1178; 1200, в землището на с. Обручище, собственост на Община Гълъбово, общо в размер на 16 355 340 лв. КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА 70 925 /седемдесет хиляди деветстотин двадесет и пет/лв.

            3. енергиен обект „Въздушна линия 400 кV „Розовец”  през имоти № 0373; 0400; 0472; 0733; 1038; 1046; 1049; 1054; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 2041; 2042; 230011; 243004; 243041 в землището на гр. Гълъбово, и имоти № 0915; 0997; 1772, в землището на  с. Обручище, собственост на Община Гълъбово, общо в размер на 5 147 220 лв. КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА 37 840 /тридесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет /лв.

ОСЪЖДА Община Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на “НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД разноски в общ размер на 1310 /хиляда триста и десет/ лева.

Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: