Р Е Ш Е Н И Е  125

 

      гр.Стара Загора 23.04.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд  в публичното  заседание           на         двадесет и четвърти март

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:         

  

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                      ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело   № 91   по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

         Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.132, ал.1 във връзка с чл.129 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/.

         Образувано е по жалба от К.Е.К. *** Загора против заповед № 90/ 26.01.2009г на Командира на поделение 54 140-Стара Загора за прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и отчисляване от списъчния състав на поделението. Жалбоподателят счита заповедта за незаконосъобразна в частта относно датата на освобождаване 01.02.2009г и следващото от това полагаемо обезщетение. Твърди, че е постановена при неспазване на установената форма, при съществени нарушения на административнопроизводствени правила и при допуснато нарушение на материалния закон с оглед несъобразяването с разпореждане на Министъра на отбраната, дадено в заповед № КВ-752/ 14.07.2008г, за дата на прекратяване на договора да се счита датата на завършване на курса за квалификация, което за него е станало на 16.12.2008г. Моли заповедта да бъде отменена в тази част като счита, че освобождаването му от кадрова военна служба следва да бъде от 18.12.2008г. Претендира да му бъдат присъдени направените разноски.

         В съдебно заседание чрез пълномощника си поддържа жалбата.

         Ответникът – Командир на поделение 54 140-Стара Загора, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Позовава се на сключен договор между поделението и търговското дружество, което провежда курса за квалификация на жалбоподателя, със срок от 6 месеца, изтичащ на 31.01.2009г. Моли жалбата да бъде отхвърлена и да му бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

Жалбоподателят старшина К.Е.К. – главен сержант на щабна рота в поделение 54 140-Стара Загора подава на 02.06.2008г рапорт за прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождане от длъжност и от кадрова военна служба на основание чл.129 от ЗОВСРБ поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване. Заявява, че желае да се ползва от правото ис по чл.223 от ЗОВСРБ.

На същата дата Командирът на поделението изразява съгласие с подадения рапорт. Въз основа на него Министърът на отбраната на РБ издава заповед № КВ-752/ 14.07.2008г за освобождаване от длъжност, вземане в разпореждане по щат А-101 и разрешаване на квалификационен курс на жалбоподателя. В заповедта е отразено за дата на прекратяване на договора за кадрова военна служба да се счита датата на завършване на курса за квалификация при условията на чл.223 от ЗОВСРБ, връчване на заверено копие от заповедта за освобождаване и отчисляване от списъчния състав на поделението. Изпълнението на заповедта е възложено на командира на поделение 54 140-Стара Загора на основание чл.18 от Инструкция № 11/ 29.06.2002г за кадровата работа на министерството на отбраната.

За провеждане на квалификационния курс по чл.223 от ЗОВСРБ относно жалбоподателя Министерството на отбраната чрез Командира на поделение 54 140-Стара Загора сключва договор № 11/ 24.07.2008г с НТС “Наука и техника” ООД гр.Стара Загора за периода 01.08.2008г-31.01.2009г с предмет обучение по английски език, първо ниво в размер на 200 часа. Курсът е приключен на 16.12.2008г, видно от служебна бележка № 005/ 17.12.2008г, издадена от НТС ”Наука и техника” ООД гр.Стара Загора. На жалбоподателя е издадено и удостоверение за завършен курс с дата на завършване 17.12.2008г. С оглед завършване на курса за квалификация той подава нов рапорт за прекратяване на договора за кадрова военна служба. Не се спори, че тези факти своевременно са станали достояние на ответника.

Във връзка с уведомяването за предсрочно завършване на курса ответникът заявява с писмо рег.№ 1847/ 30.12.2008г на НТС”Наука и техника”ООД гр.Стара Загора, че счита договор 11/ 24.07.2008г за продължаващ до уговорения срок - 31.01.2009г. С писмо изх.№ 001/ 05.01.2009г управителят на НТС ”Наука и техника” ООД гр.Стара Загора отговаря, че ще спази всички клаузи от договора за обучение на жалбоподателя.

С оспорената заповед № 90/ 26.01.2009г на Командира на поделение 54 140-Стара Загора за прекратяване на договора за кадрова военна служба жалбоподателят е освободен от длъжност и от кадрова военна служба и е зачислен в мобилизационния резерв, считано от 01.02.2009г. Запознат е с нея на 27.01.2009г. Определен му е срок за сдаване на длъжността от три работни дни.

На 29.01.2009г Началникът на Генералния щаб на Българската армия издава разпореждане относно освобождаване на кадрови военнослужещи от кадрова военна служба на основание чл.129 от ЗОВСРБ при изготвяне на предложенията до Министъра на отбраната да се изписва текстът: “За дата на прекратяване на договора за кадрова военна служба при условията на чл.129 и 223 от ЗОВСРБ да се счита датата на завършване на курса за квалификация при условията на чл.223 от ЗОВСРБ, съгласно сключения договор за обучение, връчване на заверено копие от заповедта за освобождаване и отчисляване от списъчния състав на поделението.

Жалбата против процесната заповед е допустима, като подадена в законоустановения 14-дневен срок от съобщаването й на адресата. Правният интерес от  нея се изразява в получаване на различно по размер обезщетение при прекратяване на договора с оглед възприетата дата на прекратяване, в каквато насока и ответникът излага съображения.

Разгледана по същество, според съда се явява неоснователна.

Заповедта, предмет на съдебен контрол, е постановена от компетентен орган при условията на законова делегация с нормата на чл.18 от издадената от министъра на отбраната Инструкция № 11 от 29 юни 2001 г. за кадровата работа в Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 71 от 14 август 2001 г.),  в предписаната от закона писмена форма, при спазване на административнопроизводствените правила, визирани в чл.210 от Правилника за приложение на ЗОВСРБ и в съответствие с материалния закон.

Съгласно чл.223, ал.1 от ЗОВС кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от кадрова военна служба на основание чл. 128б, ал. 1, т. 2, 3 и 4, при освобождаване от кадрова военна служба на основание чл. 129 /какъвто е настоящият случай/, както и станалите негодни за военна служба при или по повод изпълнение на служебните си задължения - по чл. 128, т. 4, имат право да се обучават в квалификационни курсове с продължителност до 6 месеца. Разпоредбата на чл.188, ал.10 от Правилника за кадровата военна служба предвижда за дата на прекратяване на договора за кадрова военна служба се счита датата на връчване на копие от заповедта за освобождаване и отчисляване от списъчния състав на поделението.

Анализът на тези разпоредби показва, че действащото законодателство не свързва датата на реалното приключване на курса за квалификация  с датата на прекратяване на договора за кадрова военна служба. Упражняването на правото по чл. 223 от ЗОВСРБ не е предпоставка за освобождаването на кадровия военнослужещ и издаване на заповед по чл. 130, ал. 2 от ЗОВСРБ за прекратяване на договора му. То не е част от фактическия състав на прекратяването именно поради характера си на правна възможност, от която военнослужещият не е длъжен да се възползва. В този смисъл разпореждането на Министъра на отбраната в заповед № КВ-752/ 14.07.2008г за дата на прекратяване на договора да се счита датата на завършване на курса за обучение следва да се тълкува като указание договорът да не се прекратява преди завършването на разрешения курс.

Затова дори да се приеме, че е налице неизпълнение на тази част от заповедта на министъра на отбраната, то не може да доведе до незаконосъобразност на процесната заповед доколкото тя не противоречи на императивни правни норми. Същевременно следва да се отбележи, че тази част от заповедта няма правоохранително или правосъздаващо действие, а вътрешнослужебно, организационно значение, поради което и неизпълнението й не влияе върху законосъобразността на извършеното прекратяване на договора за кадрова военна служба.

Доводите на страните относно изпълнението на договора за обучение на жалбоподателя са ирелевантни за спора и съдът няма да ги обсъжда.

По изложените съображения жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора на жалбоподателя не следва се присъждат разноски.

На ответника не се дължи юрисконсултско възнаграждение, тъй като разпоредбата на чл.143 от АПК не предвижда присъждане на такова. В случая няма основание и за приложение на чл.78, ал.8 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.4 от АПК, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.Е.К. ЕГН ********** ***, ул.”Волна песен”, бл.2, вх.О, ап.18 против заповед № 90/ 26.01.2009г на Командира на поделение 54 140-Стара Загора за прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и отчисляване от списъчния състав на поделението в частта относно датата на освобождаване 01.02.2009г и следващото от това полагаемо обезщетение, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

 

 

                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: