РЕШЕНИЕ

  VІ -185                                26.05.2009г.                             гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                      на двадесет и пети май

 Две хиляди и девета  година

В открито заседание, в състав                                   

                                       СЪДИЯ: Д.Д.

 Секретар И.К.  

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 АДМ. Д № 92 по описа за 2009 година , за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на  чл. 128 и сл. АПК, образувано по жалба на „МБАЛ КАЗАНЛЪК” ЕООД гр. Казанлък, представлявано от  управителя д-р К М – В, против заповед №РД – 19 – 11/14.01.2009 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора,  с която са наложени финансови неустойки в общ размер от 7740/седем хиляди седемстотин и четиридесет / лева.

            С жалбата се навеждат доводи за  нарушение на процедурата по установяване на нарушението и налагане на санкциите, поради което се иска да бъде отменена от съда.

          Ответния административен орган, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К  оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена, предвид установеното и от заключението  на вещото лице нарушение на ДЛА, като и поради спазване на процедурата по налагане на санкциите.

         Административен съд гр.Стара Загора като взе предвид доводите и възраженията на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

                   Жалбата е подадена от лице с правен интерес и в срока за оспорване на индивидуален административен акт, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

           Предмет на контрол за законосъобразност е заповед №РД – 19 – 11/14.01.2009 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора за налагане на санкции – финансови неустойки в общ размер на 7740лв.,  при следните мотиви: КП №34  е отчетена като завършена с ДП с код 90.59 по изброените девет ИЗ, но видно от фишовете за лабораторни изследвания не е извършено изследване на АПТТ, което е задължително според раздел ІІ, т.2 от ДЛА на КП. По КП №34 за ИЗ 938 в документ едно не е отразена дозата на лечение с лекарствените препарати с код 99.29, което е задължително за всяка КП. По КП№118 в ИЗ 4980 не са отразени ежеденвените декурзуси съгласно изискванията на МЗ и утвърдените правила за водене на болнична документация. По КП №118 в ИЗ 4715  е отчетено, че е завършена  с ДП “аудиометрия”, която обаче не е направена  до два часа от хоспитализацията на пациента, съгласно ДЛА. По КП №123 в ИЗ с общ брой шестнадесет се констатира, че не е извършена задължителната електрокардиография до 12час от хоспитализацията на пациентите. По КП №123 в други  четиринадесет ИЗ не е извършена рентгенография на сърце и бял дроб, рентгеноргафия/ КАТ на нос и около носни кухини/ в рамките до 12-24 час от началото на хоспитализацията. Нарушенията са установени в резултат на извършена със заповед №РД – 18 – 1224/27.10.2008година, проверка от 27.10.2008г. до 29.10.2008година включително на изпълнителя на медицинска помощ  “МБАЛ Казанлък” ЕООД по изпълнение на индивидуален договор 24-0800/12.03.2008година НРД 2006година и решение № РД- УС – 04 – 127 на УС на НЗОК по КП №115, 116, 118, 119, 120, 123 и 124 за месец март, април и май 2008година и по КП №34 за  месец септември 2008година. Проверката е медицинска, вторична, тематична за извършването й е съставен съвместен протокол на 27.10.2008година подписан от определените лекари – контрольори и лицето представляващо ИМП и медицински протокол от 31.10.2008 година и връчен на представител на ИМП на 05.11.2008година. По констатациите на проверяващият екип са постъпили възражения пред арбитражната комисия по т.6 и 7 от медицинският протокол с които са констатирани нарушения по КП №123, но  за различини ИЗ – не извършване на ЕКГ и на рентгенография на сърце и бял дроб, на нос и коло носни кухини. Възраженията са разгледани  от арбитражна комисия  в която като представител на РЗОК Стара Загора е участвала доктор С М, извършила и проверка на ЛЗ. Възраженията са отхвърлени, чрез единодушно потвърждаване констатациите на проверяващият екип.

              От заключението на вещото лице по допуснатата съдебно – медицинска експертиза, изслушано в последно съдебно заседание се установява, че кръвоточение от нос не е пречка да се извърши рентгенография на около носни кухини, защото тампонадата се поставя в ноздрите, а не в кухините.

              Съдът намира, че не са извършени посочените в жалбата нарушения на процедурата, нито на правилата за съвставяне на медицинския протокол.  Следва да се каже, че  посочването  съвместния протокол на двете основания за съставянето му, взависимост от това дали проверката е финансова или медицинска не е нарушение на процедурата. Дори  да нямаше посочване на правното основание,  то  съставянето на протокола е задължително, когато се установи не попълване на реквизити на документи, както е в настоящият случай. Съществено е и задължително  да бъде изготвен такъв протокол, а едновреименното изписване на чл.224, ал.3 и чл228, ал.3 от НРД 2006година не е порок във формата на документа. Медицинския протокол е връчен точно на петия работен ден от изготвянето му , тъй като срокът започва да тече от 01.10.2008г., поради това оплакването в тази насока е неоснователно. Проверката е следвало да приключи на 29.10.2008г., а медицинския протокол, който отразява резултата от нея се съставя в срок до пет работни дни от приключване на проверката. Това е основното правило – да бъде изготвен в рамките на този срок, като връчването му следва да бъде извършено в рамките на пет работни дни от изготвянето му. Това следва от граматичното и логично тълкуване на чл.228 от НРД 2006 година. Следващото оплакване е също неоснователно – чл.228, ал.1, т.8 изисква подпис на длъжностното лице получило екземпляр от протокола, такъв е поставен и няма спор, че това е  служител на жалбоподателя. При сравнение на подписа положен в медицинския протокол от представляващия ИМП и подписа на управителя Х под възръжението може и без специални знания да се предположи, че той пренадлежи на доктор Х Х управител на “МБАЛ Казанлък”, същият подпис е положен, за да удостовери получаването на медицинския протокол.

              Съдът не може да извършва контрол върху начина по който арбитражната комисия  формулира текстово становището си. Важно е какво е постановила, а в случая недвусмислено и единодушно са потвърдени констатациите  на проверяващия екип, така както изсиква чл.242, ал.7 от НРД 2006 година. В този случай директора на РЗОК издава заповед за прилагане на снакциите. От правно значение е решението на арбитражната комисия  - неговият диспозитив, а не начина на формулиране на мотивите. Участието в арбитражната комисия на лекаря  - контрольор не  е забранено от НРД 2006 година, който изисква комисията да разглежда споровете в пълен състав – по трима представители на РЗОК и РЛК. Органът е колективен, поради което не може да се приеме, че това е съществено нарушение на процедурата, което би могло да доведе до друг резултат, ако не беше допуснато.

              По същество и пред арбитражната комисия и пред АС – Стара Загора се оспорва  констатацията  от проверката за не изпълнен ДЛА и конкретно за възможностите лекуващият лекар да избере някоя от вариациите. ДЛА е задължителен за ИМП като промените в него се извършват със и след съгласуване с БЛС и след спазване на сроковете посочени в НРД 2006 година.  ДЛА представлява извършване на медицински дейности, за да се счита КП завършена качестевно изпълнена и поради това подлежаща на заплащане от страна на РЗОК. Той определя пакета от болнични  здравни дейности, които се заплащат по всяка КП и това изрично е записано в съдържанието на всяка КП. Вариациите за изпълнение са както посочи  е вещото лице в избора на това да се направи рентгенографияа на сърце и бял дроб съответно “аудиограма или тимпанометрия “ КП №118, но по отношение на аудиологична оценка и биологичен материал по същата КП не може да се говори за вариации. Извършват се и двете. В процесният случай по отношение на нарушенията за които са наложени санкции по т.6 и 7 от оспорената заповед не  е налице изпълнение на ДЛА в някоя от неговите възможности, защото рентгенография на околоносни кухини, на сърце бял дроб  респ. ЕКГ, в зависимост от клиничната пътека изобщо не са извършени. Поради това наведеното оплакване, че заповедта не е съобразена с възможността от избор на лекуващият лекар е неоснователно.

              Предвид изхода от оспорването искането на жалбоподателя за присъждане на разноските е неоснователно. Оспорващият следва да бъде осъден да заплати на ответния административен орган възнаграждение за юрисконсулт, определено по реда на чл.8 от Наредба №І за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а именно на основание чл.7, ал.2, т.3 в размер на 587лв/ 450лв  плюс 4 процента от две хиляди седеместотин и четирдесет лева, колкото е горницата от 5000лв. до 7740лв./

 

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

 

РЕШИ

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на  МБАЛ Казанлък ЕООД гр. Казанлък, представлявано от управителя д-р К М - В против Заповед №РД-19-11/14.01.2009г. на Директора на РЗОК Стара Загора за налагане на  финансова неустойка в общ размер от  7740лв.,

ОСЪЖДА  МБАЛ Казанлък ЕООД да заплати на осн.чл. 143, ал.4 от АПК на РЗОК Стара Загора сумата от 587лв., представляваща възнаграждение за юрисконсулт.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

         Препис от настоящото да се връчи на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: