Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

222   01.07.2009г.      град Стара Загора

                         

                           В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети юни  две хиляди и девета  година, в състав:

          

                                                                                                                                      

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:П.П.                                                                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:    И.Я.

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: И.Я.                        

                                                                                                  Р.Т.

       

 

  при секретар   И.А.                                                                                   и с      участието

  на прокурора  М.И.                           като разгледа

  докладваното от  съдия    И. Я.   административно дело    № 97 по описа   за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

           

                                                          

                                                                                 

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

 

Образувано е по жалба на “ Арда тур” ЕООД гр. Хасково против параграф № 25 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия на община Стара Загора, с което се създава ново приложение “ Услуги, извършвани от Автогара – Стара Загора., приет с решение № 346,  по протокол № 22, на проведеното на 29.01.2009 година заседание на общински съвет Стара Загора . В жалбата са изложени подробни съображения, че решението е прието в нарушение на материалния закон. По силата на чл.22, ал.3 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/собствениците на автогарите следвало да прилагат еднакви критерии при определяне на размера  на автогаровите услуги. С оспореното решение се  определяли различни цени на услугата секторно право на престой, предоставена от Автогара стара Загора  според маршрута и пробега, при положение, че услугата, който ще ползват превозвачите  била еднаква , а именно “ право на ползване на сектор за 15 минути”. Според жалбоподателя било недопустимо да се събират и начисляват различни такси за  една и съща услуга, при положението, че разходите на предоставянето  не  се влияели по никакъв начин от маршрута  на преминаващите автобуси.

                       

            Ответникът по жалбата -  Общински съвет гр. Стара Загора, редовно призован за съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва подадената жалба, като твърди, че обжалваното решение на ОС Стара Загора е прието в съответствие с материалния закон.

           

            Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че обжалваното решение е незаконосъобразно. Според ЗМДТ цената на услугата следва да се определя спрямо разходите, необходими за предоставянето й, още повече че това изменение на параграф 25 от наредбата противоречало на ЗАП.

           

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в заповедта доводи и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения акт, намира за установено следното:

 

            Жалбата е подадена от лице, чийто права и законни интереси за засегнати от измененията на наредбата. Жалбоподателят е лицензиран превозвач, Съгласно чл. 22,ал.1 от ЗАП всички превозвачи по автобусни линии задължително ползват автогарите и автоспирките по изпълнявания маршрут, за което и заплащат и определена цена. Обжалваната разпоредба, с която са приети цени на услугите, предоставяни от Автогара Стара Загора засягат имуществените интереси на лицензирания превозвач поради което той има и правен интерес да я оспори  безсрочно във времето на основание чл. 187, ал.1 от АПК. Разгледана по същество  жалбата е основателна.

 

   Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Кметът на община стара Загора е внесъл предложение в общински  съвет за изменение на част от разпоредбите на наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Предложил е създаването но ново приложение на наредбата, касаещо услугите, предоставяни от Автогара – Стара Загора. Според кмета критерий при определяне на цената на автогаровите услуги следва да се формира според категоризацията на МПС и дължината на автобусната линия по маршрутното разписание. С Решение № 346 по Протокол № 22 на проведено на 29.01.2009 г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, са приети изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси, като е създадено ново приложение № 5 към наредбата “ Услуги, извършвани от Автогара – Стара Загора.. С оспореното в настоящото съдебно производство Решение № 346 по Протокол № 22 от 29.01.2009г. е прието, че секторното право на престрой в рамките на определения в маршрутното разписание, но не по- голям от 15 минути ще се заплаща в зависимост  от категорията на МПС и маршрута / пробега/ на МПС- по цени, посочени в т.1.1 и 1.2 на приложението от Наредбата.Оспорената разпоредба е приета с мнозинство  46 от всичките 51 общински съветници. Видно от АОС № 02730  от 07.02.2003 година сградата на автогара Стара Загора е собственост на община Стара Загора. Жалбоподателят “ Арда тур “ ЕООД е лицензиран превозвач на пътници на територията на РБ , притежаващ лицензия № 206, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията на 19.04.2005 година с валидност до 18.04.2010 година на основание чл. 7 от ЗАП и Наредба № 33 от 1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ.

По делото е представено Решение № 346 Протокол № 22 от проведено на 29.01.2009г. заседание на ОбС – Стара Загора, ведно с Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата  за определяне администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на община Стара Загора. 

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че решението на Общински съвет Стара Загора  и приетият с него ново приложение № 5 , с която е определена цената на услугата секторно право за престрой е  издадена от компетентен орган в предвидената от закона форма, при спазване на административно процесуалните правила, но е материално незаконосъобразно.

Общинските съвети решават въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност на основание чл. 76, ал.3 от АПК във връзка с чл. 21,ал.2 от ЗМСМА. Те издават нормативни актовепо силата на цитираните разпоредби. В случая е налице изрична законова делегация чл.9 във връзка с чл. 6 от ЗМДТ, която дава право на ОС да  приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на съответната община. В чл. 6,ал.1 от ЗМДТ са определени таксите, които се събират от общините. В ал.2 на същия член ОС определя цена на всички други права и услуги, различни от упоменатите в ал.1 Поради което съдът намира, че ОС Стара Загора е компетентен орган да определи цената на услугата секторно право на престой на територията на Автогара Стара Загора..  

Според разпоредбата на чл.22 от ЗАП всички превозвачи са задължени да използват задължително автогарите и автоспирките за превозите по редовните автобусни линии, на което съответства и корелативното задължение на собствениците на автогари да допускат всички превозвачи, извършващи превоз по съответните линии.По силата на чл. 22, ал.3 от ЗАП размерът на цените на предоставените автогарови услуги следва да се определя по еднакви критерии спрямо всички превозвачи.  В точка едно от приложение № 5 от наредбата  ОС Стара Загора е определил различна цена на  услуга престрой в зависимост от няколко критерия : категория МПС и дължината на маршрутите. По силата на тази нова разпоредба превозвачите с по дълги маршрути по силата на приетото решение следва да заплащат по висока цена за една и също услуга., въпреки че разходите на автогарата биха били еднакви във всички случай предвид обстоятелството, че времето на престой е еднакво – 15 минути.Липсва и логическа връзка между икономическата стойност на услугата и въведения критерий дължина на маршрута. Цената на услугата, предлага от органа за местно самоуправление  следва да бъде обоснована. Съгласно разпоредбата на чл. 53а от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари собствениците на автогари следва да определят еднакви критерии при определяне на размера на цените преминаване, престой, предоставяне на право на продажба на билети и други услуги.По силата на  чл. 22,ал. 4 от ЗАП министърът на транспорта е следва да издаде методика при определяне на цените на автогаровите услуги, според категорията на автогарата.Такава методика не е публикувана. ОС в качеството си на орган на местно управление може свободно да определя цените на услугите, предоставяни от общината, но като се съобразява с нормативните актове от по горна степен. ОС Стара Загора е приело оспореното приложение № 5 в нарушение на чл. 22, ал.3 от ЗАП, като е приложил различни критерии при определяне на услугата секторно право на престой за различните превозвачи.

                       

            Предвид изложените съображения съдът намира, че оспореното решение и   приетата с него точка едно” секторно право на престой” по приложение № 5 “ Услуги, извършвани от автогара Стара Загора “ към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора противоречи на чл.22, ал.3 от Закона за автомобилните превози с оглед разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗНА, следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

  

Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ  точка  първа ” секторно право на престой” на приложение № 5 “ Услуги, извършвани от автогара Стара Загора “ към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора , приета с решение № 346,  по протокол № 22, на проведеното на 29.01.2009 година заседание на общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразна. 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           

         ЧЛЕНОВЕ:  1

                              

                                                                                               2.