Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

     

 243    17.07.2009г.      град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на четиринадесети юли две хиляди и девет година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: И.Я.

       

при секретар  М.П.                                                                        и с участието

            на прокурора                                                                                                          като разгледа

            докладваното от съдия И. Я. административно дело № 100 по описа за 2009 г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с § 62, ал.3 от ПЗР към ПМС № 456/ 1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.

 

Образувано е по жалба на Е.И.Т. *** против Заповед № 1944/ 27.08.2007г. на Кмета на община Стара Загора. С оспорената заповед е признато на наследниците на Бальо И. Матев правото да придобият собственост върху имот № 80, масив 301, находящ се в местността “ Асанов трап”, землището на гр. Стара Загора с площ от 499,96км.м.. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на обжалваната заповед, като по същество изложените съображения са за постановяването й в противоречие на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и при неспазване на императивните изисквания за посочване на фактическите и правни основания за издаване на акта. Направено е искане за отмяна на оспорената заповед.    

 

Ответникът по жалбата кът по жалбата– Кмет на община Стара Загора взема становище за неоснователност на подадената жалба

 Ответниците по делото Е.И.Т. и Б.С.М., чрез процесуалния си представител адв. Хр. П., вземат становище за основателност на подадената жалба.

Ответникът по жалбата Н.К.К. взема становище за основателност на подадената жалба

Ответниците по делото М.Б.П., Е.Д.Н., В.С.М., И.Б.Л., Б.И.И., К.И.И., С.Н.П., Н.К.П., Т.К.П., Ж.С.Ж., Р.Б.Т., Д.Б.М., Т.И.М., Т.С.Х., К.И.М., не се явяват и не се представляват и не вземат становище по жалбата.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

            Жалбата е подадена в законово установения срок, от активно легитимирано        по см. на §62, ал.3 от ПЗР на ПМС № 456/ 1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ лица, поради което е процесуално допустима.  Разгледана по същество е основателна.

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

Административното производство по издаването на оспорената заповед е  образувано въз основа на заявление от 30.06.1992г., подадено от Бальо И. Матев, с което е направено искане „на основание § 4 от ЗСПЗЗ и във връзка с § 5 от ППЗСПЗЗ правото му на ползване да се превърне в право на собственост на предоставения имот, находящ се в местността „Седми километър””, с площ от 500 кв.м, землище с. Стара Загора, представляващ лозе, овощна градина.  Видно от приетото като доказателство по делото Удостоверение № 151/ 02.04.1990г., издадено от Общински съвет гр. Стара Загора, в изпълнение на Постановление на МС № 11 от 02.03.1982г. и Решение № 33а от 29.03.1990г. на ИК на ГОНС Стара Загора, на Бальо Матев е предоставено право на ползване върху нива с площ от 1.000дка, находяща се в местността „Седми километър”, в землището на гр. Стара Загора. Подаденото от Б. Матев заявление е разгледано от комисията по § 62, ал.1 от ПЗР към ПМС № 456/ 1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № 1001/ 09.07.2004г. на Кмета на община Стара Загора, . Видно от представения по делото Протокол № 29/ 23.04.2007 г., комисията е разгледала постъпили заявления от ползватели, които имат права по §4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и като е приела, че същите са редовно подадени, е счела, че по отношение на заявителите, изброени поименно с посочване номерата на заявленията и адресите им, „са налице условията по § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62 от ПЗР към ПМС №465/11.12.1997г., които дават основание на ползвателите да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи”. В протокола не е отразено срещу всеки от имотите на ползвателите, кои от предпоставките да придобият право на собственост са налице - тези по § 4а или по § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и въз основа на кой от актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ е възникнало правото им на ползване. Сред ползвателите, изброени в протокола, под №10 е и Бальо И. Матев. Въз основа на посоченото като установено комисията е приела решение да бъде предложено на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед, с която да се признае правото да се придобие собственост от ползвателите. От представения по делото заверен препис – извлечение от плана на новообразуваните имоти за земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност “Асанов трап”, землището на гр. Стара Загора, ведно със заверен препис - извлечение от регистъра на имотите, неразделна част от плана, е видно, че на Бальо Матев е отреден и записан имот, представляващ имот с пл. №80 , находящ се в местността Асанов трап” в землището на гр. Стара Загора, с площ от 499,96кв.м. От приетия като доказателство по делото препис-извлечение от помощния кадастрален план на земите на бившите собственици и регистъра на имотите на бившите собственици за земи попадащи в разпоредбите на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е видно, че под кадастрален № 516 по преписка №52664, е отразен имот нива на наследниците на М.И. Гуджева. На наследниците на последната по подадено заявление вх. № 52664 1992г. с Решение по чл.18ж, ал.1 от ЗСПЗЗ въз основа на Протокол № 50- от 17.09.1992 г., № 50-2 от 19.09.1992 г., № 50-3 от 19.09.1992 година. Поземлена комисия – Стара Загора е признала за възстановяване собствеността върху земеделска земя - нива, общо с площ от 3,000дка, находяща се в местността „Асанов трап”, в землището на гр. Стара Загора. Видно от съдебно решение № 100 от 19.05.1998 година на наследниците на Спас Христов Музински е признато и определено за възстановяване правото на собственост върху нива от 2,800дка, находяща се в местността “ Аснов трап”, землище гр. Стара Загора.

 

От назначената по делото съдебно –техническа експертиза се установява, че имот № 80 заема 81 кв.м., от бивш имот № 517 с площ от 3000 км., записан на Спас Христов Музински и 419 кв.м. от бивш имот № 518, с площ от 3 000 кв.м., записан на М.И. Гуджева. Имотите на бившите собственици не могат да се ситуират точно поради непосочване на граници в решенията на ПК, с която им е признато правото за възстановяване на собствеността върху процесните земеделски земи. Местността “ Асанов трап “ обхваща част от м. “ Седми километър , “ Даула” и “ Чавдара

С обжалваната заповед № 1944 от 27.08.2007г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №29/ 23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед № 1001/ 09.07.2004г. на Кмета на община Стара Загора, е признато правото на наследниците на Бальо И. Матев да придобият собственост върху имот № 80, масив 301, находящ се в местност “Асанов трап”, землището на гр. Стара Загора с площ от 499,96 км.м. Със заповедта е възложено на техническата служба на общината да извърши оценка на имота.

 

При съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и приетата за  установена въз основа на тях фактическа обстановка съдът намира, че разгледана по същество, жалбата е основателна. 

        

         Оспореният административен акт е незаконосъобразен. Заповед № 1944 от 27.08.2007г. е издадена от компетентния по см. на § 62, ал.3 от ПЗР на ПМС № 456/ 1997г. орган - Кмета на община Стара Загора, но е постановена при допуснати нарушения на законово установените изисквания за форма и съдържание на акта.

Обжалваният акт е издаден при неспазване на императивната норма на чл59,ал1., т.4 от АПК. Съгалсно цитираната розпоредба административният акт следва да съдържа фактическите основания за неговото издаване. Това са конкретните факти, въз основа на които административният орган е счел, че са налице материалноправните предпоставки за упражняване на предоставената му от закона компетентност. В случая, в оспорената заповед не са изложени фактическите основания за нейното издаване и по-точно липсват мотиви относно наличието на условията по §4а или по §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ. Такива не се съдържат и в посочения като основание за издаване на заповедта протокол на комисията по § 62, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, досежно процесния имот. Самият протокол не отговаря на изискванията на §62, ал. 2 от посочения нормативен актсъщият съдържа само диспозитив на решение, в което са изброени гражданите, за които са налице условията по § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на §62, ал.1 от ПЗР към ПМС №465/11.12.1997г.”, без да са изложени мотиви въз основа на кои факти и обстоятелства е направен извода, че по отношение на ползвателите са налице нормативно установените предпоставки да придобият право на собственост върху предоставените им за ползване земи в местностАсанов Трап”– т.е липсва становище относно спазването на изискванията на актовете на държавните органи, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ във вр. с § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, както и дали са налице другите условия по §4а или §4б. Това  води до извод, че при издаване на обжалвания административен акт не са спазени изискванията на § 61 и §62 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Следва да се отбележи, че заповедта по § 62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ може да се издаде само на база мотивирано и конкретно становище на комисията по §62, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Признаването на правото да се придобие собственост от ползвателите представлява сложен фактически състав. Съществен елемент от този състав е протоколът с положителното становище /относно наличието на предпоставките по §4а или по §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и спазването на изискванията актовете на държавните органи, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ на комисията по § 62, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Административният орган, при съобразяване на всички законови и технически изисквания, е компетентен да признае правото на ползвателя да придобие собственост, като в условията на обвързана от становището на комисията компетентност, отчете фактическите и правните основания за придобиване на собственост. В случая кметът на общината е постановил оспорената заповед въз основа на немотивиран протокол и при липса на фактически основания относно претендираното спорно право. На практика административният орган е заместил комисията и сам е извършил преценка за съществуването на условията, без да посочи мотиви по кое от двете основания – по §4а или §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, е възникнало правото на ползвателя. В обжалваната заповед № 1944 от 23.08.2007 г  са изложени мотиви единствено за наличието на един от елементите от правопораждащия фактически състав за признаване правото на трансформиране правото на ползване в право на собственост, а именно – предоставено право на ползване съгласно акт по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Липсват обаче мотиви досежно наличието на останалите релевантни юридически факти обосноваващи спазването на материалните законови изисквания за издаването на административния акт. Нарушаването на императивното изискване за форма на акта  е абсолютно основание за неговата отмяна,.

На следващо място заповедта е издадена при непълно и неточно посочване на  правното основание, което е нарушение на чл.59,ал.2,т.4, предложение второ от АПК/. Визираната като основание за постановяване на оспорения административен акт разпоредба на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ е неотносима в случая /с оглед съдържанието на разпоредените правни последици/, доколкото посочената правна норма регламентира прекратяването на правото на ползване върху земеделските земи, предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет. Позоваването на разпоредбата на §62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ не е достатъчно – същата обосновава по най - общ начин правото на органа да упражни предоставените му правомощия в рамките на неговата компетентност. Като правно основание за издаването на заповедта е необходимо да се посочи и конкретната хипотеза по §4а  или §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, регламентираща съответните материалноправни предпоставки за издаване на заповед за признаване правото на ползвателя да придобие собствеността върху имота. Тази неточност в изписването на правното основание за издаването на оспорения административен акт не би довела до неговата незаконосъобразност, но само ако същото може да се изведе от фактическите основания за издаването на заповедта. В случая от изложените материалноправни основания за издаване на обжалвания акт „на Бальо И. Матев  е предоставено право на ползване на имот № 80,  находящ се в местност „Асанов трап, с удостоверение № 151/02.04.1990 г. по Решение № 33-а от 23.03.1990 г. на ИК на ОБНС Стара Загора” не може да се направи извод дали признаването на правото да се придобие собствеността е извършено при условията на §4а или на §4б от ПЗР на Непосочването на фактическите и правните основания за постановяването на заповедта поставя съда в невъзможност да осъществи контрол за материална законосъобразност на оспорения административен акт, тъй като този контрол обхваща преценката дали са налице установените от административния орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта или в протокола, на който се основава/ и доколко същите се субсумират в посоченото като правно основание за издаване на заповедта.     

      

        

         От събраните по делото доказателства безспорно се установи и че имотът, по отношение на който е признато правото на Бальо Матев да го придобие в собственост, е с по –малка  площ  от имотът, за който му е предоставено право на ползване по Постановление на МС № 11 от 02.031982г. и Решение № 33а от 29.03.1990г. на ИК на ГОНС Стара Загора. Не са изложени мотиви от административния орган защо приема, че следва да се възстанови имота по този начин.

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена. Доколкото с оглед установената липса на елементи от формата на оспорения административен акт и другите нарушения при издаването на заповедта е невъзможно произнасянето по материалната й законосъобразност и респективно по съществото на спора, образуваната преписка по направеното от Бальо И. Матев искане следва да бъде върната на Кмета на община Стара Загора. Компетентният административен орган, при спазване на регламентираните в АПК и §62 ПЗР към ПМС № 456/ 1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ административно-производствените правила и след  обсъждане на всички релевантни факти и обстоятелства от значение за наличието /респ. липсата/ на основания по §4а или §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и при съблюдаване на изискванията за форма и съдържание на административните актове по чл.59 от АПК, следва да издаде мотивирана заповед по §62, ал.3 ПЗР към ПМС № 456/ 1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.

 С оглед изхода на делото на основание чл. 143,ал.1 от АПК на Е.И.Т., Б.С.М. и Е.И.Т. следва да се заплатят направените по делото разноски в следните размери Е.И.Т. – 350 лв, на Б.С.М. – 350 лв, на Е.И.Т., - 460 лв.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ  по жалба на Е.И.Т. *** Заповед № 1944/ 27.08.2007г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №29/ 23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед № 1001 / 09.07.2004 година, е признато правото на наследниците на Бальо И. Матев да придобият собственост върху имот № 80, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност „Асанов трап”, като незаконосъобразна.

 

ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Бальо И. Матев  заявление, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.

 

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.И.Т. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 460лв/ четиристотин и шестдесет лева/.

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.И.Т. *** Бунтовник 4 “ № 35,ет.1 ап.5 с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 350 / триста и петдесет/ лева

ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.С.М. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 350 / триста и петдесет/ лева

         Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                        

 

 

СЪДИЯ: /п/