Р Е Ш Е Н И Е  182

 

гр.Стара Загора 09.06.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         деветнадесети май

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:            

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора   М.И.                                     ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     106 по описа  за 2009 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.21, ал.1 т.8 от Закона за общинската собственост/ЗОС/.

Образувано е по Заповед № 71 от 23.02.2009 г. на областния управител на област Стара Загора, с която е оспорена законосъобразността на Решение № 155 на Общински съвет – Братя Даскалови, прието на заседанието му на 29.01.2009 г., съгласно което Общински съвет – Братя Даскалови. дава съгласие да се удължи с две години до 31.12.2010г срока на договор за наем № 70/ 01.12.2005г и възлага на кмета на общината да сключи с наемателя втори анекс към основния договор за това.

В мотивите към заповедта Областният управител на област Стара Загора приема, че оспореното решение на Общинския съвет – Братя Даскалови е незаконосъобразно, тъй като противоречи на нормата на § 78 от ЗОС. Твърди се, че неправилно е приложена нормата на § 78, ал. 2 от ЗИД на ЗОС, тъй като тя се отнася до договори, които са били сключени преди датата на влизането й в сила. Тъй като в случая наемателят е подал молба за продължаване на срока след изтичането му от една страна, а от друга - продължен е срок на действие на договор за наем, който вече е изтекъл, се приема, че оспореното решение е незаконосъобразно и на това основание се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание страните, редовно призовани, не изпращат представител и не изразяват становище.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че оспорването е основателно, тъй като решението на общинския съвет е незаконосъобразно.

Като прецени допустимостта на жалбата, наведените в нея основания за оспорване и извърши цялостна проверка на законосъобразността на административния акт с оглед разпоредбата на чл.168 от АПК, съдът приема за установено следното:

На 01.12.2005 г. в с.Братя Даскалови между Община Братя Даскалови  и Х. К. М. е сключен договор за наем № 70 за обект – язовир, имот № 000486, намиращ се в землището на с.Кольо Мариново с площ 50.564дка. Този договор е  сключен за срок от три години. В раздел пети от  договора са предвидени възможности за прекратяване действието на договора. С приемо-предавателен протокол№ 1/ 01.12.2005г обектът е предаден на наемателя Милев.

На 06.01.2009г Милев подава заявление до кмета на Община Братя Даскалови за удължаване на срока на договора му с още две години. Въз основа на това искане, кметът на общината е внесъл предложение в Общински съвет – Братя Даскалови, с вх. № 10-00-06 от 16.01.2009г., разгледано на заседание на постоянната комисия по икономическо развитие, бюджет и нормативна уредба, проведено на 27.01.2009г.  Общинският съвет приема оспореното Решение № 155 по протокол № 18 от проведеното на 29.01.2009г. заседание. С това решение Общински съвет – Братя Даскалови  дава съгласие да се удължи с две години до 31.12.2010г срока на договора за наем № 70/01.12.2005ги е възложил на кмета на общината да сключи с наемателя втори анекс към основния договор за наем за това.

Решение е взето след извършено поименно гласуване, като за приемането му са гласували всички тринадесет общински съветници.

Процесното решение е получено от Областния управител на област Стара Загора с писмо вх. № 248 от 12.02.2009г, който е оспорил законосъобразността му със Заповед № 71 от 23.02.2009 г.

Тази фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими писмени доказателства, приложени към административната преписка, които не са оспорени от страните по предвидения в закона ред.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Оспорването е направено от областен управител на област Стара Загора в предвидения от закона срок, влиза в кръга на правомощията му по чл. 32, ал. 2 от ЗА, във връзка с чл. 45 от ЗМСМА, поради което същото е допустимо. Разгледано по същество, оспорването се явява основателно и като такова следва да бъде уважено.

След като е сезиран с оспорване, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът проверява първо неговата валидност. Обжалваният административен акт, в случая решението на Общински съвет – Братя Даскалови, е издаден от компетентен административен орган, в кръга на неговите правомощия, въз основа на законосъобразни, предшестващи издаването му действия, в съответната писмена форма и съдържа необходимите реквизити, което го прави процесуално законосъобразен.

Оспореното решение, касаещо процедура по отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, е предоставено в изключителна компетентност на общинския съвет - чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. Тъй като се касае до колективен орган, за да е валидно взетото от него решение, заседанието следва да бъде проведено при участие на необходимия брой общински съветници и същото следва да бъде подкрепено от нормативно определения брой съветници. В случая численият брой общински съветници на Общински съвет Братя Даскалови е тринадесет. На проведеното заседание при поименното гласуване са гласували всички общински съветници, което означава, че при вземането на това решение са налице необходимите кворум  по чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА и мнозинство по 27, ал. 4 от ЗМСМА, като гласуването е извършено поименно, както разпорежда нормата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА. Ето защо, процесното решение представлява по своята същност един валиден административен акт, тъй като същият е приет при спазване на всички административно-процесуални правила.

Оплакванията на оспорващия във връзка с материалната незаконосъобразност на оспорения административен акт се преценяват като основателни.

Видно от приложените към делото писмени доказателства, оспореното от областния управител на област Стара Загора решение на Общински съвет – Братя Даскалови е прието в нарушение на установения от ЗОС и НРПУРОИ ред, по който се отдават под наем недвижимите имоти - частна общинска собственост. От доказателствата е видно, че договорът между община Братя Даскалови и Х. М. К. за отдаване под наем на общински нежилищен имот е сключен при действието на чл. 14 от ЗОС, редакция към ДВ, брой 101 от 16.11.2004 г., в сила от 19.11.2004 г. Съгласно приложимите в случая правни норми, свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс като липсва законова възможност за удължаване на срока на вече сключен договор за наем. Поради вида на собствеността върху процесния обект, предмет на договора за наем - частна общинска собственост, спрямо възникването, изменението и прекратяването на наемните правоотношения се прилагат императивните разпоредби на ЗОС. Този специален закон не е регламентирал възможността за изменение на вече сключен договор за наем, в частта относно срока на действие на същия. В случая не може да има също субсидиарно приложение на общите облигационни принципи от ЗЗД за изменение на клаузи на договора по взаимно съгласие между страните. По силата на материалноправната норма на чл. 15, ал. 3 от ЗОС (редакция към ДВ, бр. 101 от 16.11.2004 г.), такова приложение на ЗЗД е допустимо само относно реда за прекратяване на наемните правоотношения по чл. 14, ал. 3 и ал. 7 от ЗОС, но не и по отношение на възникването и съществуването им. Разпоредбата на чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, регламентираща възможност за изменение на сключен договор по взаимно съгласие на страните, е неприложим спрямо наемни правоотношения, с предмет на договора - недвижими имоти частна общинска собственост. В тази връзка, следва да се отбележи, че нито в ЗОС, в действащата му към момента на издаването на административния акт редакция, нито в НРПУОИ на Общински съвет – Братя Даскалови, е предвидена възможност общинският съвет да може да упълномощава кмета на общината да удължи сроковете по договорите за наем на общинските имоти. Това е така, тъй като при откриване на процедурата за отдаване под наем на общински обект срокът е задължителен елемент от условията на търга, респективно конкурса, а след приключване на процедурата срокът става задължителен елемент от сключения договор за наем, който обвързва страните по него със задължителна сила. Изтичането на срока на всеки договор за наем на такъв имот е основание за прекратяването на същия, предвидено в чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗОС и чл.22, т.4 от НРПУРОИ. При това положение, за да бъде отдаден под наем отново същият имот, следва да се проведе нов търг или конкурс. В тази връзка задължението на общинския съвет в качеството му на орган, упражняващ правото на управление и стопанисване на общинската собственост да проведе търг или конкурс по предвидения ред, произтича пряко от закона и следователно има публичноправен характер.

Съдът намира също, че в случая административният орган при приемане на оспореното решение не би могъл да се позове на разпоредбата на § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС (обн. в ДВ, брой 101 от 16.11.2004г.  Според тази норма, договорите под наем, сключени за срок по-кратък от 10 години и чийто срок не е изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 години по решение на общинския съвет. В случая, тази правна норма не намира приложение, тъй като действащият между Община Братя Даскалови и Х. К. М.. договор за наем е сключен след влизане в сила на ЗИД на ЗОС, обнародван в ДВ, брой 101 от 16.11.2004 г. Приложното поле на нормата на § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС е ограничено и се разпростира само спрямо такива договори, които освен че следва да са сключени за срок, по-малък от 10 години, следва също да са действащи към датата на влизането на закона в сила. Настоящият казус не попада под тази хипотеза, тъй като коментираният договор за наем е сключен след влизане на закона в сила.

По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че оспореното решение на Общински съвет – Братя Даскалови е взето в противоречие с материалния закон, което обуславя неговата незаконосъобразност и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по оспорване от Областния управител на област Стара Загора Решение № 155 на Общински съвет – Братя Даскалови, прието на заседанието му на 29.01.2009 г., съгласно което Общински съвет – Братя Даскалови дава съгласие да се удължи с две години до 31.12.2010г срока на договор за наем № 70/ 01.12.2005г и възлага на кмета на общината да сключи с наемателя втори анекс към основния договор за това.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: