Р Е Ш Е Н И Е  250

 

      гр.Стара Загора 25.09.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         петнадесети септември

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                       Членове:           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора                                        ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело  № 108  по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ във вр. с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Оспорена е заповед № ДК-О2-СЗ-20/26.11.2008г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ - Стара Загора, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Обект за търговия с авточасти втора употреба " с възложители М.Д.Н. и С.Д.С..

В жалбата на М.Н. се съдържат оплаквания, че издадената заповед е незаконосъобразна като постановена в противоречие с материалния закон – на посочения обект не е извършвано ново строителство или конструктивни промени, а е укрепен покрива и е направен ремонт, който не представлява  “строеж” по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ. Моли заповедта да бъде отменена.

В съдебно заседание чрез пълномощника си адвокат Я. поддържа жалбата като излага допълнителни аргументи за незаконосъобразност, състоящи се в допуснато съществено процесуално нарушение предвид неучастието на съсобственик на процесната постройка в административното производство.

Ответникът Началник РДНСК Стара Загора чрез процесуалния си представител юрисконсулт М. оспорва жалбата като  неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

Ответникът С.Д.С. счита оспорената заповед за неправилна.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно разпоредбата на чл.146 от АПК, намира за установено  следното:

С оспорената заповед № ДК-О2-СЗ-22/26.11.2008г. на Началника на PДHCК - Стара Загора на основание чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Обект за търговия с авточасти втора употреба", извършен без необходимите строителни книжа с възложители М.Д.Н. и С.Д.С.,***, в землището на с.Овощник общ.Казанлък.

М.Н. е собственик на ½ идеална част от цитирания ПИ, представляващ лозе с площ 1.099дка, заедно с ½ идеална част от построената в него сезонна постройка, видно от нотариален акт № 17, т.ІІ, дело № 217/ 2007г на Нотариус рег.№ 097. С.С. е придобил чрез дарение на ½ идеална част от земеделската земя, за което е съставен нотариален акт № 15, т.І, дело № 15/ 2005г на нотариус рег.№ 440.

Във връзка с писмо на РПУ Казанлък е извършена проверка на място и по документи от длъжностни лица към общинската администрация Казанлък относно промяна предназначението на земеделски земи и законността на наличните постройки в обекти за търговия с авточасти втора употреба и автомобили, намиращи се на главен път гр.Казанлък-гр.Стара Загора в землището на с.Овощник. Съставеният констативен акт № 6/ 05.09.2008г е изпратен на Началника на РДНСК Стара Загора.

Административният орган приема въз основа на съставения от длъжностни лица при РДНСК Стара Загора констативен акт № 53/ 16.10.2008г, че незаконният строеж представлява едноетажна постройка в северната част на имота. Изпълнена е със стоманенобетонови колони и греди, иззидани стени с блокчета Итонг и тухли. Покривът е дървена конструкция, покрита с ламарина. Строежът е с размери в план 6.50м/ 20.40м и височина 3.30м. В района му, южно от постройката, са складирани авточасти втора употреба.  Строителството е изпълнено без одобрен проект, без разрешение за строеж и за имота няма изработен и действащ подробен устройствен план.

Констативният акт е съобщен на Н. и С., след което са постъпили възражения по него. Във връзка с тях и представените доказателства ответникът приема, че Н. ползва северната част от имота, а С. – южната, като двамата не са извършители на незаконния строеж.

От заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, се установява, че процесната постройка е изпълнена от стоманобетонови греди и колони и ограждащи тухлени стени, обработени с мазилка. Покривната конструкция е дървена с покритие от ламарина. В средната и източната й част има монтирана алуминиева дограма за врати и прозорци. Няма видимо надстрояване, а за пристрояване и преустройство не може да се направи преценка поради липса на данни за площ и вид към момента на придобиване. Извършените ремонтни работи – монтиране на алуминиева дограма и изпълнение на дъсчена обшивка по вътрешни стени в средната част не засягат конструкцията на постройката  и тази на покрива й.

От показанията на разпитаните свидетели К. К. и А. К. се установява, че освен описаните ремонтни работи други промени в постройката не са правени от момента на придобиването й от жалбоподателката.

От приложените по административната преписка доказателства се установява, че е започнала процедура по изработване на ПУП-ПЗ за имот № 123212 в м.”Каракос”,  находяща се в землището на с.Овощник общ.Казанлък. До Кмета на община Казанлък е подадено заявление вх.№ 194-С-180-2/ 23.10.2005г от Н. и С. за издаване на разрешение за изработване на ПУП. По делото не е представена заповед за одобряване на ПУП-ПЗ за процесния имот.

Така установената фактическа обстановка мотивира следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган с оглед приложената заповед № РД-13-182/ 29.05.2007г на Началника на ДНСК за делегиране на правомощия на Началниците на РДНСК, в предписаната от закона писмена форма.

Заповедта, предмет на съдебен контрол, е постановена при съществено нарушение на процесуалните правила.

От приложените към административната преписка нотариални актове видно, че жалбоподателката Н. е съсобственик само на ½ идеална част от постройката – предмет на оспорената заповед. От възражението на С.С., може да се направи извод, че извършител на процесното строителство е Г. Д. Ж., който понастоящем би могъл и да собственик на останалата ½ идеална част от постройката, но това не е категорично установено в административното производство. Съсобственикът следва да участва в процедурата по издаване на процесната заповед, защото се явява пряко засегнат от разпорежданията на същата - като извършител участието му в административното производство по чл. 225 ЗУТ е задължително, тъй като в резултат на разпорежданията в заповедта биха настъпили неблагоприятни правни последици в неговата правна сфера. Административният орган не е изследвал това обстоятелство, не е съобщил на конкретното заинтересовано лице за започналото административно производство, в резултат на което не е получил неговите обяснения или възражения относно законността на извършеното строителство.

Оттук следва, че обжалваният административен акт е издаден при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, т.е създава се вероятност за неистинност на възприетите факти от значение за съществуването на разпореденото задължение.

В контекста на гореизложеното не би могла да се извърши преценка за правилното приложение на материалния закон. Действително процесната постройка "Обект за търговия с авточасти втора употреба" представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 ЗУТ, видно от описанието й в констативния акт и в заключението на съдебно-техническата експертиза, компетентно и безпристрастно изготвено и прието от съда като неоспорено от страните. Съгласно чл. 225, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, строеж или част от него е незаконен, когато се извършва без одобрени инвестиционни проекти и/ или без разрешение за строеж, а в случая предвид характера на земята -  и при липса на предвиждания на ПУП. Доколкото извършителят и/или съсобственикът е лишен от участие в процедурата не може категорично да се приеме за установено по делото, че процесният строеж е изграден без изискуеми строителни книжа и без наличие на ПУП.

 Обстоятелството, че не е установено кога във времето е извършено строителството не позволява да се провери хипотезата за търпимост на процесната постройка по смисъла на § 16 от ПР на ЗУТ във връзка с приложимите норми от ЗУТ, Закона за опазване на земеделските земи, Наредба № 2/1998г за застрояване в земеделските земи или ЗТСУ/отм/, ППЗТСУ /отм./, Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата/отм/ и Наредба № 2/1993 г. за застрояване в земеделски земи /отм./. Тази неизяснена фактическа обстановка води до материална незаконосъобразност на заповедта, тъй като съдът е длъжен да провери съответствието на административния акт с посочените като основание за издаването му правни норми според фактическото положение, установено от административния орган.

По тези съображения оспорването на заповед № ДК-О2-СЗ-22/26.11.2008г. на Началника на PДHCК - Стара Загора е основателно и тя следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от М.Д.Н. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № ДК-О2-СЗ-22/26.11.2008г. на Началника на PДHCК - Стара Загора, с която на основание чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Обект за търговия с авточасти втора употреба", извършен без необходимите строителни книжа с възложители М.Д.Н. и С.Д.С.,***, в землището на с.Овощник общ.Казанлък.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

 

 

 

                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: