Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

                   153    19.05.2009г.      град Стара Загора

                          

                     

               В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

           

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и трети април две хиляди и девета година, в състав:

                                                                                                                                       

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Б.Т.

 

                                                                                                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    И.Я.

                                                                                                           Р.Т.

       

 

  при секретар  П.М.                                                                         и с участието

  на прокурора  Р.А.                                                             като разгледа

  докладваното от  съдия    Р. Т.  административно дело    № 109  по  описа

  за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

                                                                      

            Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

           

            Образувано е по жалба, подадена от Кмета на община Казанлък, против разпоредбата на чл.120 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък /ПОДОбС/, изменена с Решение № 134/ 30.01.2009г. на ОбС – Казанлък. В жалбата се твърди, че направеното изменение в текста на оспорената разпоредба от ПОДОбС противоречи чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с оглед на което е направено искане за неговата отмяна, като незаконосъобразно.  

                       

            Ответникът по жалбата -  Общински съвет - гр. Казанлък, чрез пълномощника си по делото оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че регламентираният в ЗМСМА срок, в който кметът на общината е длъжен да внася отчет за изпълнението на приетите от общинския съвет актове е минимален такъв и няма законова пречка, с оглед упражняването на правомощието по чл.21, т.24 от ЗМСМА, да бъде предвидена друга периодичност за представянето на отчети.  

 

            Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата поради което счита, че оспорената разпоредба от ПОДОбС следва да бъде оставена в сила.

    

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

            С Решение № 134, т. ІІІ – 2 по Протокол № 9 от проведено на 30.01.2009г. заседание на Общински съвет – Казанлък, е прието изменение на чл. 120 от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Казанлък, като “думите „всеки два месеца” се заменят с израза „всяко редовно заседание на Общински съвет – Казанлък””. В мотивите към решението необходимостта от  изменението на посочената разпоредба е обоснована със съществуващото противоречие между Решение № 72 от 27.11.2008г. на Общински съвет – Казанлък и нормата на чл. 120 от ПОДОбС, доколкото с Решение № 72 от 27.11.2008г. е прието в дневния ред на всяко редовно заседание на общинския съвет като първа точка да се включва текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове, а в чл.120 от ПОДОбС е предвидено кметът на общината да се отчита на всеки два месеца за изпълнението на решенията, приети от Общински съвет - Казанлък.

            По делото са представени и приети като доказателства ПОДОбС в действащите му редакции до 30.01.2009г. и след направените изменения с Решение № 134/ 30.01.2009г., Покана за свикване на заседание на общинския съвет и Доклад по чл. 93 от ПОДОбС от председателя на общинския съвет във връзка с предлаганото изменение на разпоредбата на чл.120 от ПОДОбС, ведно с проект на решение

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на оспорената разпоредба от ПОДОбС – Казанлък,  изменена с Решение № 134/ 30.01.2009г. на Общински съвет – Казанлък, намира за установено следното:

 

            Оспорването, като направено от легитимирано по см. на 45, ал. 5 от ЗМСМА лице и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо. Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

            В  разпоредбата на чл.120 от ПОДОбС в редакцията й до 30.01.2009г. е регламентирано, че „Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет чрез кметовете на кметства и общинската администрация и се отчита за това на всеки два месеца”. С Решение № 134 по Протокол № 9 от проведено на 30.01.2009г. заседание на Общински съвет – Казанлък разпоредбата е изменена, като е предвидено кметът на община Казанлък да се отчита за изпълнението на решенията на ОбС – Казанлък на всяко редовно заседание на съвета. 

 

            Съгласно нормата на чл.44, ал.1 т.7 от ЗМСМА Кметът на общината „организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно”. Следователно задължението на кмета на общината във връзка с изпълнението на приетите от общинския съвет актове е законово установено такова и предметното му съдържание включва два елемента – да организира изпълнението на решенията на ОбС и да представя отчет за това изпълнение два пъти годишно. От разпоредбата на чл. 44, ал.1, т.7, предложение второ от ЗМСМА може да се обоснове извод, че законодателят е регламентирал задължението на кмета за отчитане на дейността по изпълнение на актовете на общински съвет като задължение за внасяне на отчети за изпълнението им два пъти годишно – т.е при изрично определена периодичност. На практика с изменението на чл.120 от ПОДОбС законово установеното задължение на кмета на общината се разширява, доколкото му се вменява такова за внасяне на отчети на всяко редовно заседание на ОбС – Казанлък, което безспорно е повече от два пъти годишно. Недопустимо е с подзаконов нормативен акт да бъде изменено съдържанието на законово установено задължение, още по - малко с такъв на Общинския съвет. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. По своята правна същност и по аргумент от разпоредбата на чл. 7, ал.1, предл. второ от ЗНА, този правилник е подзаконов нормативен акт, като предмет на правна регламентация са въпросите, свързани с вътрешната организация на дейността и начина на функциониране на общинския съвет и неговите комисии при упражняване на законово регламентираните правомощия. Задължението на кмета на общината за отчитане изпълнението на приетите от общинския съвет актове е предмет на законово нормативно регулиране /доколкото представлява част от неговите законово установени правомощия/ и не може да бъде изменяно по волята на общинските съветници. Общинският съвет е орган на местното самоуправление по см. на чл.18 от ЗМСМА, а кметът на общината – териториален орган на изпълнителната власт съгласно чл.38 от ЗМСМА. Между двата местни органа липсва пряка йеархическа връзка – т.е няма отношения на власт и вътрешноведомствено подчинение, въз основа на които единият орган /в случая Общински съвет – гр. Казанлък/ да може да вменява на Кмета на община Казанлък задължения в т.ч. да внася отчети за изпълнението на приетите от общинския съвет актове на всяко редовно заседание на съвета, в разрез със законово установената периодичност на регламентираното по чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА задължение.

         Необоснован е доводът на пълномощника на ответника по жалбата, че предвиденият в закона срок, в който кметът на общината е длъжен да внася отчет за изпълнението на приетите от общинския съвет актове е минимален такъв, като няма законова забрана общинският съвет да определи друга периодичност като задължи кмета да представя отчети повече от два пъти годишно. Граматическото тълкуване на нормата на чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА не дава основание да се приеме, че установената в ЗМСМА периодичност на отчитането изпълнението на актовете на общинския съвет е минимална такава. При липсата на изрично законово оправомощаване и доколкото се касае до регулиране на публично правни отношения не може да се обоснове извод, че законодателят е предвидил възможност тази периодичност да бъде променяна /намалявана или увеличавана/ по преценка за целесъобразност от органа на местно самоуправление. Правата и задълженията на кмета в отношенията му спрямо съответния общинския съвет са законово определени по императивен начин и не могат да бъдат изменяни по волята на Общинския съвет.

         Останалите изложени в пълномощника на ОбС – Казанлък доводи са такива за целесъобразността на приетото изменение, но са неотносими към законосъобразността на оспорената разпоредба и не подлежат на съдебна преценка. 

Следва да се отбележи, че в ЗМСМА са предвидени достатъчно механизми и гаранции за упражняването на правомощието на общинския съвет по чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА – упражняване на текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. Изрично е регламентирано като задължение за кмета на общината да изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им, неизпълнението на което задължение може да бъде оспорено по съответния процесуален ред.

         Ирелевантен е довода на ответника по жалбата, че регламентираната в чл.120 от ПОДОбС периодичност на отчитането /на всеки два месеца/ до изменението на разпоредбата с Решение № 134/ 30.01.2009г. също не съответства на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, а не е била обжалвана от Кмета на община Казанлък. Предметът на административния спор се определя от жалбоподателя. В случая оспорването е на разпоредбата на чл.120 от ПОДОбС в частта й относно приетото изменение на нейния текст с Решение № 134/ 30.01.2009г. на ОбС – гр. Казанлък и това е предметът на съдебната проверка и контрол за законосъобразност в настоящото производство.

         С оглед на гореизложеното съдът намира, че при неспазване на чл. 15, ал.1 от ЗНА, установяваща изискването нормативният акт да съответства с Конституцията на РБългария и на нормативните актове от по-висока степен, процесната разпоредба от ПОДОбС /подзаконов нормативен акт/, в оспорената й част е приета в противоречие на нормата на чл.44, ал.1, т.7, предл. второ от ЗМСМА и при нарушаване на  установената йерархия на нормативните актове.   Оспорването, обективирано в подадената от Кмета на община Казанлък жалба е основателно и следва да бъде уважено, като разпоредбата на чл. 120 от ПОДОбС в частта й „на всяко редовно заседание на Общински съвет – Казанлък", изменена с Решение № 134/ 30.01.2009г.  на Общински съвет – Казанлък, следва да бъде отменена, като незаконосъобразна.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.193, ал.1, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

     Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ  разпоредбата на чл. 120 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, в частта й „на всяко редовно заседание на Общински съвет – Казанлък”, изменена с Решение № 134 по Протокол № 9 от проведено на 30.01.2009г. заседание на Общински съвет – Казанлък,  като незаконосъобразна.  

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

                              

 

     2.