Р Е Ш Е Н И Е  214

 

гр.Стара Загора 06.07.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         осемнадесети юни

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: П.П.

 

                                                                 Членове:          Б.Т.

                                                                                         Р.Т.

 

                                                   

при секретаря    Д.Д.

и в присъствието на  прокурора   М.И.,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     111  по описа  за 2009 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.45, ал.5, изр.1, предл.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

Образувано е по жалба от Кмета на община Казанлък и протест на прокурор от Районна прокуратура Казанлък, с които се оспорва законосъобразността на чл.17, чл.18в и § 14, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 26 на Общински съвет Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък /Наредба № 26/, изменени с решение № 125/ 30.01.2009г на Общински съвет Казанлък. Изложени са оплаквания, че оспорените текстове противоречат на материалния закон, поради което е направено искане за отмяната им.

В съдебно заседание Кметът на община Казанлък чрез процесуалния си представител поддържа жалбата.

Ответникът Общински съвет Казанлък чрез пълномощника си оспорва жалбата. Моли да бъде оставена без уважение като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че оспорването на чл.18в от Наредба № 26 следва да бъде уважено като основателно.

   Съдът, като обсъди доводите, изложени в жалбата и извърши проверка на законосъобразността на оспорените текстове от Наредба № 26, намира за установено  следното:

По делото е представена покана № 9 от 23.01.2009г за свикване заседание на Общинския съвет Казанлък на 30.01.2009г, в която като т.2 от дневния ред е отбелязан доклад № ОС-953/ 02.12-2008г от Кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба № 26. В този доклад и в проекта за решение изменение на чл.18в и създаване на § 14, ал.2 от ПЗР с редакция “Срокът за подаване на декларации по чл.17, ал.1 и 2 за 2009г е 30 март” не са предвидени. С доклад № ОС-31/ 14.01.2009г Кметът на общината предлага изменение на Наредба № 26 в частта за такса битови отпадъци, което включва изменение на чл.18в.

Приложено е становище № ОС-38/ 15.01.2009г на членове от постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт относно изменението на Наредба № 26 по доклад № ОС-953/ 02.12.2008г. По същия доклад постъпва предложение от Председателя на общинския съвет № ОС-40/ 15.01.2009г, в което е включено създаването на § 14, ал.2 от ПЗР с цитираното съдържание.

От общинския съветник Г. К. постъпва предложение № ОС-42/ 15.01.2009г за изменение на чл.18в от Наредба № 26 с различни размери на такса битови отпадъци в сравнение с предложените от Кмета на общината.

Със становище № ОС-55/ 20.01.2009г Кметът на общината изразява несъгласие с предложение № ОС-40/ 15.01.2009г като в частта за такса битови отпадъци се мотивира с неприета план-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.

С решение № 125/ 30.01.2009г на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 9, т.ІІ, т.ІІІ и т.VІ, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и § 19 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, явно имайки предвид публикувания в ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 1.01.2009г, са извършени промени в Наредба № 26.  Съответно се създава нов чл.17,  изменен е текста на чл.18в и е създадена нова ал.2 на § 14 от преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/. Изложени са мотиви, в които са обсъдени направените доклади и изразените становища.

След проведено поименно гласуване решението по т.ІІ е прието с 27 гласа “за”, 0 – “против” и 6 “въздържали се”. С него е създаден нов чл.17, касаещ реда за освобождаване на гражданите от заплащане на такас за услугата “сметосъбиране и сметоиизвозване”. Текстът е отменен с решение № 184/ 30.04.2009г на общински съвет Казанлък и производството по оспорването му е прекратено на основание чл.159, ал.1, т.3 от АПК.

След проведено поименно гласуване решението по т.ІІІ е прието с 29 гласа “за”, 0 – “против” и 2 “въздържали се”. С него е изменена разпоредбата на чл.18в като по същество са изменени ставките на такса битови отпадъци за нежилищни и жилищни  имоти във всички нейни компоненти – за сметосъбиране и сметоизвозване; за обезвреждане в депа или други съоръжения; за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване по предложението на общинския съветник К.

След проведено поименно гласуване решението по т.VІ е прието с 32 гласа “за”. В § 14 от преходните разпоредби е създадена нова алинея 2 със съдържание: “Срокът за подаване на декларации по чл.17, ал.1 и 2 за 2009г е 30 март”. 

С решение № 170/ 30.04.2009г - приложение № 9а Общински съвет Казанлък приема план-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ на община Казанлък за 2009г. С решение № 827/ 08.04.2008г - приложение № 9а е приета план-сметката за 2008г.

При преценката на събраните по делото доказателства съдът намира за допустими направените оспорвания от Кмета на Община Казанлък и прокурор от Районна прокуратура Казанлък.

 Разгледани по същество, те се явяват частично основателни.

Определянето и администрирането на местните такси и в частност на таксата за битови отпадъци е предоставено на общинския съвет съгласно разпоредбите на чл. 9 ЗМДТ и чл. 66, ал. 1 ЗМДТ, който приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Наредбата на общинския съвет по чл. 9 ЗМДТ е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 75 от АПК, издаден от общинския съвет в съответствие с чл. 76, ал. 3 от АПК. В производството по оспорване на подзаконови нормативни актове, съгласно чл. 196 АПК, намират субсидиарно приложение разпоредбите за оспорване на индивидуални административни актове. Така според чл. 168, ал. 1 АПК съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 АПК - липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно производствени правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона.

 Оспореният чл.18в от Наредба № 26 е приет от компетентен орган при спазване на изискванията за кворум за провеждане на заседание на общинския съвет и необходимо мнозинство за взимане на решения, в предвидената писмена форма, при спазване на процесуалните правила и в съответствие с целта на закона, но в противоречие с материалния закон, уреждащ правомощията на органите на местното самоуправление във връзка с администриране на местните данъци и такси. Решението на общинския съвет в тази част е взето в нарушение на чл.66, ал.3 и чл.67 от ЗМДТ.

Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място, въз основа на одобрена план - сметка за разходите за всяка дейност, включваща разходите посочени в чл. 66, ал. 1, т. 1 - 4 ЗМДТ. В нея следва да са посочени поотделно средствата, необходими за закупуване на съдове за битови отпадъци, за сметосъбиране и сметоизвозване, за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци. Одобрената план - сметка подлежи на проверка от сметната палата в какъвто смисъл е изричната разпоредба на чл. 66, ал. 5 ЗМДТ. Безспорно се установи по делото, че такава план-сметка е приета и одобрена впоследствие  - на 30.04.2009г и към датата на приемане на процесния текст от Наредбата не е съществувала в правния мир. Не може да се възприеме становището на ответника, че в конкретния случай е приложима план-сметката от предходната година. Направените с нея разчети обосновават предходния размер на таксите. Без наличие на одобрена план-сметка не може да се извърши проверка дали приетите размери съответстват на необходимите и действителни разходи на общината по предоставяне на съответната услуга, съответно дали са спазени принципите за определяне на местните такси, прогласени в чл.8, ал.1 от ЗМДТ. По силата на чл. 142, ал. 1 от АПК законосъобразността на нормативния акт се преценява към момента на неговото издаване. В конкретния случай е неприложима хипотезата, предвидена в ал. 2 на цитираната разпоредба, според която установяването на нови факти от значение за делото след издаване на акта се преценява към момента на приключване на устните състезания. Новонастъпилият факт – приемане на план-сметка, не санира допуснатото нарушение, тъй като не променя съществуващото правно положение към релевантния момент на приемане на решението - законът категорично изисква решението да се приема въз основа на план –сметка, а не обратното. Освен това този факт е настъпил след срока по § 19 от Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 1.01.2009г., в който общинските съвети трябва да определят размерите на таксата.

Според чл. 67, ал. 1 ЗМДТ размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а според ал. 2, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. От съдържанието на цитираните текстове на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ недвусмислено се налага изводът, че е установена поредност при прилагането на двата способа за определяне на размера на таксата битови отпадъци. Първият способ, който е регламентиран в ал. 1, е определяне на размера според количеството на битовите отпадъци и само при невъзможност за прилагането му, следва да намери приложение ал. 2, според която размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от общинския съвет. Двата способа не се прилагат алтернативно, а при условията на евентуалност - в посочената в закона последователност. На общинския съвет не е предоставена възможност за преценка кой от двата способа за определяне на размера на таксата да приложи при регламентиране на реда за определяне на таксата с наредбата, т.е. в случая не действа при условията на оперативна самостоятелност.

След като е регламентирано в закона, че размерът на таксата за битови отпадъци може да се определи по реда на чл. 67, ал. 2 ЗМДТ, само когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, то е необходимо при приемането на наредбата по чл. 9 ЗМДТ, вр. чл. 66, ал. 1 ЗМДТ да бъде обосновано наличието на основания за прилагане на реда по чл. 67, ал. 2 ЗМДТ, т. е. невъзможността да се приложи реда по чл. 67, ал. 1 ЗМДТ. В конкретния случай не са изложени никакви мотиви при приемането на оспорения текст от Наредбата, а такива липсват и в изцяло възприетото  предложение на вносителя № ОС 42/ 15.01.2009г.

По отношение оспорването на § 14, ал.2 от ПЗР на Наредбата съдът счита, че следва да бъде отхвърлено като неоснователно. В тази връзка следва да се има предвид прекратяването на производството относно законосъобразността на чл.17 от Наредбата, към който препраща оспореният § 14, ал.2. Мотивът за оспорването е липсата на уредба за подаване на декларация за освобождаване от такса в основния чл.17, за което в параграфа е определен срок за 2009г. Текстът на чл.17 е приет в нов вид, с който оспорващият е съгласен /становище изх.№ 61-01-41 от 15.06.2009г на Кмета на Община Казанлък/ и в който е регламентирано декларирането на неползване на услугата “сметосъбиране и сметоизвозване” като предпоставка за освобождаване от заплащане.

Водим от тези мотиви, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ПО ЖАЛБА на КМЕТА на Община Казанлък и ПРОТЕСТ на прокурор от Районна прокуратура Казанлък чл.18в от Наредба № 26 на Общински съвет Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изменен с решение № 125/ 30.01.2009г на Общински съвет Казанлък.

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от Кмета на Община Казанлък и прокурор от Районна прокуратура Казанлък на § 14, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 26 на Общински съвет Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, приет с решение № 125/ 30.01.2009г на Общински съвет Казанлък.

Решението  подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                                 2.