Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 184 …………..……....……. 15.06.2009 Година ……..……... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ………………..……….….……. първи състав На двадесети май …….…………………...………..…...…… Година две хиляди и девета

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                             Председател: П.П.

 

Секретар Д.Д. …………………………..…………………………………………

разгледа докладваното от съдията  ………….…………………...П.П.

  административно дело номер 113 по описа за две хиляди и девета година.

 

Производството е по чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, образувано по жалбата на Г.П. Ч., Ж.М.К.-Ч., Д.П.Ч.–Г. и В.Д.Г., против заповед №РД-25-14/07.01.2009 г. на кмета на Община Стара Загора, с която е наредено премахване на строеж.

 

В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваната заповед при изложени съображения, че същата е постановена в нарушение на установените производствени правила и при неправилно приложение на материалния закон.

 

Ответникът по жалбата Община Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище за неоснователност на подадената до съда жалба.

 

Ответниците по жалбата С.Х.И. и Р.А.Ш. вземат становище за неоснователност на подадената жалба.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

 

            На  25.09.2008г. е съставен констативен протокол на комисия по чл.196, ал.1 от ЗУТ при Община Стара Загора, назначена със заповед №1469/06.06.2008г. на кмета на Община Стара Загора относно извършена проверка на място в УПИ ІV-3508, 3509,3513 в кв.66 по плана на гр.Стара Загора, в който съсобственици са Г. Ч., Ж.Ч., В.Г. и Д.Г.. В констатациите е отразено, че западно от съществуващата жилищна сграда е поставена лека ажурна метална ограда с врата, която ограничава достъпа до западната част от дворното място. Поради непотърсени писма с обратна разписка за връчването му, протокола е съобщен чрез поставяне на самата ограда и във фоайето на община Стара Загора – служебна бележка от 24.10.2008г. С оспорената пред съда заповед кмета на Община Стара Загора на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.195, ал.5 от ЗУТ е наредил жалбоподателите да премахнат строежа, представляващ  посочената ограда с врата, като от фактическа страна за мотивировка на заповедта е послужил съставения констативен протокол, при твърдяно установено несъответствие на оградата с чл.195, ал.5 ЗУТ. По делото е представена преписката образувана по издаване на оспорената заповед.  

 

            От жалбоподателите е представен предварителен договор от 20.07.1995г., съгласно т.10 от който суперфициарът се задължава да осигури на Д.Ч. и Г. Ч., след учредяване от тяхна страна на право на строеж, “изключителното ползуване на частта от имота, извън петното на строежа от запад”. Самото право на строеж е прехвърлено от собствениците на УПИ ІV-3508,3509, 3513 на 20.09.1995г. - представения по делото нотариален акт № 164, т.ХV, нот.д.4596/1995г. Протокол образец 16 за приемане на строежа е изготвен на 30.07.1997г., като в него, като обща забележка е вписано премахване на метална врата, разделяща двора и поставена без проект, за което са задължени Г. Ч. и Д.Ч..

       

          От свидетелските показания на свид.С., Ж., Т. и И. се установява, че като комисия по чл.196, ал.1 ЗУТ са съставили констативен протокол при установеното състояние на място. Свид. И. и Х. установяват връчването след залепване на съобщение поради непотърсване на изпратените препоръчани писма до жалбоподателите.

 

          По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която е депозирала писмено заключение. От него се установява, че оградата, предмет на делото не е поставена на регулационната граница на УПИ І.-3508, 3509, 3513 в кв.66 по плана на гр.Стара Загора /УПИ ІІІ-3209 по плана одобрен с решение на Общински съвет Стара Загора от 20.11.2008г./. Оградата заедно с врата е в размер 2.5 м височина и 3.35м дължина и същата представлява строеж. Реалното местоположение на оградата и вида й са отразени на приложени към заключението скици. За изграждане на ограда се изисква разрешение за строеж, като за конкретната в изпълнения вид не се изисква инвестиционен проект. Съдът приема заключението на експертизата като мотивирано и компетентно, същото не е оспорено от страните.

 

Жалбата е подадена от заинтересовани лица, адресат на акта по чл.195, ал.5 ЗУТ, в законоустановения срок и се явява допустима, разгледана по същество същата се явява неоснователна.

 

            Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, кмета на Община Стара Загора съгласно правомощията за това дадени в чл.195, ал.5 ЗУТ, на която правна разпоредба се и основава. Съгласно тази разпоредба кметът на общината може да задължи собствениците на обекти по ал. 1 и 2  да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни  селскостопански и временни постройки.  Предпоставка за издаването на такава заповед, с оглед установяване на обстоятелствата относно състоянието и вида на обекта е изготвяне на протокол на комисия назначена от кмета на общината. Задължение на тази комисия е, съгласно чл.196, ал.2 от ЗУТ, да събере всички необходими данни за вида и  състоянието на строежа, както и да изслуша заинтересованите лица. Въз основа на тези данни се отправя  предложение до кмета на общината за поправяне, заздравяване или премахване на строежа. В случая е изготвен констативен протокол, установяващ строежа, неговия вид и реално състояние. Заинтересованите лица са уведомени за съставянето му по реда на §4, ал.1 ДР на ЗУТ, при което не са допуснати твърдяните нарушения на административнопроизводствени правила, още повече, че същите са упражнили правото си на жалба пред съд. Не може да се приеме и твърдяното, че оспорената заповед не е надлежно мотивирана, при достатъчна конкретизация на обекта, посоченото несъответствие със законовите изисквания и точно предписание за изпълнение.

 

          В конкретния случай се касае до строеж, за който единствената възможна хипотеза по чл.195, ал.5 ЗУТ е премахването му, тъй като е недопустим като местоположение по закон. Съгласно разпоредбата на чл.48, ал.1 ЗУТ урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат към улицата и към съседните урегулирани поземлени имоти. Установи се от заключението на експертизата, че оградата предмет на заповедта за премахване не отговаря на тези изисквания. Същата е изградена не на регулационна линия – улична или вътрешна, а през самото дворно място – частта му, останала незастроена, разделяйки го на две. За нея не е издавано разрешение за строеж, като не би могла да бъде предмет и на разрешение за поставяне по реда предвиден в представената Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане. Позоваването в оспорената заповед на чл.18 от Наредбата е неправилно, тъй като не се касае до обект, предмет на поставяне по въведения с нея ред, но това не води до незаконосъобразността и при наличие на условията на чл.195, ал.5 ЗУТ.

 

Не обуславя незаконосъобразност на заповедта твърдяното по делото от страна на жалбоподателите, че оградата е изградена в дворно място, върху което притежават право на собственост, след отстъпено право на строеж, с оглед защитата му и надлежно ползване. Притежаваните вещни права подлежат на защита, но същата следва да бъде реализирана по законов ред, в случая, за ограждане на имота, по разпоредбите на специалния закон – ЗУТ. Несъответствието на изградената ограда с изискването на чл.48, ал.1, при липса на надлежно разрешение за строеж я прави неподходяща по местонахождение и позволява премахването й по приетия от административния орган ред. Същата е подлежала на премахване още след реализация на основното строителство – представения по делото Протокол обр.16. Доколкото и ако са налице спорове за ползуване на дворното място, съответно за осигуряване на достъп до обектите на отделните собственици в него е извън предмета на настоящето производство, тъй като тези спорове подлежат на разглеждане по друг ред.

        

            С оглед гореизложените съображения съдът намира, че оспорената заповед на кмета на Община Стара Загора, издадена на основание чл. 195, ал.5 ЗУТ се явява законосъобразна, при постановяването й не са допуснати нарушения  на административнопроизводствените правила, съответна е на  приложимите материално правни разпоредби, съобразена е с целта на закона, поради което оспорването следва да бъде отхвърлено.

 

Водим от горните мотиви, и на основание чл.172, ал.2, пр.последно АПК съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №РД-25-14/07.01.2009г. на Кмета на Община Стара Загора по чл.195, ал.5 от ЗУТ, за премахване на строеж, по жалбата на Г.П. Ч., ЕГН **********,***, Ж.М.К. - Ч., ЕГН **********,***,Д.П.Ч. – Г., ЕГН **********,*** и В.Д.Г., ЕГН **********,***.

 

Решението  подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: