Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

     

                       326   30.10.2009г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на двадесет и  първи октомври две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                      

                                                                                              СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

при секретар   А.А.                                                                         

и с участието на прокурора                                                                                              като разгледа  докладваното от съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 124 по описа за 2009г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

           

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във вр. с чл.210, ал.3 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на “Индустриална зона ЗСК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Итдустриална”№ 1, представлявано от управителя Р.Д.И., против Протокол № 20/ 08.08.2007г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на обжалвания протокол. Твърди се, че комисията по чл.210 ЗУТ не е изложила мотиви в оспорения акт, от които да е видно на каква база и въз основа на какви методи е определена пазарната цена на правото на прокарване. Направено е и възражение, че в оценката е включено и обезщетение за право на прокарване през имоти, които са собственост на друго дружество, а именно улици с о.т. 218-Б- 218-В- 218-Г-218-Д и 218-Е. Оспорва се определената от комисията по чл.210 ЗУТ цена на правото на прокарване, с твърдение, че същата е изключително занижена. В съдебно заседание жалбоподателят, чрез пълномощника си по делото поддържа жалбата и иска оспореният административен акт да бъде изменен както в частта му относно дължината и площта на оцененото право на прокарване, така и относно определената пазарна оценка на правото на прокарване.

             

            Ответникът по жалбата -  Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото оспорва жалбата и моли съда да постанови решение, с което да потвърди издадения протокол на комисията по чл.210 от ЗУТ.

Ответникът по жалбата – Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез процесуалния си представител по делото, изразява становище за неоснователност на жалбата и моли същата да бъде отхвърлена.  

           

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

С обжалвания протокол № 20 от 08.08.2007 г. комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповеди №№ 680/17.05.2004г., 1999/17.12.2004г. и 2157/20.10.2006г. на  Кмета на Община Стара Загора, на основание чл. 210, ал.1 във вр. с чл. 193, ал. 3 ЗУТ, е определила пазарна оценка за право на прокарване в размер на 42000,00 лв.  Видно от мотивите на протокола, оценката касае обезщетяване по пазарни цени за правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура – два броя канализационни колектора с дължина 615 метра и площ 4302 кв.м. през ПИ 5343-в улици: о.т. 163-Б, о.т. 163-В, о.т. 217-Н, о.т. 217-К, о.т. 217-З, о.т. 217-Е, о.т. 217-Д, о.т. 217-В, о.т. 217-Б, о.т. 217-А, о.т. 218-Ж, о.т. 218-Б, о.т. 218-В, о.т. 218-Г, о.т. 218-Д, о.т. 218-Е в кв.”Индустриален” по плана на гр.Ст.Загора, собственост на “Индустриална зона ЗСК” ЕООД гр.Стара Загора, от Изпълнителна агенция ИСПА-МРРБ, във връзка с прокарване на Главен колектор VІ-канализация Ст.Загора. По делото е представена административната преписка по издаването на обжалвания протокол, от която е видно, че комисията, изготвила протокола, е в състав, определен от Кмета на община Стара Загора. Представена е експертна оценка за определяне на пазарната стойност на правото на прокарване през имота на жалбоподателя, изготвена от лицензиран оценител – ЕТ”Юкон-Юлий Кайряков” въз основа на възлагателно писмо с изх.№ изх.№2244/03.07.2007г. от Кмета на община Стара Загора. Лицензирания оценител е представил оценка, че пазарната стойност на правото на прокарване през процесното трасе с дължина 615 метра и площ 4302 кв.м. е 9,78 лв. за кв.метър или общо 42073 лева, които в оценката закръглил на 42000 лева. Тази оценка е възприета и от комисията по обжалвания протокол.

Междувременно с реш.№2406/05.07.2007г. по ф.д. №1144/2007г. на Окр.съд-Ст.Загора е учредено ЕООД “Индустриална зона ЗСК” със седалище гр.Стара Загора чрез отделяне от “ЗСК имоти” ЕООД гр.Ст.Загора. При отделянето в собственост на “Индустриална зона ЗСК” ЕООД са преминали с отделителен протокол различни подробно описани недвижими имоти, сред които описани под №7, №10 и №11 и неурегулирани части от ПИ 5343 в кв.”Индустриален” по плана на гр.Ст.Загора, отредени за пътища с о.т. 163-Б - о.т. 163-В; о.т. 217-А - о.т. 218-Ж - о.т. 218-З – 218-К - о.т. 221-А, от  о.т. 217- о.т. 218-Б - о.т. 218-Ж ; от о.т. 217-Н - о.т. 217-К - о.т. 217-Л, от  о.т. 217-К - о.т. 217-З - о.т. 217-М, от о.т. 217-З - о.т. 217-Е - о.т. 217-Ж, от  о.т. 217-Е - о.т. 217-Д - о.т. 217-В - о.т. 217-Б - о.т. 217-А –  о.т. 217. Тези имоти са отразени като собственост на “Индустриална зона ЗСК” ЕООД и в приети по делото скици №5181/18.10.2007г. и № 5182/18.10.2007г. на Дирекция “ТСУ” при Община Ст.Загора. Според отделителния протокол, скица №5182/18.10.2007г. и признанието на жалбоподателя, улици с о.т. 218-Б- 218-В- 218-Г-218-Д и 218-Е не са собственост на “Индустриална зона ЗСК” ЕООД и Община Ст.Загора не може да представи доказателства чия собственост са.

Във връзка с оспорването на размера на определената от Комисията по чл.210 от ЗУТ пазарна оценка на правото на прокарване по делото е назначена съдебно-техническа експертиза.  Съгласно приетото като доказателство заключение на експертизата, пазарната стойност на процесното право на прокарване през ПИ № 5343 в кв.”Индустриален” по плана на гр.Стара Загора, от о.т. 163-Б до о.т. 218-Б / без улици с о.т. 218-Б- 218-В- 218-Г-218-Д и 218-Е /, с дължина 480 л.м и площ 360 кв.м, възлиза на 80600лв./24лв./кв.м/.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и след извършена проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна и е допустима в частта и досежно оспорването протокола на Комисията за изготвяне на оценка и определяне размера и изплащането на обезщетението по пазарни цени за правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура-два броя канализационни колектора с дължина 615 метра и площ 4302 кв.м. през ПИ 5343-в улици: от о.т. 163-Б, о.т. 163-В, о.т. 217-Н, о.т. 217-К, о.т. 217-З, о.т. 217-Е, о.т. 217-Д, о.т. 217-В, о.т. 217-Б, о.т. 217-А, о.т. 218-Ж в кв.”Индустриален” по плана на гр.Ст.Загора, собственост на “Индустриална зона ЗСК” ЕООД гр.Стара Загора.

            От представените по делото доказателства се установява, че част от неурегулирания поземлен имот с кадастрален номер 5343, кв. “Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, върху който с оспорения протокол е оценявано правото на прокарване, а именно имот отреден за път с осови точки от 218б, о.т 218в, 218г, 218д, 218е, не е собственост на жалбоподателя, поради което съдът намира, че за “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗСК” ЕООД – гр. Стара Загора не е налице правен интерес да оспорва протокола в тази му част. Задължително условие, обуславящо правния интерес и респ. възникване на право на жалба за едно лице, е наличието на “засягане” на негови права и/или защитени от правото интереси от акта, които се оспорва. Това е основен принцип в съдебния административен процес /чл.147, ал.1 от АПК/, който може да бъде изведен и от нормата на чл.120, ал.2 от Конституцията на РБългария, въвеждаща общата клауза за обжалваемост на административните актове.  Правото на жалба принадлежи на това лице, спрямо което разпоредените с акта материалноправни последици са неблагоприятни и засягат негативно неговата правна сфера. В този смисъл неблагоприятно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване, ограничаване или застрашаване на съществуващи субективни права или създаване на нови респ. разширяване на съществуващи правни задължения. В случая учредяването на право на прокарване /което по своята правна същност представлява законен сервитут/ през имот, който не е собственост на жалбоподателя, по никакъв начин не засяга негативно неговата правна сфера. Следователно не е налице пряк правен интерес за “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗСК” ЕООД – гр. Стара Загора да оспорва Протокол № 20/08.08.2007г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповеди №№ 680/17.05.2004г., 1999/17.12.2004г. и 2157/20.10.2006г. на Кмета на Община Стара Загора в тази му част и респективно липсва активна процесуална легитимация като абсолютна предпоставка за допустимост на жалбата и на образуваното съдебно-административно производство.    

            Съдът намира жалбата в допустимата й част за основателна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентния по см. на чл.210, ал.1 от ЗУТ орган – комисия, назначена със Заповеди №№ 680/17.05.2004г., 1999/17.12.2004г. и 2157/20.10.2006г. на Кмета на община Стара Загора;  в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите по чл.59, ал.2 от АПК реквизити. Оспорената заповед е постановена при наличие на нормативно регламентираните материалноправни предпоставки. Процесният протокол на  комисията по чл.210 от ЗУТ е издаден в процедура по чл.193 от ЗУТ, открита във връзка с прокарване на съоръжения на техническата инфрастуктура – два броя канализационни колектора, чието трасе засяга ПИ № 5343, находящ се в кв.”Индустиален” по плана на гр.Стара Загора, собственост на жалбоподателите. Съгласно разпоредбата на чл. 193, ал. 8 ЗУТ, цената на учреденото право следва да се определи по реда на чл. 210 от с. з. и да се заплати преди издаване на заповедта по ал. 3. С обжалвания протокол Комисията е определила, че цената на правото на прокарване през имота на жалбоподателя на гравитационния  колектор с дължина 615 м и площ от 4302 кв. м възлиза на сума в размер на 42000,00 лв., като този размер е приет на база експертна оценка, дадена от лицензиран оценител.

По своята правна същност правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура в имоти – частна собственост на физически и юридически лица, по реда и при условията на чл.193, ал.3 от ЗУТ, представлява едно принудително ограничаване на правото на собственост на жалбоподателя чрез учредяване на публично сервитутно право с административен акт. Характерна особеност на учредяването на сервитут по административен ред е, че то винаги се извършва по възмезден начин. Установи се обаче по делото, че определената от комисията цена не съответства на изискването на закона, съгласно който обезщетяването следва да бъде извършено по пазарна такава - чл. 210, ал. 1 ЗУТ. От представената административна преписка по издаването на оспорения акт е видно, че стойността на дължимото се за учредяване на сервитута в имота на собственика  парично обезщетение, е определена въз основа на оценка на лицензиран оценител - ЕТ „Юкон – Юлий Кайряков”гр. Стара Загора. Съдът намира, че изготвената за нуждите на производството по учредяване на право на прокарване оценка е необоснована и непълна. Оценяването, извършено от лицензирания оценител е направено въз основа на метода на пазарните сравнения, без обаче да са посочени изрично кои конкретни реално сключени сделки са приети като пазарни аналози за определяне на „справедлива пазарна стойност”. По този начин не може да бъде извършена проверка дали при изготвянето на оценката е спазено изискването на чл. 210, ал.1 от ЗУТ т.е дали и доколко приетите за аналогови сделки имат за предмет имоти с подобни характеристики и находящи се в близост до процесния имот /респ. в същата устройствена и ценова зона/.  Най – същественият недостатък на тази оценка е, че пазарната стойност на правото на прокарване е определена за трасе с обща площ 4302кв.м и дължина 615 м, различно от действителното трасе на колекторите, засягащо имот № 5343 кв.”Инустиален”, собственост на жалбоподателя, а именно – дължина 480 линейни метра и площ 3360кв.м.  

Съдът кредитира изцяло заключението на назначената съдебно-техническа експертиза, неоспорено от страните по делото, като компетентно, обосновано, изготвено въз основа на събран, обработен и обстойно преценен сравнителен материал за реално сключени на действителни цени сделки със съпоставими от гл.т. на местоположение и основни характеристики имоти. Съобразявайки дължината на предвидените за изграждане съоръжения /два броя колектори/ - 480 л.м и площта на имота, която ще бъде засегната /предвидената сервитутна зона/ - 3360 кв.м, заключението на вещото лице е, че действителната пазарна цена на правото на прокарване през имота на жалбоподателя е 80600,00 лв.

Ето защо съдът приема, че пазарната оценка по см. на чл.210, ал.1 от ЗУТ за правото на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура-два броя канализационни колектора с дължина 615 метра и площ 4302 кв.м. през ПИ 5343-в улици: от о.т. 163-Б, о.т. 163-В, о.т. 217-Н, о.т. 217-К, о.т. 217-З, о.т. 217-Е, о.т. 217-Д, о.т. 217-В, о.т. 217-Б, о.т. 217-А, о.т. 218-Ж в кв.”Индустриален” по плана на гр.Ст.Загора, собственост на “Индустриална зона ЗСК” ЕООД гр.Стара Загора, с дължина на трасето 480м и площ 3360 кв.м., е в размер на 80600 лв., съгласно заключението на съдебно-техническата експертиза.

 По изложените съображения съдът намира, че оспореният протокол № 20/ 08.08.2007г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора се явява незаконосъобразен в частта му, с която е определена дължината и площта на оцененото право на прокарване, както и в частта, с която е определена пазарна оценка в размер на 42000,00 лв., което налага изменението му и решаване на спора по същество, съгласно чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 1 АПК, като вместо дължина 615м и площ 4302 кв.м на оцененото право на прекарване се определи дължина 480м и площ 3360 кв.м, а размера на определеното обезщетение за право на прокарване се увеличи от 42000,00лв. на 80600,00лв. 

   Подадената жалба, в частта й, с която се оспорва Протокол № 20/ 08.08.2007г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, относно определен размер на обезщетението за правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот 5343, кв. “Индустриален” по плана на гр. Стара Загора - в улици с о.т 218б, о.т 218в, 218г, 218д, 218е, е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството в тази му част – прекратено.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение трето от АПК, Старозагорският административен съд,  

                                  

 

                                               Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата  на  “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗСК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Индустриална” № 1, представлявано от управителя Р.Д.И., против Протокол № 20/08.08.2007г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповеди №№ 680/17.05.2004г., 1999/17.12.2004г. и 2157/20.10.2006г. на  Кмета на Община Стара Загора, в частта за определяне размера и изплащането на обезщетението по пазарни цени за правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура-два броя канализационни колектора от МРРБ, Изпълнителна агенция ИСПА през поземлен имот 5343, кв. “Индустриален” по плана на гр. Стара Загора - в улици с о.т 218б, о.т 218в, 218г, 218д, 218е “, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 124/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.

 

ИЗМЕНЯ Протокол № 20/08.08.2007г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповеди №№ 680/17.05.2004г., 1999/17.12.2004г. и 2157/20.10.2006г. на  Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА му относно размера на оцененото право да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура - два броя канализационни колектора, като вместо  с дължина 615 метра и площ 4302 кв.м., ОПРЕДЕЛЯ дължина 480 м и площ 3360 кв.м за правото да се прокарат два броя канализационни колектора през ПИ 5343-в улици: о.т. 163-Б, о.т. 163-В, о.т. 217-Н, о.т. 217-К, о.т. 217-З, о.т. 217-Е, о.т. 217-Д, о.т. 217-В, о.т. 217-Б, о.т. 217-А, о.т. 218-Ж в кв.”Индустриален” по плана на гр.Ст.Загора, собственост на “Индустриална зона ЗСК” ЕООД гр.Стара Загора, и в ЧАСТТА на определеното дължимо обезщетение от Изпълнителна агенция ИСПА-МРРБ по пазарни цени за правото да се прокарат съоръжения на техническата инфраструктура, като УВЕЛИЧАВА пазарната оценка за право на прокарване от 42000/четиридесет и две хиляди/ лева на  80600/осемдесет хиляди и шестстотин/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                     СЪДИЯ: