Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

     

211    15.07.2009г.   град Стара Загора

 

 

    В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

         Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на седемнадесети юни две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

                                                                  СЪДИЯ: Г.Д.

 

при секретар   А.А.                                                         

и с участието на прокурора                                                                                          като разгледа докладваното от съдия Г.Д. административно дело № 145 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                                       

 

         Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.219, ал.1 във вр. с чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

Образувано е по жалба на Д.М.К. и Е.П.Г.,*** Загора, против Решение № 300 на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол № 18 от проведено заседание на 20.11.2008г., в частта му, с която е одобрен подробен устройствен план/ПУП/ – План за застрояване/ПЗ/ на квартал 6801 в частта касаеща УПИ V-3300.  В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспореното решение, поради съществено нарушение на административната процедура за създаване, одобряване и обявяване на ПЗ, в частта му, касаеща УПИ V-3300, кв.6801 /УПИ VІ-3351, кв. 68а по действащия ПУП от 2002г./. Направено е и оплакване, че одобреният с оспореното решение подробен устройствен план – ПЗ не бил съобразен с действащия към момента на приемането му ПЗ, одобрен със заповед № 1870/ 20.12.2002г. на кмета на община Стара Загора. Моли Решение № 300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора, в оспорената му част, да бъде отменено като незаконосъобразно. 

 

Ответникът по жалбата Общински съвет - Стара Загора, чрез пълномощника си по делото оспорва жалбата. В съдебно заседание и в представената по делото писмена защита излага съображения за неоснователност на жалбата.

 

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

         С оспореното Решение № 300 по Протокол № 18 от проведено заседание на Общински съвет – Стара Загора от 20.11.2008г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация на квартал „Възраждане” в обхват, квартали с номера: №№ 292, 2921, 294, 2941, 298, 144, 80, 7801, 85, 8501, 280, 2801, 2802, 8502, 8503, 78, 92, 166, 77, 7701, 76, 7601, 7503, 75, 7502, 7501, 8504, 8505, 87, 9901, 99, 9001, 9002, 56, 5601, 74, 7401, 73, 72, 71, 83, 8301, 70, 7001, 69, 6901, 68, 6801, 67, 5501, 5502, 58, 66, 6601, 91, 9101, 9102, 2, 1006, 3, 1004 и 1005 и План за застрояване на кв. „Възраждане” в обхват, квартали с номера: №№ 292, 2921, 294, 2941, 298, 144, 80, 7801, 85, 8501, 280, 2801, 2802, 8502, 8503, 78, 92, 166, 77, 7701, 76, 7601, 7503, 75, 7502, 7501, 8504, 8505, 87, 9901, 99, 9001, 9002, 56, 5601, 74, 7401, 73, 72, 71, 83, 8301, 70, 7001, 69, 6901, 68, 6801, 67, 5501, 5502, 58, 66, 6601, 91, 9101, 9102, 2, 1006, 3, 1004 – по плана на гр. Стара Загора.

По делото е представена цялата административна преписка по приемане на обжалваното решение, от която се установява, че производството по изработването на процесния ПУП е инициирано служебно от община Стара Загора – със Задание на началник отдел ”АПК” при община Стара Загора за провеждане на процедура за “Проектиране на план за регулация и застрояване с цифров модел на кв.”Възраждане”гр.Стара Загора. Въз основа на проведена процедура по ЗОП на 25.03.2004г. е сключен договор с ЕТ”Дего – Тодор Николов” гр.Стара Загора за изработване на проект за ПУП – ПРЗ. С Решение № 25 по протокол № 16/ 17.05.2006г. от проведено заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ е приет предварителният проект на ПРЗ, като са отразени забележки, които следва да бъдат отстранени при внасянето на окончателния проект. Проектът с отстранените забележки е приет от ОЕСУТ с протокол № 39/ 08.11.2006г. Изработеният проект за ПУП е бил съобщен на заинтерисуваните лица по реда на чл.128, ал.2 с обявление, обнародвано в “Държавен вестник”, бр.96 от 28.11.2006г. и във вестник “Тракия труд” от 05.12.2006г. Постъпилите в законово установения едномесечен срок писмени възражения и предложения са разгледани от ОЕСУТ с протокол № 10 от 21.03.2007г. и Протокол № 20  от 06.06.2007г. От съдържанието на посочените протоколи се установява, че жалбоподателките не са упражнили правото си да подадат възражения против изработения проект за ПУП. С последващо решение по т.2.1 от Протокол № 27/ 30.07.2008г. на ОЕСУТ е приет окончателният проект за ПУП – План за регулация и застрояване на кв.”Възраждане”, гр.Стара Загора. Производството по одобряване на процесния ПУП е продължило с издаване на предложение от Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет – Стара Загора за приемането на проекта за ПУП – ПР и ПЗ на кв.”Възраждане”, включващ квартали с номера, изрично посочени в предложението. Въз основа на посоченото предложение е прието обжалваното решение на Общински съвет Стара Загора, с което е одобрен ПУП – ПЗ и ПР.  

По делото са представени и приети като доказателства нотариални актове № 40, т.І, дело 73/ 1982г., № 54, том І, дело 503/ 1992г., № 185, т.ІІ, дело 237/ 2004г. и № 116, том ІІІ, дело 338/ 2004г., от които се установява, че жалбоподателките са собственици на УПИ VІ-3351 в кв.68а по плана от 2002г. /нов УПИ V-3300 в кв.6801 по ПУП, одобрен с обжалваното решение/.

         По делото е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза, заключението по която съдът кредитира като обективно и безпристрастно. Съгласно същото, както и от допълнителните уточнения, направени в съдебно заседание, се установява, че с Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора, в обжалваната му част, е одобрен ПЗ за кв.6801 касаещо и УПИ V-3300, собственост на жалбоподателките. С процедираното изменение се променя предвиденото за този УПИ застрояване, съгласно ПЗ одобрен със Заповед № 1870/ 20.12.2002г. на кмета на община Стара Загора, като с обжалвания ПЗ се намалява застрояването в процесния имот, предвидено по действащия ПУП от 2002г. Вещото лице е категорично, че при изготвянето на проекта е следвало да се вземе предвид одобреното със Заповед № 1870/ 20.12.2002г. застрояване за УПИ VІ – 3351, кв.68а и доколкото същото не противоречи на действащите правила и технически норми относно изискванията за застрояване на парцели за жилищно строителство, установени с Наредба № 7/ 22.12.2003г., а така също съответства и на приетите с новия ПУП параметри на застрояването за кв. 6801, да бъде запазена застройката в процесния УПИ във вида съгласно действащия план от 2002г.

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законово установения срок. Жалбоподателките като собственици на имот – предмет на одобрения ПУП, имат качеството на заинтерисовани лица по смисъла на чл.131, ал.1 във вр. с ал.2, т.1 от ЗУТ и като такива по отношение на тях е налице правен интерес и респ.активна процесуална легитимация да обжалват Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора.  

 

Като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, съдът намира жалбата за основателна.

Обжалваният административен акт е издаден от материално компетентния орган по см. на чл. 129, ал.1 от ЗУТ – Общински съвет – Стара Загора, но при допуснати нарушения на нормативно установените изисквания за форма и съдържание на акта. 

Решение № 300/ 20.11.2008г. на ОбС-Стара Загора е прието при неспазване на императивната норма на чл.59, ал.2, т.4, предл. първо от АПК. Съгласно действащата към датата на издаване на оспореното решение разпоредба на АПК, административният акт следва да съдържа фактическите основания за неговото издаване. Това са конкретните факти, въз основа на които административният орган е счел, че са налице материалноправните предпоставки за упражняване на предоставената му от закона компетентност. В случая, в оспореното решение не са изложени каквито и да е било мотиви относно фактическите основания за неговото издаване. Такива липсват и в съпътстващите издаването му документи – протокола на ОЕСУТ, обяснителна записка и предложението на кмета на общината. Видно от разпоредителната част на оспорения акт се одобрява изцяло нов ПУП – ПР и ПЗ за кв.”Възраждане” в обхвата на който попада и имота на жалбоподателките. Не са изложени обаче мотиви, от които да е видно кои обстоятелства са обусловили необходимостта този квартал, който е бил вече урегулиран с ПРЗ, одобрен със Заповед № 146/ 17.02.1986г. и множество последващи частични изменения, да бъде отново урегулиран с изцяло нов ПУП, а не чрез изменение на действащия план. Липсата на мотиви досежно наличието на релевантните юридически факти за одобряване на нов ПУП и обосноваващи спазването на материалните законови изисквания за издаването на административния акт, не би могла да бъде санирана с изложените от страните твърдения или от заключенията на вещото лице в производството по съдебен контрол за неговата законосъобразност. Нарушаването на императивното изискване за форма на акта по чл.59, ал.2, т.4, предл.първо от АПК е абсолютно основание за неговата отмяна, по аргумент на чл.146, т.2 от АПК.

На следващо място оспореното решение е издадено на несъответно /непълно/ правно основание, което е нарушение на чл.59, ал.2, т.4, предл. второ от АПК. Единствените правни основания, визирани в решение № 300/ 20.11.2008г. са тези по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, които разпоредби регламентират правомощието на общинския съвет да одобрява проекти за подробен устройствен план, но не и основание за одобряване на процесната разработка. Като правно основание за издаване на акта е необходимо да бъдат посочени и конкретните законови разпоредби от ЗУТ, регламентиращи съответните материалноправни предпоставки за приемането на нов ПУП. Тази непълнота в изписването на правното основание за издаването на оспорения акт не би довела до неговата незаконосъобразност, но само ако същото може да се изведе от фактическите основания за издаването на административния акт.  В случая материалноправни основания за приемане на решението не са изложени. Непосочването на фактическите и правните основания поставя съда в невъзможност да осъществи контрол за материална законосъобразност на оспорения административен акт, тъй като този контрол обхваща преценката дали са налице установените от административния орган релевантни юридически факти /изложени като мотиви в акта/ и доколко същите попадат в хипотезата на посочената като правно основание за издаването му законова разпоредба. 

Налице е и нарушение на чл. 59, ал.2, т.5 от АПК, което също е от категорията на съществените такива. Оспореното решение в диспозитива си /разпоредителната част/ е непълно – липсва изрично вписване за одобрения режим на регулация и застрояване чрез препращане към графична част /скица/, която следва да индивидуализира одобрената разработка за конкретните имоти и съставлява неразделна част от самото решение за одобряване на ПУП.

 Изискванията на чл.59, ал.2 от АПК имат императивен характер и касаят законосъобразността на административния акт, поради което следва да бъдат налице всички изискуеми реквизити. Заместване и попълване в обжалвания административен акт на липсващи части, в случая мотиви от правна и фактическа страна и графична част, от съда е недопустимо, тъй като това е изцяло в прерогативите на издаващия акта орган и касае преценката за законосъобразност. Така изложените пороци на оспореното Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора водят до незаконосъобразността му на посоченото формално основание и са преюдициално и достатъчно основание за неговата отмяна.

С оглед пълнота на изложението и въз основа на установените в хода на съдебното производство факти, релевантни към спора по делото, следва да се отбележат и следните съображения за незаконосъобразност на решението в оспорената му част, поради постановяването му в противоречие на материалноправни разпоредби на ЗУТ. От приетото като доказателство по делото заключение на съдебно-техническата експертиза безспорно се установи, че в оспорената част на решението на общинския съвет се изменя влязъл в сила ПУП – ПЗ за УПИ VІ – 3351в кв.68а / нов УПИ V-3300 в кв.6801/, като се намаляват параметрите на предвиденото с действащия план застрояване за този урегулиран поземлен имот. Съдът кредитира изцяло като компетентно и обективно експертното становище на вещото лице, че предвиденото застрояване в имота на жалбоподателките, съгласно ПЗ, одобрен със Заповед № 1870/ 20.12.2002г., не противоречи на установените в ЗУТ и Наредба № 7/22.12.2003г. правила и технически норми относно изискванията за застрояване на парцели за жилищно строителство, а така също съответства и на приетите с новия ПУП параметри на застрояването за кв. 6801 /доколкото с процедираната промяна дори се завишават строителните показатели за този квартал в сравнение с показателите по действащия ПЗ/. Във връзка с това съдът приема, че  не е налице законово основание за установяване на ново отреждане /предвиждане/ за УПИ УПИ V-3300, кв.6801 /УПИ VІ-3351, кв. 68а по действащия ПУП от 2002г./, различно от съществуващото такова, установено още с ПЗ от 2002г.    

         Предвид изложените съображения съдът намира, че Решение № 300/ 20.11.2009г., в оспорената му част, е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

С оглед изхода на делото направеното от пълномощника на жалбоподателите искане за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като на основание чл. 143, ал.1 от АПК Общински съвет Стара Загора  бъде осъден да заплати сумата от 400 /четиристотин/ лева, от които 10 /десет/ лева платена държавна такса, 200 /двеста/ лева адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно договор за правна защита и съдействие № 01310/ 19.05.2009г. и 190 /сто и деветдесет/ лева внесено възнаграждение за вещо лице.  

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ, по жалба на Д.М.К. и Е.П.Г.,*** Загора,  Решение № 300 на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол № 18 от проведено заседание на 20.11.2008г., в частта му, с която е одобрен подробен устройствен план – План за застрояване на квартал 6801 в частта касаеща УПИ V-3300, като незаконосъобразно.    

ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА  да заплати на  Д.М.К. с ЕГН ********** ***  и Е.П.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателките по делото разноски

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                   

 

                                                                    СЪДИЯ: