Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е      239

 

                            гр. Стара Загора,

                                 10.08.2009 г.

 

                               В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, втори състав, в  откритото заседание на тринасети юли  през две хиляди и девета година, в състав:  

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Р.

 

при секретаря З.Д., като разгледа докладваното от  съдия Р.Р. Адм. дело  N 158 по описа за 2009 год., за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК. Образувано е по жалба от Д.М.П. и Т.Д.П. *** против изричен отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 10-2065-24-10-285/05.03.2009 г. на началник Служба „Геодезия, картография и кадастър” Стара Загора. Жалбоподателите твърдят, че са съсобственици на УПИ V-1401 в кв. 131 по регулационния план на Раднево, представляващ празно дворно място с площ 892 кв. м, и се легитимират като такива с Нотариален акт № 47, том ХІ, дело 2125/2005 г. на Служба по вписванията при РС Раднево. Те оспорват този отказ, с който им е отказано изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър - нанасяне на поземлен имот съгласно скица-проект, като го считат за незаконосъобразен, постановен при съществени нарушения на процесуалните правила и необсъждане на събраните по преписката доказателства, довело до неправилно прилагане на материалния закон. В подкрепа на това твърдение оспорващите сочат, че административният орган не е посочил в акта действителните адресати, а именно - втория от оспорващите като съсобственик на имота, че липсват фактически и правни основания за издаването на отказа, както и че липсва индивидуализация на процесния имот. Твърдят, че отразеното в оспорения административен акт, че техният имот навлиза в имот с идентификация 61460.505.393 не отговаря на действителното положение, тъй като квадратурата на техния имот е безспорно установена от нотариалния акт за собственост, както и от скицата на имота, издадена от Община Раднево. Твърдят също, че описаният в административния акт имот не се засяга от поисканата от тях поправка на кадастъра. Оспорващите молят да бъде отменен обжалваният отказ и да се постанови решение, с което да се задължи Служба „Геодезия,картография и кадастър” /СГКК/ Стара Загора да нанесе имота, както е поискано от тях. 

В съдебно заседание жалбоподателите, чрез процесуалния си представител адв. П., поддържат жалбата. Претендират присъждане на разноските.

Ответния административен орган Началнис СГКК–Стара Загора чрез процесуалния си представител адв. Д., оспорва жалбата и поддържа становище за правилност на отказа, предвид наличието на спор за материално право. Претендира направените по делото разноски.

Заинтересованото лице И.К.Т., лично и чрез процесуалния си представител адв. Диков, моли да се отхвърли оспорването поради  наличието на спор за материално право. Не претендира разноски. Също е и становището на заинтересованите страни К.Т.К. и И.Т.К..

Въз основа на събраните доказателствени средства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Оспорващите Д.М.П. и Т.Д.П. ***, са съсобственици на УПИ V-1401 в кв. 131 по регулационния план на Раднево, представляващ празно дворно място с площ 892 кв. м, съгласно нотариален акт № 47, том ХІ, дело 2125/2005 г. на Служба по вписванията при РС Раднево. Този техен имот, видно от приетото по делото заключение на назначената съдебно-техническа експертиза и приложената комбинирана скица, не е попълнен /трасиран/ върху одобрената със Заповед №РД-18-12-/29.04.2005г. на Изп.директор на АГКК кадастрална карта на гр.Раднево, съгласно изискванията на ЗКИР. От изток процесния имот граничи с имот с идентификатор 61460.505.393 по кадастралната карта, който е попълнен надлежно в нея. Съсобственици на този имот са заинтересованите страни И.К.Т., К.Т.К. и И.Т.К.. Административното производство е започнало по заявление рег. №24-94-8872/09.10.2008г. от Д.М.П. *** Загора за промяна на кадастралната карта и регистри на гр.Раднево за ПИ с идентификатори 61460.505.393 и 61460.505.575 и попълване на неговия имот УПИ V-1401 в кв. 131 по регулационния план на Раднево с цялата му площ, съгласно нот.акт и даване на идентификатор 61460.505.601. СГКК гр.Ст.Загора, при нанасяне на  УПИ V-1401 в кв. 131, съгласно скица-проект №1240/23.02.2009г. с координати на този имот, издадена от Община Раднево, върху кадастралната карта на гр.Раднево, установява, че при нанасянето се засяга площта на ПИ 61460.505.393, за което с Уведомление изх.№10-2056-24-10-248/23.02.2009г. уведомява собствениците му, както и заявителя П.. Съставен е Акт №9 от 23.02.2009г. за непълноти и грешки в ПИ 61460.505.393 и 61460.505.575 по кадастралната карта на гр.Раднево. Този акт отказват да подпишат съсобствениците на ПИ 61460.505.393  И.К.Т., К.Т.К. и И.Т.К.. От назначената и приета по делото съдебно-техническа експертиза се установява, че площта на ПИ 61460.505.393 се засяга от исканото попълване с 329 кв. метра. Началника на СГКК гр.Ст.Загора приел, че са налице предпоставките на чл.62, ал.3 и ал.6 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /НССППККР/ и постановил писмен отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 10-2065-24-10-285/05.03.2009 г.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на всички събрани годни, допустими и относими доказателства, неоспорени от страните.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Оспорването е направено от лица с правен интерес и в срок, поради което е допустимо. Разгледано по същество е неоснователно:

  Административният орган е разгледал искане за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Раднево баня за ПИ с идентификатори 61460.505.393 и 61460.505.575 и попълване на имот УПИ V-1401 в кв. 131 по регулационния план на Раднево с цялата му площ, съгласно нот.акт и даване на идентификатор 61460.505.601. В хода на адм.производство както и при съставянето на акта за непълноти и грешки, установил, че собствениците на имота, чиято площ би се засегнала от изменението, отказват да го подпишат. Правилно приел, че са налице предпоставките на  чл.62, ал.3, изр. второ и ал.6 от НССППККР и отказал да уважи процесното искане за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър. Съдът, счита този извод за правилен и законосъобразен. Собствениците на засегнатия от исканото изменение имот са от кръга на лицата, които са заинтересовани и активно легитимирани да откажат подписването на акта за непълноти и грешки, по аргумент от §1, т.13 от ПЗР на ЗКИР. Техния отказ има характер и на оспорване на материалното право на собственост на заявителите върху тази площ от техния имот, която би се засегнала при евентуално уважаване на искането. Пряко заинтересовани да участват в техническата анкета и да правят възражения/ вкл. да откажат подписване на акта и да повдигат спор за материално право/ са онези лица, които са собственици на имота, върху който се иска да бъде нанесен имота на заявителите или да бъде отстранена грешка, която засяга и част от него. По делото не е спорно между страните, че именно лицата отказали да подпишат акта за непълноти и грешки са собственици на имота засегнат от исканото изменение. При наличието на този отказ на заинтересовани страни да подпишат акта за непълноти и грешки и повдигнатия с него спор за материално право за част от имот идентичен с претендирания от заявителите, адм.орган правилно, законосъобразно и мотивирано е приложил разпоредбата на чл.62, ал.3, изр. второ и ал.6 от НССППККР и е отказал да измени кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Раднево чрез нанасяне на ПИ, собственост на Д.М.П. и Т.Д.П., представляващ УПИ V-1401 в кв. 131 по регулационния план на гр.Раднево и проектен идентификатор 61460.505.601, съгласно представена скица-проект. Макар и да не е изрично посочена, в случая е приложима и нормата на чл. 53, ал. 2, предл. 2 от ЗКИР. Този пропуск не опорочава крайния извод, направен от адм.орган, в оспорения индивидуален административен акт.

При служебната и цялостна проверка, в изпълнение на задължението си по чл.168 от АПК, съдът не констатира наличието на нито едно от основанията на чл.146 от АПК за незаконосъобразност на оспорения административен акт.

Съгласно правилата на процеса жалбоподателите следва да заплатят на административния орган поискал присъждане на разноски направените такива за адвокатско възнаграждение в размер на 150 лева.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора,

 

                                         Р         Е         Ш         И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Д.М.П. и Т.Д.П. *** против изричен отказ изх. №10-2065-24-10-285/05.03.2009г. на началник Служба „Геодезия, картография и кадастър” Стара Загора, постановен на основание чл.62, ал.3 и ал.6 от НССППККР, за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Раднево чрез нанасяне на ПИ, собственост на Д.М.П. и Т.Д.П., представляващ УПИ V-1401 в кв. 131 по регулационния план на гр.Раднево и проектен идентификатор 61460.505.601, съгласно представена скица-проект.

ОСЪЖДА Д.М.П., ЕГН-********** и Т.Д.П., ЕГН-**********,***, солидарно да заплатят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр.София, сумата от 150/сто и петдесет/ лева, представляваща направени разноски за адвокатски хонорар.

Решението   подлежи   на   обжалване   пред   ВАС   в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: