РЕШЕНИЕ

№293                                     19.10.2009г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                        дванадесети октомври                                                           две хиляди и девета година

В открито заседание, в състав                                   

                                       СЪДИЯ : Д.Д.

 Секретар Д.Д.  

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

 АДМ. Д №167 по описа за 2009 година

 за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 215 от ЗУТ във вр. с чл. 128 и сл. АПК, образувано по оспорване от А.Г.Б.-М. *** Загора, Р.Г.Б. *** и “Стройкорект-2007” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 100, вх. В, ап.2, представлявано от управителите Г.Г.Г. и Денка Георгиева Б. против Заповед № РД-14-344/22.04.2008г. на Зам. Началник ДНСК София.

         В жалбите се твърди, че Заповедта е издадена при нарушение на административно производствените правила, постановени по чл.40 и чл.42 от ЗАНН. Оспорват се фактическите констатации по акта, а именно: че строителството се осъществява без влезли в сила строителни книжа, в нарушение на чл.113, ал.4 от ЗУТ, като е допуснато противоречие между фактическото и правното основание за издаването му. Поддържа се, че визата за строителство е изададена напълно законосъобразно, като са спазени характера и начина на застрояване предвидени по КЗСП. В тази връзка се излага, че констатираното не съответствие на очертанията на сградите в план, силует и отстояние от съседните сгради и регулационни линии не са задължителни за спазване към момента на издаване на визата за проектиране. Това  е така, защото КЗСП въвежда задължителност на тези елементи по силата на отменения ЗТСУ, но по режима на ЗУТ възможното застрояване е допустимо да бъде променяно с виза за проектиране. Твърди се още, че визата за проектиране е влязъл в сила стабилен административен акт, поради което следва да бъде спазен. Промяната, която тя въвежда включва само изменения на очертанията в южната зона на сградата, за която по действащият ПУП е предвидено свободно застрояване. Счита се, че ДНСК няма правомощия да спре строителството, а може единствено да се произнесе за съответствието на построеното със строителните книжа.

От съда се иска да отмени оспореният административен акт.

Ответника ДНСК София  оспорва жалбата и счита, че ДНСК има правомощия да установява не съотвествие на строежите с влязъл в сила ПУП.  В писмено становище при първото разглеждане на делото се твърди, че е констатирано не съответствие на строежа с нормата на чл.90 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, като е направено предложение за спиране на строителството като извършващо се по не влязло в сила разрешение за строеж, предвид съдебното оспорване на визата за проектиране.

Заинтересованите страни А.Г. Гьоков, Митьо Г.  М. поддържат становището на жалбоподателите, изразено чрез процесуалните им представители за отмяна на оспорената заповед, като допълнителен аргумент за това  е влязлото в сила решение по адм.д.№219 по описа за 2008г. на АС – Стара Загора, с което  е установена законосъобразност на визата за проектиране. Решението е влязло в сила на 02.06.2009год., когато с Решение №7150, постановено по адм.д.№2182 по описа за 2009г. на ВАС е оставено  в сила.

Заинтересованата страна С.Г.Г., Г.Г.Г. *** Загора  не се явяват  и не депозират становище.

Административен съд Стара Загора, като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира  за установено следното:

Предмет на контрол за законосъобразност е заповед №РД – 14- 344/22.04.2008год. на Зам. Началник ДНСК София, с която на осн.чл. 222, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗУТ е наредено спиране изпълнението на всички видове СМР на строеж “жилищна сграда с офиси и гаражи” , находящ се в УПИ № VІ – 3035, в кв.72 по плана на гр. Стара Загора с административен адрес ул.Поп Минчо Кънчев” №109.

В мотивите е посочено, че строежът се изпълнява в не съответствие на действащият ПУП, в нарушение на чл.137, ал.3 от ЗУТ, поради това, че с виза за проектиране от 18.10.20006год. са изменени очертанието на сградата в план и указаните в КЗСП задължителни отстояния до регулационната линия към  дъното на УПИ и до съществуващата сграда в съседния УПИ № ІV – 3036. По КЗСП е допуснато отстояние към дъното – 15,50метра, а с издадената виза и одобрения проект същото е намалено на 11,50метра, с което  е увеличена дълбочината на застрояване над допуснатата с КЗСП – 16метра.  Тези не съотвествия с КЗСП  са и в нарушение на чл.30, ал.1 и чл.114, ал.1, т.1  и чл.137, ал.3 от ЗУТ.

Към настоящето дело е приложено адм.д.№219 по описа за 2008г. на АС – Стара Загора, решението по което е влязло в сила и разрешава със сила на присъдено нещо законосъобразността на визата  за проектиране от 18.10.2006год. Това решение  е задължително за съда, който разглежда спора по настоящето производство, поради това, че дава отговор на един от въпросите по предмета му, а именно: изменен ли е по недопустим  начин, предвид  цитираните в заповедта норми на ЗУТ, влезли в сила КЗСП.  Съгласно влязлото в сила решение визата за проектиране е издадена при спазване нормите на чл.41, ал.2 от ЗУТ, поради което извършвания  в съотвествие с нея строеж е законен.

На вторият поставен въпрос, а именно: съответства ли строежът на КЗСП, който е влязъл в сила, съдът намира, че  отговорът отново се съдържа в установената вече  законосъобразност на визата за проектиране. Щом допуснатите отклонения, цитирани в заповедта  относно отстоянията към съществуващата сграда  в съседния УПИ и към дъното са предвидени законосъобразно  с визата за проектиране, то изпълняваният строеж  с предвидените параметри по тези строителни книжа е законосъобразен.

Следва да се посочи, че съответствието на строежите с Подробните усторойствени планове е самостоятелно основание  за определяне на същите като незаконосъобразни, което не може да бъде обосновано, чрез незаконосъобразност на вече одобрени строителни книжа. В тази връзка писменото становище  на процесуалният представител на ДНСК София при първоначалното разглеждане на делото, че строежа се извършва при не влезли в сила строителни книжа предвид съдебния спор по визата за проектиране, е правно релевантен, но не  е част от правните и фактически мотиви на оспорената заповед. Дори и да беше обаче, съдът е длъжен да вземе предвид настъпването на факти с правно значение за спора до приключване на устните състезания. Това ще рече, че дори към момента на постановяване на заповедта визата за проектиране да не е била в сила, то с влизане в сила на решение по адм.д.№219 по описа за 2008г. на АС – Стара Загора, същата е стабилен административен акт, който обосновава извод за законност на извършеното строителство, а това е спорния предмет по настоящото дело.

За пълнота следва да се каже, че  чл.30, ал.1  и чл.114, ал.1, т.1  от ЗУТ  поставят изисквания към строежите, които са технически, поради това  са не относими правни норми към изискването за съотвествие на строежите с ПУП въведено с нормата на чл.137, ал.3 от ЗУТ. Тук е мястото да се каже, че нормата на чл.137, ал.3 от ЗУТ поставя изискване към изпълнението на  всички строежи по отношение спазването на ПУП. Това означава, че когато се твърди наличие на хипотезата на чл.225, ал.2, т.1 от ЗУТ следва да се посочи  точно отклонение при изпълнението на строежа от конкретен ПУП, което може да представлява едновременно и не съответствие с одобрените книжа, но  не може както е в случая, да бъде  не съответствие на одобрените проекти с ПУП. Контрола за съответствие на инвестиционните проекти  и одобрените във връзка с тях скици и визи за проектиране с ПУП се извършва във фазата   на административното производство по издаването им. Не следва  този  контрол да се извършва, чрез производството по оценка съответствието  на вече осъществения строеж с ПУП, било то за регулация или за застрояване. В настоящия казус се е случило точно това  и от  адресатите на заповедта се иска да съобразят строежа не със строителните книжа, а с КЗСП, защото те не му съответстват. Такова задължение адресатите на акта нямат.

Воден от горното и на осн.чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд – Стара Загора:

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.Б.-М. *** Загора, Р.Г.Б. *** и “Стройкорект-2007” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 100, вх. В, ап.2, представлявано от управителите Г.Г.Г. и Денка Георгиева Б.  Заповед № РД-14-344/22.04.2008г. на  Зам.Началник ДНСК София, като незаконосъобразна.

 

ОСЪЖДА  ДНСК София да заплати на А.Г.Б.-М. ***„Д-р Стоянович” №7, ап.17 с ЕГН ********** и на Р.Г.Б. *** с ЕГН ********** сумата от 320/триста и двадесет/лева, представляваща направените от жалбоподателите разноски  по делото за внесена държавна такса и за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА  ДНСК София да заплати на “Стройкорект-2007” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 100, вх. В, ап.2, представлявано от управителите Г.Г.Г. и Денка Георгиева Б., БУЛСТАТ 123741319, сумата от 350/триста и петдесет/лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски  по делото за внесена държавна такса и за адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване  с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: