Р Е Ш Е Н И Е  173

 

 

      гр.Стара Загора 30.05.2009 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         дванадесети май

през      две хиляди и девета година в състав:

 

Председател: Б.Т.

 

                                                                      Членове:            

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора  Н.Т.                                      ,                                                        като разгледа докладваното от  Б.Т.   адм.дело     171 по описа  за 2009 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.16 ал.1 т.1 и чл.12 ал.1 т.1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/.

Образувано е  по жалба на Г.Д.П. *** Загора против заповед № 165/ 11.03.2009г на Началника на Районно управление /РУ/ на МВР Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за съхраняване и за носене на ловно огнестрелно оръжие. Изложени са съображения за незаконосъобразност на заповедта поради противоречие на материалния закон, тъй като не са налице предпоставките на чл.12, ал.1, т.1 от ЗКВВООБ и е направено искане да бъде отменена.

Ответникът - Началник на РУ на МВР Стара Загора, редовно призован, не изпраща представител не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за основателност на жалбата и предлага заповедта да бъде отменена.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на обжалвания административен акт, намира за установено  следното:

Жалбата е допустима като подадена от лице с правен интерес в законоустановения 14-дневен срок от съобщаване на административния акт.

С обжалваната заповед № 165/ 11.03.2009г., подписана от Началника  на РУ на МВР Стара Загора, е отказано издаване на разрешение за съхраняване и за носене на ловно огнестрелно оръжие на жалбоподателя Г.Д.П. и е разпоредено предадената за съхранение ловна гладкоцевна пушка “ИЖ”, кал.12, № Н 6569 да остане на съхранение в РУ на МВР Стара Загора до отпадане на основанието.

 Заповедта се основава на извършена служебна проверка на основание чл.41, ал.9 от ППЗКВВООБ, при която е установено, че жалбоподателят П. е осъден на пробация по НОХД № 647/ 2007г по описа на Окръжен съд Стара Загора и присъдата е влязла в сила на 01.11.2007г.   

По делото е изискана и представена  преписката, образувана в РУ на МВР Стара Загора, по издаване на обжалваната заповед: искане вх.№ 870-К/ 05.03.2009г; разрешение за носене на ловно огнестрелно оръжие Приложение 2 № 332982; разрешение Приложение 4 № 373/ 2006г, валидни до 07.03.2009г; служебна бележка рег.№ 177/ 08.01.2009г на Окръжна следствена служба Стара Загора; медицинско свидетелство № 3227/ 16.01.2009г за психично състояние; удостоверение от ТД на НАП Стара Загора № 24020090014181/ 19.01.2009г за липса на задължения; свидетелство за съдимост рег.№ 699/ 13.01.2009г, докладна записка от С. Тодорова – МлПИ-“КОС” при РУ на МВР Стара Загора; билет за лов № 56604, валиден до 31.12.2009г; квитанции за плетени такси.

Жалбоподателят представя заверен препис от присъдата по НОХД № 647/ 2007г по описа на Окръжен съд Стара Загора.

При съвкупната преценка на събраните по делото доказателства съдът намира, че процесната заповед като подписана Началника на РУ на МВР Стара Загора, е издадена от компетентен административен орган, съгласно чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 от ППЗКВВООБ,  в предписаната от закона писмена форма.

 Оспорената заповед обаче е постановена в противоречие с материалния закон. Според разпоредбата на чл.16, ал.1, т.1 ЗКВВООБ, разрешения за придобиване, носене и съхраняване на огнестрелни оръжия и взривни вещества не се издават, а издадените се отнемат в случаите на чл.12. Заповедта, предмет на настоящото дело, постановяваща отнемане на разрешение за съхраняване, носене и употреба  на ловно оръжие, се основава на разпоредбата на чл.12, ал.1 т.1 от ЗКВООБ – когато лицето е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

В конкретния случай е безспорно, че жалбоподателят П. е осъден за престъпление от общ характер, но видно от приетите като доказателства свидетелство за съдимост и препис от присъдата по № 647/ 2007г по описа на Окръжен съд Стара Загора, наказанието “пробация” е наложено с оглед извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.”в” във връзка с чл.342, ал.1 и чл.55 от НК, при което формата на вината е “непредпазливост”. Направеният извод от административния орган, че по отношение на П. е налице пречка за издаване на разрешение за носене е съхранение на огнестрелно оръжие, е незаконосъобразен, тъй като заявителят не е осъден за умишлено престъпление от общ характер.

Предвид гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед, като постановена в нарушение на материалноправните разпоредби, на които се основава, е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. Делото следва да бъде върнато като преписка на административния орган за произнасяне по заявлението на Г.Д.П. като се вземе предвид, че по отношение на него не е налице пречката по чл.12, ал.1, т.1 от ЗКВВООБ за издаване на разрешение за носене и съхранение на ловно огнестрелно оръжие.

Водим от горните мотиви, съдът 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по оспорване от Г.Д.П. ЕГН ********** ***, ЗАПОВЕД № 165/ 11.03.2009г. на Началника  на РУ на МВР Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за съхраняване и за носене на ловно огнестрелно оръжие и е разпоредено предадената за съхранение ловна гладкоцевна пушка “ИЖ”, кал.12, № Н 6569 да остане на съхранение в РУ на МВР Стара Загора до отпадане на основанието.

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на РУ на МВР Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 870-К/ 05.03.2009г на Г.Д.П. при спазване на дадените указания по прилагане на закона.

Решението  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: