Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№ 197   26.06.2009 г.      град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, V състав, в публично съдебно заседание на втори юни две хиляди и девета година, в състав:

 

                                            

СЪДИЯ: И.Я.

       

при секретар   М.П.                                                                                

и с участието на прокурора 

като разгледа докладваното от съдия И.Я. административно дело № 299 по описа за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 118  от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

 

            Образувано е по жалба на ТП на НОИ гр. Стара Загора против Решение № 0012/ 09.04.2009 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 198/ 24.02.2009 г. на Началник отдел „КПК” на ТП на НОИ – Стара Загора. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като по същество изложените съображения са за постановяването му в противоречие на материалноправните разпоредби на КСО. Жалбоподателят твърди, че неправилно решаващият орган е приел за установено, че той в качеството му на осигурител следва да носи отговорност за неправомерно  изплатено парично обезщетение за гледане на болно  дете до 18 години  на лицето Албена Антонова Енева, в повече от нормативно определените от 60 календарни дни. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение и на потвърденото с него разпореждане

 

            Ответникът по жалбата -  Директор на ТП на НОИ – Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспореният административен акт е правилен и законосъобразен, за което излага подробни съображения в съдебно заседание.

 

        Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

           

            Със заповед № 137/ 04.02.2009г. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, на основание чл.107от КСО, е разпоредено извършването на частична финансова ревизия по разходите на Държавното обществено осигуряване на осигурителя – ТП на НАП Стара Загора, която е приключила с ревизионен акт за начет вх.№ 3482/ 10.02.2009г, издаден на основание чл.110, ал.1 от КСО. В акта е отразен общ размер /главница и лихви/ на начета 118,64 лева, от които главница – 103,06лв. и 15,58лв.лихви, произтичащ от неправилно изплатени парични обезщетения за времена нетрудоспособност за гледане на болно дете до 18 години, съгласно Справка № 1. Видно от посочената справка, явяваща се неразделна част от акта за начет за 5 работни дни през м. 06.2008 година, за периода от 23.06.2008г. до 28.06.2008г. на лицето Албена Енева  неправилно е изплатено парично обезщетение за гледане на болно дете до 18 години от осигурителния орган ТП на НОИ Стара Загора в размер на 103,06лв. /главница/. Жалбоподателят е подал възражение срещу констатациите на акта за надчет до директора на ТП на НОИ Стара Загора с твърдения, че дори да е неправилно изплатено процесното обезщетение за временна нетрудоспособност  и  да е настъпила вреда за фондовете на ДОО, то е изплатено  по вина на  длъжностни лица на ТП на НОИ Стара Загора. Осигурителят бил попълнил коректно информацията на втората страница на болничния лист,. Преценка дали едно лице има право на парично обезщетение се правело единствено от органите на ТП на НОИ.Липсвало и механизъм, по който осигурителят да бъде уведомяван дали през календарната година други осигурени членове на семейството са ползвали този вид обезщетение С мотивирано заключение финансовият ревизор, извършил ревизията е приел, че изплатеното об3зщетение е направено в нарушение на разпоредбата на чл. 45,ал.1т.2 от КСО. Това било в резултат на грешно подадени данни за осигуреното лице, които се ползвали при изчисляване на обезщетенията на основание чл. 1,ал.2 и чл. 3,ал.1 от НИИПОПДОО. По този начин била препятствана правилната преценка на длъжностните лица на ТП на НОИ по чл. 31,ал.1 от цитираната наредба за право на парично обезщетение на лицето. На основание чл. 110,ал.2 от КСО е потвърден и акта за начет. С оглед събиране на сумите по ревизионния акт за начет, на основание чл.110, ал.3 от КСО е издадено разпореждане № 198/ 24.02.2009г. на началник отдел „КПК” при  ТП на НОИ – Стара Загора. Същото е обжалвано по административен ред в производство по реда на чл.117 от КСО, приключило с Решение № 0012/ 09.04.2009 г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора – предмет на разглеждане в настоящото производство, с което жалбата на ТП на НАП гр. Стара Загора е отхвърлена и е потвърдено разпореждането на началник отдел ”КПК”.  От фактическа страна обжалваното Решение № 0012/ 09.04.2009г.  се основава на обстоятелството, че неправомерно са изплатени обезщетения за гледане на болно дете до 18 година за периода от 23.06.2008 година до 28.06.2008 година  на Албена Енева, тъй като към 23.06.2008 година  е използвало 60 календарни дни за 2008 година.

            По делото е представена административната преписка, образувана по издаване на ревизионния акт и разпореждане № 198/ 24.02.09г.. От материалите съдържащи се в нея се установява и не се оспорва от страните, че лицето е било в отпуск поради временна нетрудоспособност поради гледане на болно дете за периода от 24.04.2008 година до 29.06.2008 година съгласно болнични листи №№ 0836849 от 30.04.2008 г-, № 0925122 от 30.04.2008 г. и № 0925330 от 30.05.2009 година Тези болнични листове са попълнени от осигурителя.Видно от регистъра за осигурените лица за периода от м. януари 2008 г. до месец декември 2008 година е видно, че Е. е работи по трудово правоотношение  в ТП на НАП Стара Загора и е ползвала отппуск поради временна нетрудоспособност за гледане на болно дете до 18 години в размер на 66 календарни дни.

 

При така установената по делото фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

 

Жалбата е подадена в законово установения срок, от легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, съдът намира, че  оспореното Решение № 0012/ 09.04.2008г. на Директора на ТД на НОИ – Стара е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на административно-производствените при  правилно приложение на материалния закон. 

        Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1,т.2 от КСО парично обезщетение за временна нетрудоспособност поради гледане на болно дете до 18 години се изплаща до 60 календарни дни за една календарна година. Страните не спорят, а това се установява от приетите доказателства по делото, че на лицето Енева ТП на НОИ Стара Загора е изплатило такова парично обезщетение над нормативно определените дни, а именно за 66 дни.Спорът е правен и   се свежда до това, кой следва да следи  размера на дни, през които едно лице ползва разрешения му от медицинските органи отпуск с причина 26 – осигурителя или ТП на НОИ.Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавно обществено осигуряване паричните обезщетения за временна нетрудоспособност се изплащат въз основа на болнични листове, със задължително попълнени данни от осигурителя относно правото на парично обезщетения., като съгласно ал. 5 от същия член към болничните листове за гледане на болно дете до 18 години се прилага и декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността. Задължение на осигурителя по силата на чл. 9, ал.1 от наредбата е да  заведе в отделен дневник представените му от осигурените лица болнични листове. По силата на чл. 9,ал.2 от наредбата обхватът на проверката на работодателите се свежда до следното:  дали болничните листове са издадени в съответствие с НМЕР и инструкция № 5 от 2001 г за работа и отчетността на болничните листове. Съгласно чл.2 от инструкцията. Бланката "Болничен лист за временна неработоспособност" е носител на медицинска, трудово-правна, финансова и статистическа информация и е оформена в две части. медицинска и финансова част.Обхватът на проверката на осигурителя не включва само проверка на редовността на болничния лист от медицинска страна. Тя включва и попълване на страница втора от документа: тоест проверка дали лицето има право на парично обезщетение Съгласно чл. 10,ал.1 от НИИПОПДОО  болничните листове се представят от осигурителя ведно с попълнена декларация в ТП на НОИ Стара Загора по чл. 3 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите осигурителите за осигурените от тях лица. Не се спори между страните, че осигурителят в изпълнение на задълженията си по чл. 5,ал.4 от КСО е подал процесната декларация за Е., , като в колона 16.2 вместо в колона 16.4 е попълнил данни относно факта, че лицето следва да ползва неплатен отпуск за временна нетрудоспособност, което е водело до неправилно изплащане на парично обезщетение на работника.

         По своята правна същност регламетираната в чл. 110, ал. 1, т. 1 на КСО имуществена отговорност за причинени на осигурителния орган щети от издаден документ с невярно съдържание е деликтна, за реализирането й е необходимо да се установи вреда, под формата на реално претърпяна загуба - щета, понесена от НОИ и причинната връзка между вредоносния резултат и неизпълнението на задължението на осигурителя да издаде предписания от закона удостоверителен документ. Безспорно е, че в резултат на представеното пред административния орган болничен лист, неправилно попълнен от осигурителя и декларация образец № 1  е било изплатено парично обезщетение на Енева за пет работни дни, с което неправомерно са намалели фондовете на ДОО. Налице е и пряка причинна връзка между причинената щета и издаването на процесния удостоверителен документ с невярно съдържание. Болничният лист от една страна е официален удстоверителен документ за факта и продължителността на временната нетрудоспособност. Той е и парично кредитен документ – неговото представяне задължава осигурителния орган да осъществи парично плащане на обезщетението на временна нетрудоспособност. Съгласно чл.1 ал.2 от НИИПОПДОО изчисляване на паричните обезщетения се извършва именно въз основа на данните по чл. 5,ал 4 от КСО. Като при изчисляването му се ползват и данните от регистъра на осигурителя , регистър “ “пенсии”, регистър “ Трудови злополуки”, регистър “ парично обезщетения и помощи от ДОО, както и данни от осигурителя на болничния лист. Неоснователно е становището на жалбоподателя, че към датата на отпускане на парично обезщетение поради временна нетрудоспособност за Енева е съществувало задължение на длъжности лица от ТП на НОИ гр. Стара Загора да проверява изцяло верността на данните, съдържащи се в удостоверителните документи., изготвени от осигурителя. Напротив впредвид характера на документа официален свидетелстващ и редовен от външна страна за тях съществува задължение  да зачетат  неговата  доказателствена сила ..Дори да приемем, че длъжностните  лица не са изпълнили нормативно определените си  задължения да проверяват верността на данните, от болничния лист то би било налице съпричиняване на вредата. Извън обхвата на административното производство е да се установява дали вредоносния резултат е съпричинен от действията на няколко лица . Това следва да се докаже по реда на общото исково производство , а именно чл. 45 и следващи от ЗЗД. Следователно юридическите факти, с които закона свързва възникване на имуществена отговорност на осигурителя са били налице към момента на издаване  на ревизионния акт за начет и издаване на Разпореждане198/ 24.02.2009г. на Началник отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора, потвърдено с оспореното решение на Директора на ТП на НОИ Стара Загора. Административният орган в рамките на предоставените му правомощия и в съответствие с материалноправните разпоредби на закона обосновано е приел, че е осъществен нормативно регламентирания състав по чл.110, ал.1, т.1 от КСО за реализиране имуществената отговорност наТП на НАП гр. Стара Загора в качеството му на осигурител.

 

  

Предвид гореизложеното съдът намира, че Решение № 0012/ 09.04.2008г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 198/ 24.02.2009г. на Началник отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора за внасяне сума по акт за начет общо в размер на 118,64лв., е материално законосъобразно, а жалбата се явява неоснователна .

         .

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата  на Териториална дирекция  на Национална дирекция за приходите – гр. Стара Загора против  Решение № 0012/ 09.04.2009г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора и  потвърдено  с него Разпореждане № 198/ 24.02.2009г. на Началник отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№3482/ 10.02.2009г. общо в размер на 118,64лв., от които 103,06лв. главница и  15,58 лв. лихва върху главница, като неоснователна..

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                    

СЪДИЯ: