Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

№ 219  15.07.2009г.      град Стара Загора

                         

                           В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети и трети юни  две хиляди и девета година, в състав:

          

                                                                                                                                      

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:    И.Я.

                                                                                                                                                                                                                                                         

       

 

  при секретар  М.П.                                                                                    и с участието

  на прокурора  като разгледа

  докладваното от  съдия    И. Я.   административно дело    № 235  по  описа

  за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

                                                                      

                                                                                 

            Производството е по реда на чл. 45,ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ ЗМСМА/, във връзка с чл.чл.1, ал.2 т.3 от Закона за приватизацията и следприватизационен контрол.

 

           Образувано е по оспорване на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № 224/ 30.04.2009г. на  решение № 171 от проведено на 24.03.2009г. заседание на  общински съвет Братя Даскалови, с което на основание чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35,ал.1 от ЗОС и чл. 45,ал.1 от Наредбата за реда за , придобиване , управление и разпореждане  с общинско имущество е дал съгласие за продажба на публичен търг на УПИ ХVІІІ-672 в кв. 21, по плана на с. Гранит – частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 3866 кв.м., ведно с частично опожарената училищна сграда, полуразрушена тоалетна и пристройка към училищната сграда при първоначална тръжна цена от 10 794,85 лева за сградите и прилежащия към тях терен и 8 205,23 лв за земята без ДДС или общо за имота  20614,13 лева и е упълномощил кмета на общината да проведе търга и сключи договор със спечелилия купувач. В заповедта са изложени подробни съображения, че разпоредбите на ЗОС, като общ закон, уреждащ реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се прилагат, само ако в специален закон не е предвидено друго. Излага е доводи, че имотът предмет на решението следва да се продаде по реда именно на такъв закон Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, предвид характера му общински нежилищен имот, които се използва за стопански нужди и включен в приложното поле на цитирания по –горе закон / чл.1,ал.2 т.3 от ЗПСК/. Като такъв той попадал след имотите, които подлежат на приватизация, а Общинския съвет не може да се извършва разпоредителни сделки  с тях по реда на ЗОС. Направено е искане за отмяна на Решение № 171/ 23.04.2009 г. на ОбС – Братя Даскалови.

            Ответникът по жалбата -  Общински съвет  с. Братя Даскалови, чрез процесуалния си представител оспорва заповедта на областен управител на област Стара Загора и изложените доводи, че имотът  не се използва за стопански нужди, представлява училище и терен към него, той следва да се продаде именно съгласно разпоредбите на ЗОС и приетата въз основа на нето  Наредбата за реда за , придобиване , управление и разпореждане  с общинско имущество, приета  от общински съвет Братя Даскалови.

           

           

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в заповедта доводи и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения акт, намира за установено следното:

 

            Обективираното в Заповед № 224/ 30.04.2009 г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване е направено в законово установения срок по чл.45, ал.8 от ЗМСМА, от легитимирано лице и е процесуално допустимо. Разгледано по същество е неоснователно.

 

   Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            Видно от АОС № 599 от 19.03.2009 година община Братя Даскалови е собственик на следния недвижим имот терен от 3866 кв.м., ведно с построените в него масивна сграда – бивше училище с площ от 570 км.м., едноетажна масивна сграда – бивша работилница, тоалетна от 32 кв.м. на основание §7,ал.1 т.6 от ЗМСМА. Община Братя Даскалови е възложила на лицензиран оценител ЕТ “ Юкон – Юлий Каряков” да изготви експертна оценка за определяне пазарната стойност на описания по- горе имот.В глава “ Описание и технически характеристики на недвижимия имот” на цитираната по-горе оценка е описано състоянието на недвижимите имоти както следва “ сградата е практически разрушена без покривна конструкция обрушени ограждащи и вътрешно преградни стени, като е посочено, че тоалетната със застроена площ от 32 кв.м. е полуразрушена. Експертът е определил, че справедливата пазарна цена на процесния имот, ведно с построените в него сгради  възлиза на 19000 лв, в това число земя 15 000 лв. Въз основа на това заключение с Решение № 171 от проведено на 23.03.2009г. заседание на Общински съвет –Братя Даскалови, на основание . 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35,ал.1 от ЗОС и чл. 45,ал.1 от Наредбата за реда за , придобиване , управление и разпореждане  с общинско имущество   Общински съвет Братя Даскалови е дал съгласие за продажба чрез публичен търг на УПИ ХVІІІ-672 в кв. 21, по плана на с. Гранит – частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 3866 кв.м., ведно с частично опожарената училищна сграда, полуразрушена тоалетна и пристройка към училищната сграда на първоначална тръжна цена от 10 794,85 лева за сградите и прилежащия към тях терен и 8 205,23 лв за земята без ДДС или общо за имота  20614,13 лева и е упълномощил кмета на общината да проведе търга и сключи договор със спечелилия купувач. Със заповед № 190/10.04.2009 година на основание чл. 32,ал.2 във връзка с чл. 31,ал.1т.5 от ЗА  чл. 45, ал.4 от ЗМСМА, чл.1 от ЗОС и чл. 1,ал.2 от ЗПСК областен управител е върнал решение № 171/ 23.04.2009 година за ново обсъждане , като е изложил подробни мотиви за неговата незаконосъобразност .

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че решението на Общински съвет Братя Даскалови, с което е дадено съгласие да бъде продаден общински имот, частна общинска собственост е взето от компетентен орган. Съгласно разпоредбата на чл. 21,ал.1т.8 от ЗМСМА ОС е органа, който може да приема решение за управление и разпореждане с общински имоти. Продажбата представлява такъв акт на разпореждане. Оспореното решение е взето в предвидената от закона форма и при спазване на административно процесуалните правила  и в съответствие с материалния закон.  

        Съгласно разпоредбата на чл.1. ЗОС придобиването, управлението в това число и разпореждането с имоти и вещи, общинска собственост се извършва по реда на Закона за общинската  собственост ,  освен ако в специален закон е  предвиден друг   процесуален ред. Законът за приватизацията и следприватизационен контрол е именно такъв закон, които задължава общинските съвети да се разпореждат с изброените в чл.1,ал.2 от ЗПСК  видове вещи по различен процесуален ред и само чрез определени способи. По силата на чл.1,ал.2 т. 3 от ЗПСК общинският съвет може да прехвърля само чрез способа - приватизационна продажба следните имоти : общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели , както и незавършени обекти на строителството, невключени в капитала на общински търговски дружества. Процесният имот,  за което е взето решение за продажба е частна общинска собственост и представлява общински нежилищен имот – терен , ведно с построените в него сгради  училище и тоалетна. За да бъде приложима специалните разпоредби на ЗПСК и продажбата на определен имот задължително да се извършва по този ред следва да са налице следните кумулативни предпоставки .1 .обект на разпоредителната сделка по смисъла на чл. 1,ал.2 т.3 от ЗПСК следва да бъде недвижим имот , а не движима вещ. 2. имотът, предмет на продажбата следва да е общински и да не е включен в капитала на общинско предприятие 3 . същият следва да е застроен. Това условие се извлича от примерното изброяване на имотите, които  се приватизират по реда на ЗПСК – а именно – магазини , ателиета, складове, сервизи , цехове. Ако един имот е незастроен, въпреки, че той е предназначен за  обществено делово обслужване или за производствена или складова дейност/ например за изграждане на  хотел, който не е изграден/ , то разпоредителната сделка с него не следва да се извършва чрез  приватизационна продажба 4. обектът , предмет на приватизационна продажба следва да е предназначен за стопански нужди. По смисъла на тази разпоредба една дейност е стопанска, ако е извършвана от търговец, дейността на лицата по чл. 2 от ТЗ, които не са търговци или всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба. Училищата и детските градини се създават с нестопански нужди Разпоредбата на чл. 10 от Закона за народната просвета дефинира, че училищата могат да бъдат държавна , общинска и частна собственост, като предоставените на училищата обекти от общината могат са бъдат само публична общинска собственост. Община Братя Даскалови е променило статута на имота , чрез съставяне на АОС, тъй като не се оспорва от страните, че в момента недвижимия имот не се ползва за образователни нужди.. Нормата на чл. 1,ал.2 т.3 от ЗПСК,, които определя кои недвижими имоти подлежат на приватизация  не може да се тълкува разширително, а стриктно. Целта на ЗПСК  при продажба на определени стопански обекти, с оглед предназначението им  и функциите им общините и държавата при спазване на принципите на прозрачност и икономическа ефективност да получат възможно най- високата цена  чрез изчерпателно изброените методи - публично обявен търг или конкурс, обявени  в Държавен вестник. Вземането на решение за продажба на училищна сграда не представлява по смисъла на ЗПСК решение за приватизация на същата, както е прието от областен управител  Нежилищният характер на сградата е само  едно от условията общински съвет Братя Даскалови да вземе решение за продажба на определен имот чрез публично обявен търг по реда на ЗПСК.  Второто задължително условие обектът да е със стопанско предназначение, което липсва в настоящия случай.

         Предвид изложените съображения съдът намира, че решение № 171 от проведено на 24.03.2009г. заседание на  общински съвет Братя Даскалови, с което на основание чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35,ал.1 от ЗОС и чл. 45,ал.1 от Наредбата за реда за , придобиване , управление и разпореждане  с общинско имущество е дал съгласие за продажба на публичен търг на УПИ ХVІІІ-672 в кв. 21, по плана на с. Гранит – частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 3866 кв.м., ведно с частично опожарената училищна сграда, полуразрушена тоалетна и пристройка към училищната сграда при първоначална тръжна цена от 10 794,85 лева за сградите и прилежащия към тях терен и 8 205,23 лв за земята без ДДС или общо за имота  20614,13 лева и е упълномощил кмета на общината да проведе търга и сключи договор със спечелилия купувач не противоречи на чл. 1, ал.2 т. 3 от ЗПСК, а оспорването се явява неоснователно.

  

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143,ал.1 от АПК на жалбоподателя следва да му се присъдят направените по делото разноски в размер на 250/ двеста и петдесет / лева.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение последно  от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  оспорването, обективирано в Заповед № 224/ 30.04.2009г. на областен управител на област Стара Загора на  решение № 171 от проведено на 24.03.2009г. заседание на  общински съвет Братя Даскалови, с което на основание чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35,ал.1 от ЗОС и чл. 45,ал.1 от Наредбата за реда за , придобиване , управление и разпореждане  с общинско имущество е дал съгласие за продажба на публичен търг на УПИ ХVІІІ-672 в кв. 21, по плана на с. Гранит – частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 3866 кв.м., ведно с частично опожарената училищна сграда, полуразрушена тоалетна и пристройка към училищната сграда при първоначална тръжна цена от 10 794,85 лева за сградите и прилежащия към тях терен и 8 205,23 лв за земята без ДДС или общо за имота  20614,13 лева и е упълномощил кмета на общината да проведе търга и сключи договор със спечелилия купувач, като неоснователно.

 

ОСЪЖДА Областна администрация гр. Стара Загора да заплати на общински съвет Братя Даскалови направените по делото разноски в размер на 250/ двеста и петдесет / лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                     СЪДИЯ: