РЕШЕНИЕ

 

Номер VІ-187                   25.05.2009г.                                     гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                  ШЕСТИ СЪСТАВ

На двадесет и и пети май                                    две хиляди и девета година

В открито заседание, в следния състав:

                            

                                                                       СЪДИЯ:Д.Д.

Секретар И.К.

Като разгледа докладваното от съдия Д.Д.

Административно дело  №237 по описа за 2009г.,

За да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 45 ал.5 от ЗМСМА във вр. с чл.128 и сл. от АПК, образувано по оспорване от Кмета на Община Чирпан на Решение №251/16.04.2009г. на Общински съвет Чирпан, с което на Кмета   на Общината е възложено да прекрати договор за наем на общински не жилищен имот – търговски обект в УПИ І 2439 кв.134 по плана на гр. Чирпан, сключен с ЕТ.

         С жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, поради не спазване на процедурата по приемането му, регламентирана от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, а именно – докладната записка на Председателя на Общинския съвет не е включена в дневния ред, не е предоставена на общинските съветници за запознаване и вземане на становище по нея, като въпросът по своето естество ен е неотложен по смисъла на чл.62 ал.2 от Правилника.

От съда се иска да отмени решение №251/16.04.2009г. на Общински съвет Чирпан.

Ответника – Общински съвет Чирпан не се представлява, депозира пълната преписка по приемане на решение №251/16.04.2009г.

Административен съд Стара Загора, като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Предмет на контрол за законосъобразност е решение № 251/16.04.2009г. на Общински съвет Чирпан, с което на основание чл. 21 ал.1 т.24 от ЗМСМА и чл.15 ал.1 т.7 и чл.11 ал.2 от ЗОС е възложено на Кмета на общината да прекрати договор за наем на общински не жилищен имот – търговски обект “Конска мелница”, находящ се УПИ І-2439 кв.134 по ПУП на града, сключен на 31.10.2001г., и с продължен срок на наемното правоотношение, съгласно решение №435/29.06.2006г. на ОС Чирпан и допълнително споразумение от 16.08.2006г. с ЕТ. Мотивите са – нарушаване от страна на наемателя на забраната по чл.11 ал.2 от ЗОС за предоставяне ползването на имота на трети лица.

         Решението е взето по т. 30 от протокол №27 на проведеното на  16.04.2009г. заседание, по докладна записка на Председателя на Общински съвет – Чирпан от 14.04.2009г., писмен отговор на Кмета от 26.11.2008г. и представения с него договор за съвместна дейност от 18.08.2008г. Докладната записка е разгледана от постоянната комисия по “Бюджет и финанси” на 14.04.2009г., която е предложила за гласуване корекция на основанието за прекратяване на договора, но не е излязла с мотивирано становище съгласно чл. 93 ал.1 от Правилника. На същата дата е регистрирано и предложението за разглеждане на докладната записка на Председателя на Общинския съвет на заседанието на 16.04.2009г., на основание чл.62 от Правилника.

Основателно е възражението, че не са налице причините по чл.62 ал.2 от Правилника за включване в дневния ред на проекторешение за възлагане на Кмета да  прекрати наемния договор, като неотложен въпрос. Не са посочени причините като настъпването на не предвидими обстоятелства – бедствия и аварии, не се решава обществен или социален проблем, който изисква незабавно управленско решение, не изтича и преклузивен или давностен срок. Този пропуск обаче, не е от категорията на съществените процедурни нарушения – т.е. онези, които биха могли да доведат до друг резултат, ако не бяха допуснати, или представляват не съобразяване с императивни норми на ЗМСМА относно кворума за провеждане на редовно заседание, или мнозинството при вземане на решение.  

Спазено е правилото, което е императивно, и което е от значение за законосъобразното определяне на дневния ред – същият се гласува в началото на всяко заседание. В случая е прието предложението на Председателя на Общинския съвет за включване на две точки – внесени от него, едната от които проекта на оспореното решение, видно от предварително обявения дневен ред. Самия Правилник предвижда изключение от правилото на чл.61 ал.1 – в дневния ред на заседанието да се включват само материали, предоставени не по-късно от десет дни преди датата на провеждане, и това възможността по чл. 63 ал.2 от Правилника. Следователно, по решение на Общинския съвет, взето при гласуване на дневния ред, може да се включи за разглеждане и проект на решение, материалите за който не са предоставени в седмодневен срок. Само за пълно следва да се каже, че в разпоредбата на чл. 61 ал.2 се изисква десет дневен, а в тази на чл.63 ал.1 – седмодневен, наред и с изключението. Волята е на мнозиноството от присъстващите общински съветници.

         Неоснователно е възражението, че проекта не е разпределен на  постоянна комисия. Тази – по Бюджет и финанси, го е разгледала на 14.04.2009г., но не е представила мотивирано становище на основание чл.93 ал.1 от Правилника, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвъряне на предложения проект. Това становище има препоръчителен характер, тъй като проектът се гласува, незасимо от това какво е предложението на комисята. Оттук и извода, че тази процедура цели да постигне добро осведомяване на общинските съветници при вземане на решението, като се изслуша и председателя на комисята, наред с вносителя на проекта и общинските съветници. В тази връзка, съдът не приема твърдението, че решението е прието без становище на общинските съветници. Видно от протокол за проведеното на 16.04.2009г. заседание, не е имало становища, което означава, че такава възможност е дадена.

         В случая, жалбата се явява основателно, на не посочено от жалбоподателя основание, но което следва да бъде, установено като порок от съда, по силата на служебното начало и на задължението да отмени акта и поради не наведени от оспорващия пороци.

         Касае е се за липса на изискуемото по чл. 27 ал.4 от ЗМСМА мнозинство за приемане на решение, свързано с управление на общинската собственост, т.е. такова по чл. 21 ал.1 т.8 от същия закон.  В оспорения акт е посочено не съответно правно основание, което не би било порок, ако бяха гласували “за” повече от половината от общия брой общински съветници. За община Чирпан те са 21, а са гласували “за” само десет. Един глас не е достигнал за квалифицираното мнозинство, което се изисква за приемане на решение за управление, разпореждане и придобиване на общинско имущество. Отдаването под наем на общински имоти   , респ. решението за прекратяване на наемното правоотношение се взема от общинския съвет с квалифицирано мнозинство, защото представлява действие по управление на общинското имущество. Той е органа, който се грижи за общинската собственост и който може да възлага на Кмета да сключва и да прекратява договори с трети лица – т.е. да осъществи гражданско правния елемент от сложния фактически състав. Следва да се каже и, че възражения по наличието на основанията на чл. 15 и чл.11 от ЗОС, Кмета не е изложил, поради което единствения порок, но достатъчно съществен, поради това, че представлява нарушение на императивна норма, е липсата на квалифицирано мнозинство. Той е допуснат поради грешно определяне на правната природа на решението. Общинския съвет е длъжен да се грижи за общинската собственост при съблюдаване интересите на гражданите на общината и на императивните норми на ЗМСМА и ЗОС. В този смисъл, и както се посочи по-горе, не всяко нарушение на процедурата по приемане на решението, е основание за отмяна. Важно е за какво е гаранция съответното не спазено правило – дали касае формалното придвижване на проекта и оттук, ако това се е случило по – бързо от регламентираното, не може да се приеме за съществен пропуск, или за кворум, мнозинство, форма и съдържание на предложението, съответно на окончателното решение. Съществените правила за законносъобразност на процедурата при провеждане на заседания на Общински съвет са разписани в императивните норми на чл. 27, чл.28, чл.29 от ЗМСМА.

                  Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

РЕШИ

 

ОТМЕНЯ решение №251/16.04.2009г. на Общински съвет Чирпан, по оспорване от Кмета на Община Чирпан.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

 

                                                                        СЪДИЯ: