Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

                            225      24.07.2009г.      град Стара Загора

 

       

     В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на първи юли две хиляди и девета година, в състав:

 

                                           

СЪДИЯ: Р.Т.

       

при секретар   П.М.                                                                                  и с участието

                        на прокурора                                                                                                          като разгледа

                        докладваното от съдия Р. Т. административно дело № 243 по описа за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:                                                       

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/.  

 

Образувано е по жалба на Т.П.Ц. ***, против отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора изх. № 94–4137–24–10-444/ 21.04.2009г., за издаване на скица и схеми. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, като по същество изложените съображения са за постановяването му в противоречие на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/. Жалбоподателката твърди, че неправилно и необосновано административният орган е приел за установено, че по отношение на нея не е налице правен интерес от получаване на скици и схеми за имоти, за които се легитимира като собственик с представени нотариални актове. Поддържа, че вписването на трето лице в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик на тези имоти и наличието на индиция за спор за собственост, не е основание, обосноваващо извод за недопустимост на направеното със заявление вх. № 94 – 4137/ 15.04.2009г. искане за издаване на скици и схеми. Моли съда да постанови решение, с което да отмени оспорения отказ на Началника на СГКК – гр. Стара Загора изх. № 94–4137–24–10-444/ 21.04.2009г.

 

            Ответникът по жалбата – Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. В съдебно заседание и в представения писмен отговор по чл.163, ал.2 от АПК поддържа, че правилно и законосъобразно е отказано извършването на заявените административни услуги, доколкото в хода на административното производство не е установено наличието на правен интерес за заявителя от издаването на скици и схеми. 

 

            Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

 

Със заявление вх. № 94–4137/ 15.04.2009г. жалбоподателката в настоящото производство - Т.Ц., е направила искане за изменение на кадастрални данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ досежно правото на собственост на поземлен имот с идентификатор 68850.514.294 и на находящите се в него сгради /самостоятелни обекти в сгради/ с идентификатори както следва: сграда 68850.514.294.2, сграда 68850.514.294.3, СОС 68850.514.294.1.1; СОС 68850.514.294.1.2, СОС 68850.514.294.1.3, както и за издаване на скици на поземления имот и на сградите и схеми на самостоятелните обекти в сградата. Към заявлението са представени нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 13 от 10.07.2008г., том ІІІ, рег. № 5094, нот. дело № 373/ 2008г. и нотариален акт за поправка на нотариален акт № 105 от 13.08.2008г., том ІІІ, рег. № 6087, нот. дело № 458/ 2008г. Приложена е и Справка – извлечение от Служба по вписванията – гр. Стара Загора. Заплатени са изискуемите се за предоставянето на заявените услуги такси. По направеното искане е постановен отказ на Началника на СГКК – гр. Стара Загора изх. № 94–4137–24–10-444/ 21.04.2009г., с който на основание чл. 27, ал.2, т.5 от АПК е прекратено образуваното административно производство по заявление вх. № 94–4137/ 15.04.2009г. и е отказано издаването на скици на имот с идентификатор 68850.514.294, сгради с идентификатори 68850.514.294.2 и 68850.514.294.3 и схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.514.294.1.1; 68850.514.294.1.2 и 68850.514.294.1.3. От фактическа страна отказът е обоснован с липсата на правен интерес за заявителката от получаване на исканите скици и схеми поради  обстоятелството, че в КРНИ като собственик на недвижимите имоти е вписано дружество “Генезис Инвест” ЕООД – гр. Стара Загора. 

 

            По делото е представена образуваната административна преписка по издаването на оспорения отказ, съдържаща подаденото от Т. Ц. заявление вх. № 94–4137/ 15.04.2009г., заверено копие на Справка по лице от Службата по вписванията относно вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 138259 към дата 13.04.2009г.; заявление вх. № 99 – 10865/ 17.11.2008г. до СГКК – гр. Стара Загора за извършване на административни услуги, подадено  от “Генезис Инвест” ЕООД - гр. Стара Загора; Решение № 436/ 03.07.2008г. по т.д № 174/ 2008г. по описа на ВКС,  нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 13 от 10.07.2008г., том ІІІ, рег. № 5094, нот. дело № 373/ 2008г. и нотариален акт за поправка на нотариален акт № 105 от 13.08.2008г., том ІІІ, рег. № 6087, нот. дело № 458/ 2008г.  

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

 

   Оспорването е направено от легитимирано лице – адресат на постановения отказ за издаване на скици и схеми, в законово установения срок, против индивидуален административен акт по см. на чл. 21, ал.3 от АПК, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност и като такова е процесуално допустимо. Разгледана по същество жалбата е основателна.

           

         Отказът за издаване на скици и схеми изх. № 94–4137–24–10-444/ 21.04.2009г. е постановен от материално и териториално компетентния административен орган - Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, в предвидената от закона писмена форма и съдържа всички изискуеми по чл. 59, ал.2 от АПК реквизити, но е издаден в противоречие със ЗКИР.   

            По делото не е спорно, че по подадено заявление до СГКК – гр. Стара Загора за извършване на административни услуги /вх. № 99 – 10865/ 17.11.2008г./, с приложено към него Решение № 436/ 03.07.2008г. по т.д № 174/ 2008г. по описа на ВКС, “Генезис Инвест” ЕООД - гр. Стара Загора, е вписано в КРНИ като собственик на поземлен имот 68850.514.294 и на находящите се в него сгради /самостоятелни обекти в сгради/ - сграда 68850.514.294.2; сграда 68850.514.294.3; СОС 68850.514.294.1.1; СОС 68850.514.294.1.2 и СОС 68850.514.294.1.3. Спорното по делото обстоятелство се свежда до това дали и доколко наличието на такова вписване представлява процесуална или материалноправна пречка за извършването на заявените от жалбоподателката в настоящото производство административни услуги – издаване на скици и схеми за имотите.

Съдът намира, че вписването на “Генезис Инвест” ЕООД - гр. Стара Загора в КРНИ като собственик на горепосочения поземлен имот и на находящите се в него сгради, не представлява процесуална пречка, обуславяща недопустимост на искането по подаденото от Т. Ц. заявление вх. № 94–4137/ 15.04.2009г. Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.1 от ЗКИР Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава при поискване справки от кадастралната карта и кадастралните регистри. В ал. 2 на посочената норма са регламентирани двата вида справки - писмени и устни, като скиците – копия от кадастралната карта с извлечение от кадастралните регистри, както и схемите на самостоятелни обекти в сграда, представляват писмени справки по см. на чл.55, ал.3, т.1 от ЗКИР. Следователно издаването на скици и схеми по своята правна същност представлява извършване на административни услуги по см. на § 1 от ДР на АПК, като доколкото предмета на услугата се изразява в копирането на кадастрални данни в отделни материали с цел по нататъшното им използване, за нейното извършване е необходимо съгласие на АГКК /чл.57, ал.2 от ЗКИР/, обективирано в индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.3 от АПК. Съгласно §8 от ПЗР на АПК за извършването на административни услуги се прилагат правилата за издаване на индивидуални административни актове, доколкото в специален закон не е предвидено друго. В случая в ЗКИР съотв. в Наредба № 3 от 28.04.2005г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, не е предвиден нито специален ред, нито особени изисквания досежно издаването на скици за недвижими имоти и схеми на самостоятелни обекти в сгради и следователно намират приложение общите правила, регламентирани в АПК. Действително по аргумент от разпоредбата на чл.27, ал.2, т.5 от АПК наличието на правен интерес за заявителя е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на направеното искане. Доколкото исканата административна услуга се изразява в издаване на писмени справки по см. на чл.55, ал.3, т.1 от ЗКИР - скица – копие от кадастралната карта и схеми на самостоятелни обекти в сграда, проверката досежно наличието на правен интерес за заявителя включва преценката дали и доколко документите, чието издаване се иска, са от значение за признаване, упражняване или погасяване на негови права и задължения. В случая правния интерес от извършването на административните услуги се основава на  принадлежността на правото на собственост върху недвижимите имоти, за които се иска издаване на скици и схеми. Всъщност от разпоредбите на чл. 31 – чл. 35 от Наредба № 3/ 2005г. следва извода, че скици и схеми на недвижими имоти могат да бъдат издаване само на собствениците на тези имоти, като доказването на титулярството на правото на собственост е необходимото и достатъчно процесуално условие за извършването на административната услуга. В тази връзка неоснователни са възраженията на жалбоподателката, че законово установения в чл. 8 от ЗКИР публичен характер на кадастъра и на имотния регистър дава възможност на всеки да се снабди със скици, схеми и други удостоверителни документи относно съдържащи се в картата и вписани в регистрите към него данни, при заплащане на дължимата се за предоставянето на услугите такса. Този довод не намира своето нормативно основание и противоречи на общия принцип, че административна услуга се извършва само по искане и по отношение на лице, което има правен интерес от нейното получаване.

За разлика от други закони, в които изрично е посочено, че качеството заинтересовано лице, обусловено от принадлежността на правото на собственост или на ограничено вещно право върху даден имот, се установява въз основа на данните в съответните регистри /така напр. чл.131, ал.1 от ЗУТ/, нито ЗКИР, нито Наредба № 3/ 2005г., е поставено изрично изискване преценката за наличие на правен интерес основан на титулярството на правото на собственост да се извършва въз основа на вписаните данни досежно собствеността в КРНИ. Следователно при направено искане за извършване на административна услуга по чл.55, ал.3, т.1 от ЗКИР административният орган, след проверка редовността от външна страна на представените документи, следва да прецени дали същите представляват надлежен титул за собственост и удостоверят ли придобиването и принадлежността на правото.

Както правилно е посочил процесуалния представител на СГКК – гр. Стара Загора, не е в правомощията на административния орган да преценява кой е действителният собственик на имотите, за които се иска издаването на скици и схеми, доколкото СГКК има само регистриращи функции относно вписванията на данни досежно собствеността в кадастралния регистър. Но на практика с оспорения в настоящото производство отказ за издаване на скици и схеми, Началникът на СГКК – гр. Стара Загора е направил точно това – позовавайки се на извършено вписване в КРНИ на “Генезис инвест” ЕООД – гр. Стара Загора като собственик на имотите въз основа на влязло в сила съдебно решение, е отказал издаването на скици и схеми за тези имоти на лице, което се легитимира като техен собственик с представените в административното производство нотариални актове, вписани в Службата по вписванията – гр. Стара Загора. Посочвайки, че “Т.П.Ц. няма правен интерес  от получаване на скици и схеми на имоти, собственост на “Генезис Инвест” ЕООД – гр. Стара Загора”, административният орган е обосновал извод за наличието на процесуална пречка за извършване на заявените административни услуги, приемайки, че имотите са собственост на вписаното в КРНИ като титуляр на вещното право дружество - “Генезис Инвест” ЕООД – гр. Стара Загора.  

            Вписването на “Генезис Инвест” ЕООД в КРНИ като собственик на горепосочените недвижими имоти само по себе си не може да обоснове недопустимост на направеното от Т. Ц. искане за издаване на скици и схеми поради липса на правен интерес като абсолютна процесуална пречка за  извършването на заявените административни услуги. Записването в регистъра няма конститутивно действие - не представлява правопораждащ, правопроменящ, правопогасяващ или правопрекратяващ юридически факт по отношение собствеността върху недвижимите имоти.  Принадлежността на материалното право /в случая правото на собственост/, във връзка с упражняването на което се иска издаването на документите /скици и схеми/, следва да се преценява не въз основа на записаните данни в КРНИ, а въз основа на документите, удостоверяващи принадлежността на това право.  Към подаденото от Т. Ц. заявление вх. № 94 – 4137/ 15.04.2009г. с искане за издаване на скици и схеми, са приложени нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 13 от 10.07.2008г., том ІІІ, рег. № 5094, нот. дело № 373/ 2008г. и нотариален акт за поправка на нотариален акт № 105 от 13.08.2008г., том ІІІ, рег. № 6087, нот. дело № 458/ 2008г., както и Справка по лице от Службата по вписванията относно вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 138259 към дата 13.04.2009г. От представените доказателства е видно, че заявителката се легитимира с надлежни от външна страна документи, вписани в Службата по вписванията – гр. Стара Загора, като съсобственик на имотите за които е поискано издаването на скици и схеми. Всъщност факта на материалноправната легитимация на заявителката не се оспорва от административния орган, доколкото в съдържанието на обжалвания отказ е посочено, че “от представените от Т.П.Ц. нотариални актове е видно, че тя, както и Й. В. Д., са станали собственици на горните имоти по силата на нотариалния акт за покупко-продажба и нотариалния акт за поправка”. Вместо въз основа на установената материалноправна легитимация да обоснове извод за наличието и на процесуално правна такава, административният орган неправилно е приел, че за заявителката липсва правен интерес от получаването на скици и схеми за имотите, по отношение на които Т. Ц. се легитимира като съсобственик с нотариалните актове, но които имоти са вписани като собственост на друго лице в КРНИ.

            Вписването на “Генезис Инвест” ЕООД в КРНИ като собственик на горепосочените недвижими имоти не само че не е процесуална пречка за извършване на исканите услуги, но не представлява и материалноправно основание за постановения отказ. Издаването на скици и схеми е задължение на административния орган, което следва да изпълнява в условията на обвързана компетентност при доказан правен интерес от страна на заявителя. Нещо повече – дори и при данни за конкуренция на права върху имотите и съотв. наличие на документи, легитимиращи различни лица като титуляри на правото на собственост върху  едни и същи имоти, административният орган е длъжен да извърши заявената услуга като издаде искания документ, защото противното би означавало разрешаването на гражданско правен спор и намеса между равнопоставени в това отношение граждански субекти, каквито правомощия Началникът на СГКК няма.

            За разлика от изменението на кадастралната карта по чл. 53 от ЗКИР, където материалноправна предпоставка за издаването на заповедта по чл.54 от същия закон е липсата на имуществен спор между заявителя по искането за попълване респ. поправяне на основни данни в кадастралната карта и в кадастралните регистри и заинтересованите лица по см. на §1, т.13 от ДР на ЗКИР /което обстоятелство се установява чрез обективирано и удостоверено с подписване на акт за непълноти и грешки съгласие на всички пряко засегнати собственици/, за извършването на административна услуга - издаване на писмена справка по чл.55, ал.3, т.1 от ЗКИР, такова изискване законът не регламентира. Ето защо наличието според административния орган на “индикация за спор за собственост между заявителката и лицето, вписано в кадастралния регистър” не е релевантно като материалноправно основание за постановяване на отказ за издаване на скици и схеми. И това е така защото извършването на административната услуга по никакъв начин не засяга правата в частност правото на собственост на вписаното като собственик в КРНИ дружество - “Генезис Инвест” ЕООД – гр. Стара Загора. Доколкото скицата по см. на чл.55, ал.3, т.1 от ЗКИР представлява копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралните регистри, данните за собствеността като елемент от задължителното съдържание на скиците на поземлените имоти и на сградите и на схемите на самостоятелните обекти в сградите по см на чл.31, чл.32 и чл.33 от Наредба № 3/ 2005г., са данните, вписани в кадастралните регистри.

Останалите изложени в жалбата доводи и тези в представения по делото от ответника по жалбата писмен отговор по чл.163, ал.2 от АПК относно наличието респ. липсата на идентичност на имотите, предмет на нотариалния акт за покупко-продажба и на Решение № 436/ 03.07.2008г. по т.д № 174/ 2008г. по описа на ВКС, не следва да бъдат обсъждани в това съдебно производство, административно по своя характер, доколкото сочат на евентуален материалноправен спор извън подведомствеността на административните съдилища, който спор подлежи на разглеждане и решаване по друг процесуален ред.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че оспореният отказ за издаване на скици и схеми на Началника на СГКК – гр. Стара Загора изх. № 94–4137–24–10-444/ 21.04.2009г., е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. По отношение на Т.Ц., легитимираща се като собственик с редовни от външна страна документи, удостоверяващи придобиването и принадлежността на правото на собственост, са налице процесуалните предпоставки и материалноправните условия за извършване на заявените административни услуги - издаване на скици на имот с идентификатор 68850.514.294, сгради с идентификатори 68850.514.294.2 и 68850.514.294.3 и схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.514.294.1.1; 68850.514.294.1.2 и 68850.514.294.1.3. При установената незаконосъобразност на отказа на основание чл.173, ал.3 от АПК Началникът на СГКК – гр. Стара Загора следва да бъде задължен да издаде исканите документи, при определен съгласно чл.174 от АПК срок за тяхното издаване в съответствие с регламентирания такъв по чл.57, ал.2 във вр. с чл.21, ал.3 от АПК.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във вр. с чл. 173, ал.3 във вр. с чл.174 от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

             

            ОТМЕНЯ по жалба на Т.П.Ц. ***, писмен отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора изх. № 94–4137–24–10-444/ 21.04.2009г., за издаване на скици на имот с идентификатор 68850.514.294, сгради с идентификатори 68850.514.294.2 и 68850.514.294.3 и схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.514.294.1.1, 68850.514.294.1.2 и 68850.514.294.1.3, като незаконосъобразен.   

 

            ЗАДЪЛЖАВА Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора да издаде на Т.П.Ц. *** скици на имот с идентификатор 68850.514.294, сгради с идентификатори 68850.514.294.2 и 68850.514.294.3 и схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.514.294.1.1, 68850.514.294.1.2 и 68850.514.294.1.3, в 7 дневен срок от влизане в сила на съдебното решение.

 

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: