Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                   201    08.07.2009г.      град Стара Загора

                          

                    

               В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

           

            Старозагорският административен съд, VІІ състав, в публично съдебно заседание на десети юни две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                      

                                                                                  СЪДИЯ: Р.Т.

       

при секретар   П.М.                                                                                       и с участието

            на прокурора                                                                                                      като разгледа

            докладваното от съдия Р. Т. административно дело № 247 по описа за 2009г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

           

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.     

                    

            Образувано е по жалба, подадена от Кмета на община Казанлък, против т.1, т.3 и т.4 от Решение № 163 по Протокол № 12 от проведено на 23.04.2009г. заседание на Общински съвет – Казанлък. С решението в оспорената му част е определена числеността на общинската администрация в община Казанлък – 175 щатни бройки, считано от 01.06.2009г. /т.1/; отменени са Решение № 8/ 18.12.2007г. и Решение № 885/ 25.06.2008г. на Общински съвет – Казанлък, считано от 01.06.2009г. /т.3/ и по т.4 е задължен кметът на общината да внесе за утвърждаване от Общинския съвет нова структура на общинската администрация на база на определената численост и утвърдените средства за работни заплати. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на решението, като по същество изложените съображения са че същото е прието в противоречие на материалноправните разпоредби на ЗМСМА и при допуснати съществени нарушения на регламентираните в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък /ПОДОбС/ административно-производствени правила. Направено е искане за отмяна на решението в оспорената му част.                     

           

            Ответникът по жалбата -  Общински съвет - гр. Казанлък, чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че Решение № 163/ 23.04.2009г. е прието при наличие на законово регламентираните материалноправни предпоставки и при съблюдаване на предвидената в ПОДОбС процедура за внасяне на предложението, неговото обсъждане и приемане.  

 

            Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

           

         С Доклад по чл.93 от ПОДОбС /вх. № ОС – 331/ 06.04.2009г./, Кметът на община Казанлък е направил предложение до ОбС – Казанлък за приемане на решение, с което да бъде изменен текста на т.2 от Решение № 885/ 25.06.2008г. като се определи численост на общинската администрация в община Казанлък от 170 щатни бройки, считано от 01.06.2009г.; да бъдат утвърдени средства за работни заплати в делегираната държавна дейност “Общинска администрация” в размер на 1 387 110лв. и нови основни месечни заплати на кмета на общината и на кметовете на кметства, считано от 01.06.2009г. Проектът за решение, внесен от Кмета на община Казанлък, е разгледан и обсъден от две постоянни комисии на ОбС – Казанлък – Комисията по социални дейности и трудова заетост /определена като водеща комисия/ и Комисията по икономика, бюджет и финанси. Проектът за решение е подкрепен от водещата комисия, като е направено предложение по т.1 от решението числеността на общинската администрация да се завиши от 170 на 175 щатни бройки. На заседание на Председателският съвет на ОбС – Казанлък, проведено на 15.04.2009г., е взето решение Доклада на Кмета на община Казанлък /вх. № ОС – 331/ 06.04.2009г./ да бъде включен в дневния ред на заседанието на общинския съвет през м. април 2009г., като е подкрепено предложението на ПК по социални дейности и трудова заетост числеността да бъде 175 щатни бройки и е направено предложение ОбС да вземе решение със следното съдържание: 1. Определя численост на общинската администрация в община Казанлък – 175 щатни бройки, считано от 01.06.2009г.; 2. Утвърждава средства за работни заплати в делегираната държавна дейност “Общинска администрация” в размер на 1 387 110лв.; 3. Отменя  Решение № 8/ 18.12.2007г. и Решение № 885/ 25.06.2008г. на Общински съвет – Казанлък, считано от 01.06.2009г. и 4. Задължава Кмета на общината да внесе за утвърждаване от Общинския съвет нова структура на общинската администрация на база на определената численост и утвърдените средства за работни заплати. Видно от представения и приет като доказателство по делото Протокол № 12 от проведено на 23.04.2009г. заседание на Общински съвет – Казанлък, именно предложения от Председателския съвет проект е бил внесен за разглеждане и обсъждане и съответно приет с Решение № 163/ 23.04.2009г. В мотивите към решението приемането на оспорените т.1, т.3 и т.4 е обосновано с нуждата от промяна на общата численост на общинската администрация от 170 на 175 бройки поради недостатъчния административен капацитет в някои от дейностите в общината; становищата на Комисията по селско и горско стопанство за създаване на отдел “ Земеделие и гори” в структурата на администрацията и на Комисията по социални дейности, както и с необходимостта от увеличаване числеността на служителите в общината, осъществяващи строителен контрол и обслужващи дейността на Общинския съвет.

           

            По делото са представени и приети като доказателства Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък; Решение № 8/ 28.12.2007г. на ОбС – Казанлък с приложенията към него, с което е одобрена структурата и числеността на общинска администрация – Казанлък и структурата и числеността на звената, подпомагащи дейността на общинската администрация и Решение № 885/ 25.06.2008г. на ОбС – Казанлък за промяна структурата и числеността на общинската администрация, считано от 01.07.2008г.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК цялостна проверка на законосъобразността на Решение № 163/ 23.04.2009г. в оспорената му част по т.1, т.3, и т.4, намира за установено следното:

 

            Оспорването, като направено от легитимирано по см. на 45, ал. 5 от ЗМСМА лице и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо. Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

            Решение № 163/ 23.04.2009г. на ОбС – Казанлък е прието при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. На проведеното заседание на ОбС – Казанлък е разгледано, обсъдено и подложено на гласуване предложение за проект за решение, което е внесено от Председателския съвет /ПС/. Последният не представлява орган на общинския съвет, доколкото не е предвиден като такъв нито в ЗМСМА, нито в ПОДОбС. Функциите на Председателският съвет, регламентирани в разпоредбата на чл.20 от ПОДОбС, са помощно – консултативни - за подпомагане дейността на Председателя на общинският съвет при упражняване на неговите представителни и организационни правомощия. Нито в ЗМСМА, нито в ПОДОбС е предвидена възможност Председателският съвет да бъде вносител на проект за решение. Законовата регламентация и тази, съдържаща се в разпоредбата на чл.93, ал.1 от ПОДОбС предвижда такова право за постоянните и временните комисии, общинските съветници и кметът на общината. Това са субектите, които са легитимирани да внасят проекти за решения и то по реда и начина, предвиден в чл.93, ал.2 от ПОДОбС. Действително съставът на ПС включва общински съветници, доколкото по аргумент от чл.20 от ПОДОбС същият се състои от Председателя на ОбС, от зам. председателите и от ръководителите на групите съветници. Но това обстоятелство не може да обоснове извод, че Председателският съвет в това си качество може да бъде вносител на проекти за решение. По аргумент от разпоредбата на чл.19, т.1 от ПОДОбС Председателският съвет единствено разработва проект за дневен ред и определя дата на заседанието На следващо място разгледаното предложение не е внесено по реда и при спазване изискванията на чл.93, ал.2 от ПОДОбС – липсва писмен доклад, подписан от вносителя и съдържащ изискуемата мотивировка. Не е определена водеща постоянна комисия, която да разгледа предложението и да се произнесе със становище по него. Становището на ПК по социални дейности и трудова заетост не представлява такова по предложения проект на решение от Председателския съвет, тъй като е във връзка с внесения от Кмета на община Казанлък  Доклад по чл.93 от ПОДОбС. На практика на заседанието на ОбС – Казанлък е разгледан и подложен на гласуване не предложения от кмета на общината проект на решение /с изключение в частта му по т.2/, а този на Председателския съвет, внесен в нарушение на изискванията по чл.93, ал.1 и ал.2 от ПОДОбС.

 

            Решение № 163/ 23.04.2009г. на ОбС – Казанлък в частта му по т.1, е прието в противоречие с разпоредбата на чл.21, ал.1 т.2 от ЗМСМА. Съгласно посочената норма Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината. От тълкуването на тази разпоредба могат да бъдат направени два извода. На първо място инициативата за приемане на решение от Общинския съвет за одобряване числеността и структурата на общинската администрация в т.ч. и за тяхната промяна, е единствено и само на кметът на съответната община. С регламентацията по чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА законодателят е въвел нормативно ограничение на правото на общинските съветници по чл. 33, ал.1, т.2 от ЗМСМА да внасят проекти на решения по въпроси от компетентността на общинския съвет. Субектът, който е легитимиран да изготви и внесе за разглеждане, гласуване и одобряване на предложение за решение по чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, е кметът на общината. Всъщност законодателно разрешение не е случайно – то намира основание в нормативно установените правомощия на кмета на общината, който като орган на изпълнителната власт ръководи цялата изпълнителна дейност на общината в т.ч. и тази на общинската администрация. Тази регламентация се основава на принципа че ръководителят на една административна структура е този, който следва да прецени каква да е числеността на администрацията и нейното структуриране, с оглед създаването на максимално ефективна и ефикасна организация на дейността по начин, по който от една страна да се осигури нормалното и оптимално функциониране на администрацията, а от друга - да се обезпечи необходимия човешки ресурс, професионален и административен капацитет и неговото рационално използване. На следващо място при упражняването на правомощието по чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА общинският съвет е обвързан от направеното от кмета на общината предложение – т.е в компетентността на органа на местно самоуправление е да одобри или да откаже да одобри предложението на кмета на общината. Двата местни органа – Кметът на общината като териториален орган на изпълнителната власт и Общинският съвет като орган на местното самоуправление, при решаването на въпроса относно числеността и структурата на общинската администрация действат в условията на взаимообвързана компетентност. От една страна кметът на общината не може самостоятелно да определя с каква численост и при каква структура да бъде  ръководената от него администрация, доколкото същата следва да бъде одобрена от общинския съвет. От друга страна органът на местно самоуправление не може без предложение на кмета на общината да упражни правомощието си по чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.  

            В случая предложение на Кмета на община Казанлък за промяна числеността на администрацията не е внесено за разглеждане, обсъждане и одобряване в Общински съвет – Казанлък. Направеното с доклада по чл.93 от ПОДОбС предложение от кмета е за приемане на решение, с което да бъде изменен текста на т.2 от Решение № 885/ 25.06.2008г. като се определи численост на общинската администрация в община Казанлък от 170 щатни бройки, считано от 01.06.2009г.; да бъдат утвърдени средства за работни заплати в делегираната държавна дейност “Общинска администрация” в размер на 1 387 110лв. и нови основни месечни заплати на кмета на общината и на кметовете на кметства, считано от 01.06.2009г. С внесеното предложение всъщност не се предлага проект за решение да одобряване промяна числеността на администрацията, доколкото същата остава 170 щатни бройки, както е определена с Решение № 885/ 25.06.2008г. на Общински съвет – Казанлък. Промяната касае единствено начина на финансиране на 10 от щатните бройки, тъй като в Решение № 885/25.06.2008г. е било предвидено същите да бъдат дофинансирани за сметка на приходи от местни данъци и такси и други неданъчни приходи.

            Следователно не е налице внесено предложение на Кмета на община Казанлък за промяна числеността на администрацията, като условие за приемане на т.1 от оспореното решение на ОбС – Казанлък. Освен че с направеното предложение Председателският съвет е иззел изрична компетентност на Кмета на община Казанлък, т.1 от Решение № 163/ 23.04.2009г. на ОбС – Казанлък е приета при липса на законово регламентираната предпоставка за упражняване на правомощието по чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.  

            Необоснован е доводът на пълномощника на ответника по жалбата, че доколкото в компетентността на Общинския съвет е включено правомощието по чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА “да решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи” и тъй като по см. на чл.17, ал.1, т.1, предл. последно от ЗМСМА  въпросите относно общинската администрация имат такъв характер, няма пречка общинският съвет да приеме решение с което да определи нова численост на общинската администрация и да задължи кмета да внесе предложение за промяна на структурата съобразно така определената численост. По начина по който е формулирана разпоредбата на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА - ”да решава и други въпроси от местно значение” може да се направи извод че тази норма като основание за приемане на решение е приложима само тогава, когато общинският съвет решава въпрос от своята компетентност, по отношение на който липсва изрична правна регламентация в чл.21, ал.1, т.1 – т.22. В случая обаче в разпоредбата на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА са регламентирани условията за упражняване и съдържанието на правомощието на Общинския съвет по отношение въпроса за числеността и структурата на общинската администрация. Посочената норма се явява специална и дерогира приложението на общата такава по чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА.

            Доколкото приемането на т.3 и т.4 от Решение № 163/ 23.04.2009г. на ОбС – Казанлък е обусловено от определената с т.1 от решението нова численост на общинската администрация, незаконосъобразността на т.1 има за последица и незаконосъобразност на т.3 и т.4 от решението. По изложените по-горе съображения същите се явяват и приети при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Отделно от това е недопустимо преди одобряване на нова структура да бъдат отменяни Решение № 8/ 18.12.2007г. и Решение № 885/ 25.06.2008г. на Общински съвет – Казанлък, с които актове  освен числеността е определена и структурата на общинска администрация – Казанлък. Администрацията, подпомагаща дейността на органите на изпълнителната власт може да функционира единствено в рамките на определена функционална и териториална структура. 

 

 Останалите изложени от пълномощника на ОбС – Казанлък доводи, както и мотивите за приемането на оспореното решение, са такива относими към целесъобразността на акта и не следва да бъдат разглеждани, обсъждани и подлагани на съдебна преценка, доколкото са извън предмета на съдебната проверка и осъществяваният контрол, обхващащ единствено законосъобразността на решението в оспорената му част.

 

С оглед на гореизложеното съдът намира, че оспорените т.1, т.3 и т.4 от Решение № 163/ 23.04.2009г. на Общински съвет – Казанлък, като приети в противоречие на материалноправните разпоредби на ЗМСМА и при допуснати съществени нарушения на регламентираните в ПОДОбС административно производствени правила, са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

            Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд  

 

     Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на община Казанлък  т.1, т.3 и т.4 от Решение № 163 по Протокол № 12 от проведено на 23.04.2009г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като  незаконосъобразни.  

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: