РЕШЕНИЕ

 

Номер 307                          26.10.2009г.                                    гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 

На петнадесети октомври                                  две хиляди и девета година

В открито заседание, в следния състав:

                            

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСТИН РАДКОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАРИНА ДРАГНЕВА                                                                                   2. МИХАИЛ РУСЕВ

Секретар:З.Д.

Прокурор: Румен Арабаджиков

Като разгледа докладваното от съдия Дарина Драгнева

Административно дело  №248 по описа за 2009г.,

За да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 45 ал.5 във вр. с чл.185 и сл. от АПК, образувано по оспорване от Кмета на Община Казанлък на чл.16 ал.1 т.19 и чл. 60 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, приети с решение №831/24.04.2008г. на Общински съвет Казанлък.

         С жалбата се твърди, че атакуваните текстове от нормативния административен акт противоречат на чл.17, чл.25 т.6 и чл.29а от ЗМСМА.

От съда се иска да отмени  чл.16 ал.1 т.19 и чл.60 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък.

Ответника – Общински съвет Казанлък, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата с доводи изложени в писмена защита, а именно – ЗМСМА имплицитно допуска възможност за общината да встъпва в граждански правоотношениея, чрез председателя на Общинския съвет, който на основание чл.25 ал.6 от ЗМСМА представлява съвета пред външни лица и организации. Изтъква се, че Общинския съвет като орган на местното самоуправление има  правомощието да контролира органа на изпълнителната власт в общината и да се разпорежда с общинско имущество. За да осъществи тези правомощия е необходимо да може да сключва договори с лица за информация и услуги. Последните не може да получи от общинската администрация, понеже същата е подчинена на Кмета на общината, и при конфликт, Общинския съвет не би могъл да осъществи правомощията си по Конституция и закон.

Прокурорът при ОП Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата, с мотиви, че оспорените нормативни текстове не противоречат на закона.

 

Административен съд Стара Загора, като взе предвид доводите на страните, съобразно доказателствата и закона, намира за установено следното:

Предмет на контрол за законосъобразност са нормите на чл. 16 ал.1 т.19 и чл. 60 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, приети с решение №831/24.04.2008г. на Общински съвет Казанлък, след като с решение по адм.д.№ 14513 по описа за 2008г. на ВАС е обезсилено решение по адм.д. № 337 по описа за 2008г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на Кмета на община Казанлък против решение №831/24.04.2008г. на ОБС Казанлък. Делото е върнато за ново разглеждане от друг едноличен състав на същия съд, който да се произнесе по законосъобразността на това решение като индивидуален административен акт. По тази жалба е образувано ново административно дело № 82 по описа за 2009г., по което е постановено влязло в сила решение № 130/ 24.04.2009г.  за отхвърляне на оспорването на Кмета на Община Казанлък. Делото е приложено към настоящото като доказателство и решението по него обвързва настоящия състав да приеме, че процедурата по приемане на атакуваните нормативни текстове е спазена. Това е бил предмета на приложеното административно дело – законосъобразността на решението като индивидуален административен акт, съобразно указанията на ВАС по прилагане правилата на АПК при определяне на спорния предмет.

Поради това и настоящия състав на АС Стара Загора не следва да обсъжда изпълнението на административно производствените правила при приемането на нормативните текстове, а само тяхното съответствие с норамтивен акт от по-висок ранг, какъвто е ЗМСМА, и съобразно предмета на жалбата, по която е образувано адм. д. № 248 по описа за 2009г.

Атакуваните нормативни текстове от Правилника са приети от компетентен орган по чл.21 ал.3 от ЗМСМА, но противоречат на чл.21 ал.1 т.3 и чл.25 от ЗМСМА.

Подзаконовите текстове на чл.16 ал.1 т.19 и чл.60 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък дават правомощие на Председателя на Общински съвет да подписва договори с физически и юридически лица, касаещи дейността на съвета в рамките на бюджета, както и да определя размера на възнаграждението на експертите и консултантите, по ал.1, в зависимост от обема на извършената работа, който се изплаща въз основа на подписан от него  договор.  

На първо място Общинския съвет приема Правилник за организацията и дейността си, организацията и дейността на постоянните комисии и взаимодействието с общинската администрация, на основание чл. 21 ал.3 от ЗМСМА, но при упражняване на това си правомощие не може да дерогира императивни норми на ЗМСМА, нито да ползва правото си по чл.21 ал.2 от същия закон с цел да замени органа на местната изпълнителна власт, какъвто е Кмета с Председателя на общинския съвет. Това е грубо нарушение на принципа на чл.8, чл.138, чл.139 и чл.146 от Конституцията на РБ. Само и единствено в изпълнение на изчерпателно посочените в чл.21 от ЗМСМА правомощия, Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл.21 ал.1 т.3 от ЗМСМА Общинския съвет избира и освобождава своя председател. Сред лимитативното изброяване не е включено правомощие за общинския съвет да предоставя право на председателя си да сключва каквито и да било договори, нито каквито и да било други права или функции. Всички решения на общинския съвет, за чието изпълнение е необходимо възникване на гражданско правни отношения се изпълняват от Кмета на общината, който встъпва в тях като неин представител. Що се отнася до Председателя на общинския съвет, той има правата само по чл. 25 от ЗМСМА. Съгласно тази законова разпоредба председателя може и трябва да: ръководи подготовката на заседанията на съвета; ръководи заседанията на съвета; координира работата на постоянните комисии; подпомага съветниците в тяхната дейност; представлява съвета пред външни лица и организации. Общинския съвет не може за задоволяване на своите нужди да сключва договори, чрез своя председател, по които да е страна. Той е орган на местното самоуправление, но няма гражданска правосубектност – не е юридическо лице, не е физическо лице, не е никакъв друг субект на правото освен орган на самоуправление на гражданите на една община. В съответствие именно с Конституционния принцип за разделение на властите Общинския съвет взема решения, а Кмета като орган на изпълнителната власт ги изпълнява и той е разпоредител с бюджета на общината, утвърден от законодателната власт на същата община. С приемането на този текст от Правилника, общинския съвет игнорира Конституционния принцип и се опитва да изземе функциите на Кмета, които той упражнява по силата на пряко избран от населението на общината орган на местната изпълнителна власт. Що се отнася до причината наложила приемането на този незаконосъобразен текст, може да се каже първо, че  е правноирелевантна и второ, че равновесието между законодателната и изпълнителна местна власт е уредено от множество текстове на ЗМСМА, които гарантират изпълнение на законосъобразните решения на Общинския съвет, а Кмета не може да го лиши от средства. Бюджета се приема от същия съвет. Правнонеиздържани са тези доводи.

         Текста на чл.60 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет противоречи на същите текстове – чл. 21 и чл.25 от ЗМСМА и по същите съображения. За пълнота следва да се каже, че чл.29а от ЗМСМА касае недопустимостта на назначаването на администрация към общинския съвет, поради това е неотносима тази правна норма към настоящия казус. Той е спор по възможността Общинския съвет да оправомощава Председателя си с повече правомощия от предоставените му по ЗМСМА, защото това разпореждат атакуваните нормативни текстове на правилника. Отговорът е еднозначен и категоричен, даден от недвусмислените законови текстове и е не.     

Мотивиран от изложеното и на основание чл.193 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

 

 

РЕШИ

 

          ОТМЕНЯ ЧЛ.16 АЛ.1 Т.19 И ЧЛ. 60 АЛ.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Казанлък.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                          2.