Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  308  13.11.2009г.   град Стара Загора

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  петнадесети октомври две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                        Председател: РАДОСТИН РАДКОВ

 

                                                                      Членове:  ГАЛИНА ДИНКОВА

    ДАРИНА ДРАГНЕВА

 

 

       

при секретар   З.Д.   

и с участието на прокурора    Румен Арабаджиков                                                          

като разгледа докладваното от съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 250 по описа за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

                                                        

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.4 и ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

 

Образувано е по оспорване на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № 236/ 13.05.2009г., на чл.22, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет /ПОДОбС/, приети с Решение № 158/ 23.04.2009г. на Общински съвет Казанлък. В заповедта са изложени съображения, че оспорените разпоредби от Правилника са незаконосъобразни. Конкретните твърдения се свеждат до това, че определеното с чл.22, ал.3 от ПОДОбС възнаграждение на заместник председателите на общинския съвет се дублира с възнаграждението, определено с чл.18, ал.5 от същия правилник, поради което било необосновано за извършване на един и същ обем работа зам.председателите да получават две възнаграждения – по чл.18, ал.5 и по чл.22, ал.3 от ПОДОС. На следващо място са изложени доводи за противоречието на чл.22, ал.4 от ПОДОС с императивни разпоредби на ЗМСМА. Направено е искане за отмяна на оспорените чл.22, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет гр.Казанлък. 

Ответникът по жалбата – Общински съвет Казанлък, чрез процесуалния си представител адвокат Енчева, изразява становище за неоснователност на оспорването. Твърди, че оспорените текстове от ПОДОбС не противоречат на материалния закон.   

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че оспорването е основателно и следва да бъде уважено.

 

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в заповедта доводи и като извърши проверка на законосъобразността на атакувания ПОДОбС, в оспорената му част, намира за установено следното:

  

   Обективираното оспорване в Заповед № 236/ 13.05.2009г. е направено в законово установения срок по чл.45, ал.8 от ЗМСМА, от легитимирано лице и е процесуално допустимо.

   Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

С Решение N 138 по Протокол № 7 от проведено на 25.02.2009г. заседание на Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, са приети изменения и допълнения на ПОДОбС. В т.6.2 от посоченото Решение се предвижда създаването на нова ал.3 на чл.22 от ПОДОбС, съгласно която Заместник-председателите на общинския съвет, освен възнаграждението по чл.22, ал.2 от ПОДОбС, за изпълнение на задълженията се по чл.18, ал.1 получават месечно възнаграждение в размер на 100 лева. В т.6.3 от приетото решение е предвидено и създаването на нова ал.4 на чл.22 от ПОДОбС, със следното съдържание: “Председателите на групи, освен възнаграждението си по ал.2, в изпълнение на задълженията си по чл.19, получават месечно възнаграждение в размер на 50 /петдесет/ лева”. Въз основа на упражнения контрол за законосъобразност и на основание чл.45, ал.4, изр.второ, предл.първо от ЗМСМА, със Заповед № 128/ 24.03.2009г. на Областния управител на област Стара Загора Решение № 138 на Общински съвет - Казанлък, в частта му относно т.6.2 и т.6.3, е върнато за ново обсъждане. С Решение № 158 по Протокол № 12 от проведено на 23.04.2009г. заседание,  Общински съвет – Казанлък, на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, приема повторно т.6.2 и т.6.3 от Решение № 138/ 25.02.2009г.   

По делото са представени Решение № 138/ 25.02.2009г. и Решение № 158/ 23.04.2009г. на ОбС – Казанлък, както и пълният текст на приетия от Общински съвет – Казанлък Правилник за организацията и дейността на общинския съвет. 

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че разгледано по същество оспорването е частично основателно.

Неоснователно е твърдението на оспорващия за незаконосъобразност на чл.22, ал.3 от ПОДОбС, с който е предвидено, че заместник-председателите на общинския съвет, освен възнаграждение като общински съветници /това по чл.22, ал.2 от ПОДОбС/ получават и месечно възнаграждение в размер на 100 лв. за изпълнение на задълженията си по чл.18, ал.1. 

Разпоредбата на чл.18, ал.1 от ПОДОбС регламентира правомощията на заместник-председателите на общинския съвет. Видно от съдържанието на тази норма, на заместник-председателите са вменени задължения, освен по изпълнение правомощията на председаделя на съвета, при негово отсъствие /т.2 и т.3 от чл.18, ал.1/, така също да участват в председателския съвет и да участват в срещи и консултации с председателите на комисии и на групи общински съветници, с представители на политическите партии, общински организации и граждани /т.1 и т.4 от чл.18/. В ал.3 на чл.18 изрично е предвидено, че за дните, в които заместник-председателите са изпълнявали пълномощия на председателя на съвета, поради неговото отсъствие, те получават възнаграждение, равно на среднодневното възнаграждение на председателя на ОбС. От систематичното и логическо тълкуване на цитираните ал.1 и ал.3 от чл.18 във връзка с новата ал.3 на чл.22 от ПОДОбС, се налага извода, че в случая не е налице дублиране на възнаграждения за осъществяване на една и съща по обем дейност от заместник-председателите на общинския съвет. Доколкото ал.3 на чл.18 определя възнаграждения за заместник-председателите единствено при осъществяване функциите на председател на съвета, в условията на заместване, а ал.3 на чл.22 регламентира възнаграждение, възмездяващо изпълнението и на останалите задължения на зам.председателите, произтичащи от техния статут, не може да се твърди, че съществува дублиране на възнаграждения за една и съща дейност. В случая съдът не констатира противоречие на оспорената подзаконова разпоредба с императивна правна норма от по-висока степен. В рамките на предоставената му от закона оперативна самостоятелност да определя възнагражденията на зам.председателите на съвета, различни от тези на общинските съветници, Общински съвет Казанлък е приел оспорената разпоредба на чл.22, ал.3 от ПОДОбС, спазвайки установената процедура, при наличие на изискуем кворум и мнозинство, и в съответствие с материалния закон. По тези съображения съдът намира оспорването на Областния управител на област Стара Загора на чл.22, ал.3 от ПОДОбС гр.Казанлък, за неоснователно. 

В останалата си част оспорването, обективирано в Заповед № 236/ 13.05.2009г.  на Областния управител на област Стара Загора е основателно.

С оспорената ал.4 на чл.22 от ПОДОбС Общински съвет Казанлък е определил допълнително възнаграждение за председателите на групи в размер на 50 лева месечно за изпълнение на задълженията им по чл.19 от правилника, различно от възнаграждението по чл.22, ал.2 /възнаграждение за участие в заседанията на общинския съвет и за участие в заседанията на комисиите/. Съгласно чл.34, ал.1 от ЗМСМА за изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение в размер, определен с решение на общинския съвет, при спазване на императивно установения в ал.2 максимално допустим размер на месечното възнаграждение. В посочената правна норма не е предвидена възможност ОбС да определя на  председателите на групи възнаграждения, различни от тези на останалите общински съветници. Единствено, съгласно чл.26, ал.1 от ЗМСМА, възнаграждението на председателя  се определя от ОбС в зависимост от определената продължителност на работното му време, като това е свързано с особения характер на неговата организационна и представителна дейност. Подобно разграничение обаче между възнаграждението на председателите на групи и редовите общински съветници, законодателят не е предвидил. След като в ЗМСМА не е налице конкретна разпоредба в този смисъл, предвидената за това възможност в чл.22, ал.4 от ПОДОбС за допълнително възнаграждение на председателите на групи,  се явява незаконосъобразна.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че оспорената разпоредба на чл.22, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Казанлък, като  приета в противоречие на материалноправните разпоредби на ЗМСМА, е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. В останалата  част оспорването, обективирано в Заповед №236/ 13.05.2009г.  на Областния управител на област Стара Загора е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 193, ал.1, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ, по оспорване на Областния управител на област Стара Загора, разпоредбата на чл.22, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, приета с Решение № 158/ 23.04.2009г. на Общински съвет Казанлък,  като незаконосъобразна.

           

ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част, като неоснователно.

 

Решението  подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.   

 

 

 

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                                 2.