Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 382   …….…………….….. 16.12.2009 Година ……….……... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ………..……….…...……………... първи състав на тридесети ноември .……………………….………....…… Година две хиляди и девета

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                                 Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ                                                                                     

 

Секретар Дочка Дженкова ……………………….........................................……………....

разгледа  докладваното от съдията ………..……...……………   ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

Административно дело № 259 по описа за 2009 година.

 

Производството е по чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, образувано по жалбата на “Медина мед” ООД гр. Стара Загора против заповед №РД-25-886/23.04.2009г. на Зам.кмет “САГ” на Община Стара Загора.

 

Жалбоподателят претендира отмяна на оспорената заповед, като постановена при допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с относимите материалноправни разпоредби.

 

Ответникът по жалбата Община Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище, че жалбата е неоснователна, а обжалваната заповед законосъобразна.

 

Ответниците по жалбата Р.Й.Р., Г.Р.Й., Е.К.Х., П.К.Х., И.В.Х., С.К.С., Й.Р.Р. и М.И.С., чрез пълномощниците си адв.Л. и адв.С., вземат становище за неоснователност на подадената жалба и законосъобразност на оспорената заповед.

 

Ответниците по жалбата Р.И.И. и Х.И.И., чрез пълномощника си по делото адв.С., дават становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност на оспорената заповед.

 

Ответникът по жалбата Д.Б. взема становище, че не възразява по одобрения план, тъй като предвиденото  ново строителство не засягало неговия имот.

 

Заинтересованите страни Д.И.Д., Н.Т.А., Я.Д.Ю., Д.В.Д., Д.А.Я., И.Д.Я., ЕТ ”М. – Г. У.”***, М.И.М., В.А.Д., М.Ж.Д., Т.И.К., Р.И.Р., Ж.И.К., и В.Н.Б., не вземат становище по жалбата.

 

С обжалваната заповед № РД-25-886/23.04.2009г. Заместник кмет “САГ” на Община Стара Загора е одобрил Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ ХІІ -1819, УПИ ХV -1820 и УПИ ХVІ -1823 в кв.17 гр. Стара Загора; План за застрояване на новообразувания УПИ ХІІ-513 и Работен устройствен план за УПИ ХІІ-513, УПИ  ХVІІ – 122 и УПИ ХІ-146,125/План за застрояване и силуетно оформяне/ съгласно приложения проект.

 

По делото е представена преписката образувана по издаване на обжалваната заповед. Производството е започнало по заявление от 22.04.2008г. на  ответниците по жалбата Р.Р., Г.Й., Й.Р., И.Х., П.Р., Е. К., С.С. и М.С. за издаване на разрешение /предписание/ за възлагане изработване на подробен устройствен план. По така подаденото  заявление с предписание № ИП-И-308/26.05.2008г. кмета на Община Стара Загора е разрешил да се възложи  изработване на изменение на плана за регулация  на собствените на заявителите: УПИ ХVІ – 1823, УПИ ХV – 1820 и УПИ ХІІ-1819 от кв. 17 по плана на гр.Стара Загора, като се образува нов УПИ ХІІ -513; да се изработи План за застрояване и Работен устройствен план за новообразувания УПИ и за УПИ ХVІІ – 122 и УПИ ХІ -146, 126 в същия квартал. Посочено е в предписанието, че по предвижданията на Общия устройствен план на град Стара Загора, одобрен с Решение № 552/29.12.2005г. на Общински съвет Стара Загора, урегулираните поземлени имоти - предмет на предписанието, попадат в устройствена зона - централна смесена. Във връзка с даденото предписание  е възложен и  изготвен проект за  изменение на подробните устройствени планове посочени в него, като на 07.07.2008г е подадено заявление за съгласуване на същите. С Решение по т.1.10 от 09.07.2008г. ЕСУТ при Община Стара Загора е приел  проекта. Срещу така приетия  проект са постъпили възражения от И.. П. в качеството й на ЕТ “И. Г.” – И.. П.”  - гр.Стара Загора и от М. и Г. В.. Възраженията са разгледани от ЕСУТ - Стара Загора на 26.11.2008г. и са приети. Дадени са препоръки за коригиране на разработката, въз основа на приетите възражения, конкретно посочени, след което същата отново да се обяви на заинтересованите лица.  С решение по т.1.1. от 17.12.2008г. проекта  е приет от ЕСУТ, след извършените корекции и приети възражения. Против приетия проект е постъпило възражение от жалбоподателя “Медина мед“ ООД гр.Стара Загора, което е разгледано от ЕСУТ на 04.02.2009г. ЕСУТ счита, че възражението е несъстоятелно, тъй като собствения на жалбоподателя имот не е предмет на изготвената разработка, като за него остава  одобрения през 1995г. План за застрояване. Преценено е, че проекта отговаря на действащите законови разпоредби и подзаконови нормативни актове.  След решението на ЕСУТ е издадена обжалваната заповед при условията на чл.129, ал.2, чл. 12, ал.2, чл.113, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135 от ЗУТ. По делото са представени  съпътстващите подадените заявления и възражения: скици, обяснителни записки и други, в които се съдържат конкретните изменения на Подробните устройствени планове.

 

             По делото е назначена Съдебно-техническа експертиза, която е депозирала писмено заключение. Съгласно заключението, предвижданията по застроителен план за УПИ ХVІІІ–1822, върху който има право на собственост жалбоподателя и съседните му  ХVІІ-1824 и ХІІ-513 /с които  е предвидено  сключено застрояване с обжалваната заповед/ са по  частичен КЗСП, утвърден със Заповед № 1167/10.05.1995г. на Кмета на Община Стара Загора. Одобреният с обжалваната заповед План за застрояване предвижда пълно покриване на съществуващия калкан на стопанската сграда в УПИ ХVІІІ – 1822 с едноетажно допълващо застрояване в УПИ ХІІ–513 и в УПИ ХVІІ–122, а  за основното застрояване високо застрояване в централна смесена устройствена зона. Новопредвиденото допълващо едноетажно застрояване напълно  съответства на нормите и правилата, предвидени в ЗУТ  и Наредба № 7 от 2003г.  В представеният по делото РУП, подробно са отразени нормативните отстояния на новопроектираните сгради в двата имота и отношението им към околната застройка -съседни имоти и такива през улица. Няма нарушения на действуващите норми и правила  за проектиране. Съдът  възприема заключението на експертизата като мотивирано и компетентно, същото не е оспорено и от страните.

 

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от легитимирана страна съгласно разпоредбата на чл.131, ал.1 и ал.2, т.2 ЗУТ и се явява допустима.   Жалбоподателят притежава право на собственост /160/467 ид.ч./ върху УПИ ХVІІІ–1822, за който по одобрения с обжалваната заповед застроителен  и работен устройствен план е предвидено сключено застрояване с УПИ негов предмет. По отношение на одобрения с обжалваната заповед План за регулация, производството по делото е прекратено, при установена липса  на правен интерес от оспорване на заповедта в тази й част.

 

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган - Зам. кмет “САГ” на Община Стара Загора, при предоставени му правомощия за това, със Заповед № 1548/11.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно възможността дадена  в § 1, ал.3 от ДР на ЗУТ.

 

В жалбата отправена до съда се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед, основани на  неприложимостта в случая на разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, посочена като основание за издаването й, тъй като от страна на жалбоподателя не е дадено изискуемото се  от закона съгласие  за изменение на подробните устройствени планове, както и че  същите не отговарят на  установените технически правила и норми в ЗУТ и  тези по приложението му. Излагат се и доводи, че заповедта е издадена в нарушение на административнопроцесуалните правила, при несъобщаване на заинтересованите лица на всички дължими се уведомления в процедурата по одобряване.

 

Като обсъди събраните по делото доказателства съдът намира, че  обжалваната заповед е законосъобразна. Установи се по делото, че правото на участие  на жалбоподателя в развилото се административно производство не е нарушено по никакъв начин. Първоначално приетия от ЕСУТ при Община Стара Загора проект за подробен устройствен план /изменение на план за регулация, план за застрояване и работен устройствен план/ е надлежно съобщен на ЕТ ”И. Г. “- И.. П.” Стара Загора, като същия е подал  своевременно възражение. Подаденото възражение, както и това на други съсобственици на имота – М. и Г. В. е разгледано на  заседание на ЕСУТ от 26.11.2008г. Подадените възражения са уважени и разработката е върната за корекция - отстраняване на допуснатите нарушения, касаещи  имота върху който жалбоподателят има  права. Коригираният проект е приет от ЕСУТ на 17.12.2009г. По силата на сключен договор за продажба на предприятие от 23.12.2008г. жалбоподателят е придобил притежаваните от ЕТ ”И. Г. “- И. П.” Стара Загора 160/467 кв.м.ид.ч. от УПИ ХVІІІ-1822 в кв.17 по плана на гр.Стара Загора, заедно с едноетажна стопанска сграда. Същият е подал възражение срещу приетия коригиран план, което е разгледано от ЕСУТ на 04.02.2009г. Възражението не е прието, при установени надлежно нанесени корекции на първоначалния проект. Посочено е от ЕСУТ, че желаното от жалбоподателя изменение на Плана за застрояване за собствения му имот може да се процедира в отделна, самостоятелна процедура. При така установеното по делото съдът намира, че не са допуснати нарушения на административно производствените правила, довели до лишаване на жалбоподателя от участие в административното производство. Същият е уведомяван своевременно за извършваните действия, подавал е възражения, разгледани от компетентните органи, като едното от тях е уважено и е довело до корекция на първоначалните предвиждания. Твърдението в жалбата, че  в развилото се производство пред административния орган не са участвали всички необходими заинтересовани лица е неконкретизирано а и не се установява от материалите по делото.

 

Съдът намира, че оспорената заповед не е издадена при твърдяното нарушение на разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, на която е основана. Вярно е соченото в жалбата, установено е и по делото явно изразено несъгласие от страна на жалбоподателя да се приеме изменение на подробните устройствени планове по начина, установен с обжалваната заповед. Такова съгласие,  дадено от негова страна, в случая не е било необходимо. Съгласно разпоредбата на чл.134, ал.2, т.6 ЗУТ влязъл в сила подробен устройствен план може да бъде изменен ако има  съгласие на всички пряко заинтересовани собственици. Това са собствениците на урегулираните поземлени имоти, по отношение на които се иска изменение на плана. В конкретният случай такова искане не е налице за имота, върху който жалбоподателя има право на собственост и той не се явява пряко заинтересован собственик. Такива са  лицата притежаващи права върху имотите -предмет на обжалваната заповед. Пряко заинтересовани собственици не са всички заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ. Тази разпоредба визира кръга на лицата, които могат да  обжалват подробен устройствен план или неговото изменение, независимо от основанието на което същото е одобрено и това право в случая е прието по отношение на жалбоподателя. Съгласието по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ обаче, касае част от заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, както бе посочено по-горе. От изложеното се налага извода, че не е допуснато нарушение на закона, като не е взето съгласието на жалбоподателя за изменение на плана, тъй като такова не се е изисквало. На практика, както  от наличните по делото  подадени възражения, така и от жалбата подадена до съда и направените доказателствени искания в нея, се установява единствено желанието на жалбоподателя да се установи и предвиди изменение и по отношение на собствения му имот, със застройка с по-голяма етажност, което предвиждане  и изменение, не може да стане в хода на съдебното производство, при неучастието на имота, върху който притежава права, в изготвената разработка.

 

Неоснователно се твърди в жалбата и несъответствие с относимите   технически правила и  нормативи по ЗУТ при одобряване на  подробните устройствени планове с оспорената заповед. Видно от заключението на Съдебно-техническата експертиза, спрямо имота на жалбоподателя е налице новопредвидено допълващо едноетажно застрояване, с пълно покриване на съществуващия калкан на притежаваната от него стопанска сграда, което е съответно на нормите и правилата, предвидени в ЗУТ и Наредба № 7 от 2003г. В съответствие  със законовите  изисквания в работния устройствен план са отразени  нормативните отстояния на новопроектираните сгради и  отношението им към околната застройка, както към съседните имоти, така и  към тези през улица. Със същите няма нарушение на действащите норми и правила за проектиране.

 

С оглед гореизложеното съдът намира, че обжалваната заповед е законосъобразна.Същата е  издадена от компетентен орган и в съответната форма. При издаването й са спазени  както процесуално-правните, така и материално-правните разпоредби, визирани в ЗУТ. Жалбата се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.3 АПК  следва на ответниците по жалбата Р.Р., Г.Й., Е.Х., П.Х., И.Х., С.С.,  Й.Р. и М.С. да се присъдят направените по делото разноски в размер на  670 лева възнаграждение  за един адвокат по договор за правна защита и съдействие № 004431 и възнаграждение за вещо лице, на ответниците по жалбата Р.И.И. и Х.И.И. също в размер на 670 лева по договор за правна  защита и съдействие № 11/18.09.2009г. и възнаграждение за вещо лице.

 

Водим от горните мотиви, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медина мед” ООД гр.Стара Загора, ЕИК 123737210, със седалище и адрес на управление гр.., ул.”Христо Ботев.” № 123А, против Заповед № РД-25-886/23.04.2009г. на  Зам.кмет “САГ” при Община Стара Загора в частта й с която е одобрен План за застрояване и Работен устройствен план по приложен проект, като неоснователна.

 

ОСЪЖДА “Медина мед” ООД гр.Стара Загора, ЕИК 123737210, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Христо Ботев” № 123А, да заплати на Р.Й.Р., ЕГН ********** ***, Г.Р.Й. –гражданин на Германия,  с адрес гр. Шемниц-Германия, ул.”Бесемерщрасе” № 4, Й.Р.Р., ЕГН ********** ***, И.В.  Х., ЕГН ********** ***, П.К.Р., ЕГН ********** ***, Е.К.Х., ЕГН ********** ***, С.К.С., ЕГН ********** ***  и  М.И.С., ЕГН ********** *** сума в размер на 670 лева / шестстотин и седемдесет лева/, съставляваща разноските  им по делото.

 

ОСЪЖДА “Медина мед” ООД гр.Стара Загора, ЕИК 123737210, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Христо Ботев” № 123А, да заплати на Р.И.И. и Х.И.И. ***, база “Ивекс” кв. “Индустриален”, сума в размер на 670 лева / шестстотин и седемдесет лева/, съставляваща разноските  им по делото.

 

Решение не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: