РЕШЕНИЕ

№257                                      29.09.2009г.                                 гр. Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски административен  съд                  седемнадесети септември

 две хиляди и девета година                                                   

В открито заседание, в състав                                   

                               Председател: Р.Р.                                 Членове:     1. Г.Д.                                                 2. Д.Д.

 Секретар Д.Д.

Прокурор Р.Р.

като разгледа докладваното от  съдия Д.Д.

КНАД №269 по описа за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.14 ал.3 от ЗСПЗЗ, образувано по жалба на Х.Г.Ф. против решение №67/11.07.2008г. на РС Стара Загора, постановено по гр. д. №9 по описа за 2008г. на същия съд, с което е отхвърлена жалбата против решение № 53131/09.11.2007г. на Общинска служба “Земеделие и гори” гр. Стара Загора за отказ да се възстанови собствеността в стари реални граници върху нива с площ от 0,300 дка, местност “Червената могила”, землище на гр. Стара Загора.

С касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е постановено при допуснато процесуално нарушение и в противоречие с материалния закон, а районния съд е следвало да върне преписката на административния орган за изясняване на въпроса кой имот е застроен, тъй като в удостоверение от техническата служба на Община Стара Загора това обстоятелство не се установява.

От съда се иска да отмени решението и върне делото за ново разглеждане като бъде задължена Община Стара Загора да извърши техническа анкета.

Ответникът по касация – Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след цялостна служебна проверка за съответствие с материалния закон, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява основателна.

Предмет на съдебна проверка пред настоящата инстанция е валидността, допустимостта и правилността на обжалваното първоинстанционно съдебно решение, с което е отхвърлена жалбата срещу решение 53131/09.11.2007г. на Общинска служба “Земеделие и гори” гр. Стара Загора за отказ да се възстанови правото на собтсвеност в съществуващи стари реални граници на имот с площ от 0,300 кв.м., местност “Червената могила” в строителните граници на гр. Стара Загора, поради застрояване на същия.

Районния съд е установил, посредством допускане на съдебно техническа експертиза и изслушване на вещото лице по нея, че имота не може да бъде идентифициран на място, поради което първото оплакване за допуснато процесуално нарушение – не уважаване искането на жалбоподателя за изясняване на този въпрос е неоснователно. Такова е и оплкването, че не е върнал преписката на Община Стара Загора – тя се явява трето неучастващо в съдебното производство лице, няма качеството на ответник, неин акт не е предмет на първоинстанционната съдебна проверка. Във връзка с тези оплаквания, изложени в подкрепа на касационните основания, следва да се каже, че в жалбите на Х.Ф. *** се твърди липса на предпоставките за постановяване на оспорения административен акт, поради това, че удостоверение № ТУ–И-273/12.10.2007г. на Община Стара Загора не  отговаря на изискванията за форма на чл. 13 ал.5 от ППЗСПЗЗ и Заповед № РД-02-14-461 от 26.08.2003 г. за определяне технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по ППЗСПЗЗ на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Освен това към удостоверението по чл. 13 ал.5 от ППЗСПЗЗ се прилага и скица на имота. Тези удостоверителни административни актове са необходими, когато се иска възстановяване на собствеността върху имоти в границите на урбанизираните територии, какъвто е настоящия. Редът на административното производство е уреден от чл. 11 и сл. на ППЗСПЗЗ и изсква постановяване на решение от ОС “Земеделие” въз основа на посочените удостоверителни административни актове. Без тяхното наличие не може да се постанови законосъбразно решение, поради което е предоставена възможност на административния орган служебно да ги изисква, независимо от заявеното от собствениците на имота. Като не е изложил мотиви за предпоставките за постановяване на акта, РС е достигнал до неправилен извод, че жалбата е неоснователна. 

Нормата на чл. 11 ал.1 от ППЗПСПЗЗ гласи следното: Общинската служба по земеделие постановява решение за възстановяване правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии въз основа на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 и чл. 13а. В административната преписка съществува само удостоверение, към което не е приложена скица и което не отговаря на изискванията за форма на чл. 13 ал.5 от ППЗСПЗЗ и Заповед № РД-02-14-461 от 26.08.2003 г. за определяне технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по ППЗСПЗЗ на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Въз основа на него, без приложена скица ответния административен орган не е имал основание да заключи, че имота е застроен. Данните от удостоверението, сочат на изискване за изпълнение на процедурата по чл.13а от ППЗСПЗЗ. Нормата на чл. 13 ал.4 от ППЗСПЗЗ задължава Общинската служба “Земеделие” да изисква необходимите документи и служебно, като всеки акт издаден без тях ще бъде незаконосъобразен на това основание. Цитираните норми допускат отказ да се възстанови право на собственост върху части от имоти в границите на урбанизираните територии, които са застроени. Тези обстоятелства следва да са видни от скицата, която задължително придружава удостоверението. Отделно от това, то се издава след влизане в сила на заповед на кмета на общината за утвърждаване решението на техническата служба за определяне на свободната и застроената площ. Ако, както е в случая няма данни за границите на имота по предходни кадастрални планове, се процедира по реда на чл. 13а от ППЗСПЗЗ. Бездействието на общинската администрация не е основание за постановяване на отказа, обективиран с решение №53131/09.11.2007г. на ОС “Земеделие и гори” гр. Стара Загора. Посочи се по-горе нормативно установената  възможност и задължението на административния орган да изиска необходимите му документи служебно.

Поради липса на основания за връщане на делото за ново разглеждане, след отмяна на касираното решение, преписката следва да се върне на административния орган за изпълнение на задължението му по чл. 13 ал.4 от ППЗСПЗЗ – да изиска служебно и скица на имота, която общината не може да откаже да издаде, защото е длъжна да проведе процедурата по чл.13 от ППЗСПЗЗ. С други думи не е допустимо да се откаже възстановява на имот в границите на урбанизираните територии, защото същият не може да бъде индивидуализирин. Законодателя е предвидил и уредил тази хипотеза изрично. 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предложение второ и чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският  административен съд,

 

 

 

 

Р       Е       Ш       И :

 

ОТМЕНЯ  Решение №№67/11.07.2008г., постановено по гр. д. №9 по описа за 2008г. на РС Стара Загора и вместо него

 

 

ПОСТАНОВЯВА :

 

ОТМЕНЯ по жалбата на Х.Г.Ф. решение № 53131/09.11.2007г. на Общинска служба “Земеделие” гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на Общинска служба “Земеделие” гр. Стара Загора за произнасяне по заявление №54919/16.07.2007г. съгласно указанията на съда по приложение на материалния закон.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:        1.

 

                                                                                   2.