Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  

205   05.07.2009г.      град Стара Загора

                         

                           В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

            Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети  юни  две хиляди и девета година, в състав:

          

                                                                                                                                      

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:    И.Я.

                                                                                                                                                                                                                                                         

       

 

  при секретар  И.А.                                                                                    и с участието

  на прокурора  М.И.                                                                   като разгледа

  докладваното от  съдия    И. Я.   административно дело    № 271  по  описа

  за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:                                  

                                                                      

                                                                                 

            Производството е по реда на чл. 45,ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ ЗМСМА/, във връзка с чл.8,ал.11 от Закона за общинската собственост.

 

           Образувано е по оспорване на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № 263/ 25.05.2009г. на точка 2 от  решение № 435 от проведено на 30.04.2009г. заседание на  Общински съвет – Стара Загора  , с което на основание чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14,ал.2 и ал. 3 от ЗОС и чл. 20,ал.1 от НРПУРОС Общински съвет Стара Загора е дал съгласие да бъдат отдадени по наем чрез търг за срок от 7 години на обекти, частна  общинска собственост с определена начална тръжна както следва : водоем с площ 9,871 дка, съставляващ имот 000069 в землище на с. Арнаутино, рибарник с площ 50,169 дка, съставляващ имот 00282 в землище на с. Горно Ботево, водоем с площ 6,088 дка, съставляващ имот 000423, в землище на с. Калояновец, водоем с площ 15,097 дка, съставляващ имот 001160 в землище на с. Калояновец, водоем с площ 21,258 дка, съставляващ  имот 28010 в землище на с. Стрелец, мочурище с площ 74,96 дка, съставляващ имот 000247 в землище на с. Маджерито. В заповедта са изложени подробни съображения, че имотите, предмет на решението са публична общинска собственост на основание чл. 19,ал.1 т.4, буква”в” от Закона заводите/ ЗВ/ не могат да бъдат отдавани под наем, освен ако не попадат в изключението на чл. 14,ал. 7 от ЗОС. Навежда доводи, че ОС Стара Загора не може освен това  да отдава общински имоти под наем, ако за тях няма съставени АОС, респективно не са надлежно вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Направено е искане за отмяна на Решение № 435/ 30.04.2008г. на ОбС – Стара Загора.

            Ответникът по жалбата -  Общински съвет гр. Стара Загора, редовно призован за съдебно заседание, не се представлява и не взема становище по основателността на оспорването.

           

            Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че обжалваното решение е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

           

            Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в заповедта доводи и като извърши проверка на законосъобразността на оспорения акт, намира за установено следното:

 

            Обективираното в Заповед № 263/ 25.05.2009 г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване е направено в законово установения срок по чл.45, ал.8 от ЗМСМА, от легитимирано лице и е процесуално допустимо. Разгледано по същество е основателно.

 

   Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

            С предложение от 13.04.2009 година кметът на община Стара Загора е внесъл предложение в ОС Стара Загора да бъдат отдадени под наем за срок от пет години посочените в документа недвижими имоти, представляващи водоеми, рибарник и блато, собственост на община Стара Загора.С Решение № 435 от проведено на 30.04.2009г. заседание на Общински съвет –Стара Загора, на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14,ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл. 20,ал.1 от НРПУРОС Общински съвет Стара Загора е дал съгласие да бъдат отдадени под наем обекти общинска собственост като следва: водоем с площ 9,871 дка, съставляващ имот 000069 в землище на с. Арнаутино, рибарник с площ 50,169 дка, съставляващ имот 00282 в землище на с. Горно Ботево, водоем с площ 6,088 дка, съставляващ имот 000423, в землище на с. Калояновец, водоем с площ 15,097 дка, съставляващ имот 001160 в землище на с. Калояновец, водоем с площ 21,258 дка, съставляващ  имот 28010 в землище на с. Стрелец, мочурище с площ 74,96 дка, съставляващ имот 000247 в землище на с. Маджерито. , като е определил началната тръжна цена по месечно, респективно глобална годишна наемна цена и е упълномощил кмета на община Стара Загора да извърши всички последващи действията по изпълнение на решението на органа на местно самоуправление  . Видно от АОС №№ 393/  08.09.1999 г., 508/30.08.1999г., 417 от 08.07.1999г., 04249 от 29.06.2005 година, 04239 от 29.06.2005 година горните имоти са актувани като частна общинска собственост,  като за имота, находящ се землището на с. Калояновец не е съставен акт за общинска собственост. Първите три АОС са съставени през 1999 година, преди измененията на Правилника за вписванията и не са вписани в службата по вписванията - гр. Стара Загора Със Заповед № 263 / 25.05.2009г. на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл.32, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията /ЗА/, чл. 45, ал. 4, във връзка с чл. 21,ал.1, т.8от ЗМСМА, чл. 19 от Закона за водите и чл. 14 от Закона за общинската собственост  е оспорена като незаконосъобразна точка 2 от Решение №435 по Протокол № 26 от проведено на 30.04.2009г. заседание на  Общински съвет – Стара Загора.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че решението на Общински съвет Стара Загора, с което е дадено съгласие да бъдат отдадени под наем недвижими имоти, общинска собственост е взето от компетентен орган. Съгласно разпоредбата на чл. 21,ал.1т.8 от ЗМСМА ОС е органа, който може да приема решение за управление и разпореждане с общински имоти. Отдаването под наем представлява такъв акт на управление. Оспореното решение е взето в предвидената от закона форма и при спазване на административно процесуалните правила , но  е материално незаконосъобразно в оспорената му част.  

Съгласно разпоредбата на чл.3,ал.1 от ЗОС  имотите, собственост на общината могат да бъдат обявени за частна и публична общинска собственост. В ал.2 на цитираната разпоредба по императивен начин се забранява  актуването на имоти публична общинска собственост като частна такава, след като специалният закон изключва такова правомощието на ОС.На 27.07.1999 година/ обнародван в ДВ 67 от 27.07.1999 година/, е приет Закона за водите,  в сила от 28.01.2000 г., с който  е уредена собствеността и управлението на водите на територията на Република България.В него в специална глава с наименование “ Общинска собственост върху водите, водните обекти и водностопанските обекти и водностопанските системи и съоръжения. е уреден режима на собствеността на общината върху тези недвижими имоти. Съгласно разпоредбата на чл. 18,ал.1 от ЗВ собствеността върху водите на общината  може да бъде публична и частна , но в алинея 2 на същата разпоредба е забранено обектите, които по силата на специалния закон са обявени са публична общинска собственост да бъдат обявявани за частна такава.В чл. 19 по императивен начин са описани кои води и водни обекти са публична общинска собственост.  Така съгласно чл. 19, т.1 от ЗВ публична общинска собственост са водите в това число естествените извори, езера и блата, разположени на земи, общинска собственост, От друга страна в на чл. 19, т. 4, буква”в” от ЗВ  е предвидено язовирите и микроязовирите да бъдат публична общинска собственост. В законодателството не е дадена легална дефиниция на термина водоем. Според  тълковния речник  “ водоем” е едно обобщено понятие и включва не само естествените водни басейни , но и изкуствените такива в това число язовирите и микроязовирите. Поради което съдът намира, че не следва да изследва вида на водоема / естествен или изкуствен/ в настоящото съдебно производство, тъй като те са публична общинска собственост, независимо от вида им  или на основание чл. 19, т.1 от ЗВ или на основание  чл. 19, т. 4 , буква “ в” от ЗВ. Поради изложеното по-горе съдът приема, че недвижимите имоти, за които ОС Стара Загора е приел решение да бъдат отдавани под наем  са публична общинска собственост. По аналогия на разпоредбата на чл. 20 от ЗВ във връзка с чл.13,т.2 от Закона за концесиите на концесиониране по реда на специалния закон подлежат обекти от обществен интерес, с които се извършва стопанска дейност. ОС е приел  решение, с което се отдават под наем водни обекти, публична общинска собственост, представляват водоеми, респективно мочурище, рибарник. Те по силата на горната разпоредба не могат да бъдат отдавани под наем, а техните полезни свойства могат да бъдат извличани  само чрез сключване на договор за концесия , след провеждане на специалното административно производство по определяне на концесионер  Оспореното решение на ОС Стара Загора  е взето в нарушение на разпоредбата на чл. 13,т.2 от ЗК., поради което следва да бъде отменено. Вярно е, че съгласно нормата на чл. 14,ал. 7 от ЗОС части от имоти, публична общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем на трети лица за срок от 5 години. В настоящия случай ОС Стара Загора не отдава части на имоти, а цели водоеми, респективно мочурище и рибарник. Още повече, че специалният ЗВ изключва приложението на общата норма на чл. 14,ал. 7 от ЗОС.

           

            Съдът не споделя становището, че ОС не може да вземе решение за отдаването  под наем на недвижими имоти, общинска собственост без да бъде съставен АОС, респективно същия да бъде вписан в службата по вписванията. Съгласно разпоредбата  на чл. 5,ал.1 от ЗОС общината удостоверява възникването на правото си на собственост върху имоти с актове за общинска собственост. Като съгласно алинея 3 на горната разпоредба те АОС нямат правопораждащо действие тоест те констатират едно възникнало право на собственост на общината. В ЗОС е уреден режим на управление, придобиване и разпореждане с вещите, общинска собственост в две отделни глави. В разпоредбата на чл. 34,ал. 4 от ЗОС  по императивен начин е въведено изискването  преди извършването на  всякакви разпоредителни действия с общински имоти  да има  надлежно вписани и съставени АОС. Такава забрана  липсва при управлението на общински имоти. Поради което съдът не споделя наведения в жалбата довод, че ОС не може да приема решение за управление с общински имоти без да има съставени АОС за тях., респективно същите да са вписани. Правната сигурност и сигурността на оборота изисква всеки един от участниците в него при извършване на разпоредителна сделка да докаже правото си на собственост.върху определена вещ. Това следва да става с официални удостоверителни документи. Отдаването под наем не е разпоредителна сделка, а акт за управление на вещ, поради което законодателят не е въвел в специалния закон ЗОС такова задължение на общините при сключване на договори за наем с общински имоти да вписват АОС.

      

         Предвид изложените съображения съдът намира, че оспореното решение, с което се отдават под наем за срок от седем години на следните недвижими имоти, публична общинска собственост водоем с площ 9,871 дка, съставляващ имот 000069 в землище на с. Арнаутино, рибарник с площ 50,169 дка, съставляващ имот 00282 в землище на с. Горно Ботево, водоем с площ 6,088 дка, съставляващ имот 000423, в землище на с. Калояновец, водоем с площ 15,097 дка, съставляващ имот 001160 в землище на с. Калояновец, водоем с площ 21,258 дка, съставляващ  имот 28010 в землище на с. Стрелец, мочурище с площ 74,96 дка, съставляващ имот 000247 в землище на с. Маджерито противоречат  на чл. 13,т.2 от ЗК, във връзка с чл. 14,ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 19 от ЗВ и  следва да бъде отменено в оспорената му част като незаконосъобразно.

  

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ  точка 2 от  решение № 435 от проведено на 30.04.2009г. заседание на  Общински съвет – Стара Загора  , с което на основание чл. 21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл. 14,ал.2 и ал. 3 от ЗОС и чл. 20,ал.1 от НРПУРОС ,  с което Общински съвет Стара Загора е дал съгласие да бъдат отдадени по наем чрез търг за срок от 7 години на обекти общинска собственост с определена начална тръжна както следва : водоем с площ 9,871 дка, съставляващ имот 000069 в землище на с. Арнаутино, рибарник с площ 50,169 дка, съставляващ имот 00282 в землище на с. Горно Ботево, водоем с площ 6,088 дка, съставляващ имот 000423, в землище на с. Калояновец, водоем с площ 15,097 дка, съставляващ имот 001160 в землище на с. Калояновец, водоем с площ 21,258 дка, съставляващ  имот 28010 в землище на с. Стрелец, мочурище с площ 74,96 дка, съставляващ имот 000247 в землище на с. Маджерито, като незаконосъобразна. 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                     СЪДИЯ: