Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     240

 

 гр.Стара Загора

 20.07.2009 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, втори състав, в публичното  заседание на тринадесети юли през две хиляди и девета година, в състав:

                   

                                                                 АДМ. СЪДИЯ: Р.Р.

 

при секретаря З.Д.,

като разгледа докладваното от съдия Р. Р. АД 275 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 27, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОбС/.

Образувано е по оспорване, обективирано в жалба подадена от Ф.К.Г.,***  № 59, вх. „А”, ет.3, ап.7, против Заповед № РД – 25 – 968/ 07.05.2009г. на Кмета на община Стара Загора, в частта й относно определеното парично обезщетение в размер на 1260 лв. за отчуждаването на негов имот № 072012 в землището на гр. Стара Загора, с площ от 1750 кв.м. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на административния акт в оспорената му част поради постановяването му в противоречие на материалния закон. Изложени са  съображения, че определеното парично обезщетение е занижено. Моли съда да постанови решение, с което да отмени заповедта в оспорената й част. Претендира направените по делото разноски.   

         Ответникът по жалбата -  Кмет на община Стара Загора, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна по административно-правния спор следното:

С обявление, публикувано в два централни и един местен ежедневник, Кметът на община Стара Загора е уведомил заинтересованите лица за откриване на процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за реализацията на обект “Разширение на гробищен парк, гр. Стара Загора”. В обявлението, съдържащо изискуемите по чл.25, ал.1 от ЗОбС реквизити, под № 9 е посочен отчуждаваният поземлен имот № 072012, собственост на Ф.К.Г.. С оспорената в настоящото производство Заповед № РД – 25 – 968/ 07.05.2009г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план – План за застрояване, утвърден със Заповед № 3038/ 01.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден имот № 072012 в землището на гр. Стара Загора, с ЕКАТТЕ 68850, общ. Стара Загора, с площ от 1750 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV, местност “Исенлиец”, собственост на Ф.К.Г., като е определено парично обезщетение в размер на 1260 лева. Оценката е извършена от независим лицензиран оценител - ЕТ „ЮКОН – Юлий Кайряков”, гр. Стара Загора, по правилата на Наредбата за установяване на текущите пазарни цени на земеделските земи /НРОЦЗЗ/  - ДВ. бр.64/1998г. От фактическа страна обжалваният административен акт се основава на наличието на неотложна обществена нужда от изграждането на обект – публична общинска собственост – “Разширение на гробищен парк, гр. Стара Загора” по одобрен със Заповед № 3038/ 01.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора ПУП – ПЗ.

  С оглед изясняване на обстоятелства от значение за делото, е допусната и назначена съдебно-оценителна експертиза.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с направените в жалбата оплаквания, доводите и становищата на страните и като извърши проверка на законосъобразността на административния акт в оспорената му част на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

Оспорването, като направено от легитимирани лица, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

Въз основа на установената по делото фактическа обстановка съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентния по см. на чл.25, ал.2 от ЗОбС орган, при спазване на регламентираните административно -производствени правила; в предвидената от закона форма и съдържа изискуемите по чл. 59, ал.2 от АПК и чл.25, ал.2 от ЗОбС реквизити. Заповедта е постановена при наличие на нормативно установените материалноправни предпоставки от правопораждащия фактически състав по чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС, обуславящ правомощието на Кмета на общината да издаде заповед за отчуждаване –  влязъл в сила ПУП – ПЗ / одобрен със Заповед № 3038/ 01.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора/, по предвижданията на който отчуждаваният имот е отреден за публично мероприятие на община Стара Загора /изграждане на обект – публична общинска собственост – “Разширение на гробищен парк, гр. Стара Загора”. Имотът, собственост на жалбоподателя, се засяга непосредствено от предвиденото строителство.

Заповедта в частта й, с която е определен размера на дължимото се обезщетение за извършеното отчуждаване, е постановена при неспазване на императивната разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗОбС за равностойно парично обезщетение, определено съгласно изискванията  на чл. 22, ал.5 от ЗОбС.

Съдът намира, че изготвената за нуждите на производството по отчуждаване оценка от независим оценител не е приложима в това производство. НРОЦЗЗ е приложима само в изрично изброените хипотези на чл.1 от същата.

Съдът възприема оценката изготвена по възложената по делото експертиза в нейния втори вариант – по метода на сравнителната пазарна стойност, съгласно който равностойната пазарна оценка на отчуждавания имот е в размер на 10762 лева или 6,15 лв./кв.м.   Първият метод съдът не възприема като приложим за определяне размера на дължимото се парично обезщетение за отчуждавания имот, доколкото неговото използване е допустимо единствено в хипотезата на чл.22, ал.6 от ЗОбС, която в случая не е налице.

Съгласно разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗОбС равностойното парично обезщетение представлява цената на отчуждавания имот в съответствие с неговото предназначение преди влизането в сила на ПУП,  по предвижданията на който отчуждаваният имот е отреден за публично мероприятие на общината, определена по метода на пазарните аналози /сравнителния метод/, въз основа на действителни пазарни цени по реализирани сделки с недвижими имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот. От констативно съобразителната част на заключението на съдебно-техническата /оценителна/  експертиза е видно, че са налице реализирани сделки с имоти с подобни характеристики, находящи се в близост да отчуждавания имот /земеделски земи без сменено предназначение по КВС на землището на гр. Стара Загора/, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Следователно приложимият метод за определяне на равностойното парично обезщетение е сравнителният метод – метод на пазарните аналози /§1, т.1 от ДР на ЗОбС във вр. с чл.22, ал.5 от ЗОбС/. Въз основа на този метод, при използването на пазарни аналози /реално сключени сделки по действителни пазарни цени, отговарящи на изискванията на §1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОбС/, вещото лице е определило стойността на имота в размер на 10762 лева редуцирана с корекционни коефициенти. Приложените корекционни коефициенти при определянето на действителната пазарна стойност  са допустими и обосновани,  тъй като специфични характеристики на отчуждавания имот, отличаващи го от имотите – предмет на приетите за аналогови сделки имат значение за реализирането му на свободния пазар на недвижимите имоти и биха могли да се отразят върху търсенето и предлагането на имота и респ. на условията и цената, при които той може да бъде продаден при евентуална разпоредителна сделка. Такива характеристики например са статута и конкретното предназначение на имота; фактическото му състояние; особеностите на местоположението му спрямо имотите – предмет на аналоговите сделки и др. Ето защо съдът кредитира заключението в тази му част като компетентно, обосновано, изготвено въз основа на събран и обработен материал за реално сключени на действителни пазарни цени сделки в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията, с предмет недвижими имоти – земеделски земи, в землището на гр. Стара Загора,  съпоставими от гледна точка на основни характеристики с отчуждавания имот.

         По изложените съображения съдът намира, че оспореният административен акт в частта за определеното парично обезщетение за отчуждавания имот, е незаконосъобразна, като постановена в нарушение на изискванията на чл.21, ал.1 във връзка с чл.22, ал.5 от ЗОбС. В тази й част Заповед № РД – 25 – 968/ 07.05.2009г. на Кмета на община Стара Загора следва да бъде изменена, като се увеличи размера на обезщетението за отчуждения имот от 1260 лв. на 10762 лева.

С оглед изхода на делото искането на пълномощника на жалбоподателите за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде уважено, като основание чл. 143, ал.1 от АПК община Стара Загора бъде осъдена да заплати на Ф.К.Г. сумата от 460лв., от които 10лв. платена държавна такса, 150лв. внесено възнаграждение за вещо лице и 300лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат, договорено и заплатено съгласно представения договор за правна защита и съдействие № 007735/ 2009г.

         Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение трето от АПК, Старозагорският административен съд,  

 

                            Р     Е     Ш     И     :

 

 

ИЗМЕНЯ Заповед № РД – 25 – 968/ 07.05.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план – План за застрояване, утвърден със Заповед № 3038/ 01.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден имот № 072012 в землището на гр. Стара Загора, с ЕКАТТЕ 68850, общ. Стара Загора, с площ от 1750 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV, местност “Исенлиец”, в частта за определеното парично обезщетение на Ф.К.Г., ЕГН-**********,***„ като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 1260 / хиляда двеста и шестдесет / лева на  10762 /десет хиляди седемстотин и шестдесет и два/ лева.

ОСЪЖДА  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Ф.К.Г., ЕГН-**********,***„, сумата от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от него разноски по делото.

 

         Решението е окончателно.

 

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: