Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  

183                                      29.06.2010г.              град Стара Загора

 

                         

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

            Старозагорският административен съд, ІV състав, в публично съдебно заседание на  втори юни две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                      

                                                                                              СЪДИЯ: ГАЛИНА ДИНКОВА

       

при секретар   А.А.                                                                         

и с участието на прокурора                                                                                              като разгледа  докладваното от съдия Г.ДИНКОВА административно дело № 174 по описа за 2010г.,  за да се произнесе, съобрази следното:                                                        

                       

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административно-процесуалния кодекс /АПК/.  

 

            Образувано е по жалба на Г.С.Л. ***, против отказ за заверка на регистрационна карта на земеделски производител по реда на чл.5, ал.3 от Наредба № 3/ 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители /Наредбата/, обективиран в писмо изх.№ 951/ 30.03.2010г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие”гр.Стара Загора. В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорения отказ като по същество се твърди, че същия е постановен в нарушение на материалния закон. Моли съда да отмени отказа на директора на ОД”Земеделие”гр.Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 951/ 30.04.2010г. 

            Ответникът по жалбата – директор на Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. В съдебно заседание поддържа, че правилно и законосъобразно е отказано извършването на заявената административна услуга, доколкото документите за пререгистрация са били подадени след изтичане на срока по чл.5, ал.3 от Наредба № 3/ 1999г.

Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

По делото не съществува спор относно обстоятелствата, че  жалбоподателят е земеделски производител по смисъла на §1, т.1 от ДР на Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, регистриран съгласно чл.7 от Наредба № 3/ 29.01.1999г. и на 29.03.2010г. е подал  анкетна карта с анкетен формуляр за заверка на регистрационна карта на земеделски производител, по реда на чл.5, ал.3 от Наредбата. С оспореното писмо изх.№ 951/ 30.03.2010г. директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора е уведомил жалбоподателя,  че заверка за стопанската 2009/2010г. не може да бъде извършена. От фактическа страна отказът е обоснован с обстоятелството, че документите за заверка на регистрационна карта на земеделски производител е следвало да бъдат подадени до 25.03.2010г., съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 3/ 1999г., а в случая такива са депозирани на 29.03.2010г., т.е. след изтичане на установения срок.

            Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

            По допустимостта на жалбата.

Видно от изложеното в обстоятелствената част и петитума на подадената жалба, предмет на оспорване е изричния отказ на директора на ОД”Земеделие”гр.Стара Загора да бъде извършена заверка на карта на земеделски производител по реда на чл.5, ал.3 от Наредба № 3/ 29.01.1999г. По своята правна същност заверката на регистрационна карта представлява вид административна услуга по см. на §1, т.2, б.”в” от ДР на АПК, тъй като попада в определението за “извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице”. Съгласно §8 от ПЗР на АПК за извършването на административни услуги, както и обжалването на отказите за извършването им, се прилагат правилата за издаване и обжалване на индивидуалните административни актове, регламентирани в АПК, доколкото в специален закон не е предвидено друго. В случая в Закона за подпомагане на земеделските производители съотв. в Наредба № 3/ 29.01.1999г. не е предвиден специален ред за обжалване отказите за извършване на заверка на регистрационна карта на земеделски производител и следователно намират приложение общите правила, регламентирани в АПК. По тези съображения съдът намира, че оспорването като направено от легитимирано лице, в законово установения срок и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност от съответния административен съд, е процесуално допустимо. 

Разгледано по същество, оспорването е неоснователно.

Обжалваният изричен отказ на директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора да извърши заверка на регистрационна карта на земеделския производител Г.С.Л., материализиран в писмо изх.№ 951/ 30.03.2010г., е законосъобразен.

Съгласно Наредба №3/ 29.01.1999г. за създаване и подържане на регистър на земеделските производители, регистрацията на лицата, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция, се извършва в Областна дирекция “Земеделие и гори” /сега Областна дирекция “Земеделие”/, където се води регистър на земеделските производители. Вписването в регистъра се извършва след представяне на необходимите документи, описани в чл.7 от Наредбата, като въз основа на вписването се издава регистрационна карта по одобрен образец. В случая не спори, че жалбоподателят е регистриран като земеделски производител. Съгласно чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредбата регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят ежегодно до 25 март актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция “Земеделие”  заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 25 март на следващата година. При неспазване на задължението по ал.3 земеделският производител губи правата си по чл.6 от Наредбата до заверка на регистрационната му карта за следващата година.

Доколкото законодателят е предвидил срок, в който заинтерисованото лице може да упражни своето преобразуващо субективно право насочено към административния орган, пропускането на срока преклудира възможността това да бъде осъществено. Този срок е преклузивен, а не иструктивен и с изтичането му се погасява правото да бъде извършена заверка на регистрационната карта за съответната стопанска година. Неоснователно е възражението за неправилно тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл.5,   от Наредба № 3/ 29.01.1999г. с аргумента, че в същата не е предвидено пропускането на срока за представяне на актуална информация като основание за отказ за заверка на регистрационната карта на земеделския производител.

Действително, в текста на посочената правна норма липсва изрично указване на последиците от неспазване на установения срок за подаване на  анкетна карта с анкетен формуляр, съдържащи актуална информация за дейността на земеделския производител . От систематичното тълкуване обаче на нормата на ал.3 на чл.5 от Наредбата във вр. с ал.4 на чл.5 от същия нормативен акт, се налага извода, че пропускането на срока – до 25 март на текущата година за подаване на актуална информация има за резултат именно неизвършване на заявената административна услуга – заверка на регистрационна карта. В случая липсата на регистрация на земеделския производител  за стопанската 2009/ 2010г. не води до отписването му от регистъра на земеделските производители /арг.чл.11, ал.8 от Наредбата/, но е основание за прилагане на санкцията, визирана в чл.5, ал.4 във вр. с чл.6 от Наредбата – лишаване на земеделския производител от възможността да кандидатства за финансово подпомагане от ДФ”Земеделие” и от други източници както и да получава безплатни съвети и информация от Националната служба за съвети в земеделието, за срока до извършване на заверка на регистрационната карта за следващата година.

С оглед гореизложеното съдът приема, че отказът, обективиран в Писмо изх.№951/ 30.03.2010г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие”гр.Стара Загора е постановен в съответствие с материалния закон, поради което жалбата се явява неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Г.С.Л. ***, против отказ за заверка на регистрационна карта на земеделски производител по реда на чл.5, ал.3 от Наредба № 3/ 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, обективиран в писмо изх.№ 951/ 30.03.2010г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора, като неоснователна. 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                     СЪДИЯ: