Р Е Ш Е Н И Е  324

 

гр.Стара Загора 07.10.2010 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и осми септември

през      две хиляди и десета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                      Членове:           

при секретаря    Д.Д.

и в присъствието на  прокурора              ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   адм.дело     407   по описа  за 2010 год, за да се произнесе, съобрази следното

 

         Производството е с правно основание чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. 

         Образувано е по Заповед № РД – 09 – 609/ 16.08.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, с която на основание чл.32, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията /ЗА/; § 42 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост /ЗОбС/; чл.8 ЗОбС; чл.124, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ във връзка с чл.79, ал.3 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, са оспорени т.1 от Решение № 287/ 28.07.2010г. на Общински съвет Гурково в частта относно б.Б, т.4 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Гурково през 2010г и Решение № 288/ 28.07.2010г на Общински съвет Гурково. Изложени са оплаквания, че решенията са приети в противоречие на материалния закон, тъй като касаят предвиждане в програмата и извършване на разпоредителни действия с имот, собствеността върху който не е изрично и окончателно установена. Направено е искане за отмяна на оспорените решения като незаконосъобразни.   

         Ответникът по оспорването - Общински съвет Гурково, чрез процесуалния си представител по делото адв.Цвяткова оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспорените решения са правилни и законосъобразни, не е нарушена процедурата по приемането им и не са представени доказателства за нарушение на материалния закон.

         Ответникът С.Б.З. чрез пълномощника си адв.Бюйлекова моли оспорването да бъде отхвърлено като неоснователно.

         Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административно-правния спор:

         Производството е образувано по заявление от С.Б.З. *** за закупуване на терена под построена от него сграда в с.Лява река общ.Гурково. Към заявлението са приложени заповед за отстъпване право на строеж, типов договор от 12.09.1986г за отстъпено право на строеж, разрешение за строеж № 177/ 24.07.1990г.

С т.1 от Решение № 287 по протокол № 38 от проведено на 28.07.2010г. заседание на Общински съвет Гурково на основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОбС и чл.4, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на община Стара Загора /Наредбата/, Общински съвет Гурково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Гурково през 2010г. в раздел ІІІ, б.Б – „Имоти, които община Гурково има намерение да продаде” с неурегулиран поземлен имот с площ 612 кв.м., находящ се в с.Лява река общ.Гурково.

 С т.1 от Решение № 288 по протокол № 38 от проведено на 28.07.2010г. заседание на Общински съвет Гурково на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от ЗОбС и чл.46 и чл.47 от Наредбата Общински съвет Гурково дава съгласие за продажба без търг или конкурс в полза на С.Б.З. в качеството му на собственик на законно построена сграда в неурегулиран имот – частна общинска собственост, с площ от 612кв.м, при граници: север-имот на Радка Наеделчева пенева, изток-имот на Община Гурково, юг-край на регулацията, запад-път, находящ се в с.Лява река общ.Гурково. С т.2 от оспореното решение е одобрена пазарната оценка за продажба на земята в размер на 2 100лв, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти.

По делото са представени и приети като доказателства заверен препис – извлечение от Протокол № 38 от проведеното на 28.07.2010г. заседание на Общински съвет Гурково в частта му относно разглеждането, обсъждането и приемането на Решения № 287 и № 288, Акт за частна общинска собственост /АЧОбС/ № 3/ 20.05.2010г., вписан в Службата по вписванията на 25.05.2010г., скица № 1067/ 21.04.2010г.; експертна оценка за определяне на пазарна стойност, скица № 8639/ 31.08.2010г, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора. Приложени са Правилник за организацията и дейността на общинския съвет Гурково и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост.  

На 02.08.2010г Областният управител на област Стара Загора е депозирал в Районен съд Казанлък искова молба против община Гурково с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК във връзка с чл.79, ал.3 от Закона за държавната собственост и предмет процесния имот. С определение № 1685/ 14.09.2010г производството по образуваното гр.д.№ 2242/ 2010г по описа на Районен съд Казанлък е прекратено поради неотстраняване нередовности на исковата молба. Към 27.09.2010г определението не е влязло в сила.

         Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с изложените в заповедта доводи и становищата на страните и като извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 във връзка с чл.146 от АПК, намира за установено следното:

  Заповед № РД – 09 – 609/ 16.08.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора е издадена при упражняване на правомощията на Областния управител по чл.31, ал.1, т.5 от ЗА във вр. с чл.45, ал.4 от ЗМСМА в условията на заместване по чл.30, ал.2 от ЗА, видно от заповед № РД-09-581/ 05.08.2010г на Областния управител. Като постановена в законоустановения срок, от легитимирано лице и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност /по аргумент от разпоредбата на чл.8, ал.11 от ЗОбС и разрешението, дадено с Тълкувателно решение № 5/ 10.12.2008г. на ОС на ВАС/, обективираното в нея оспорване е процесуално допустимо.

         Разгледано по същество, се явява неоснователно.

Оспорените решения на Общински съвет Гурково са взети при спазване на административнопроизводствените правила. При извършената служебна проверка съдът не констатира допуснати нарушения на процедурата по внасяне, разглеждане и приемане, включително на регламентираните изисквания за кворум, мнозинство и поименно гласуване.  

         Не се споделя доводът за незаконосъобразността им като приети извън правомощията на органа на местно самоуправление поради неизяснения характер на собствеността на имота, който касаят.

         Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА общинските съвети приемат решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определят конкретните правомощия на кмета на общината. Следователно наличието на материална компетентност за Общински съвет Гурково за приемане на оспореното решение е обусловено от принадлежността на правото на собственост на общината върху имота – предмет на решението.

         Община Гурково се легитимира като собственик на имота – предмет на оспорените решения на Общински съвет Гурково, със съставен по надлежния ред, в изискуемата форма и вписан АЧОбС. Оспорващият твърди, че този имот не е собственост на община Гурково, а е със статут на държавна собственост. Това твърдение е обосновано с обстоятелството, че по отношение на имота не е изпълнен фактическия състав на § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОбС, посочен като правно основание за съставяне на АЧОбС.

Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗОбС актът за общинска собственост няма конститутивно действие – т.е същият не представлява правопораждащ юридически факт по отношение правото на собственост на общината, а единствено удостоверява възникването, изменението и погасяването на  това право. По аргумент от нормата на чл.5, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗОбС, представеният по делото АЧОбС е официален удостоверителен документ, чиято истинност не е оспорена в производство по реда на чл.193 и сл. от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и следователно има обвързваща съда материална доказателствена сила до доказване на противното относно удостоверените в него факти и обстоятелства. Тъй като материалната законосъобразност на процесните решения се преценява към момента на тяхното постановяване /чл.142, ал.1 от АПК/, съдът намира за неотносимо към настоящия спор обстоятелството, че против община Гурково е заведен установителен иск за правото на собственост върху процесния имот. По тази причина гражданското дело няма преюдициален характер спрямо административното, в което се разглежда законосъобразността на акт по управление на имота. До решаването му с влязло в сила съдебно решение право на общинския съвет по чл.21, ал.1,т.8 ЗМСМА е да вземе решение за продажба на имота. В този смисъл  е Р 11489/ 2007г по адм.д.№ 8318/2007г, ІV отд.ВАС. За гарантиране на предявените си права Държавата може да се възползва от процесуалната възможност да поиска обезпечение на иска си по реда на глава 34 от ГПК, но не и да иска спиране на настоящото производство. Необходимо е да се отбележи също, че от заповедта на Областния управител е видно, че е бил известен за съставения АЧОбС преди приемане на процесните решения, а е предявил установителния си иск едва след като са предприети конкретни действия по управление и разпореждане с имота. Следователно до знанието на ответника преди релевантния момент на вземане на решенията не е доведен факта на оспорване на правото му на собственост. Понеже в съдебното административно производство не се разглеждат спорове за собственост, а титулярството на материалните права се установява въз основа на представените от страните писмени доказателства, в случая, при зачитане доказателствената сила на акта за общинска собственост, община Гурково еднозначно се легитимира като собственик на имота.

Правото на държавна собственост към момента на приемане на оспорените решения на общинския съвет не е установено по надлежния ред от Областния управител на област Стара Загора, доказването на което е възложено в негова тежест. Според разпоредбата на чл. 114, ал.2 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост общините или другите лица, които претендират за права върху такъв имот, за който има съставен акт за държавна собственост, могат да се снабдят с документ за собственост, ако такъв не е издаван, след като бъде издадена заповед за отписване на имота, а при спор за право на собственост - след влизането в сила на решението на съда, т.е. само при наличието на съставен преди това акт за държавна собственост преди извършването на процедурата по актуването на имота за общинска собственост следва да се развие процедурата по отписването му от актовите книги за държавна собственост, предвидена в разпоредбите на чл. 78, ал. 1 от ЗДС и чл. 108 и следващите от Правилника за неговото приложение. В конкретния случай няма доказателства, нито твърдения за наличие на съставен акт за държавна собственост, няма представени  и други надлежни доказателства за собствеността на държавата, оборващи доказателствената сила на надлежно съставения и вписан АЧОбС, поради което съдът намира, че приемането на решения за управление и разпореждане с имота е в материалната компетентност на органа на местно самоуправление при упражняване на правомощията му по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.35, ал.3 от ЗОбС.

При извършена проверка за спазване на останалите материалноправни изисквания за законосъобразност на решение №  288/ 28.07.2010г на Общински съвет Гурково, съдът установи, че  заявителят отговаря на задължителното условие, регламентирано в чл. 35, ал. 3 от ЗОбС и за облекчен ред за продажба - да е собственик на законно построена сграда. Цената е определена и одобрена от Общинския съвет при спазване разпоредбата на чл.41, ал.2 от ЗОбС – от лицензиран оценител на недвижими имоти и в размер, който е по-висок от данъчната оценка за 2010г, отразена в представения и неоспорен АЧОбС.

Предвид изложените съображения съдът намира, че оспорването на т.1 от  Решение № 287/ 28.07.2010г. на Общински съвет Гурково в частта относно б.Б, т.4 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Гурково през 2010г и Решение № 288/ 28.07.2010г на Общински съвет Гурково, обективирано в Заповед № РД – 09 – 609/ 16.08.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, се явява неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на т.1 от  Решение № 287/ 28.07.2010г. на Общински съвет Гурково в частта относно б.Б, т.4 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Гурково през 2010г и Решение № 288/ 28.07.2010г на Общински съвет Гурково, обективирано в Заповед № РД – 09 – 609/ 16.08.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: